Cypripedium calceolus    Guckusko


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Risshyttehage, 1954 (Ivar Matsbo) * 1966 (Tr) * kalkpå-verkad sumpskog, ca 40 ex 1972 (NYSTR.1973) * ca 200 ex , 1986 (FCa)
STORA TUNA

Tuna Hästberg 1995 (Tholander G.)
Tuna Hästberg, ca 1840 (KRÖN.1843) alltjämt, men sparsamt, 1930-t (Bn,Bj) * 1950 (Tr) * ca 350 ex , 1987 (FCa)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Skepparberg 5 ex. , 1990 (FCa)
Skepparberg, ca 1898 (Ads o a) 1 ex 1989 (Ann Eriksson) * 5 ex , 1990 (FCa)
GRANGÄRDE

Brynberget (artp.), 1984 (Janolof Hermansson,G. Gunnarsson)
Gänsberget (artp.), 1986 (Fred Campbell)
Gänsberget fuktdråg i högörtgranskog, 1993 (Lr)
Gänsberget, ca 1930-t (Lr) fuktdråg i högörtgranskog, 72 ex 1960 (Tr) * 33 ex 1973 (NYSTR.1973) * 150 ex , 1986 (FCa)
Laxsjö (= Långmyran) (artp.), 1987 (Fred Campbell)
Laxsjön 1989 (Cgn)
Laxsjön, ca 1890-t (Cgn) * rikl. 1968 (Tr) = Långmyran 167 ex 1973 (NYSTR.1973) * 300 ex , 1987 (FCa)
Lindbastmora vid guckuskolokalen örtrik granskog, riklig , 2009 (LBr)
Lindbastmora en mindre lokal, 1985 (JHn) * 23 ex , 1987 (FCa)
Lindbastmora rik sumpskog, foto , 2007 (IPt)
Lindbastmora rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, några grupper , 2011 (LBr)
Lindbastmora, V om gruvområdet (artp.), rikkärr i hyggeskant, 1985 (Jan-Olof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Längs bäcken som korsar skogsvägen 50 m söder om vändplanen. rikligt fr a nedströms vägen sumpskog längs bäck med högörtvegetation av kärrfibbla kärrtistel,hästhov mm. grönkulla, skogsknipprot och majviva förekommer., 50 ex , 1990 (LBr)
Skepparberg (artp.), örtrik kalkgranskog, 2010 (Jan-Olof Hermansson)
Österdalarna

ÅL

Solarvet 1993 (Sporre E.)
Solarvet, ca 1930-t (Spe) 54 ex 1960 (Tr) * ca 40 ex 1972 (NYSTR.1973) * 122 ex , 1987 (FCa)
BJURSÅS

Baggarvet 33 ex , 1988 (FCa)
Baggarvet, ca 1940-t (Klb) * trol. = Kvarntäkt 33 ex , 1989 (FCa)
Kvarntäkt fuktig igenväxande ängsmark, 1 planta, mångblommande , 2000 (JJa)
Stortäkt mot NO n.lv. (DBS), örtrikt lövsnår, f.d.slåtter el. betesmark, 1 rugge 'i kaninbur' , 1988 (JEd & o.a)
LEKSAND

Kullsbjörken fuktig örtrik sluttning med gran-alskog, flera grupper , 1991 (FCa)
Lindberg 1990 (Iwz)
Lindberg, ca 1900 (Iwz o a) 5 närbelägna lokaler, totalt ca 200 ex , 1987 (FCa)
Plintsberg - rik lokal 1986 (LBr)
Plintsberg blöt igenväxande lövskog, 2015 (JJa)
Plintsberg en rik lokal 1986 (LBr) * ca 300 ex , 1987 (FCa)
RÄTTVIK

Born / Ingels 2009 (JJa & IPt)
Born, ca 1910-t (Sam) ca 250 ex , 1986 (FCa)
Råberget dike vid sumpskog, mindre grupper spridda längs 100 meter av vägen , 2017 (GHa)
Råbergsängarna 1990 (Berg Erik)
Råbergsängarna 1995 (Sarenmark Lars-Olov)
Råbergsängarna dike och sumpig granskog, flera tiotal , 2011 (GHa)
Råbergsängarna, ca 1900-t (Bg) ca 3500 ex , 1987 (FCa)
Utanåker 250 ex , 1986 (FCa)
Utanåker ca 250 ex , 1986 (FCa)
BODA

"Gulleråsen, (Linné 1755) - ""i laduängarna""" 563 ex , 1986 (FCa)
220m N Gammelsvad örtrik fuktig glänta i gran-tallskog med guckusko ca 7ex, enstaka , 1995 (Sarenmark Lars-Olov)
600m S Lönnmarken fuktig örtrik granskog med inslag av björk och sälg.ca 10 ex av guckusko., enstaka , 1995 (Sarenmark Lars-Olov)
Gulleråsen vid Lissberg i sumpskog, 5 ex , 1990 (Einar Sand:FCa)
Gulleråsen, (LINNÉ 1755) * ”laduängarna” ca 1900-t (Bg: FORSSL.1922) * vid Storsveden 2 närbe-lägna bestånd med sammanlagt 563 ex , 1986 (FCa)
Hedänget en mindre lokal , 1986 (TRy)
Kyrkbyn vid landsvägen 5 ex , 1988 (E. Huss)
Kyrkbyn vid landsvägen 5 ex , 1988 (Huss E.)
Kärvsåsen, SO Kusollas f.d. änge, nu sumpskog, > 100 , 2012 (GHa)
Lönnmarken rikkärr, hundratals (i spridda grupper) ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken, ca 1910-t (Bg, FLORIN 1947) ca 4000 ex , 1987 (FCa)
Silvberg 4 lok. i trädgårdar, 34 ex , 1987 (Erik Bäck:FCa)
Silvbergsängarna 2 bestånd med sammanlagt ca 60 ex , 1987 (FCa)
Sinksjön, ca 1900 (Iwz) 2 bestånd med sammanlagt 15 ex , 1987 (FCa)
Solberga vägren/skogsbryn, cirka tio exemplar , 2013 (GHa)
Storsveden 500 m V transf.stn rikkärr, 50-tal , 1997 (GHa)
Sötsved dike/vägren, 25 stycken , 2009 (GHa)
Sötsved vägslänt, 12 stycken , 2009 (GHa)
Vid Kärrbäcken V Ersmyren gammal slog,nu igenväxt med granskog, 1 ex. , 1997 (GHa)
Ö om prästgården ,eft V 301 (DBS), vägkant (upptäckt -86 av H.Huss ,Boda), 4 plantor , 1986 (TLj)
ORE

Arvet, Lindensänget sumpig skog i f.d. änge, några tiotal , 2015 (GHa)
Arvet, ca 1900 (Hbm o a: SAM.1910) 2 lokaler med sammanlagt 234 ex , 1986 (FCa)
Arvet, ca 1900 (Hbm o a:SAM.1910). + Morängen ca 1840 (KRÖN.1843 o a) 234 ex , 1986 (FCa)
Bos väg V Dalhed diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, färre än tio , 2017 (GHa)
Eldsmor rikkärr, 25 st , 2010 (GHa)
Hedänget 79 ex , 1990 (FCa)
Hedänget, 1985 (TRy) 79 ex , 1989 (FCa)
Morängen, ca 1840 (KRÖN.1843 o a) * 1897 (TOLF 1898) 998 ex , 1990 (FCa)
Moränget fuktig blandskog, ca 100 , 2010 (GHa)
Moränget,S om (DBS), barrskogskärr, t.riklig,flera tuvor , 1985 (TLj)
Söder om Brändan fuktig blandskog, < 20 , 2012 (GHa)
Söder om Råmossmyren fuktig blandskog, < 10 , 2012 (GHa)
Travargtatans förlängning gles barrskog, fem stycken , 2014 (GHa)
ORSA

Granån, ett mindre bestånd, 1970-t (Erik Svensson) 98 ex , 1989 (FCa)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet örtrik ängsgranskog, sparsamt , 1990 (JEd & LBr)
Kallmora 137 ex , 1990 (FCa)
Kallmora, ca 1890-t (Cgn) * 1930-t (R. Hasmats) 137 ex , 1990 (FCa)
Kungshaga, 1930-t (Olle Gräv) 12 ex 1988 * 0! helt borta , 1990 (FCa)
Kuril i trädgård, 37 ex , 1989 (FCa)
Mickelvål, ca 1920-t (Bk) 15 ex 1959 (Tr) * 164 ex , 1989 (FCa)
Nederberga 4ex , 1989 (FCa)
Skattungbyn vid Leskusänget 466 ex , 1989 (FCa)
Stenberg 50 ex , 1990 (FCa)
Stenberg, ca 1900 (Bg) 50 ex , 1990 (FCa)
MORA

Vattnäs, inplanterad 1995 (AGr)
Vattnäs, inplanterad, 1950-t (AGr) 32 ex , 1990 (FCa)
ÄLVDALEN

Nyäng - domänreservat 1995 (Färje C.-G.)
Nyängen, 1950-t (Mm, FÄRJE 1958) 2 bestånd 1987 (Eric Bossel) * 9 ex , 1990 (FCa)
Västerdalarna

TRANSTRAND

1820-t (WAHLENB.1824) = Högstrand, 1940-t (Sfn) 208 ex , 1990 (FCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

1,7 km NO Gammelsätern rikdråg i tallhed, ca 10 ex. , 2002 (RLu)
1700 m NV om fäboden Gammelsätern 10 plantor , 2002 (RLu)
Byggningån i mängd , 1994 (Barth C. E.)
Byggningån, i mängd, före 1949 (C.E. Barth) 475 ex , 1990 (FCa)
Gammalsätern verkar sällan besökt, 2010 (Bengt Westman)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning örtrik mark med gran med insprängd tall, riklig, minst 50-100 grupper , 1992 (DABS)
Lövhöjden gammal tall-gran-skog, 2006 (ADe & LDe)
SO om Gammelsätern 1989 (Hamnqvist)
SO om Gammelsätern, 1891 (ing. Hamnqvist enligt An: SAM.1917, GEETE 1930 o a) 172 ex , 1990 (FCa)
Toxåsen vid Fulusjön översilad sluttning på diabas, 592 ex , 1989 (DABS , FCa)
Toxåsens V-sluttn. 300m S. om Fulusjö - Lammen? väg i granskogssluttning, äng och ungskog med bl.a. brudsporre och hårstarr. lokalen sparad på 1960-talet av Särna besparingsskog - tidig naturvårdshänsyn!, >50 ex , 1989 (JEd)
IDRE

Diftalsberget rikkärrsdråg i sluttning på diabas, 275 ex , 1990 (Bgs)
Diftalsberget, 1985 (P-A. Ingebro) rikkärrsdråg i sluttning på diabas, 275 ex , 1990 (FCa , o a)
Diftalsbergets NO-sluttning (DBS), örtrika sänkor i barrskog-bäckdråg;huvuddelen på hygge o. starkt sönderkört!, flera 100 individer! 200 x 50 m i yta , 1988 (DABS)
Gäsjöåsen, här 5 á 6 lokaler, 1920-t (Bgs) 49 ex , 1990 (FCa)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster rik sumpskog, ~30 ex , 1995 (DABS)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster rik sumpskog, ~5 ex , 1995 (DABS)
Gösjöåsen verkar sällan besökt, 2010 (Bengt Westman)
Gösjöåsens sydvästsluttning grandäld med källor och liten bäck, ca 300 blommande samt många sterila blad , 2017 (LBr)
Höstsätern verkar sällan besökt, 2010 (Bengt Westman)
Myr NO Gäsjöåsen rik sumpskog, ett 10-tal , 2007 (LBr)

Dalarnes Flora