Stellaria alsine    Källarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), källor,våt skogsmark, spridd, (11 lokaler) , 1987 (PDm)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg mot skog, 2019 (IPt)
HUSBY

Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), källa i betesmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), bäcksänka, 1990 (JEd)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäckstrand, 2014 (DABS)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Säter-Norddalen ,frelv "allmän" (12F 8j , ), källkärr, > 10 lok. , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Trollbacken (12F 9i , [6698700, 1492788] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Åselby fäbodar (12F 9d , [66982, 14674] ), 1989 (IAn)
400 m NV Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706557, 1465410] ), fritidshus i skogsmark, 2011 (IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715625, 1470304] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Hosjö (13F 3j , [67190, 14973] ), grus och sandgrop, 2003 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ), ~refl~ ,övre delen av igenvuxen ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Strax norr om Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722630, 1498350] ), litet källflöde, spridd , 2016 (LBr)
Hobborn vid bäcken (13F 5j , [6725, 1496] ), bäckdråg, 1989 (JEd)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Hillersbodabäcken, källa strax norr om (artp.), (13G 6b , [6732780, 1506733] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Strandskog nära kyrkogården (13G 7b , [6736790, 1506070] ), fuktig skogsmark, mindre allmän , 2008 (JWk)
Spjersbodarna (14G 0b , [6752840, 1505700] ), ~refl~ ,källdrag, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ravin, 2007 (GJn)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
GRANGÄRDE

Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
N om Lindan (13F 2b , [67143, 14598] ), bäckkant i ravinbotten, enst. , 1993 (ÖSp)
Trolldalen ,SO ravinerna (13F 2c , [6711800, 1460070] ), ~refl~ ,raviner, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Berggården, f.d. boställe (13F 3b , [6717320, 1458590] ), nu fritidshus med omgivning, rikligt i vägdiken , 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718453, 1458847] ), ängsmark inom tomtmark i dike, 2018 (IPt)
Sifferbo Nordtäkten (13F 3d , [6716370, 1467700] ), vägdike, 2019 (IPt)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1987 (Johan Niss)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739756, 1451345] ), skogsstig, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
LEKSAND

Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
RÄTTVIK

I skogen nära åkerfälten (nära golfbanan) (14F 0c , [67533, 14627] ), torrlagt dige, t.rikl. , 1990 (ABj)
Rättviksheden ,1 km NO Hedslund (14F 0c , [67549, 14638] ), bäckravin med källflödesbotten, t.riklig , 1986 (TLj)
BODA

Blåbergsåsen (14F 4g , [67742, 14849] ), ~refl~ ,kallkälla, rikligt ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (Magnus Martinsson)
ORE

1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ), källa med järnockra i vägdike, rätt rikligt , 2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ), längs dike från kallkälla, rikligt , 2015 (GHa)
Sälen (14F 7d , [67894, 14697] ), kallkälla, flertal , 2014 (GHa)
Lindbodarna 200 m V-ut (14F 8c , [67911, 14646] ), bäcksänka, 1990 (JEd)
S.Djuptjärnen 300 m mot SSV (14F 8c , [67920, 14641] ), mindre bäckravin, 1990 (JEd)
ORSA

Enån vid Trunna (DF), (14E 5h , [67777, 14372] ), bäckdråg mot ån, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallholen S-ut (14E 6i , [67832, 14413] ), skogsdike, t.rikl! , 1986 (JEd)
Näsudden' 1 km V Fredshammar (14E 7i , [67865, 14434] ), strandsnår på sand, 1988 (JEd)
Ämåns N-sida S om Ljothed (14E 7i , [6788, 1444] ), källöversilade steniga åstränder, 1988 (JEd)
Skattungbyn nedom byn (DF), (14E 7j , [67863, 14480] ), bäckdråg m.gullpudra o.bäckbräsma, 1987 (JEd)
Storstupet (DF-60), (14E 8j , [6790, 1445] ), källdråg, 1987 (JEd)
Ca 1 km Ö Leskusänget (14F 7a , [6785, 1452] ), skogsdike, 1986 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753260, 1422560] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,skogsmuseet (14E 0e , [6753500, 1422240] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,600 m VSV Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754010, 1421030] ), källa, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754290, 1421550] ), fuktig mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Lövdalens fäbod (artp.), (15E 3c , [6817270, 1410620] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
Fjäskrog fäbod (15E 4b , [68219, 14080] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Fjäskrok (artp.), (15E 4b , [6821949, 1408093] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Storskinsan (artp.), (13E 9b , [6745681, 1406623] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Fagertjärnarna, källa 400m N (artp.), (14D 3j , [6767596, 1396999] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med översilningsmark, Spridd , 2019 (LBr)
Spjärrmyr SO om (artp.), (14D 5h , [6776485, 1385033] ), f.d. grustag, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Taxbäcken, 100 m NV om Näsbodarna (artp.), (14D 6g , [6782681, 1381918] ), bäck genom hygge, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), blandsumpskog, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Gessi fäbodar (artp.), (14D 9f , [6799589, 1378121] ), betad fäbodtäkt, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), fuktig granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åbäck (artp.), (15D 3i , [6817497, 1393651] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ), vägkant/diabasberg, 2003 (LBr)
Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Torrlid, damm ovanför (15E 0c , [6800950, 1412390] ), sumpgranskog, sparsam , 2017 (LBr, IPt, RNy)
Dritränn fäbovall (15E 6a , [6833280, 1402390] ), fäbodvall och källor, 2003 (LBr)
Rällan, myr vid (artp.), (15E 7a , [6835553, 1400851] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), dike, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), ~refl~ ,å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728317, 1409353] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

800 m S Ljungfall (12D 8i , [66906, 13926] ), brant dike med god vattenföring, rikligt , 1996 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Uvlidmorarna (13D 1h , [6709580, 1385040] ), källdrag i frodig blandslog, ett mindre bestånd , 2009 (MNo)
Gäspänget väster om Krabbforsen (13D 2i , [67111, 13922] ), kallkälla, stort bestånd , 2002 (BGM)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [67341, 13939] ), bäckkant, rikligt , 2005 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 2020 (BGM)
LIMA

Urväderskölen (artp.), (14C 5j , [6777285, 1345697] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779657, 1348316] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6786738, 1349292] ), i liten skogsbäck., 1991 (Arne Anderberg)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Närdalen, Näran (artp.), (14C 8i , [6790510, 1342330] ), drifthög, åstrand, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
TRANSTRAND

Töllbjännmire (artp.), (14D 4e , [6774335, 1371543] ), källdråg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Långheden, myr V om (artp.), (14D 5e , [6777408, 1374374] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782177, 1360531] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783071, 1360269] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792102, 1351221] ), vid liten bäck i fjällnära barrskog 673 möh., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Hamrarna vid Mattskölen (14D 8d , [6792, 1366] ), ~10 ex , 1989 (DABS)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802692, 1349581] ), nära liten tjärn., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Östertangens östsluttning (artp.), (15C 3j , [6818457, 1345656] ), skogsbäck, noterad , 2018 (Lennart Persson, Janet Jandér, Johanne Maad)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), källa, spridd , 1996 (LBr)
Fännjästfloten (artp.), (15D 3c , [6819722, 1362445] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 3c , [6819740, 1362410] ), stor källa, riklig , 2009 (LBr)
Fännjästfljot (15D 3c , [6819755, 1362451] ), källa, rikliig , 2009 (LBr)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837390, 1365960] ), rikkärr, riklig i källa , 2008 (LBr)
Galsjövallen (artp.), (15D 8b , [6840076, 1357179] ), bäck vid fäbod, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

väster om Gråhön (16C 0b , [6850060, 1307760] ), 1996 (DABS)
Drevdags-åsen (16C 1d , [6855, 1319] ), blött vägdike, 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Nadden åt S (16C 5g , [6875400, 1333560] ), källdråg, spridd , 2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Slagebäcken (16C 5i , [6877820, 1341150] ), örtrikt bäckdråg, spridd , 2019 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68814, 13162] ), längs å, spridd , 2020 (LBr)
Foskan nära raserade bron 3 km ovan vändplanen (16C 6g , [6884230, 1332750] ), litet sidoflöde, spridd , 2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
50-100 m Ö om Valdalsbygget (16C 7c , [68866, 13135] ), vattensamling i myrkanten, 1999 (JPo)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ), källa, tämligen riklig , 1990 (LAr)
Sågliden Ö (artp.), (16C 7e , [6886308, 1322035] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888380, 1335530] ), strand, spridd , 2020 (LBr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6892260, 1317050] ), växte i ett litet källflöde, ca 30 m v om stigen mellan grövelsjögården och sjöstugan, i anslutning till område med utstakade tomter för sportstugebyggnation. läget för växtplatsen är ungefärligt angivet, i efterhand från karta., 2011 (Lillemor Svedin)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6892260, 1317050] ), 4 plantor , 2011 (Lillemor Svedin)
Fjätvallen (16C 8j , [68938, 13479] ), ~refl~ ,igenväxande ängsmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida i slukränna ca 2 km NNV Jakobshöjden (DF), (16C 9d , [6896, 1317] ), bäckdråg, 1988 (JEd)
S om Strömmen (16D 5a , [6878, 1352] ), källkärr/bäck bland Epilobium, 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora