Draba nemorosa    Sanddraba


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Klockargatan, vid skolan (12F 8j , [66920, 14964] ), gräsmattekant, riklig på 2 dm2 , 1995 (SJa)
Säters dal, 1861 (For o a) * nära en lada, ca 1900 (WISTR.1905) * i örtbacke vid en stig, 1900-t (SAM.1910) * vid folkparken mittemot friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ), sydvänd öppen mjälaravinslänt, i markblottor med bl a backtrav,alltmer hotad av igenväx-ning p g a gräsinsåning och upphört markslitage, några 10-tal ex 1960-t (Dn)
) * ca 30 ex , 1987 (DABS)
SUNDBORN

Baggärdet vid reningsverket (13F 5j , [6726, 1498] ), övergödd sliten torrbacke med vårförgätmigej,5.fingerört,tysk fingerört och diminutiva mållor (!), ca 30 ex , 2002 (TLj)
Blixbo, längs gamla landsvägen (artp.), (13G 4a , [6723599, 1501122] ), i åkerkant i sydläge utanför granhäck, 27 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Blixbo 170 (artp.), (13G 4a , [6723650, 1501290] ), vägkant/gräsmatta, 80 plantor , 2012 (Uno Skog)
Blixbo, rasbranten V om landvägen (artp.), (13G 4a , [6723737, 1501467] ), sandig/grusig mark i åkerkant, 9 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Blixbo fl, bl a i vägkanter mellan Blixbo och Kallbacken, ymnigt ca 1900 (WISTR.1905 o a) * mot NO i åsbacke intill f d landsvägen strax Ö nya lv (13G 4a , [67238, 15016] ), SO-vänd torräng och gammal grusväg, 30-tal ex på någon m2 , 1988 (JEd)
Kallbäcken Blixbo (artp.), (13G 4a , [6723840, 1501560] ), sliten mark i beteshage på grusås, 113 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Kallbäcken, torrbacke pumphustomten (artp.), (13G 4a , [6723895, 1501612] ), torr gräsmark torr gräsmark i sydvänd sluttning, över och nedom starkt kvävepåverkat av djur och gödsel, 36 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Finngärdet (artp.), (13G 4a , [6724656, 1502694] ), sandig so-vänd slänt, 300 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Karlsbyns N-del mellan nya och gamla landsvägen (13G 5a , [67262, 15019] ), öppen torräng på åsen, delvis hävdad som gräsmatta samt som ogräs i sandigt potatisland, även i vägkant, 1000-tals ex , 1988 (JEd, TLj & LBr)
Tofta brunn, ca 1910 (Sam: FRÖDIN 1917) * söderut mot stranden (13G 5a , [67263, 15020] ), halvskuggig sandbacke, 70 ex på några m2 , 1987 (JEd, TLj & LBr)
Karlsbyheden Norra delen (artp.), (13G 5a , [6726300, 1501900] ), rabatt, gårdsplan, sandlåda, 310 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Karlsbyheden Norra delen (artp.), (13G 5a , [6726300, 1501900] ), ang/gräsmatta, 100 plantor , 2010 (Uno Skog)
Tofta brunn (artp.), (13G 5a , [6726302, 1501955] ), fd åkermark, torr fin sandjord, 1000 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.), (13G 5a , [6726307, 1501978] ), sandig rabatt samt på störd mark under hammock, 1200 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.), (13G 5a , [6726309, 1502059] ), 1200 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.), (13G 5a , [6726351, 1501972] ), störd, torr mark i n åkerkanten, 30 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Tofta brunn (artp.), (13G 5a , [6726886, 1501881] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden, ca 1910 (Sam: FRÖDIN 1917) * 800 m SSO skolan (13G 6a , [67315, 15037] ), sydvänd sandig grässlänt på åsen, ca 20 ex , 1987 (JEd & TLj)
Bengtsheden, längs gamla landsvägen (artp.), (13G 6a , [6731570, 1503736] ), sandi syvänd slänt i trädgård, 10 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Bengtsheden (artp.), (13G 6a , [6731571, 1503773] ), i gräsmatta, 3 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Bengtsheden, längs gamla landsvägen (artp.), (13G 6a , [6731599, 1503781] ), nedanför ostvänd mur längs uppfart till gård, 37 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Bengtsheden, längs gamla landsvägen (artp.), (13G 6a , [6731653, 1503796] ), ostvänd dikeskant längs gamla landsvägen, 17 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Boränget fl, ca 1910 (Aul, Sam: FRÖDIN 1917) * på en bakgård, 1953 (Tr o a) * nära landsvägen 400 m V lv-skälet (13G 7a , [67354, 15044] ), sydvänt murkrön med torrängsvegetation, ca 20 ex , 1988 (JEd o a)
Borgärdet, på sandåsen 50 m S om Borglindgården (13G 7b , [6735, 1505] ), slitna fläckar, enstaka , 2002 (TLj)
Mellan kraftstationen och dammen (13G 7b , [67351, 15054] ), på murad strandskoning, ca 350 ex 1987 * 0! miljön bortsprängd , 1991 (TLj)
Nära auktionskammaren (13G 7b , [67353, 15052] ), SV-vänd betad sandslänt resp. västvänd mur, ca 500 ex , 1987 (TLj)
Borgärdet fl, ca 1910 (Aul, Sam: FRÖDIN 1917) * innefattar följande 3 lokaler: vid Hedenborg och tennisplanen (13G 7b , [67357, 15051] ), i tramp- och mopedsliten åsbacke resp. sydvänd åsslänt med grusviva, ca 100 ex , 1988 (TRy, JEd o a)
Borgärde, åskrönet (13G 7b , [6735860, 1505250] ), torr sandig mark, fåtalig , 2009 (JWk)
Svärdsjö, Hedenborg (artp.), (13G 7b , [6735871, 1505264] ), sandig tramp- och körsliten sydostvänd slänt, 50 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Borgärdet, nära Svärdsjöns S-ände (13G 7b , [6736, 1506] ), sliten sandmark vid båtlänningen, ca 25 ex. , 2002 (TLj)
Olersviken (13G 7b , [6736320, 1506950] ), sliten mark, 2002 (TLj)
Gruvbacken (13G 7b , [6736470, 1505860] ), öppna steniga-grusiga gruvområden, 5 ex. , 2007 (Annica Stjärnlöf)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6736500, 1505800] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6736500, 1505800] ), torr gräsmatta i överkant av stenmur, 10 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6736500, 1505800] ), på muren norr om kyrkan, 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjö kyrka (13G 7b , [67371, 15063] ), gräsmattor samt kyrkogårdsmur, t.rikligt , 2007 (IPt)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737195, 1506391] ), på kyrkogårdsmuren, 5 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737196, 1506365] ), 100 plantor/tuvor , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkbyn, ca 1910 (Sam: FRÖDIN 1917) * vid kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), på murkrön och torra gräsmattor på åsmaterial med bl a grusviva, 1000-tals ex , 1989 (JEd o a)
Kyrkogårdsmuren (13G 7b , [6737200, 1506370] ), torrt, fåtalig , 2008 (JWk)
Svärdsjö kyrka. (artp.), (13G 7b , [6737202, 1506390] ), på och nedanför kyrkogårdsmur, noterad , 2007 (Bengt Nilsson, Åke Svensson, Charlotte Wigermo)
Östansjö (13G 7b , [6737330, 1507770] ), liten, sandig pir, ett stort ex , 2009 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740, 1503] ), i flera sydvända sandbankar i byn, riklig , 1995 (TLj)
Linghed 150 m O om lanthandeln (artp.), (13G 8a , [6740593, 1503098] ), sydvänd slänt, störd/rasad mark, 56 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Linghed i byn 150 m Ö om lanthandeln invid Enviksvägens N-sida (13G 8a , [67406, 15032] ), alltför tidigt avbränd torrslänt, 15 ex. , 2002 (TLj)
Linghed nedanför lanthandeln (artp.), (13G 8a , [6740671, 1502938] ), sydostvänd grässlänt, 250 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Linghed ovanför lanthandeln (artp.), (13G 8a , [6740700, 1502977] ), syd- och ostvänd grässlänt, 55 plantor , 2012 (Sofia Möller Skog)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Jägarnäs (12F 3d , [66668, 14660] ), torr gräsmark vid badplatsen, 1000-tals ex , 1997 (GWm)
Jägarnäs badplats (artp.), (12F 3d , [6666858, 1466182] ), mager sandig gräsmatta, 50 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Jägarnäsbadet (artp.), (12F 3d , [6666894, 1466144] ), 2 m2 , 2016 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Jägarnäsbadet (artp.), (12F 3d , [6666894, 1466144] ), 1 mē , 2018 (Thorild Jonsson)
Jägarnäsbadet (artp.), (12F 3d , [6666894, 1466144] ), 1 mē , 2020 (Thorild Jonsson, Pelle Adenäs)
Hällarna, Väsman (12F 4c , [66702, 14647] ), stenpir, spridd , 1997 (PSk)
Ludvika, Hällarna vid Väsman (artp.), (12F 4c , [6670200, 1464700] ), stenpir, 1997 (Per Skoog)
GRANGÄRDE

Björnhyttan, 1863 (Brn: HARTM.1864) * ca 1910-t (Sam) * 1950-t (R. Kjellin) * , 1986 (SBm) * (12F 3b , [66672, 14551] ), på sandig gammal körväg, ca 100 ex , 1989 (TLj)
Björnhyttan (artp.), (12F 3b , [6667200, 1455300] ), 1986 (Sven-Erik Blom)
Morgårdsviken i Bysjön (artp.), (12F 6a , [6684010, 1453910] ), stenpir, 1997 (Per Skoog)
Nyhammar, 1938-42 (Lgn) * 1950-t (Gs o a) * strax V brandstn. (12F 7a , [66857, 14536] ), sandig solöppen vägkant mot trädgårdshäck, 100-tals ex , 1989 (JEd & LBr)
Fd brandstationen, Nyhammar (artp.), (12F 7a , [6685739, 1453642] ), 100 plantor/tuvor , 2019 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)

Dalarnes Flora