Lonicera caerulea    Blåtry


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Tyskbo (12G 6g , [66846, 15331] ), banvall, 2 buskar , 1986 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
HUSBY

Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ), vägkant, 2014 (DABS)
SÄTER

Säter 100 m V friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14976] ), S-vänd ravinslänt, enst. buskar , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

St.Bråfall (12F 6e , [66845, 14727] ), hagmark, ~10 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Tunets idrottsplats (13F 0g , [6702376, 1482670] ), skogsmark nära arenan, 2020 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Gerbergärdet (13F 2f , [6713166, 1479165] ), vägkant, 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716019, 1470339] ), vägkant, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
ASPEBODA

Vassbo, 100 m SV (artp.), (13F 2g , [6711996, 1484606] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, mot Ålmyran (13F 2g , [67120, 14844] ), fuktig lövskog, f.d.beteshagar, många gamla stora snår , 1987 (TLj)
Vassbo (13F 2g , [6712451, 1484713] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6711968, 1485195] ), lövdunge, 2018 (SNy)
L.Aspan ,SO-strand (13F 2h , [67125, 14850] ), strandsnår, många stora snår , 1987 (TLj)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

300 m S Rottneby (mot Korsnäs) (13F 3j , [67192, 14953] ), vägkant-snår med Amelanchier confusa o. Mimulus,resp intillliggande klibbalkärr!, t.rikl. , 1988 (JEd)
SUNDBORN

Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Avverkad skog, intill stig (13G 7b , [6735370, 1505900] ), nyligen avverkad tallblandskog, NV-sluttning, intill gångstig, långt från tomt, ett medelstort ex. (ett ex även en bit söderut strax utanför kartbladet) , 2009 (JWk)
Hunsen, fuktigt skogsbryn mot vall (13G 7b , [6736430, 1509910] ), helt naturaliserad, långt från tomt, ett stort ex. , 2009 (JWk)
Prostskogen (13G 7b , [6737760, 1506380] ), äldre tallskog, ett stort ex. , 2009 (JWk)
Prostparken (artp.), (13G 7b , [6737880, 1506355] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

I byn Rönndalen och omgränsande delar av skogsmark, stränder, holmar och åkermark samt längs Rönndalsåns stränder m.fl. ställen (DFl-49), (13F 8j , [67444, 14977] ), åkerholmar, skogsmark, stränder, 30-50 buskar , 1990 (RLu)
Tängersvedstjärn (13F 8j , [6744550, 1497430] ), vid stranden, enst. buske , 2002 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Högberget (artp.), (12F 3d , [6668515, 1465513] ), 1 buskar , 2011 (Janolof Hermansson)
Sörvik (12F 4c , [6674410, 1463570] ), lövskog , nedom gång o cykelväg, 1 stor buske , 2009 (IPt)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Nära vägen till Ullnäset 200 m V Rudviken (12F 4a , [6673, 1453] ), hygge, 1992 (OSt)
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ), badplats, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ), ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Svedjan (13F 2c , [6714440, 1462260] ), slänt mellan åkrar och beteshagar, 1 buske , 2004 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67147, 14629] ), åkerkant mot skogsdunge, 1 buske , 1989 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714820, 1463119] ), ängsmark , slänt mot älven, spridd , ca 1 km , 2008 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67149, 14628] ), ängsmark nära älven, 1 ex. , 2001 (IPt)
Mojesängarna (13F 4c , [6721530, 1461070] ), fuktig ängsmark, spridd, ca 10 ex , 2004 (IPt)
ÅL

Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ), strand, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

Hagen (13F 6b , [6731289, 1458499] ), strand / slänt / vägkant, 2020 (IPt)
RÄTTVIK

Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpskog, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gryssberget (14F 2d , [67626, 14654] ), kalkberg, enstaka , 2014 (GHa)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
BODA

300 m NV Jutjärns N-spets (14F 2e , [67623, 14704] ), fuktig lundbeväxt ravinbrant, t.riklig , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ), lundveg,odlingsrösen,lövdungar, frekvens:allmän ~10 lokaler , 1985 (TLj)
Strax N Sinksjön (14F 3d , [6769910, 1467820] ), kalkbrant, enstaka , 2011 (GHa)
Atlasruta (14F 4d ), lundveg,odlingsrösen,lövdungar, frekvens:allmän ~10 lokaler , 1985 (TLj)
Kärvsåsen, v. Bysjöns SO-strand (14F 4d , [67702, 14667] ), strandskog, ~25 ex , 1986 (TLj)
S änden av Bysjön (14F 4d , [67703, 14664] ), kanten av å i sumpskog, 1 buske , 1999 (GHa)
Kärvsåsen. Jälka (14F 4d , [67703, 14669] ), åkerholme, enstaka , 2018 (GHa)
"Hans-Ers änget" (14F 4d , [67708, 14653] ), ~refl~ ,f.d. änge.genomfl.av Kärrbäcken.delvis i kraftgata, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14661] ), stenröse i sumpskog, 1 buske , 1997 (GHa)
N kvarnen o. Ö Lissberg (14F 4d , [67717, 14669] ), kanten av å i sumpskog, 1 kraftig buske , 1997 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), stenröse, 1 buske , 1997 (GHa)
Gulleråsen vid damm (14F 4d , [67722, 14662] ), brant sluttning på ”getrygg” av kalk, 1 buske , 2001 (GHa)
Kärrbäcken i kraftl.gata (14F 4d , [67729, 14650] ), kanten av bäck i f.d.änge, ett par skadade buskar , 1997 (GHa)
Jälltjärbäcken väst om byn (ravinen) (14F 4d , [67734, 14661] ), bäckravin, 1 buske , 2001 (GHa)
S Hedsänget 500 m NNV Sanden (14F 4d , [67744, 14667] ), kanten av å i sumpskog, 1 buske , 2000 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), kanten av å genom igenväxande änge, 1 buske , 2000 (GHa)
Ockeränget Ö om (14F 4e , [67702, 14706] ), lundartad bäckflödesbrant, riklig , 1985 (TLj)
ORE

Hedänget, längs ån (14F 5d , [67751, 14667] ), ängsmark vid strömmande å, flertal , 2012 (GHa)
Andån (14F 5d , [67753, 14671] ), stranden av en å, enstaka , 2012 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466650] ), kant av å i hög gräs- och örtvegetation, en grov buske, mkt gammal , 2007 (LBr)
Ockerån (14F 5d , [6776770, 1468830] ), sluttning mot meandrande å, flertal , 2013 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [6776810, 1468860] ), slänter längs å, flertal buskar , 2013 (GHa)
Sörboda, Nyåkern (14F 5d , [6776940, 1469230] ), bäckdråg, fler än tio buskar , 2013 (GHa)
Sörboda n.Ukerån v.Lundgården (14F 5e , [67760, 14705] ), skogsbryn eft.gml ängsväg, 2 stora buskar , 1988 (TLj)
Sörboda (14F 5e , [67765, 14703] ), åkerholme, enstaka , 2018 (GHa)
Sörboda (DFl-49), (14F 5e , [67775, 14700] ), åkerholmar, skog, ca 100 buskar , 1990 (RLu)
ORSA

Digerberget (artp.), (14E 4h , [6774989, 1437196] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Bunk (artp.), (14E 5g , [6779641, 1434533] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
N Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776792, 1436888] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Enån mln Trunna o Slättberg (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), kalkrik granskog i bäckravin, fl.spr.buskar! , 1985 (JEd)
skogs dunge ovanför villa området (artp.), (14E 5h , [6777400, 1436930] ), 3 , 2016 (Magnus Bjurman)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6777465, 1437154] ), 6 m² , 2020 (Bengt Oldhammer)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), längs stigen, 1985 (Bengt Oldhammer)
Enådalen mitt (artp.), (14E 5h , [6777657, 1437724] ), lund, blandskog på ravinjord, noterad , 2019 (Claes Möre)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777660, 1437556] ), noterad , 2017 (Petter Andreasson)
Stenbergsvägen vid Enån (artp.), (14E 5h , [6777663, 1436941] ), några buskar i södra slänten mot vägen , 2015 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777713, 1437046] ), rikligt spridd i skogen, närmast invasivt, 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Brantudden (artp.), (14E 5h , [6777994, 1435716] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa hamnen (artp.), (14E 5h , [6778445, 1435538] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778474, 1438252] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Kyrkbyn på Ön (14E 5h , [6779, 1435] ), schaktmark i vägkant m, Spirea (inkommen-subspontant), 1987 (JEd)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), massvis av blåtry på ön, längs cykelstigarna mfl platser, mest unga exemplar., 1999 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), massvis , 2014 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.), (14E 5h , [6779479, 1435488] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Storån vid Ön (artp.), (14E 5h , [6779479, 1435488] ), 2000 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lillåskogen (artp.), (14E 5h , [6779498, 1435996] ), lågt räknat, 20 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kåbäcksravinen (artp.), (14E 6h , [6780722, 1435746] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Åbergvasseln (artp.), (14E 6i , [6783440, 1440227] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Kallholen ovan kalkbrottet (kvarstående!) (14E 6i , [67838, 14412] ), grusvägkant- trol.kvarst.fr.gammal sedan länge försvunnen gård, kraftiga buskar! , 1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängsgranskog .fuktsvacka, spridda buskar , 1990 (JEd & LBr)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Oreälven (artp.), (14E 6i , [6784837, 1440828] ), noterad högst 10 m från älven, 1,5 m höga buskar , 2020 (Bengt Oldhammer)
Nederberga S-ut v.lv. (14E 6i , [67849, 14415] ), vägkantsnår (subspontan?), 1 stor buske! , 1987 (JEd)
MORA

Hemus (artp.), (14E 3g , [6766136, 1430190] ), fuktsvacka i reservatet ganska nära hemulån, 2015 (Bengt Oldhammer)
Mora Camping Prästholmen (artp.), (14E 3g , [6766588, 1430501] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Tjennmåirbettsjin (artp.), (14D 9i , [6797093, 1393706] ), fuktig mark längs bäcken utanför kapellet, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

NÅS

Från Nås hpl till Mellanborg (13E 1f , [67050, 14280] ), 1990 (BEh)
Från Nås hpl till Mellanborg (13E 1f , [67060, 14270] ), 1990 (BEh)
Från Nås hpl till Mellanborg (13E 1f , [67060, 14280] ), mkt allmän , 1990 (BEh)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), strand, 2016 (IPt)
MALUNG

Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Tällbyn-Grimsmyrheden ,vid älven (13D 5h , [67297, 13859] ), gammal slåtteräng, flera buskar , 1989 (AOl)
Myckelbyn, Malung (13D 5h , [6729840, 1386100] ), älvstrand, rikligt , 2020 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [67325, 13848] ), dike vid järnvägen, 3 ex , 1996 (MNo)
LIMA

Rörbäcksnäs, Hembygdsgården (artp.), (14C 6h , [6783580, 1338850] ), öppen mark, 2007 (Håkan Gustafsson)
Rörbäcksnäs, Sittan (artp.), (14C 6h , [6783780, 1338650] ), blandskog vid å, noterad , 2007 (Håkan Gustafson)
Rörbäcksnäs, Siktån (artp.), (14C 6h , [6783780, 1338650] ), blandskog vid å, 2007 (Håkan Gustafsson)
Lima, 500m norr prästladan (artp.), (14D 2d , [6760372, 1367067] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älvstrandzon, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Galsjökällan (artp.), (15D 8b , [6840759, 1357229] ), fäbod, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Thorleif Joelson, Lennart Persson)

Dalarnes Flora