LEKSAND

708 arter

9836 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ) ,surdråg i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737336, 1455424] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737338, 1455424] ) , ,noterad ,2017 (Patrick Fritzson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsvägkant , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1450980] ) ,blandskog, vid surdrog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ) ,skogsbilvägkant ,rikiligt ,2016 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2008 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,blöt skogsmark , 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ) ,strand , 2010 (DABS)
Skeberg (artp.) (13E 5j , [6726230, 1449838] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1451020] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
tallskog Heden (artp.) (13F 6b , [6732090, 1455240] ) , ,3 ,2015 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Lappmyren (artp.) (13F 6b , [6732750, 1455521] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander)
Hisvålavägen (artp.) (13F 7c , [6735309, 1464044] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lungsjöån vid Smidbäcken (artp.) (13F 9i , [6747770, 1490301] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant ,t.rikligt ,2016 (IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
sydväst Gräsberget (artp.) (13E 5i , [6726961, 1444451] ) ,barrskog ,noterad ,2018 (Olof Hedgren)
Yxberget (artp.) (13F 6a , [6731764, 1451025] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
350 meter syd-sydväst storhedens naturreservat (artp.) (13F 6b , [6731178, 1456314] ) , , 2012 (Pär Dahlström)
Järparänget sydost barackerna (artp.) (13F 6b , [6731384, 1455974] ) ,tallmo ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Järparänget sydost barackerna (artp.) (13F 6b , [6731384, 1455974] ) ,tallmo , 2014 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731387, 1456117] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
Källbergetsmotionsområde 890 m SO om korsningen Järnavägen x Källbacksv. (artp.) (13F 6b , [6732637, 1456060] ) ,tallhed ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
S-Källberget (artp.) (13F 6b , [6732766, 1456441] ) ,sandbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732785, 1456095] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
S-Källberget (artp.) (13F 6b , [6732860, 1456414] ) ,sandbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
S-Källberget (artp.) (13F 6b , [6732895, 1456369] ) ,sandbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
200 m NNO Orrtjärnsmyren (artp.) (13F 7c , [6736605, 1461800] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Storberget, Faxberg (artp.) (13F 8f , [6741563, 1476166] ) , ,noterad ,2017 (Ville Pokela)
Norr Bärtjärnen (artp.) (13F 9h , [6749239, 1485312] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr ,flera mindre bestånd ,2015 (HLe)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,spridd ,2007 (LBr)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Böle (artp.) (13F 7c , [6739230, 1464370] ) ,öppen naturbetesmark vid bäck , 1990 (MBm)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Lungsjöån, Leksand-Kölens fd fäbodar - Närbotjärnen (artp.) (13F 9h , [6746234, 1488274] ) ,myr ,20 ,2013 (Janolof Hermansson)
Isoëtes echinospora    Vekt braxengräs
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Isoëtes lacustris    Styvt braxengräs
Brorsen (13F 8d , [67430, 14668] ) ,strandvatten ,ganska rikligt ,1989 (MKp)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719630, 1454163] ) ,gammal tomtmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,sumpskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägdike , 2016 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716340, 1448900] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Equisetum x trachyodon    Älvfräken
Tällberg v.Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ) ,kalkpåv.strand-lövsnår ,rikligt o spridd ,1987 (JEd)
Östanholsvikens stränder (13F 9b , ) ,strandängar-dystränder rikl.fl. ,1987 (TLj)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,å , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ) ,strandkant , 2014 (JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67355, 14565] ) ,grunt vatten ,rikligt ,2009 (GHa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,strand , 2016 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Rälta (artp.) (13F 5b , [6725280, 1457337] ) ,blandskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Skorsbäcken (artp.) (13F 5b , [6728779, 1459355] ) ,bäckravin med gammal gran och enstaka lövträd ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,dike , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716470, 1448650] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,5 plantor ,1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ) ,vägdike , 2015 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Tällberg m. Hjortviken o vägen (- 39 05) (13F 8b , [67439, 14551] ) ,frisk kalkpåv.örtgranskog,dikat skogskärr,bäckkant i granskog ,rikl.o spridd ,1987 (JEd)
Ö Rönnäs (13F 6c , [67320, 14640] ) ,slagen dikeskant åt S ,rätt torr ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Böle 500 m SO-ut (13F 7c , [67387, 14639] ) ,örtrik granskog ,sparsamt ,1990 (JEd)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,strandskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739310, 1470910] ) ,sjökant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449210] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Hjortviken vid Siljan (13F 8a , [67442, 14549] ) ,sjöstrand ,rikligt ,2003 (IPt)
Tällberg ,vid Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ) ,örtrika strandlövsnår,strandgräsäng ,rikligt ,1987 (JEd)
Tällberg ,vid Siljan n.reningsverket, fl! (13F 9a , [67454, 14548] ) ,dyig stenstrand ,rikligt (ställvis dominerande) ,1987 (JEd)
Siljans strand, 100 m S Tällbergs brygga (13F 9b , [67460, 14550] ) ,strandbryn ,mindre best. ,1993 (MKp)
Laknäs ,V-stranden (13F 9b , [6747, 1455] ) ,dyig stenstrand,strandängar o snår ,rikligt o spridd ,1987 (JEd)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745649, 1454882] ) ,kalkpåverkad strandäng vid sötvatten , 2008 (AJn)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.) (13F 9b , [6746334, 1458359] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.) (13F 9b , [6746396, 1458500] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Botrychium lunaria    Låsbräken
Skinnaråsen (13E 4j , [6723490, 1445060] ) ,fäbodvall , betesmark ,ca 20 ex ,2007 (IPt)
Söder Rälta v.sågen (13F 4b , [67247, 14569] ) ,sandig torräng ,1 ex. ,1988 (TLj)
Fallsbjörken vid första grinden (13F 7c , [6739530, 1464720] ) ,vägdike ,2 ex ,2004 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Skinnaråsen (artp.) (13E 4i , [6723740, 1444981] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Bastbergs fäbodar (artp.) (13F 7c , [6737680, 1461970] ) ,några klippta med gräsklippare. de flesta i kantzonen mot gärdsgården , 2005 (USg)
Bastbergs fäbodar (artp.) (13F 7c , [6737680, 1461970] ) ,sporspridning. precis i kanten mellan ängsrest (i kanten av gräsmattan) och högre vegetation upp mot gärdsgårâ´n. nära uthuset. , 2004 (Uno Skog)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739270, 1464377] ) ,ängs- och betesmark ,3 plantor ,2012 (Bo Norell)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hobergshagen (artp.) (13F 7d , [6738394, 1465376] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Sarah Lagerberg)
Söder Lindberg, Leksand s:n (artp.) (13F 8c , [6742988, 1462829] ) , ,4 plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Söder Lindberg, Leksand s:n (artp.) (13F 8c , [6742990, 1462830] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Faxbergs fäbodar (artp.) (13F 8f , [6742258, 1475774] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Ophioglossum vulgatum    Ormtunga
Opplimen intill Årödsbäcken (13F 8b , [67423, 14599] ) ,betad kalkfuktäng med älväxing, majviva, vildlin och hårstarr ,ca 100 ex ,1990 (TLj)
Polypodium vulgare    Stensöta
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
V om Oppejen (13E 4h , [6720680, 1438300] ) ,blandskog nära väg , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Djursjön 2 km N (13E 5j , [6728270, 1447110] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ) ,skogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,skogsmark vid vägar allmän ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,ängsartad granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,sumpig skog vid å ,flertal ,2014 (GHa)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) , , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,snårskog längs liten å ,rikligt ,2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,sumpig skog vid å ,väl spridd ,2014 (GHa)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14585] ) ,Ö-brant ,1 tuva ,1988 (TLj)
Skorsberget, 1 km S Västanor (13F 5b , [67289, 14585] ) ,klipphyllor åt Ö ,fl. ,1987 (TLj)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,åstrand , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ) ,utfylld bank nära brygga , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot skog , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,snårskog längs liten å ,flertal ,2014 (GHa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715990, 1449090] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,stenvägg gammal jordkällare , 2016 (DABS)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) , , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,snårskog längs liten å ,ymnigt ,2014 (GHa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449130] ) ,blandskog, gles ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744740, 1458080] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,sumpig skog vid å ,ymnigt ,2014 (GHa)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , troligen planterad ? , 2010 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723979, 1448689] ) ,bäckstrand , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725070, 1449033] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,blandskog/utkast , 2014 (IPt)
Hälla,eft.Rombäcken (13F 6c , [67337, 14602] ) ,bäckravin ,flerst. ,1986 (TLj)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,åker/ängsmark mot strand ,stora bestånd på flera lokaler ,2017 (IPt & SNy)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
404 V Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726259, 1457493] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
450 m SO Grytberget (artp.) (13F 6c , [6734453, 1463347] ) ,aspskog / , 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Biflöde till Finnbäcken S om Grytnäs (artp.) (13F 7a , [6736002, 1453324] ) ,lövskog i bäckravin ,300 m2 ,2010 (Janolof Hermansson)
Finnbäcken 100 m från Siljan (artp.) (13F 7a , [6736106, 1453317] ) ,ravin / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Finnbäcken S om Grytnäs (artp.) (13F 7a , [6736127, 1453294] ) ,gråalskog i bäckravin ,500 m2 ,2010 (Janolof Hermansson)
Finnbäcken S om Grytnäs (artp.) (13F 7a , [6736290, 1453119] ) ,lövskog i bäckravin ,100 m2 ,2010 (Janolof Hermansson)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737886, 1454379] ) ,ravinslut , 2012 (Pär Dahlström)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Draggsbergets brant (13E 4h , [6724720, 1439780] ) ,hyllor i branten , 1993 (TLj)
Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ) ,branten , 2007 (TLj)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ) ,klippängar , 1993 (TLj)
Käringberget (13F 6a , [67346, 14535] ) ,hällmark, bergsspringor ,litet bestånd ,1984 (MKp)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744790, 1458090] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Björberget (13E 3h , [6717339, 1436325] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Sångbergets fäbod (13E 3j , [6719820, 1445330] ) ,igenväxande fäbodvall , 2007 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,steniga ställen tämligen allmän ,1986 (MKp)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Blechnum spicant    Kambräken
1,2 km O om Granberg (13F 6a , [6733320, 1451130] ) ,grandominerad fuktig östsluttning, ca 30 m N om liten bäckravin ,bestånd ,2011 (Erik R. Lindström)
Römmarsmyran ca.4 km NNO om Sörskog (13F 9f , [6748975, 1476789] ) ,på en liten myr,i kanten mot gransumpskog ,1 ex ,2003 (JAE)
Skallberget (artp.) (13E 6i , [6730704, 1443862] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Åsa Rydell)
1,2 km ost Granbergs fäbodar (artp.) (13F 6a , [6733302, 1451135] ) ,granskog ,2 plantor ,2012 (Pär Dahlström)
Larix decidua    Europeisk lärk
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Larix sibirica    Sibirisk lärk
Kilen (13F 7d , [6737330, 1466200] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Picea abies    Gran
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [67379, 14598] ) ,barrskog ,skogsbildande ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,skogsbildande ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Vägskälets naturreservat (artp.) (13E 5j , [6729661, 1449893] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.) (13E 6e , [6730803, 1422392] ) ,blåbärsbarrskog ,1 plantor/tuvor ,2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Bölsån (artp.) (13F 7c , [6739199, 1464312] ) ,fuktig blottad mark vid bäck i betesmark , 1991 (MBm)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Pinus sylvestris    Tall
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [67379, 14598] ) ,barrskog ,skogsbildande ,2009 (GHa)
Åsledssberget (13F 7c , [67372, 14601] ) ,barrskog ,skogsbildande ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,skogsbildande ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,skogsbildande i hela rutan ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716340, 1448900] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.) (13F 5a , [6728406, 1450667] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.) (13F 7c , [6736547, 1463498] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
SO Römmarsmyran (artp.) (13F 9f , [6747933, 1476665] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Söder Römmarsmyran (artp.) (13F 9f , [6747994, 1476163] ) , ,15 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Juniperus communis ssp. communis    En
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6716311, 1449442] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722577, 1450335] ) ,skog , 2018 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsvägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739310, 1470910] ) ,sjökant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716300, 1449010] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,strandskog/betesmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716220, 1449080] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix aurita    Bindvide
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725530, 1439970] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myrkant , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,skogsvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719222, 1436919] ) ,ostlig bergssluttning ,2 träd ,2011 (Pär Dahlström)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716220, 1449080] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
SO Römmarsmyran (artp.) (13F 9f , [6748107, 1476431] ) , ,1 ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix caprea var. coaetanca    Gråsälg
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,3 ,2016 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Omr. ca. 1 km S Faxberg fäb. (artp.) (13F 8f , [6741248, 1476198] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Salix cinerea    Gråvide
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725530, 1439970] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ) ,strand , 2010 (DABS)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix daphnoides ssp. daphnoides    Daggvide
Noret nedom kyrkan (13F 7a , [67352, 14549] ) ,i strandgrus ,1 stort ex. ,1993 (TLj)
Salix fragilis    Knäckepil
Noret, v älven (13F 7b , [67350, 14554] ) ,strandkant nedom branta S-vända strandbrinkar ,några grova träd,ymn.m.småbuskar ,1987 (TLj)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Salix glauca    Ripvide
Majorsmyran (13F 8c , [67412, 14646] ) ,vid myrkanten ,litet bestånd ,1987 (MKp)
Salix lapponum    Lappvide
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Östanholsviken, Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ) ,nära stranden ,2 buskar ,1989 (MKp)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725530, 1439970] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix pentandra    Jolster
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmarklent , 2014 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Skvin stuga (artp.) (13F 7c , [6736302, 1463890] ) , ,3 ,2017 (Ulf Humlesjö)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Salix phylicifolia    Grönvide
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,bäckstrand i blandskog , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ) ,fuktig ängsmark ,1 buske ,1986 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Salix repens ssp. argentea    Sandvide
Limsjön vid utloppet (13F 7b , [6735, 1456] ) ,strand , 1991 (JEd)
Salix starkeana ssp. starkeana    Ängsvide
Draggsberget i kanten av gräsmyren mot Draggen (13E 5h , [6725900, 1439860] ) , ,enst. ,1993 (TLj)
Gropen (13E 5j , [6725081, 1448943] ) ,ängsmark ,flera buskar ,2018 (IPt)
Salix triandra    Mandelpil
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Myrica gale    Pors
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,myrar och tjärnar mindre allmän ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8d ) ,myrar och tjärnar mindre allmän ,1986 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,vid smådammar , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,fläckvis ymnigt ,2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ) ,strand/strandskog ,ymnigt ,2017 (GHa)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716320, 1448440] ) ,skogsbryn mot starräng ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Myrar vid Dragsundet 15 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5i , [6725980, 1440988] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Skvin (artp.) (13F 7c , [6736299, 1463867] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.) (13F 7c , [6736547, 1463498] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,sumpig skog vid å ,flertal ,2014 (GHa)
Alnus glutinosa    Klibbal
Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,bäckstrand i blandskog , 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737334, 1455424] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737736, 1455588] ) , ,1 ,2017 (Bengt Oldhammer)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Alnus incana    Gråal
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,myr , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719430, 1453375] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Betula nana    Dvärgbjörk
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Trugbo (13F 8g , [67430, 14815] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2005 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Myrar vid Dragsundet 15 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5i , [6725980, 1440988] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.) (13F 5a , [6728406, 1450667] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Tingsnäsudden (14E 0j , [6750420, 1449930] ) ,nära stuga ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449130] ) ,blandskog, gles ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,strandskog/betesmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449130] ) ,blandskog, gles ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallsbjörken 1, 480 m V (artp.) (13F 7c , [6739262, 1464383] ) ,torr betesmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Corylus avellana    Hassel
Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ) ,lövbränna bland skogsvicker, blåsippa o nattviol , 2000 (TLj)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sätra ovanför Bragehall (DFl-49) (13F 8b , [67422, 14581] ) ,igenväxt mark med löv och gran ,ganska många buskar ,1986 (MKp)
Sätra (artp.) (13F 8b , [6742841, 1457891] ) ,hässle på sydluttning av berg ,100 buskar ,1991 (MBm)
Quercus robur    Ek
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14557] ) ,250 m från plantera ek ,1 liten planta ,1987 (JWm)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Tibbleberget (13F 6b , [6734, 1457] ) ,SV-vända klipphyllor o.rasmark ,spars. ,1987 (TLj)
Vid kyrkan i slänterna mot Siljan (13F 7a , [6735150, 1454990] ) , ,riklig föryngring ,1993 (TLj)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,1 ,2016 (Ulf Humlesjö)
Humulus lupulus    Humle
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737261, 1455462] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,åker/ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Rv70/mitt emot infarten till Leksand (13F 7b , [6735880, 1456470] ) ,jordhög ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens ej bedömd , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715850, 1449630] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Urtica urens    Etternässla
Ullvinäset (13F 6b , [67328, 14591] ) ,beteshage ,1 ex ,1986 (TLj)
Överboda, Budgattu 56 (13F 8b , [6741160, 1458490] ) ,i en rabatt mot södervägg ,har funnits där i minst 20 år ,2015 (Märit Hagberg)
Bistorta major    Stor ormrot
Rältlindor (13F 5a , [6726140, 1454699] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Bistorta vivipara    Ormrot
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725530, 1439970] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ) ,strandkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ) ,strandkant , 2011 (JJa & IPt)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715820, 1449600] ) ,stig i ung lövskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716330, 1448780] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716340, 1448800] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,1 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Böle (artp.) (13F 7c , [6739230, 1464370] ) ,öppen naturbetesmark vid bäck , 1990 (MBm)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Risholn (artp.) (13F 8d , [6741568, 1467004] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.) (13F 8e , [6742121, 1471110] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Faxbergs fäbodar (artp.) (13F 8f , [6742258, 1475774] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ) ,åker , 1987 (JWm)
Fallopia japonica    Parkslide
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Skallskog, norra delen (artp.) (13E 6i , [6730126, 1444004] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Åsa Rydell)
Granberg1 (artp.) (13E 6j , [6733184, 1449896] ) , ,5 dm² ,2016 (Åsa Rydell)
Granberg3 (artp.) (13E 6j , [6733203, 1449890] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Åsa Rydell)
Granberg2 (artp.) (13E 6j , [6733211, 1449895] ) , ,5 dm² ,2016 (Åsa Rydell)
Västanvik (artp.) (13F 6a , [6734517, 1453667] ) , ,10 m² ,2017 (Åsa Rydell)
Sandtag syd Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732408, 1455390] ) ,jordhögar ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Sundet - Åkerötippen (artp.) (13F 6b , [6733177, 1455162] ) , ,40 m² ,2018 (Petrus Tengnér)
Källberget (artp.) (13F 6b , [6733179, 1455664] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Åsa Rydell)
Lopnor (artp.) (13F 6b , [6734629, 1456080] ) , ,3 plantor/tuvor ,2018 (Åsa Rydell)
Lindsvedsvägen (artp.) (13F 7b , [6735312, 1457868] ) , ,40 m² ,2018 (Petrus Tengnér, Åsa Rydell)
Lissgärdsgattu (artp.) (13F 7b , [6735432, 1457552] ) , ,10 m² ,2018 (Petrus Tengnér)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,strand , 2017 (IPt & SNy)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Ullvi, i byn o efter älven ända till Bunk (13F 6b , ) ,strandängar,trädesåkrar odiken allmän ,1986 (TLj)
Brossfors (13F 8d , [67416, 14681] ) ,gammal jordhög vid vatten ,litet bestånd ,1988 (MKp)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,åkermark , 2011 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,odlad mark tämligen allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ) ,fuktig åker , 1987 (JWm)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Polygonum aviculare    Trampört
Forsbodarna (13E 3j , [6716311, 1449442] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731111, 1461133] ) ,uppbyggd vall , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog/dike , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715850, 1449630] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Sjugare (13F 8b , [67423, 14598] ) ,fuktigt dike ,få ex ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c , [67422, 14618] ) ,vid liten bäck ,få ex ,1986 (MKp)
Brossfors (13F 8d , [67415, 14681] ) ,stensasatt bäck nära vatten ,1 ex ,1986 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Rumex crispus    Krusskräppa
Ullvi, 150 m V f.d.manometerfabr. (13F 6b , [67328, 14591] ) ,dikeskant ,1 ex ,1986 (TLj)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731301, 1458595] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,åkerkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715900, 1449650] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Chenopodium album    Svinmålla
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,gräsmatta , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Chenopodium rubrum    Rödmålla
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ) ,tomtmark, med salladsfröpåse ,10-tal stora ex. ,2007 (IPt)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,tomtmark , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Spinacia oleracea    Spenat
Heden (artp.) (13F 6a , [6731048, 1454997] ) ,rabatt nära fågelmatning, best av Erik Ljungstrand ,1 honplanta ,2008 (Pär Dahlström)
Montia fontana    Källört
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738, 1465] ) ,hästhage ,riklig ,1987 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
S. Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ) ,sandig vägkant ,1 ex ,1987 (MKp)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ) , , 2015 (IPt)
Tällberg ,v. byvägen N Slalomvägen (13F 9b , [67455, 14565] ) ,kalkgrusslänt mot vägen , 1987 (JEd)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737886, 1454379] ) ,grusytor , 2012 (Pär Dahlström)
Cerastium arvense    Fältarv
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2010 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ) ,vägslänter ,rikligt ,2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2009 (IPt & RNy)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Rv70/infarten till Leksand (13F 7b , [6735810, 1456440] ) ,dike ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter mindre allmän, 4 lokaler ,1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6716311, 1449442] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,kanten av gångväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Cerastium glomeratum    Knipparv
Tibble,eft Rommavägen n.högsta punkten (13F 6b , [67342, 14580] ) ,vägdike på dybank int. tomtmark ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Cerastium tomentosum    Silverarv
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall ,1 m2 kvarstående ,2012 (IPt)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746, 1457] ) ,strandäng ,enst.förvildad ,1987 (TLj)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719630, 1454163] ) ,gammal tomtmark , 2015 (IPt & JJa)
Tibble - Rönnäs,vägstråket (13F 6b , ) ,vägrenar,ängskanter,torrbackar ~5 lokaler totalt ,frekvens t.allm. , 1987 (TLj)
Tibble - Rönnäs,vägstråket (13F 6c , ) ,vägrenar,ängskanter,torrbackar ~5 lokaler totalt ,frekvens t.allm. , 1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Atlasruta (13F 8c ) ,torra gräsbackar 3 lokaler, sällsynt ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8d ) ,torra gräsbackar 3 lokaler, sällsynt ,1986 (MKp)
Herniaria glabra    Knytling
Heden (13F 6b , [6731480, 1455730] ) ,grusplan framför gamla militära mobföråd ,flera m2 ,2007 (PDa)
Leksands jvgstn,lastområdet (13F 7b , [67354, 14562] ) , ,enstaka ,1986 (TLj)
Leksands jvgstn (13F 7b , [67354, 14563] ) ,sandmark ,3 ex ,1987 (MKp)
Igelbergets sandtag (artp.) (13F 6a , [6732830, 1454774] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Sommarland parkeringen (artp.) (13F 7a , [6737928, 1454753] ) ,grusparkering , 2012 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Lychnis chalcedonica    Studentnejlika
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,gräsmark, strand ,4 plantor ,2015 (IPt)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktiga vägdiken mindre allmän ,1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,30 ,2010 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,2 plantor ,1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lychnis viscaria    Tjärblomster
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ) ,klippängar , 1993 (TLj)
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14585] ) ,Ö-brant,högt i branten ,fl. ,1988 (TLj)
Skorsberget (13F 5b , [6729, 1458] ) ,klipphyllor o.rasmark ,spars. ,1987 (TLj)
Grytnäs (13F 7a , [6736, 1452] ) ,vägslänt ,rikl. ,1988 (TLj)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Atlasruta (13F 8b , [67413, 14575] ) ,grusmark ,ca 15 ex ,1985 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6741950, 1462930] ) ,vägslänt ,enstaka ,2004 (IPt)
Brossen (13F 8d , [67443, 14658] ) ,banvallskant ,ca.200 ex. ,1992 (MKp)
Brossen (13F 8d , [6744440, 1465890] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Rällsjön (artp.) (13F 7e , [6739732, 1473372] ) ,vid p-platsen , 2007 (Bengt Oldhammer)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Draggsbergets brant (13E 4h , [6724720, 1439780] ) ,hyllor i branten , 1993 (TLj)
Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ) ,branten ,enst. ,2007 (TLj)
Tibbleberget (13F 6b , [67338, 14584] ) ,V-brant o klippor i skogen ,enstaka ,1986 (TLj)
Plintsberg,bergets V-brant (13F 8b , [67430, 14576] ) ,skogssluttning o klipphyllor ,t.riklig ,1986 (TLj)
Kliberget öster om (artp.) (13E 6j , [6732443, 1446638] ) ,bäck på hygge , 2014 (Pär Dahlström)
Sagina procumbens    Krypnarv
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Backen, 1 km S (13F 4a , [6723629, 1450531] ) ,timmerupplagsplats , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Käringberget (13F 7b , [67365, 14555] ) ,hällmark ,litet bestånd ,1991 (MKp)
Igelbergets sandtag (artp.) (13F 6a , [6732830, 1454774] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,2 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sommarland nordöstra delen (artp.) (13F 7a , [6738184, 1454492] ) ,grusyta , 2012 (Pär Dahlström)
Scleranthus annuus ssp. polycarpos    Tuvknavel
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Silene dioica    Rödblära
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,gammal åkermark, ängsmark allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715860, 1449640] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Silene latifolia x dioica    
Sjugare (13F 8b , [67433, 14596] ) ,ruderatmark, avstjälpningsplats vid väg ,4 ex. ,1989 (MKp)
Norr Bergsäng (13F 9b , [67454, 14597] ) ,vägren,gräsmark ,3 ex. ,1989 (MKp)
Silene latifolia    Vitblära
Ullvi (13F 6b , [6733, 1459] ) ,dikesrenar ,enstaka ,1986 (TLj)
Leksand vid älven,norra stranden (13F 7b , [67351, 14553] ) ,nära Dalälven på strandplanet ,5 ex. ,1988 (MKp)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn' (13F 7b , [67354, 14551] ) ,schakthögar m.matjord ,enst. ,1988 (TLj)
Vägen mot Sjugare ,ca 100 m från riksvägen (13F 8b , [6742630, 1459070] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
N om Bergsäng (13F 8c , [67445, 14602] ) ,igenväxt slåttermark ,1 ex. ,1988 (MKp)
Lappmyran sandtaget söder om (artp.) (13F 6b , [6732293, 1455368] ) ,sandtag , 2013 (Pär Dahlström)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737886, 1454379] ) ,grusytor , 2012 (Pär Dahlström)
Leksands sparbank väst om (artp.) (13F 7b , [6735217, 1455784] ) ,liten sopsandhög i gräsyta , 2013 (Pär Dahlström)
Silene rupestris    Bergglim
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,bergbrant ,rikligt ,2015 (IPt)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ) ,klippängar ,rikl. ,1993 (TLj)
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14586] ) ,Ö-brant ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Skorsberget (13F 5b , [6729, 1458] ) ,klippbrant ,fl. ,1987 (TLj)
Tibbleberget (13F 6b , [67338, 14584] ) ,SV-vänd klippbrant,delvis i skog ,t.riklig ,1986 (TLj)
Käringberget (13F 7b , [67366, 14555] ) ,berghäll ,få ex ,1985 (MKp)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719039, 1436600] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Silene vulgaris    Smällglim
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Backen, 1 km S (13F 4a , [6723629, 1450531] ) ,timmerupplagsplats , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,åker , 2014 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6737330, 1466200] ) ,åkerkant , 2011 (JJa & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Spergularia rubra    Rödnarv
Sommarland nordöstra delen (artp.) (13F 7a , [6738184, 1454492] ) ,grusyta , 2012 (Pär Dahlström)
Stellaria alsine    Källarv
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,åker/ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716350, 1448910] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Stellaria media    Våtarv
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,tomtmark , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Stellaria nemorum    Lundarv
Sätra (13F 8b , [67425, 14583] ) ,lundartad naturtyp ,litet bestånd ,1988 (MKp)
Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Tällberg v.Siljan (13F 9b , [6746, 1455] ) ,strandängar ,enst. ,1987 (TLj)
Nuphar lutea    Gul näckros
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,sjö , 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ) ,sjö , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,damm , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Molnbyggen, Leksand, Dalarna (artp.) (13F 5a , [6727525, 1452624] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Stortjärn Mjälgen (artp.) (13F 6b , [6732300, 1457739] ) , ,10 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,i ån ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Nuphar pumila    Dvärgnäckros
Opplimmen (13F 8b , [67427, 14592] ) ,sjö ,några ex ,1994 (MKp)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,tjärn , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,bäck, liten damm , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) , , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ) ,sjö , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stortjärn Mjälgen (artp.) (13F 6b , [6732300, 1457739] ) , ,10 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Skvins V-sida (artp.) (13F 7c , [6736255, 1463450] ) ,myrgöl ,noterad ,1987 (Jörgen Josefsson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Aconitum napellus    Äkta stormhatt
Ullvinäset (13F 6b , [67329, 14591] ) ,förvildad i snår o fuktiga dungar i åkerlandet ,flerst.rika bestånd ,1986 (TLj)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Dalsberget (13F 8b , [6740882, 1455668] ) ,skogskant ,litet bestånd ,2015 (IPt)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) ,grusvägskant , 2014 (Pär Dahlström)
Actaea spicata    Trolldruva
Sätra (13F 8b , [67423, 14578] ) ,lövskog med hassel ,få ex ,1983 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Plintsberg (13F 9b , [6745300, 1456640] ) ,blandskog ,rikligt ,2012 (BBe)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719075, 1436935] ) ,ostlig bergssluttning ,5 plantor ,2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719322, 1437048] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Isängena (artp.) (13E 5i , [6726985, 1443307] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Skeberget (artp.) (13F 5a , [6726390, 1450233] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
401 V Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726259, 1457493] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Söder Rälta (artp.) (13F 5b , [6726262, 1457437] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Söder Rälta (artp.) (13F 5b , [6726262, 1457467] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Söder Rälta (artp.) (13F 5b , [6726281, 1457433] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
100 m NV Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726503, 1457858] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Djupbäcka (artp.) (13F 5b , [6726503, 1457858] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
700 m V Galtskallen (artp.) (13F 7c , [6738670, 1461466] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
300 m NV Stor-moberg (artp.) (13F 7d , [6736153, 1467501] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
300 m N Stängseln (artp.) (13F 8b , [6742388, 1457749] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Hepatica nobilis    Blåsippa
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,översilad skogsmark ,rikligt ,2009 (IPt & RNy)
Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ) ,lövbränna , 2000 (TLj)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8b ) ,lundar minskat mycket sedan i fjol (1985) ,frekvens t.allm. , 1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ) ,lundar minskat mycket sedan i fjol (1985) ,1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ) ,igenväx. slåtteräng m.björkar ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Ö.Gansåsen strax S-ut (13F 9f , [67474, 14777] ) ,granskog ,t.rikl. ,1991 (JEd)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719075, 1436935] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719222, 1436919] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719322, 1437048] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
300 M Ö DAGLÖSEN (artp.) (13E 4j , [6722900, 1446535] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
400 m N Daglösan (artp.) (13E 4j , [6723365, 1446202] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Isängena (artp.) (13E 5i , [6726985, 1443307] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Skeberget (artp.) (13F 5a , [6726390, 1450233] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
403 V Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726259, 1457493] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Åsberget 800 m Ö (artp.) (13F 6d , [6731478, 1466712] ) ,aspskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Solberga 780 m N (artp.) (13F 6d , [6731606, 1466990] ) ,kalkbarrskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Skvissån. utloppet ur Skvin (artp.) (13F 7c , [6736101, 1463794] ) ,kalkbarrskog / naturlig skogsbäck , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.) (13F 7c , [6738506, 1461433] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
100 m SO Vålsveden (artp.) (13F 7c , [6738639, 1461246] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
701 m V Galtskallen (artp.) (13F 7c , [6738670, 1461466] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
200 m NO Vålsveden (artp.) (13F 7c , [6738942, 1461309] ) , , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
500 m SV Ingelsris (artp.) (13F 7c , [6739082, 1461515] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
701 m Ö Björkbergsån (artp.) (13F 7c , [6739251, 1461509] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
302 m NV Stor-moberg (artp.) (13F 7d , [6736153, 1467501] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
100 m S Stormo (artp.) (13F 7d , [6739220, 1468327] ) , , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
301 m N Stängseln (artp.) (13F 8b , [6742388, 1457749] ) ,kalkbarrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
S - Hedgården (artp.) (13F 8b , [6743017, 1456744] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
S Hedgården (artp.) (13F 8b , [6743211, 1456589] ) ,barrskog / , 2003 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
SV Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6743759, 1456969] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
700 m V Plintsberget (artp.) (13F 8b , [6743772, 1457130] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744740, 1458080] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744760, 1458080] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744770, 1458090] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
300 m S Romyr (artp.) (13F 8c , [6741973, 1463575] ) ,aspskog / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Ollasgården (artp.) (13F 8c , [6742685, 1460708] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Vårrödet 400 m OSO (artp.) (13F 8c , [6744046, 1462107] ) ,kalklövskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Vårrödet 400 m ONO (artp.) (13F 8c , [6744305, 1462050] ) ,aspskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Täppan 400 m SO (artp.) (13F 8c , [6744446, 1462021] ) ,kalkbarrskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Täppan 650 m NO (artp.) (13F 8c , [6744954, 1462422] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Yngve Perjons)
NO Tällbergs Station 600m (artp.) (13F 9b , [6745052, 1457728] ) ,lövnaturskog / , 1998 ((sks), Hans Sundmark)
Ängestjärnen 500 m S. (artp.) (13F 9c , [6745054, 1462113] ) ,kalkbarrskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Ängestjärn 440 m SSO (artp.) (13F 9c , [6745151, 1462129] ) ,kalkbarrskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
V-Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6745479, 1460507] ) ,örtrika bäckdråg / , 2003 (Skogsstyrelsen)
V-Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6745749, 1460705] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lycka 100 m SO om fågeltornet (artp.) (13F 7b , [6735779, 1457464] ) , ,5 m2 ,2016 (Petrus Tengnér)
Lycka 100 m SO om fågeltornet (artp.) (13F 7b , [6735779, 1457464] ) , ,noterad ,2017 (Petrus Tengnér)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,2 ,2016 (Ulf Humlesjö)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Djura (13F 4b , [6723461, 1456725] ) ,intill fyrvägskorsning ,1 planta ,2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723543, 1456755] ) ,mitt i kraftledningsgata intill grusväg ,5 plantor ,2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723585, 1456876] ) ,under gran vid grusväg ,1 planta ,2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723633, 1456958] ) ,utmed stig ,3 plantor ,2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723740, 1456917] ) ,utmed stig ,1 planta ,2003 (FBg)
Rälta (13F 4b , [6724765, 1457040] ) ,slänt vid gård nära älven ,3 plantor ,2003 (FBg)
Västannor (13F 5b , [6729224, 1458844] ) ,ganska igenvävt och beskuggat, mycket blåbärsris ,15 plantor ,2003 (FBg)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732230, 1454168] ) ,tomtmark ,37 plantor på ca 10 m2 ,2003 (FBg)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732255, 1454190] ) ,tomtmark ,30 plantor ,2003 (FBg)
Smedby , 200 m N om vägen till Åsaklitt (13F 6b , [6730868, 1458324] ) , ,3 plantor ,2003 (FBg)
Smedby (13F 6b , [6730943, 1457690] ) ,kulle med småvuxna tallar,nära motionsspår ,5 plantor ,2003 (FBg)
Heden (13F 6b , [6731255, 1455748] ) ,spritt bestånd på åssluttning ,23 plantor ,2003 (FBg)
Heden (13F 6b , [6731332, 1456231] ) ,spritt bestånd på åssluttning ,28 plantor ,2003 (FBg)
Heden (13F 6b , [6731521, 1455324] ) ,nygallrat ,3 plantor ,2003 (FBg)
Heden (13F 6b , [6731535, 1455849] ) ,slänt nedanför grusväg , avstjälpningsplats ,5 plantor ,2003 (FBg)
Heden (13F 6b , [6731540, 1455369] ) ,utmed stig motbyn ,1 planta ,2003 (FBg)
Mjälgen (13F 6b , [6731625, 1457346] ) ,utmed stig ,9 plantor ,2003 (FBg)
Heden - Häradsbygden (13F 6b , [6731771, 1455502] ) ,slänt vid landsvägen ,30 plantor ,2003 (FBg)
Mjälgen (13F 6b , [6732340, 1456854] ) ,gammal skjutbana ,uppe på slänt ,skuggad av stor sten ,3 plantor ,2003 (FBg)
Källbergets motionsområde (13F 6b , [6732785, 1456095] ) ,SV-sluttning ,39 plantor ,2003 (FBg)
Källberget (13F 6b , [67336, 14559] ) ,vid gång och cykelväg ,3 + 21 plantor , 2 lokaler ,2003 (FBg)
Övermo (13F 6b , [6734112, 1457060] ) ,intill banvallen och gamla viadukten ,17 plantor ,2003 (FBg)
Djura (W-Lek-0004) (artp.) (13F 4b , [6723461, 1456725] ) , ,3 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Djura (W-Lek-0005) (artp.) (13F 4b , [6723543, 1456755] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Djura (W-Lek-0006) (artp.) (13F 4b , [6723585, 1456876] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Djura (W-Lek-0007) (artp.) (13F 4b , [6723633, 1456958] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Djura (W-Lek-0008) (artp.) (13F 4b , [6723740, 1456917] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Styrsjöbo (W-Lek-0023) (artp.) (13F 6a , [6732255, 1454190] ) , ,14 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Styrsjöbo (W-Lek-0024) (artp.) (13F 6a , [6732230, 1454168] ) , ,3 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Smedby (W-Lek-0026) (artp.) (13F 6b , [6730943, 1457690] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Lek-0027) (artp.) (13F 6b , [6731255, 1455748] ) , ,7 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731255, 1455748] ) ,åssluttning ,8 plantor/tuvor ,2018 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731255, 1455748] ) , ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731255, 1455748] ) ,åssluttning ,14 stjälkar ,2012 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028) (artp.) (13F 6b , [6731332, 1456231] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731332, 1456231] ) , ,5 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731332, 1456231] ) ,åssluttning ,8 stjälkar ,2012 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731332, 1456231] ) ,åssluttning ,5 plantor/tuvor ,2018 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731332, 1456231] ) ,åssluttning samt plan mark nedanför densamma ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0029) (artp.) (13F 6b , [6731540, 1455369] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Lek-0030) (artp.) (13F 6b , [6731521, 1455324] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Lek-0031) (artp.) (13F 6b , [6731535, 1455849] ) , ,1 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Mjälgen (W-Lek-0032) (artp.) (13F 6b , [6731625, 1457346] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Mjälgen (W-Lek-0034) (artp.) (13F 6b , [6732340, 1456854] ) , ,6 plantor/tuvor ,2015 (Elin Widmark)
Mjälgen (W-Lek-0034) (artp.) (13F 6b , [6732340, 1456854] ) ,gammal skjutbana ,3 plantor/tuvor ,2003 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.) (13F 6b , [6731535, 1455849] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.) (13F 6b , [6731535, 1455849] ) ,sandig sydsluttning med uppväxande smågranar ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.) (13F 6b , [6731535, 1455849] ) ,åssluttning ,2 stjälkar/strån/skott ,2012 (Pär Dahlström)
Rälta (artp.) (13F 4b , [6724765, 1457040] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Djupbäcka Gagnef (artp.) (13F 5b , [6726383, 1457826] ) , , 2015 (Bo Johansson)
Djupbäcka naturreservat (artp.) (13F 5b , [6726430, 1457800] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2017 (Petrus Tengnér)
Västannor (artp.) (13F 5b , [6729224, 1458844] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Smedby, 200 m N om vägen till Åsaklitt (artp.) (13F 6b , [6730868, 1458324] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Elin Widmark)
Heden Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731326, 1456156] ) , ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731326, 1456156] ) ,åssluttning ,10 stjälkar ,2012 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731326, 1456156] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731331, 1456199] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731331, 1456199] ) , ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731331, 1456199] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.) (13F 6b , [6731354, 1456304] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.) (13F 6b , [6731354, 1456304] ) , ,6 plantor/tuvor ,2018 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731354, 1456304] ) ,åssluttning ,7 plantor ,2012 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.) (13F 6b , [6731354, 1456304] ) ,åssluttning ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Järparänget öster om (artp.) (13F 6b , [6731376, 1456061] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Pär Dahlström)
Järparänget öster om (artp.) (13F 6b , [6731376, 1456061] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731378, 1456020] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731378, 1456020] ) ,åssluttning ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731378, 1456020] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731378, 1456061] ) ,åssluttning ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731378, 1456061] ) ,åssluttning ,5 ,2013 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.) (13F 6b , [6731381, 1456343] ) ,västra kanten av sandig körväg ,2 plantor/tuvor ,2018 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.) (13F 6b , [6731381, 1456343] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.) (13F 6b , [6731381, 1456343] ) ,i och i kant av sandig körväg , 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731383, 1456027] ) ,åssluttning ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731383, 1456027] ) ,åssluttning ,1 stjälkar/strån/skott ,2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731433, 1456147] ) ,ås ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731433, 1456147] ) ,ås ,5 stjälkar/strån/skott ,2013 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.) (13F 6b , [6731535, 1455849] ) ,åssluttning ,2 stjälkar ,2012 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens naturreservat (artp.) (13F 6b , [6731662, 1456151] ) ,ej på ås utan på ganska öppen flack mark. ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Heden-Häradsbygden (artp.) (13F 6b , [6731771, 1455502] ) , ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Heden-Häradsbygden (artp.) (13F 6b , [6731771, 1455502] ) ,vägsläntskrön ,11 stjälkar/strån/skott ,2012 (Pär Dahlström)
Heden-Häradsbygden (artp.) (13F 6b , [6731771, 1455502] ) ,vägsläntskrön ,11 stjälkar ,2012 (Pär Dahlström)
Yttermo, gamla skjutbanan (artp.) (13F 6b , [6732330, 1456840] ) ,f d skjutbana ,5 plantor ,2012 (Tommy Karlsson)
Yttermo, gamla skjutbanan (artp.) (13F 6b , [6732330, 1456840] ) ,f d skjutbana ,5 plantor/tuvor ,2012 (Tommy Karlsson, Anna Jacobson)
Källbergetsmotionområde 940 m SO korsningen Järnav. x Källbacksv. (artp.) (13F 6b , [6732607, 1456093] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.) (13F 6b , [6732740, 1456392] ) ,moskog ,plantor/tuvor ,2011 (Henrik Wegnelius)
Leksand (artp.) (13F 6b , [6732740, 1456392] ) ,moskog ,2 plantor/tuvor ,2011 (Henrik Wegnelius)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732744, 1456144] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732744, 1456144] ) , ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732785, 1456095] ) , ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732785, 1456095] ) , ,12 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732817, 1456073] ) , ,i frukt ,2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732817, 1456073] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Pär Dahlström)
Källberget (artp.) (13F 6b , [6733655, 1455955] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Övermo (artp.) (13F 6b , [6734112, 1457060] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729051, 1444170] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,gräsmark, strand , 2015 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732225, 1462900] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ) ,skogsmark vid väg i sydsluttning ,1 ex. ,1988 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ) ,igenväx. slåtteräng m.björkar ,ymnig, 1000-tals ,1988 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) ,vägkant , 2014 (Pär Dahlström)
Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745583, 1455538] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ) ,strandkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67355, 14565] ) ,strandkant ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,dammkant , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) ,dike ,1 plantor/tuvor ,2017 (Petrus Tengnér)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731301, 1458595] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,kanten av gångväg ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716340, 1448940] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Yttermo 150 (artp.) (13F 6b , [6732920, 1457493] ) , ,25 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Ranunculus ficaria    Svalört
Fallsbjörken (13F 7c , [6739540, 1464700] ) ,på jordmassor vid parkeringen ,ca 1 m2 ,2008 (TLj)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Söder Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ) ,kalhygge,botten av ett dike ,några få ex. ,1989 (MKp)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ) ,strandkant , 2014 (JJa)
Tällbergs brygga (13F 9b , [67461, 14551] ) ,flytande i vattnet ,1 ex ,1991 (MKp)
Östanholsviken, Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ) ,vatten ,1 ex. ,1989 (MKp)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715941, 1449689] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722048, 1443456] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog/dike , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449210] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,i strömmande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.) (13F 9b , [6746334, 1458359] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Thalictrum flavum    Ängsruta
Limsjön ,vid fågeltornet (13F 7b , [67354, 14570] ) ,strandkärr ,rikl. ,1986 (TLn)
S. Bersäng (13F 8c , [67442, 14608] ) ,fuktig åkerväg ,c:a 5 ex ,1987 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ) ,fårhage , 1993 (TLj)
Trollius europaeus    Smörbollar
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall ,några ex ,2009 (IPt & RNy)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.) (13F 6b , [6731292, 1455115] ) , ,noterad ,2018 (Pär Dahlström)
Berberis thunbergii    Häckberberis
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Corydalis nobilis    Sibirisk nunneört
Lycka by (13F 7b , [6735570, 1457400] ) ,förvildad i stenmur ute i åkerland mot Limsjön, långt från gårdar ,rikligt ,1992 (TLj)
Fumaria officinalis    Jordrök
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,gräsmatta , 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Papaver nudicaule    Sibirisk vallmo
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Sommarland parkeringen (artp.) (13F 7a , [6737928, 1454753] ) ,grusparkering ,1 tuvor ,2012 (Pär Dahlström)
Papaver dubium ssp. dubium    Rågvallmo
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ) ,banområde ,10 tal ex. ,2007 (IPt)
Papaver rhoeas    Kornvallmo
Vargnäs (13F 7b , [6737990, 1458000] ) ,kvarstående på gammal tomtmark ,>10 ex. ,2007 (IPt)
Papaver somniferum    Opievallmo
Karlsarvet (13F 6a , [6733450, 1454670] ) ,nyschaktad jord ,rikligt ,2013 (GHa)
Alliaria petiolata    Löktrav
400 m öster om Yttermo, NV om rastplats RV70 (13F 6b , [6733211, 1457789] ) ,ängsmark mot skogsbryn, nära älven ,flertal ,2015 (Stina Johansson)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Tällberg, v.stranden (13F 9b , [67461, 14550] ) ,sandig stigkant ,enst. ,1988 (TLj)
Arabis glabra    Rockentrav
Noret v.älven (13F 7b , [67350, 14554] ) ,branta älvbrinkar ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Leksands Noret (13F 7b , [67351, 14553] ) ,älvbrinken, sandmark ,ca 10 ex ,1986 (MKp)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735180, 1455760] ) ,kyrkudden vid älven , 1996 (Bengt Oldhammer)
Armoracia rusticana    Pepparrot
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Barbarea stricta    Strandgyllen
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön ,utloppet (13F 7b , [67352, 14569] ) ,stranden ,ca 10 ex ,1996 (MKp)
Hjortviken vid Siljan (13F 8a , [6744280, 1454910] ) ,sjöstrand ,några jätteex. ,2003 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [6746, 1455] ) ,kulturpåv.stränder ,fl. ,1987 (TLj)
Skogsväg, SÖ Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6745825, 1461505] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6742180, 1457920] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Berteroa incana    Sandvita
Karlsarvet, Österviken (13F 6a , [67333, 14548] ) ,brobank, sandmark ,ca 5 ex ,1985 (MKp)
Leksand,Hjortnäsvägen x Movägen (Wistr-Morander 1987) (13F 7b , [67358, 14555] ) ,sandig slänt mot villatomt ,~200 ex. ,1988 (TLj)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Brassica napus    Raps
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Brassica rapa ssp. sylvestris    Åkerkål
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Atlasruta (13F 8c ) ,åkrar allmän ,1988 (MKp)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Brassica rapa ssp. oleifera    Rybs
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ) ,f.d ladugårdsmark , 2015 (IPt & JJa)
Bunias orientalis    Ryssgubbe
Insjön , N om bron över älven (13F 6c , [6730020, 1460110] ) ,längs järnvägen ,4 ex ,( 1 ex 2004) ,2007 (PDa)
Cardamine amara    Bäckbräsma
Sjugare (13F 8b , [67434, 14596] ) ,vägdike ,ca 40 ex ,1991 (MKp)
S Bergsäng (13F 8c , [67431, 14609] ) ,vid en liten damm ,ganska många ex ,1985 (MKp)
Plintsberg (13F 9b , [6745110, 1456780] ) ,blandskog ,några ex. ,2012 (BBe)
Vägskälets naturreservat. (artp.) (13E 5j , [6729624, 1449791] ) ,bäckkant , 2014 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) , , 2014 (Pär Dahlström)
Kliberget öster om (artp.) (13E 6j , [6732443, 1446638] ) ,bäck på hygge , 2014 (Pär Dahlström)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,i blött skogskärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Cardamine flexuosa    Skogsbräsma
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde , 2010 (Hans Rydberg)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,kanten av gångväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ) ,utfylld bank nära brygga , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,40 ,2012 (Magnus Stenmark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Descurainia sophia    Stillfrö
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ) ,banområde , 2007 (IPt)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn' (13F 7b , [67354, 14551] ) ,schakthögar m.matjord ,rikl. ,1988 (TLj)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ) ,ogräs vid gammal gård , 1987 (JWm)
Erophila verna    Nagelört
Käringberget (13F 7b , [67365, 14556] ) ,hällmark ,t.rikl. ,1995 (MKp)
Böle (13F 7c , [6739120, 1463730] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [67423, 14538] ) ,sandstrand v.gräsmatta o båthus ,enstaka ,1987 (JEd)
Bergsäng, vid bystugan (13F 8b , [6744650, 1459530] ) ,gräsmark ,ca 2 m2 ,2007 (IPt)
Tällberg, Holen (13F 9b , [6745040, 1456080] ) ,hällmark ,t.rikl. ,1995 (MKp)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hesperis matronalis    Hesperis
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Noret v.älven (13F 7b , [67350, 14554] ) ,branta älvbrinkar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Hildas holm S (artp.) (13F 7b , [6735463, 1455034] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Atlasruta (13F 8c ) ,åkrar allmän ,1986 (MKp)
Rorippa palustris    Sumpfräne
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Ullvi,mot Hälla (13F 6b , [67334, 14594] ) ,vattensjuk åker ,enstaka ,1986 (TLj)
Limsjön (13F 7b , [67354, 14570] ) ,sumpmark ,1 ex. ,1989 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [67428, 14593] ) ,blottad mark vid stranden ,få ex ,1984 (MKp)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rorippa sylvestris    Strandfräne
Leksands Noret (13F 7b , [67353, 14553] ) ,ruderatplats f.d.handelsträdgård ,litet best. ,1992 (MKp)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn' (13F 7b , [67354, 14551] ) ,schakthögar m.matjord ,rikl. ,1988 (TLj)
Subularia aquatica    Sylört
Tibble (13F 6b , [67333, 14580] ) ,dystränder vid älven ,rikl. ,1987 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Thlaspi arvense    Penningört
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6737330, 1466200] ) ,åkerkant , 2011 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,kulturpåverkad gräsmark allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726175, 1454725] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,kanten av gångväg ,enstaka ,2009 (GHa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Bergsäng, nära bystugan (13F 8b , [6744650, 1459530] ) ,gräsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Lycka 100 m SO om fågeltornet (artp.) (13F 7b , [6735779, 1457464] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sarracenia purpurea    Flugtrumpet
Åsledsberget ,nära vägen (13F 7c , [6737145, 1460390] ) ,myr ,flera lokaler ,2008 (Leif Hansson & Christina Bernestedt)
Åsledsberget (artp.) (13F 7c , [6737145, 1460390] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
Drosera anglica    Storsileshår
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Hacktjärnens västra sida (13F 6e , [67337, 14700] ) , ~refl~ ,fuktig dammkant , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Trugbo (13F 8g , [67430, 14815] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2005 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732704, 1455559] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Lappmyren (artp.) (13F 6b , [6732750, 1455521] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732704, 1455559] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2008 (JJa)
Trugbo (13F 8g , [67430, 14815] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 2005 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,åstrand , 2013 (JJa)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716330, 1448780] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Åskarmyren 15 km SSV Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6728341, 1435038] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737336, 1455424] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sedum acre    Gul fetknopp
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,dammkrön , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67447, 14595] ) ,hällmark ,1 litet bestånd ,1985 (MKp)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Ulf Humlesjö)
Sedum album    Vit fetknopp
Ullvi vid älven (13F 6b , [67327, 14587] ) ,torrslänt med partier av sprängsten m.Sedum hybridum ,rikl. ,1988 (TLj)
Sedum hybridum    Sibiriskt fetblad
Ullvi vid älven (13F 6b , [67327, 14587] ) ,torrslänt med partier av sprängsten m.Sedum album ,rikl. ,1988 (TLj)
Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,dammkrön , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Sempervivum tectorum    Taklök
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Bergenia cordifolia    Hjärtbergenia
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Bergenia crassifolia    Bergenia
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktiga ställen tämligen allmän ,1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744970, 1462350] ) ,örtrik skogsmark ,2 m2 ,2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Isängena (artp.) (13E 5i , [6726985, 1443307] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
500 m SO Lindbodarna (artp.) (13E 5j , [6728494, 1449430] ) ,bäckdal / , 1997 ((sks), Hans Sundmark)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) ,fuktdråg , 2014 (Pär Dahlström)
Kliberget öster om (artp.) (13E 6j , [6732443, 1446638] ) ,bäck på hygge , 2014 (Pär Dahlström)
402 V Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726259, 1457493] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Finnbäcken 100 m från Siljan (artp.) (13F 7a , [6736106, 1453317] ) ,ravin / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde , 2010 (Hans Rydberg)
301 m NV Stor-moberg (artp.) (13F 7d , [6736153, 1467501] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Ängestjärn (artp.) (13F 9c , [6745550, 1461970] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ) ,ängsmark ,rikligt ,2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67447, 14596] ) ,torr ängsmark med berghällar ,100-tals ,1986 (MKp)
Tällberg hpl (13F 8b , [67448, 14581] ) ,gammal åkermark ,få ex. ,1993 (MKp)
Plintsberg (13F 8b , [6744930, 1457060] ) ,vägkant ,10-tal ,2012 (BBe)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Nära Klämdammen (13F 8d , [67417, 14677] ) ,banvallskant ,ca 10 ex ,1991 (MKp)
Plintsberg (13F 9b , [67450, 14569] ) ,åker-äng , 1987 (JWm)
Börtje (artp.) (13F 8c , [6742999, 1462884] ) , ,200 stjälkar/strån/skott ,2016 (Petrus Tengnér)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog ,rikligt ,2016 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbilväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715630, 1449230] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715790, 1449140] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715830, 1449130] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Per Gustafsson, Jenny Sander)
Böle (artp.) (13F 7c , [6739230, 1464370] ) ,öppen naturbetesmark vid bäck , 1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ribes alpinum    Måbär
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
S Bergsäng (13F 8c , [6743, 1460] ) ,vägkant, åkerrenar ,enstaka buskar ,1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746, 1457] ) ,slåtterängsrösen,åkerkanter,skogsbryn ,fl. ,1987 (TLj)
Laknäs (13F 9b , [67469, 14557] ) ,åkerkanter ,a. ,1987 (JWm)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Noret v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ) ,älvbrink,i alsnår ,många buskar ,1987 (TLj)
S Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ) ,fuktig skogsmark ,1 buske ,1986 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ) ,fuktig ängsmark , 1987 (JWm)
600 m So Sandåkern (artp.) (13F 6b , [6733208, 1457983] ) ,brink / ravin , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
700 m v Plintsberget (artp.) (13F 8b , [6743772, 1457130] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Ribes rubrum    Trädgårdsvinbär
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Ribes uva-crispa    Krusbär
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Skorsberget (13F 5b , [67290, 14585] ) ,sydbergsbrant v.ett rävgryt? ,1 ex. ,1987 (TLj)
Tibbleberget (13F 6b , [6734, 1457] ) ,klippavsatser nedåt byn ,enst. ,1987 (TLj)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,sandkulle, vägkanter några enstaka små buskar ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ) ,fäbodvall , betesmark ,enstaka ,2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd över hela fäbodvallen både söder o norr om landsvägen ,2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Torrberg (13F 8b , [6740369, 1459646] ) ,vägslänt ,rikligt ,2013 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (IPt & JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (IPt & JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
Forsbodarna (13E 3j , [6716106, 1449647] ) ,fäbodvall ,spridd på ca 20 m2 ,2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant ,2 plantor ,2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark ,några m2 stort bestånd ,2012 (IPt & JJa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738, 1465] ) ,betesmark , 1993 (SBD)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng ,sparsamt ,2005 (JEd & IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,vändplan skogsbilväg , 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ) ,vägkant ,rikligt ,2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ) ,fäbodvall , betesmark ,spridd ,2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog ,vanlig i stora delar av byn ,2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant ängsmark ,rikligt ,2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ) ,fäbodvall ,fägata , 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall ,massvis spridd över hela fäbodvallen ,2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd ,2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ) ,vägdike , 2005 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ) ,betesmark , 2005 (JEd & IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739431, 1464559] ) ,ängsmark ,rikligt ,2016 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (IPt & JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägdiken ,rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,ängsartad tomtmark ,rikligt ,2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ) ,vägslänt, diken, ängsmark ,dominerande kåpa ,2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ) ,tomtmark ,massvis ,2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ) ,tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete ,rikligt ,2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (IPt & JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742380, 1453910] ) ,grässlänt , 2013 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägkant ,ca 20 ex. ,2005 (JEd & IPt)
Plintsberg (13F 8b , [6744430, 1456950] ) ,ängsmark , 2013 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [6745580, 1455770] ) ,strax SO parkeringsplats,intill en liten åkerholm , 2011 (RCa)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ) ,vägdiken ,fåtal ,2005 (JEd & IPt)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ) ,fäbodvall ,fägata ,sparsamt ,2005 (JEd & IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,fuktdråg i ängsartad tomtmark ,fåtal ,2006 (IPt)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,vändplan skogsbilväg , 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ) ,skogsvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Dala-Floda - Älgberget (13E 4h , [6720140, 1436950] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ) ,fäbodvall ,fägata , 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ) ,vägslänter , 2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [6720720, 1452220] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ) ,fritidshustomt mot sjön ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [6725280, 1451290] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [6732400, 1461650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ) ,banområde , 2007 (IPt)
Lyckan (13F 7b , [6736350, 1457580] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ) ,tomtmark , 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (IPt & JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng , 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ) ,vägslänt , 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,gräsmatta ,sparsamt ,2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ) ,vägslänt, diken, ängsmark , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ) ,vögkant , 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ) ,tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete , 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Alchemilla mollis    Jättedaggkåpa
Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ) ,sjöstrand med liten brygga, flera kilometer från bebyggelse ,en kraftig planta (se foto) ,2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall ,flera ex. spridda från plantering ,2016 (IPt)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,vändplan skogsbilväg , 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall ,riklig ,2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Sångbergets fäbod (13E 3j , [6719820, 1445330] ) ,igenväxande fäbodvall , 2007 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ) ,fäbodvall ,fägata , 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ) ,vägslänter , 2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [6720720, 1452220] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ) ,fritidshustomt mot sjön ,rikligt ,2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [6725280, 1451290] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Ullvi bystuga (13F 6b , [6733240, 1459140] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [6732400, 1461650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ) ,banområde , 2007 (IPt)
Lyckan (13F 7b , [6736350, 1457580] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ) ,tomtmark , 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ) ,betesmark , 2005 (JEd & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (IPt & JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng , 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ) ,vägslänt , 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,ängsartad tomtmark ,rikligt ,2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ) ,vägslänt, diken, ängsmark , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ) ,tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete , 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd på vallen ,2010 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722048, 1443456] ) ,fäbodmark , 2012 (IPt & JJa)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ) ,fäbodvall ,fåtal ,2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
1 km SO om Gyllingen (13F 4a , [6720720, 1452220] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ) ,fritidshustomt mot sjön ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Ullvi bystuga (13F 6b , [6733240, 1459140] ) ,gräsmark , 2007 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS & IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng , 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,gräsmattekant mot äng ,sparsamt ,2006 (IPt)
Alchemilla plicata    Trubbdaggkåpa
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ) ,gammal mager fäbodvall ,spridda på en yta av flera 100-tals m2 ,2012 (IPt & JJa)
Granberg (13F 6a , [6733390, 1450100] ) ,fäbodvall , 2005 (RCa)
Åsleden (13F 7b , [6737630, 1459390] ) ,gräsplan , 2007 (RCa)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739250, 1464326] ) ,ängsmark, betesmark , 2016 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739337, 1464619] ) ,ängsmark, betesmark , 2016 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739461, 1464616] ) ,ängsmark, betesmark ,flera lokaler ,2016 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739503, 1464550] ) ,ängsmark, betesmark , 2016 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng ,sparsamt på några m2 ,2005 (JEd & IPt)
Sjugare , Karlfeltsgården (13F 8b , [6742740, 1459590] ) ,gräsmatta , 2004 (RCa)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744950, 1459580] ) ,torrare party av ängsmark, på tomtmark ,sparsamt ,2006 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ) ,tomtmark ,enstaka ,2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ) ,vägkant brukningsväg ,sparsamt ,2005 (JEd & IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ) ,tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete ,spridd ,2012 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [6745590, 1455750] ) ,parkeringsplats,med gräsplan ,( ännu 2011 ) ,2005 (RCa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (IPt & JJa)
Plintsberg, mot Västberg (artp.) (13F 8b , [6743921, 1458113] ) ,stig i hyggeskant ,noterad ,2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering ,rikligt ,2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,kant fäbodgata , 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ) ,fäbodvall , betesmark ,några kraftiga plantor med stora blomsamlingar ,2007 (IPt)
Skallskog fäbod (13E 5i , [6729610, 1444240] ) ,fäbodvall, vägkant ,t.rikligt ,2004 (RCa ,IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall ,rikligt spridd över hela fäbodvallen mellan landsvägen o sjön ,2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [6725280, 1451290] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738233, 1453006] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Fallsbjörken (13F 7c , [67395, 14644] ) ,ängsmark , 1993 (RCa)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459700] ) ,vägdike ,några ex ,2013 (IPt)
Sjugare, vägren N om Opplimsjön (13F 8b , [67428, 14593] ) ,ängsmark , 1993 (RCa)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Gropen (13E 4j , [6724980, 1449005] ) ,gammal vall, vägkant ,t.rikligt ,2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725010, 1448975] ) ,gammal vall samt vägkant ,t.rikligt ,2018 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ) ,fritidshustomt mot sjön ,enstaka ex. nära byggnad ,2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Lyckan (13F 7b , [6736350, 1457580] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Lima (13F 7b , [6737000, 1456500] ) ,tomtmark , 2007 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ) ,tomtmark , 2007 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (IPt & JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,vändplan skogsbilväg , 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall ,riklig ,2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ) ,fäbodvall ,rikligt ,2010 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6721580, 1435230] ) ,vägkant ,sparsamt ,2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ) ,fäbodvall ,fägata , 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ) ,vägslänter , 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ) ,fritidshustomt mot sjön ,enstaka ,2005 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Östanmor (13F 5a , [6725280, 1451290] ) ,vägkant , 2013 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Berg (13F 6c , [6732400, 1461650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ) ,betesmark , 2005 (JEd & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (IPt & JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Torrberg (13F 8b , [6740369, 1459646] ) ,vägslänt ,rikligt ,2013 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng , 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ) ,vägslänt , 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,ängsartad tomtmark ,rikligt ,2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ) ,vägslänt, diken, ängsmark , 2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ) ,tomtmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark , 2008 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ) ,tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete , 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (IPt & JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Stockholm (13E 3h , [6716820, 1437460] ) ,gräsplan , 2005 (JEd & IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (IPt & JJa)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Ljusbodarna , norra delen (13E 4i , [6722750, 1443340] ) ,fäbodvall , betesmark ,massvis, helt dominerande kåpa ,2007 (IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724560, 1449550] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729630, 1444260] ) ,ängsmark vid fäbodvall , 2005 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729670, 1444320] ) ,fäbodvall ,fägata , 2005 (JEd & IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ) ,vägslänter , 2007 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Molnbyggen (13F 5a , [6729410, 1452670] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Lyckan (13F 7b , [6736350, 1457580] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Käringberget (13F 7b , [6736550, 1455480] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Vargnäs (13F 7b , [6738040, 1458050] ) ,tomtmark , 2007 (IPt)
Böle, vid parkeringen (13F 7c , [6739100, 1463640] ) ,vägkant , 2005 (JEd & IPt)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ) ,betesmark , 2005 (JEd & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (IPt & JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng , 2005 (JEd & IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ) ,vägslänt , 2004 (IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744590, 1459540] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,ängsartad tomtmark ,rikligt ,2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ) ,vägslänt, diken, ängsmark , 2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ) ,vögkant , 2005 (JEd & IPt)
Söder Bergsäng (13F 8c , [6743590, 1460510] ) ,vögkant , 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog ,sparsamt ,2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (IPt & JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark , 2006 (IPt & JJa)
Tällberg (13F 9b , [6745040, 1457080] ) ,tomtmark/ ängsmark med temporärt fårbete , 2012 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746530, 1457480] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (IPt & JJa)
Lungsjöån , NO om Närbomyran (13F 9h , [6747400, 1489480] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,vändplan skogsbilväg , 2009 (IPt & RNy)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall ,riklig över hela vallen, (formrik) ,2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6716270, 1449550] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
400 m N om Flosjön, vägkorsning (13E 3j , [6717180, 1447700] ) ,vägkant , 2005 (IPt)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ) ,fäbodmark , 2012 (IPt & JJa)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ) ,fäbodvall , betesmark , 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets , vid vägskälet (13E 4j , [6722490, 1447180] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Djursjöns nordspets , vid vägskälet Båtsarvet (13E 5j , [6725570, 1445900] ) ,vägslänter , 2007 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Granberget ,fäbod (13E 6j , [6733230, 1449910] ) ,fäbodvall , 2005 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721430, 1451300] ) ,fritidshustomt mot sjön ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,grässlänt , 2015 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Sundsnäs (13F 7a , [6737620, 1453030] ) ,ängsmark ,sparsamt ,2009 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737636, 1459365] ) ,ängsmark / tomtmark , 2010 (RCa)
Böle, hästhage (13F 7c , [6739180, 1463480] ) ,betesmark , 2005 (JEd & IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739492, 1464533] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS & IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457720] ) ,vägdike ,flerst. ,2007 (IPt)
Sätra . mln byn och landsvägen (13F 8b , [6742240, 1458860] ) ,friskäng , 2005 (JEd & IPt)
Plintsberg ,1 km NO Hedgården (13F 8b , [6744270, 1457030] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,ängsartad tomtmark ,rikligt ,2006 (IPt)
300 m V om Risa (13F 8c , [6740690, 1461570] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ) ,tomtmark ,spridd ,2013 (IPt)
Söder Bergsäng mot Norr Lindberg (13F 8c , [6743450, 1461450] ) ,vögkant , 2005 (JEd & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark ,t.rikligt ,2008 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14558] ) ,ängsmark, skog, strand , 1987 (JWm)
Potentilla anserina    Gåsört
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägar, gårdar med kort gräs allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) ,vägkant , 2014 (Pär Dahlström)
Norr Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6731080, 1454175] ) ,vägdike , 2011 (Pär Dahlström)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ) ,åstrand,myr , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67354, 14565] ) ,strandkanten av sjön ,spridd ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,dammkant , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,vid smådammar , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448470] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Tällbergs badplats (artp.) (13F 9a , [6745817, 1454997] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Cotoneaster lucidus    Häckoxbär
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Potentilla fruticosa    Tok
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719630, 1454163] ) ,gammal tomtmark , 2015 (IPt & JJa)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719430, 1453375] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,snårskog längs liten å ,flertal ,2014 (GHa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448470] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,5 plantor ,1990 (MBm)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,allmän ,2016 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744760, 1458080] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Tibble, vid bystugan (13F 6b , [67343, 14580] ) ,berghällar/vägdike ,~5 m2, rikl. fertil ,1986 (TLj)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457650] ) ,vägdike ,t,rikligt ,2007 (IPt)
Kullsbjörken,Västgärdesvägen (13F 9c , [67463, 14608] ) ,vägkant mot beteshage ,2 m2 ,1986 (TLj)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Fragaria vesca    Smultron
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,åkerkant ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716060, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde , 2010 (Hans Rydberg)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Geum rivale    Humleblomster
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731623, 1460888] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandäng ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmarklent , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,vägren ,flertal ,2014 (GHa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449210] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Hjorthagen norra (artp.) (13F 7b , [6735634, 1456339] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744780, 1458070] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Geum urbanum    Nejlikrot
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Malus domestica    Apel
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,torr mark tämligen allmän ,1986 (MKp)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737886, 1454379] ) ,grässlänt , 2012 (Pär Dahlström)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,torra backar mindre allmän ,1986 (MKp)
Potentilla erecta    Blodrot
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726760, 1439150] ) ,myrkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,7 plantor ,1990 (MBm)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Igelbergets sandtag (artp.) (13F 6a , [6732830, 1454774] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Potentilla recta    Styv fingerört
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735639, 1456337] ) , , 1991 (Henrik Weibull)
Prunus domestica ssp. insititia    Krikon
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715870, 1449650] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Yttermo 150 (artp.) (13F 6b , [6732920, 1457493] ) , ,1 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,1 ,2016 (Ulf Humlesjö)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744770, 1458090] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rosa dumalis    Nyponros
Atlasruta (13F 8c ) ,backar, hagmark tämligen sällsynt ,1986 (MKp)
Rosa glauca    Daggros
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ) ,ängsmark, strand av å ,flera buskar ,2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731301, 1458595] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Leksands folkhögskola (13F 6b , [6734720, 1455260] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731111, 1461133] ) ,uppbyggd vall , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,åkerkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ) ,utfylld bank nära brygga , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmarklent , 2014 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Rosa rugosa    Vresros
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall ,flera små plantor spridda ,2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ) ,utfylld bank nära brygga , 2016 (DABS)
Tällbergs badplats (artp.) (13F 9a , [6745817, 1454997] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,strand av å ,rikligt kvarstående ,2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ) ,helt igenväxt tomt/kvarstående , 2014 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Rubus parviflorus    Nutkahallon
Noret nära kyrkan i slänten mot älven (13F 7b , [6735112, 1455234] ) ,förvildad, helt naturaliserad ,stort bestånd (1977 ) ännu ,2008 (IPt ,enl Erik Ljungstrand)
SO Leksands kyrka (artp.) (13F 7b , [6735099, 1455244] ) , ,noterad ,2017 (Patrick Fritzson)
Leksand, SO om kyrkan (artp.) (13F 7b , [6735104, 1455235] ) , ,noterad ,2016 (Michael Johansson)
SO om kyrkan mot älven, Noret (artp.) (13F 7b , [6735104, 1455235] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand, SO kyrkan. (artp.) (13F 7b , [6735104, 1455235] ) ,sluttning nedanför kyrkan ,noterad ,2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
Rubus chamaemorus    Hjortron
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,myr , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726760, 1439150] ) ,myrkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Åsledssberget (13F 7c , [6737140, 1460380] ) ,myr ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Åskarmyren 15 km SSV Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6728341, 1435038] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1450950] ) ,blandskog, sank, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Rubus arcticus    Åkerbär
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandäng ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ) ,ängsmark/skogsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716470, 1448650] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744760, 1458080] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [67355, 14565] ) ,strandsnår ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Sundet (13F 6b , [67334, 14550] ) ,sandig, fuktig ängsmark ,ett stort snår ,2014 (GHa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,stenvägg gammal jordkällare , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Yttermo 150 (artp.) (13F 6b , [6732920, 1457493] ) , ,2 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sorbus hybrida    Finnoxel
Ullvi by (13F 6b , [6733, 1457] ) , ,10 ex. ,1985 (MFr)
Ullvi, SV-branten N gamla skolan (13F 6b , [67333, 14588] ) ,björkbeväxt sedimentslänt ,enst.småex. (1985 M.Fries) ,1987 (TLj)
Sorbus intermedia    Oxel
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737330, 1466200] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Tällberg ,Digerberget (13F 8b , [67442, 14559] ) ,S-brant på hygge ,enstaka småplantor ,1987 (JEd)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Väster om Finnbo vid avfart till Vatta (13F 9g , [6746310, 1484640] ) ,vägkant vid bäck , 2010 (JJa)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Ullvi, mot Hälla (13F 6b , [67331, 14598] ) ,ängrest på fuktig mark int.bäck ,1 stort best. ,1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Getsarvssjön (13F 8e , [67447, 14710] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.) (13F 7d , [6736140, 1465402] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Tamptjärnsån (artp.) (13F 8e , [6744325, 1470550] ) , , 2014 (Kalle Bergström)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Leksands Strandbad (artp.) (13F 7a , [6737223, 1454620] ) , ,50 ,2016 (Staffan Åström)
Caragana arborescens    Häckkaragan
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719630, 1454163] ) ,gammal tomtmark ,2 buskar ,2015 (IPt & JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark ,2 stora buskar ,2016 (IPt)
Heden, NO Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731618, 1455940] ) ,sandig brukningsvägskant , 2012 (Pär Dahlström)
Lathyrus linifolius    Gökärt
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716300, 1449010] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,5 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Forsbodarna (13E 3j , [6716311, 1449442] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,åker/ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716220, 1449080] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,40 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,3 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,150 ,2010 (Magnus Stenmark)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Lathyrus vernus    Vårärt
Galtskallens västsluttning (13F 7c , [67382, 14610] ) ,lövrik barrskog ,rikligt ,1985 (LBr)
Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ) ,lövskog med hassel ,ca 20 ex. ,1989 (MKp)
Sätra (13F 8b , [67425, 14579] ) ,hassel-granskog ,talrik ,1986 (LBr)
Rösberget (13F 8b , [67439, 14587] ) ,gammal åkermark,delvis igenvuxen ,t.rikl. ,1994 (MKp)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719075, 1436935] ) ,ostlig bergssluttning ,2 plantor ,2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719317, 1436982] ) ,ostlig bergssluttning ,10 stjälkar ,2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719322, 1437048] ) ,ostlig bergssluttning ,10 plantor ,2011 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) ,hyggeskant nära fuktdråg , 2014 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) ,dråg mot bäck , 2014 (Pär Dahlström)
702 m V Galtskallen (artp.) (13F 7c , [6738670, 1461466] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Sätra (artp.) (13F 8b , [6742841, 1457891] ) ,hässle på sydluttning av berg , 1991 (MBm)
Lotus corniculatus    Käringtand
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,skogsbilvägkant ,rikligt ,2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,dammkrön , 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7b , [67358, 14562] ) ,ruderatmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716330, 1448820] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Hjorthagen norra (artp.) (13F 7b , [6735634, 1456339] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.) (13F 7d , [6736140, 1465402] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg ,1 sor planta ,2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6716430, 1444288] ) ,skogsbilvägkant ,1 planta ,2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729560, 1444320] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Leksands folkhögskola (13F 6b , [6734720, 1455260] ) ,strandsnår ,enstaka ,2014 (GHa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Vid avfarten från Leksandsvägen mot Hyttkvarn (13F 6e , [67343, 14703] ) ,grusig vägren,soligt, rödven och fibblor, mycket vanlig i hela rutan ,100 ex ,1996 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7b , [67358, 14562] ) ,ruderatmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716330, 1448810] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,70 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Medicago lupulina    Humleluzern
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ) ,banområde , 2007 (IPt)
Leksands jvgstn (13F 7b , [67354, 14562] ) ,spårområde ,enstaka ,1986 (TLj)
Medicago falcata    Gullusern
Limsjön, 2,6 km nordost om Leksands kyrka (artp.) (13F 7b , [6736983, 1457058] ) ,mellan åkervall och grusväg , 2015 (Ulrika Nordin, Fredrik Jonsson)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [67413, 14577] ) ,vägkant ,många ex ,1986 (MKp)
Ollasbodarna (14F 0g , [6750590, 1483350] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Ickholmen (artp.) (14F 0a , [6754634, 1453161] ) , , 2014 (Bengt Oldhammer)
Melilotus officinalis    Sötväppling
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ) ,grässlänt ,enstaka ,2012 (GHa)
Vägen mot återvinningsstationen , S om Lima (13F 7b , [6736676, 1455935] ) ,dike ,1 ex (1 ex 2004, 3 ex 2006) ,2007 (PDa)
Lappmyran sandtaget söder om (artp.) (13F 6b , [6732260, 1455425] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
Leksands sparbank väst om (artp.) (13F 7b , [6735217, 1455784] ) ,liten sopsandhög i gräsyta , 2013 (Pär Dahlström)
Thermopsis montana    Lupinväppling
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Trifolium arvense    Harklöver
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Trifolium aureum    Gullklöver
Mellan Gagnefs o.Leksands Gråda (13F 4b , [67213, 14575] ) ,vägslänt ,rikl.under 1970-talet, ej återfunnen -88 ,1988 (IPt)
Mjälgen , S om vägen mln Leksand o ch Häradsbygden (13F 6b , [6732100, 1457420] ) ,grässlänt och del av lindan nedom slänten ,endast i den smala slänten , lindan plöjd ( 2004 t.rikligt) ,2007 (PDa)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ) ,blandskog mellan skogsbilväg och sjöstrand , 2016 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Trifolium medium    Skogsklöver
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ) ,blandskog mellan skogsbilväg och sjöstrand , 2016 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ) ,strandkant , 2011 (JJa & IPt)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,ängar, skogsbryn allmän ,1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744830, 1458090] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Trifolium pratense    Rödklöver
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,ängsmark ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Norr Bergsäng, riksväg 70 (13F 9b , [67470, 14592] ) ,vägslänt ,10-tal ,vitblommig ,1991 (MKp)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716060, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716230, 1449070] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,30 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,10 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744740, 1458060] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.) (13F 8e , [6742121, 1471110] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Trifolium repens    Vitklöver
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725010, 1448975] ) ,ängsmark ,flera buskar ,2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7b , [67357, 14562] ) ,ruderatmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449100] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,80 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Åkervägskröken (artp.) (13F 6b , [6733026, 1457776] ) , ,50 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Tibble-Ullvi (13F 6b , ) ,vägkanter,äldre ängs/betesmark,diken ~6 lok. ,frekvens t.allm. , 1987 (TLj)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter, ängar mindre allmän ,1986 (MKp)
Risholen - Slättberg (13F 8d , [6740970, 1465710] ) ,vägdike ,t.rikligt o flerst. ,2004 (IPt)
Byrviken (artp.) (13F 7a , [6737530, 1452120] ) , ,2 plantor ,2012 (Stina Johansson)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735639, 1456337] ) , , 1991 (Henrik Weibull)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739260, 1464412] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739301, 1464357] ) , ,50 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lennart Bratt)
Vicia cracca    Kråkvicker
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715850, 1449630] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,60 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,2 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Vicia hirsuta    Duvvicker
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn',på matjordstäkt v.förskolan (13F 7b , [67354, 14552] ) ,schaktad f.d.ängsmark el.åker ,rikl. ,1988 (TLj)
Vicia sepium    Häckvicker
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall ,t.rikligt ,2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ) ,vägslänt , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,vägdike ,rikligt ,2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,gräsmark mindre allmän ,1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Ö.Gansåsen mot SO (13F 9f , [67475, 14778] ) ,gles asp-granskog på fd. åker , 1991 (JEd)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ) ,lövbränna , 2000 (TLj)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
NO -sluttningen av Draggberget (13E 5h , [6726770, 1439040] ) ,örtrik skogsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
Plintsberg (13F 8b , [67447, 14583] ) ,vägdike vid skogsmark ,ganska många ex ,1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744940, 1462460] ) ,örtrik skogsmark ,spridd ,2008 (IPt)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719317, 1436982] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716230, 1449070] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746259, 1459397] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Oxalis acetosella    Harsyra
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Noret (13F 7b , [6735, 1455] ) ,förvildad i trädgård , 1986 (LKs)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Ullvi (13F 6b , [6732, 1458] ) ,trädesåkrar,åkerkanter,potatisland,dikesrenar etc. ,t.riklig flerst.(2-3-)-(3-4-) ,1986 (TLj)
Berg (13F 6c , [67326, 14610] ) ,åkrar ,rikl. ,1987 (TLj)
Limsjön, mot älven (13F 7b , [67352, 14567] ) ,potatisland ,rikl. ,1987 (TLj)
Geranium bohemicum    Svedjenäva
Åsledsberget mot V, ovanför Glasmästarbäcken vid vägverkets stenkross (13F 7b , [6736, 1459] ) ,kalhygge i N ,ca 35 ex ,1988 (LKs)
Geranium phaeum    Brunnäva
Tällberg, Digerberget (artp.) (13F 8b , [6744650, 1455810] ) ,förvildad, även vitblommig , 2011 (Birgitta Öster)
Geranium pratense    Ängsnäva
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,gräsmark, strand ,spridd på flera lokaler ,2015 (IPt)
Häradsbygden, gamla landsvägen (13F 6b , [67318, 14584] ) ,dike/vägren ,enstaka ,2015 (GHa)
Ullvi (13F 6b , [67332, 14592] ) ,vägkanter ,riklig ,1986 (TLj)
Tällberg (13F 9b , [67457, 14558] ) ,vägkant i gräs ,1 ex. ,1989 (MKp)
Geranium robertianum    Stinknäva
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ) ,klippängar , 1993 (TLj)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,åkerkant ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67448, 14596] ) ,vägkant ,ca 5 ex ,vitblommig ,1991 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715760, 1449570] ) ,stig i ung lövskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716060, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Yttermo 150 (artp.) (13F 6b , [6732920, 1457493] ) , ,2 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Hjorthagen norra (artp.) (13F 7b , [6735634, 1456339] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,gammal planterad ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745583, 1455538] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Linum catharticum    Vildlin
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Skvissberget,eft.vägen Liss-Skvissmyren (13F 7c , [67360, 14628] ) ,översilade vägdiken ,fl. ,1987 (TLj)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67447, 14593] ) ,vägkant ,flera 100 ex ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
S. Lindberg (13F 8c , [67428, 14626] ) ,vägkant ,litet bestånd ,1987 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
S. Bersäng (13F 8c , [67436, 14604] ) ,vägdike ,litet bestånd ,1987 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744830, 1462790] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Risholen (13F 8d , [67419, 14662] ) ,vägkant ,litet bestånd ,1991 (MKp)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2008 (JJa)
Östanhol,byn (13F 9b , [6746, 1457] ) ,vägkanter,slåtteräng ,fl.enst. ,1987 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ) ,äng, dike , 1987 (JWm)
Ö.Gansåsen (13F 9f , [67476, 14776] ) ,grusvägkant ,rikligt ,1991 (JEd)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Östanhol Siljansvägen 690 norr om (artp.) (13F 9b , [6746430, 1457859] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Atlasruta (13F 8c ) ,odlad mark mindre allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Skvissberget,eft.vägen Liss-Skvissmyren (10 28-11 29) (13F 7c , [67360, 14628] ) ,översilade vägrenar ,enst ,1987 (TLj)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Plintsberg (13F 8b , [6744480, 1456970] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
M. Berga - Risholen (13F 8c , [67430, 14644] ) ,vägkant ,rikl. ,1989 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744860, 1462790] ) ,ängamark , 2008 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [67457, 14556] ) ,"sesleriaäng" mitt i byn ,enst ,1987 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [67464, 14575] ) ,slåtteräng ,enst ,1987 (TLj)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ) ,utmed dike ,a. ,1987 (JWm)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter, diken allmän ,1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten , 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Acer platanoides    Lönn
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Noret, v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ) ,sydexp.älvbrinkar ,ymn.mest småex. ,1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Acer tataricum ssp. tataricum    Rysk lönn
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,blandskog nära vägen, ej tomtmark , 2014 (IPt)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Västanvik (13F 6a , [67345, 14535] ) ,bäckravin ,ymnigt ,2014 (GHa)
Ullvinäset eft.brukningsväg (13F 6b , [67325, 14591] ) ,strandsnår ,1 stort bestånd ,1986 (TLj)
Sundsnäs (13F 7a , [6738233, 1453006] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ) ,spridd på hygge från trädgårdstipp ,ymnigt ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Dalsberget (13F 8b , [6741130, 1455983] ) ,skogskant , 2015 (IPt)
Dalsberget (13F 8b , [6741242, 1455625] ) ,skogskant ,stort bestånd ,2015 (IPt)
N.Bergsäng (13F 8b , [67442, 14599] ) ,avfallsplats ,ca 30 ex. ,1992 (MKp)
Västannor (artp.) (13F 5b , [6729590, 1458968] ) ,vägkant ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Badplatsen Västannorstjärn (artp.) (13F 6b , [6730189, 1459145] ) , ,noterad m² ,2018 (Petrus Tengnér)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sundet - Åkerötippen (artp.) (13F 6b , [6733201, 1455144] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Parkeringen Norsbrotornet (artp.) (13F 7b , [6735316, 1457025] ) , ,500 m² ,2017 (Petrus Tengnér)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735583, 1456856] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737261, 1455462] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6742180, 1457920] ) ,ruderatmark ,noterad ,2017 (Olof Hedgren)
Tällberg, 100 m V Green Hotel (artp.) (13F 9b , [6745232, 1455864] ) ,vägdike i villaområde ,blomning ,2013 (Henrik Berg)
Impatiens parviflora    Blekbalsamin
Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ) ,spridd på hygge från trädgårdstipp ,väl spridd ,2009 (GHa)
Frangula alnus    Brakved
Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Tibbleberget,hela nedre kanten (13F 6b , [6733, 1458] ) ,bitvis bildande ren brakved-skog nedom SV-branten ,enstaka stora träd! ,1986 (TLj)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,skogsängar mindre allmän ,1986 (MKp)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån ,rikligt ,2010 (DABS)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716320, 1448440] ) ,skogsbryn mot starräng ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,sumpig skog vid å ,enstaka ,2014 (GHa)
Tilia cordata    Lind
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sätra (13F 8b , [67426, 14577] ) ,hygge bland hassel o rönn ,ett 15 m högt träd ,1986 (LBr)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Malva moschata    Myskmalva
Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ) ,helt igenväxt tomt/kvarstående , 2014 (IPt)
Tibble (13F 6b , [67342, 14580] ) ,dikesren ,1 ex. ,1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Daphne mezereum    Tibast
Laknäs ( , ) , m.a. ,1987 (JWm)
Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ) ,lövskog intill ängarna ,enstaka ,1987 (LBr)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
S Bergsäng (13F 8c , ) ,hagmark, skogsäng, åkerrenar allmän ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Ärtån Ö.om Sörskog (13F 9f , [6745, 1479] ) ,bäckravin ,enstaka ,1988 (BDr)
Lomnäsudden 300 m Ö (artp.) (13F 6a , [6731014, 1453951] ) ,aspskog / , 2001 ((sks), Yngve Perjons)
450 m SO Grytberget (artp.) (13F 6c , [6734453, 1463347] ) ,aspskog / , 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,2 ,2016 (Ulf Humlesjö)
201 m NO Vålsveden (artp.) (13F 7c , [6738942, 1461309] ) , , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Igenväxt inäga Axmor (artp.) (13F 7e , [6739464, 1474057] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 (Skogsstyrelsen)
S - Hedgården (artp.) (13F 8b , [6743017, 1456744] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Ollasgården (artp.) (13F 8c , [6742685, 1460708] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Petrus Tengnér)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Petrus Tengnér)
Faxbergs fäbod (artp.) (13F 8f , [6742250, 1475766] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449210] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Viola arvensis    Åkerviol
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,gräsmatta , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,åker , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717439, 1440513] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,ängsartad granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,blandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Leksand (artp.) (13F 6b , [6732560, 1456132] ) ,moskog ,plantor/tuvor ,2011 (Henrik Wegnelius)
Viola epipsila    Mossviol
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ) ,strand , 2010 (DABS)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Viola mirabilis    Underviol
Sätra (13F 8b , [67423, 14582] ) ,gles fuktig skogsmark ,litet bestånd på nägra m2 ,1988 (MKp)
Sätra (13F 8b , [67425, 14579] ) ,hassel-granskog ,rikligt ,1986 (LBr)
Rösberget (13F 8b , [67439, 14587] ) ,ängsmark med gles skog ,t.rikl. ,1994 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [67440, 14620] ) ,örtrik lövskog ,rikligt ,1985 (LBr)
700 m v Galtskallen (artp.) (13F 7c , [6738670, 1461466] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Viola palustris    Kärrviol
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog/dike , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Traveltjärnarna N, västra sidan (artp.) (13E 4f , [6722994, 1429443] ) , ,noterad stjälkar/strån/skott ,2016 (Petrus Tengnér)
Vid Väg 1 km V om Örnsmyran (artp.) (13F 6a , [6730321, 1450055] ) , ,noterad ,2016 (Bonnie Nilzon, Bo karlstens)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Viola persicifolia    Strandviol
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Viola riviniana    Skogsviol
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,skogsängar, lundar allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719317, 1436982] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Viola rupestris    Sandviol
Ullvi (13F 6b , [6733, 1459] ) ,torrbackar,vägslänter ,t.riklig flerst. ,1986 (TLj)
Tibbleberget (13F 6b , [6734, 1457] ) ,branter ,fl. ,1987 (TLj)
Viola selkirkii    Skuggviol
Ålgrådan 2 km N Rälta (13F 5b , [67262, 14577] ) ,lundartad bäckravin ,mycket riklig ,1993 (TLj)
Leksboda N om byn (13F 8b , [6740, 1457] ) ,fuktig skog med al ,flerstädes ,1985 (LKs:WIS.&MOR.1987)
100 m NV Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726503, 1457858] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7b , [67357, 14562] ) ,ruderatmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Opplimen (13F 8b , [67424, 14597] ) ,strandkant ,6 ex. ,1989 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Bastbergsgropen (13F 7c , [67372, 14624] ) ,längs en bäck ,sparsamt ,1985 (LBr)
Bastbergsgropen (13F 7c , [6737257, 1462541] ) ,intill bäck i djup ravin , rikligt med blommande knärot ,rikligt inom några m2 ,2005 (LBr)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67433, 14611] ) ,vid källa i skogen ,litet bestånd ,1988 (MKp)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.) (13F 6a , [6733880, 1452304] ) ,ravin / , 2008 ((sks), Yngve Perjons)
Bastbergsgropen (artp.) (13F 7c , [6737182, 1462625] ) ,naturlig skogsbäck / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Bastbergsgropen (artp.) (13F 7c , [6737250, 1462388] ) , ,noterad ,2018 (Lena Åström, Per Knies)
Bastbergsgropen (artp.) (13F 7c , [6737305, 1462330] ) , ,noterad ,2017 (Petrus Tengnér)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Skeberg (13E 4j , [6724302, 1448707] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ) ,vägdike ,rikligt ,2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ) ,strandkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ) ,utfylld bank nära brygga , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716220, 1449080] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,70 ,2010 (Magnus Stenmark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Tällberg (13F 8b , ) ,blöta vägdiken frekvens t.allmän ,1987 (JEd)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459700] ) ,vägdike ,rikligt ,2013 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , [6743, 1460] ) ,fuktig mark nära stuga ,få ex ,1982 (MKp)
Tällberg (13F 9b , ) ,blöta vägdiken frekvens t.allmän ,1987 (JEd)
Ö.Gansåsen strax S-ut (13F 9f , [67474, 14777] ) ,vägdike , 1991 (JEd)
Epilobium collinum    Backdunört
Tibble mot Ullvi (13F 6b , [67338, 14581] ) ,vägren ,enst. ,1987 (TLj)
Epilobium montanum    Bergdunört
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,dammkrön , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Tällberg SV jv-stn (13F 8b , [67444, 14569] ) ,örtrik granskog , 1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c ) , allmän ,1986 (MKp)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Lecksands knäcke, fabriken S (artp.) (13F 6b , [6732052, 1458458] ) , ,noterad ,2017 (Johannes Måsviken)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ) ,fuktig ängsmark med källa , 2010 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,vid smådammar , 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Myriophyllum sibiricum    Knoppslinga
Opplimen (13F 8b , [67428, 14593] ) ,i vattnet (krd justerad 28 33 till 28 43) ,2 ex ,1991 (MKp)
Limsjöns S-del (artp.) (13F 7b , [6735275, 1456835] ) ,näringsrik sjö ,noterad ,1987 (Jörgen Josefsson)
Myriophyllum verticillatum    Kransslinga
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hippuris vulgaris    Hästsvans
Limsjön (13F 7b , [67354, 14570] ) ,grunt vatten ,ca 10 ex. ,1989 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
limsjön (artp.) (13F 7b , [6735435, 1456539] ) , ,rikligt ,2016 (Bengt Oldhammer)
Cornus alba    Videkornell
Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ) ,helt igenväxt tomt/kvarstående , 2014 (IPt)
Tibbleberget (13F 6b , [67345, 14579] ) ,SV-vänd brant m.klipphyllor ,~10 buskar ,1987 (TLj)
Tällbergs brygga N-ut v.Siljan (13F 9b , [6746, 1455] ) ,strandsnår ,mindre buskage ,1987 (JEd)
Cornus suecica    Hönsbär
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Byrviken (artp.) (13F 7a , [6737530, 1452120] ) , ,10 m2 ,2012 (Stina Johansson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731400, 1448100] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Plintsberg (13F 8b , [67448, 14585] ) ,vägkant ,stort bestånd ,1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Angelica archangelica    Kvanne
Åkerö (13F 6b , [67347, 14554] ) ,vid tjärn ,ca 20 ex ,1986 (MKp)
Angelica sylvestris    Strätta
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,myr , 2016 (IPt)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725157, 1448872] ) ,skogsväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Åjer (13F 7b , [67382, 14587] ) ,diken/vägrenar ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716340, 1448900] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729560, 1444320] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandäng ,rikligt ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716340, 1448750] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Yttermo 150 (artp.) (13F 6b , [6732920, 1457493] ) , ,10 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Astrantia major    Stjärnfloka
Tibble (13F 6b , [67349, 14577] ) ,spridd kring gammal jordkällare o.dikesren eft.bygatan ,rikl. ,1987 (TLj)
Söder Lindberg (13F 8c , [6741950, 1462930] ) ,vägslänt ,enstaka ,2004 (IPt)
Carum carvi    Kummin
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,dammkrön , 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cicuta virosa    Sprängört
Limsjön (13F 7b , [67354, 14569] ) ,bland vass och dy ,1 ex ,1985 (MKp)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732704, 1455559] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Ullvi,efter bergroten (13F 6b , [6733, 1458] ) ,lundveg,gamla ängar o tomter ,riklig flerst. ,1986 (TLj)
Romma eft.byväg (13F 6c , [6733, 1460] ) ,vägdike ,enst. ,1987 (TLj)
Tibble (13F 7b , [67350, 14576] ) ,vägkant/ödetomt ,1 mindre best. ,1987 (TLj)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Sjugare (13F 8b , [67426, 14597] ) ,vid ladurård ,några ex ,2004 (IPt)
Söder Bergsäng (13F 8b , [6743520, 1459960] ) ,ängsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark ,10-tal ,2016 (IPt)
Risholen - Slättberg (13F 8d , [6741010, 1465720] ) ,vägslänt i skog ,1 ex ,2004 (IPt)
Risholen (13F 8d , [67418, 14667] ) ,äng vid gård ,ca 15 ex ,1986 (MKp)
Äng Digerbacken 6 (artp.) (13F 6a , [6734658, 1453168] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Petrus Tengnér)
Ullvisnäset (artp.) (13F 6b , [6732925, 1459141] ) , ,båda sidor om vägen och längs bäcken. ,2016 (Åsa Rydell)
Ullvi bytipp (artp.) (13F 6b , [6734190, 1459484] ) , ,fjolårsrester och flera nya på gång. ,2016 (Åsa Rydell)
Hägergatan (artp.) (13F 7b , [6736016, 1455965] ) , ,många plantor på obebyggd tomt. ,2016 (Åsa Rydell)
Brömsvägen (artp.) (13F 7b , [6736087, 1455599] ) , ,noterad ,2016 (Åsa Rydell)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Sjugare (artp.) (13F 8b , [6742616, 1459713] ) , ,många plantor intill lagården ,2016 (Åsa Rydell)
Söder Bergsäng, backen från Sjugare (artp.) (13F 8c , [6743450, 1460010] ) , ,200 plantor ,2012 (Petrus Tengnér)
Söder Bergsäng, backen från Sjugare (artp.) (13F 8c , [6743450, 1460010] ) , ,10000 m2 ,2016 (Petrus Tengnér)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ) ,blandskog mellan skogsbilväg och sjöstrand , 2016 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730812, 1459650] ) ,jvgövergång/åkermark , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Levisticum officinale    Libbsticka
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Myrrhis odorata    Körvel
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark ,stort bestånd ,2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Pastinaca sativa    Palsternacka
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Ullvi (13F 6b , [67332, 14593] ) ,vägkant,tydligt spriddfr. trädg. men mkt expansiv ,~50 m ,1986 (TLj)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Matsbodarna (13E 3j , [67189, 14472] ) ,övergiven fäbodvall ,några kvm ,1987 (LBr)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Eriksbodarna (13E 5h , [67250, 14380] ) ,f.d fäbodtäkt , 1987 (JWm)
Yxbodarna (13E 6j , [6731510, 1448360] ) ,vägdikesslänt , 2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall ,1 stort bestånd ,2009 (IPt & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall ,ca 50 m2 ,2009 (IPt & RNy)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738705, 1465036] ) ,björkdunge vid fäboden ,ca 10 m2 ,2008 (TLj)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Skinnaråsen (artp.) (13E 4i , [6723496, 1444993] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
Granbergs fäbodar (artp.) (13E 6j , [6733337, 1449997] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,flertal ,2014 (GHa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Tällberg, v.Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ) ,strandkärr , 1987 (JEd)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Östanholsviken (13F 9b , ) ,dyig mark sällsynt, 1 lokal ,1985 (MKp)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448470] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs åstranden ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731111, 1461133] ) ,uppbyggd vall , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Seseli libanotis    Säfferot
Leksand ,vid jvg från älven & nnorrut (DBS) (13F 7b , [67351, 14563] ) ,jvg-bank ,ymning ,1986 (TLn)
Övermo vid järnvägen, i massor ca 1985 (LKs:WIS.&MOR.1987) = Leksand efter järnvägen, från stn och 1,5 km söderut (13F 7b , [67354, 14562] ) ,banvall och bangård, flerstädes och rikligt ,enstaka ,1986 (TLj, TLn & LNo)
Leksandsbröd 20 m norr järnvägskorsningen (artp.) (13F 6b , [6732276, 1458445] ) ,järnvägsbank , 2013 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735180, 1455760] ) ,järnvägsstationen ,rikligt ,1996 (Bengt Oldhammer)
Andromeda polifolia    Rosling
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,myr , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Åskarmyren 15 km SSV Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6728341, 1435038] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Skvin stuga (artp.) (13F 7c , [6736302, 1463890] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Calluna vulgaris    Ljung
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,blandskog nära sjö , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726760, 1439150] ) ,myrkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,skogsmark mot sjö , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7c , [6737150, 1460390] ) ,myr ,tre grupper ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716300, 1449010] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åskarmyren 15 km SSV Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6728341, 1435038] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Molnbyggen, Leksand, Dalarna (artp.) (13F 5a , [6727525, 1452624] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,100 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,blandskog nära sjö , 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719430, 1453375] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716330, 1448780] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.) (13F 5a , [6728406, 1450667] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Erica tetralix    Klockljung
Lissbjörken (13F 6d , [67344, 14670] ) ,surdråg i kraftledningsgata ,1 tuva ,1986 (RTg)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,översilad skogsmark ,enstaka ,2009 (IPt & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter vid skogsmark sällsynt ,1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik skogsmark ,spridd ,2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ) ,ängsmark/skogsmark , 2016 (IPt)
Ärtknubben (13F 8g , [6744374, 1482723] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Åskakbodarna (artp.) (13E 5g , [6728643, 1433677] ) ,barrskog / , 1997 (Skogsstyrelsen)
Isängena (artp.) (13E 5i , [6726985, 1443307] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Vägskälets naturreservat. (artp.) (13E 5j , [6729624, 1449791] ) ,bäckkant , 2014 (Pär Dahlström)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6730881, 1460241] ) ,granskog på fd ängsmark , 2011 (Pär Dahlström)
Skvissån 200 m nedstr.Skvin (artp.) (13F 7c , [6735923, 1463914] ) ,tallsumpskog / naturlig skogsbäck , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Skvissån. utloppet ur Skvin (artp.) (13F 7c , [6736101, 1463794] ) ,kalkbarrskog / naturlig skogsbäck , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.) (13F 7c , [6738506, 1461433] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde ,1 ,2010 (Hans Rydberg)
250 m NV Ingelsris (artp.) (13F 7c , [6739487, 1461831] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
700 VNV Stängseln (artp.) (13F 8b , [6742292, 1457069] ) , , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744374, 1482723] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746259, 1459397] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ) ,gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Stor-Flaten vid Mossabäcksviken (13E 6e , [6730850, 1421920] ) ,tallskog , 2000 (TLj)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Korantberget (14F 0h , [6751180, 1486420] ) ,tallskog , 2000 (TLj)
Långsjön-Åskaken (artp.) (13E 5g , [6729432, 1431406] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Nordväst Stora-Flaten (artp.) (13E 6e , [6730867, 1421480] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Nordväst Stora-Flaten (artp.) (13E 6e , [6730984, 1421513] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Ost Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731363, 1456102] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
Nordost Gäddtjärnen, långsmal myrholme (artp.) (13F 9h , [6748964, 1485975] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Söder om Korantberget (artp.) (13F 9h , [6749584, 1486024] ) , , 2011 (Lars-ove Wikars)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731490, 1448150] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbilväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716360, 1448720] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746259, 1459397] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
Järparänget sydost barackerna (artp.) (13F 6b , [6731384, 1455974] ) ,tallmo , 2014 (Pär Dahlström)
Järparänget sydost barackerna (artp.) (13F 6b , [6731384, 1455974] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.) (13F 6b , [6732785, 1456095] ) , , 2013 (Pär Dahlström)
Pyrola minor    Klotpyrola
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ) ,surdråg i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716360, 1448720] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,ängsartad granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,blandskog nära sjö , 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbilväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Järnvägsbank vid Hyttsjön (13F 7d , [6738560, 1469770] ) ,vägkant vid Hyttsjön , 2016 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Plintsberg (13F 8b , [6744890, 1457080] ) ,vägkant ,ca 20 ex. ,2012 (BBe)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik skogsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,vägslänt ,något tiotal ,2014 (GHa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6730881, 1460241] ) ,granskog på fd ängsmark , 2011 (Pär Dahlström)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746259, 1459397] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Ledum palustre    Skvattram
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ) ,myrkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,mossar mindre allmän ,1986 (MKp)
Slättbergsgruvan (13F 8d , [67405, 14683] ) ,tallskog ,spridd ,2014 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716330, 1448780] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.) (13F 5a , [6728406, 1450667] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Hyttkvanrsån (artp.) (13F 7e , [6736262, 1470716] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,skogsmark mot sjö , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [67379, 14598] ) ,barrskog ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
tallskog Heden (artp.) (13F 6b , [6732090, 1455240] ) , ,noterad ,2015 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Skvin (artp.) (13F 7c , [6736299, 1463867] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716330, 1448780] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Skvin stuga (artp.) (13F 7c , [6736302, 1463890] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Skogsväg, SÖ Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6745825, 1461505] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium uliginosum    Odon
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,blandskog nära sjö , 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722048, 1443456] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726760, 1439150] ) ,myrkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731400, 1448100] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,vid smådammar , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716300, 1449010] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.) (13F 5a , [6728406, 1450667] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Skvin (artp.) (13F 7c , [6736299, 1463867] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,längs åstranden ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [67378, 14596] ) ,hygge ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.) (13F 5a , [6728406, 1450667] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
tallskog Heden (artp.) (13F 6b , [6732090, 1455240] ) , ,noterad ,2015 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Tibble mot Ullvi (13F 6b , [67338, 14581] ) ,vägdike ,~50 m dike ,1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,bäck, liten damm , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,dike , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67355, 14565] ) ,grunt vatten ,spridd ,2009 (GHa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,strand , 2016 (DABS)
Opplimen (13F 8b , [67427, 14593] ) ,längs stranden ,ganska många ,1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myrkant , 2018 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandskog ,spridd ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Androsace septentrionalis    Grusviva
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6738420, 1464988] ) ,betesmark ,10 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hottonia palustris    Vattenblink
Mellan Västberg o Plintsberg (13F 8b , [6743837, 1458285] ) ,liten damm ,många ex. foto (Jan Edelsjö tipsat om lokalen) ,2016 (IPt)
Plintsberg, mot Västberg (artp.) (13F 8b , [6743849, 1458297] ) ,i äldre damm (branddamm?) invid väg resp. diken ,noterad ,2016 ( Jan Edelsjö, Niklas Lönnell)
Primula farinosa    Majviva
Mellan Björkberg- Bastberg (13F 7c , [67383, 14614] ) ,vägkant och dikesslänt ,ca 400 ex ,1991 (MKp)
Fallsbjörken vid Bölsån (13F 7c , [67392, 14643] ) ,betat kalkkärr ,riklig ,1990 (LB r& TLj)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,1000-tals ,2007 (LBr)
Kilen (13F 7d , [67364, 14662] ) ,vägslänt och dike ,riklig ,1991 (TLj)
Torrberg 50 m N om dammarna (13F 8b , [67402, 14599] ) ,betad kalkfuktäng ,tämligen riklig ,1991 (E. Backlund)
Opplimens SV-del (13F 8b , [67422, 14599] ) ,kalkfuktäng med älväxing och ormtunga ,riklig ,1990 (TLj & LBr)
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktängar, vägdiken med kalkgrus tämligen sällsynt, har minskat ,1986 (MKp)
Sjugare, 600 m NO Karlfeldtsgården (13F 8c , [67428, 14601] ) ,hyggeskant ,riklig ,1993 (P.Tegner)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67432, 14614] ) ,rikkärr ,rikligt ,1990 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67437, 14602] ) ,vägren ,litet bestånd ,1990 (MKp)
Vägen N. Lindberg-Västgärde (13F 8c , [6744, 1462] ) ,vägdiken ,spridda ex ,1990 (MKp)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ) ,fårhage , 1993 (TLj)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744980, 1462180] ) ,örtrik gammal ängsmark ,enstaka ,2008 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14560] ) ,spridd i byn i f d fuktängar och i diken , 1987 (JWm)
Vägen N. Lindberg-Västgärde (13F 9c , [6745, 1462] ) ,vägdiken ,spridda ex ,1990 (MKp)
Salutjärnen (13F 9c , [67453, 14642] ) ,banvallsslänt ,litet bestånd ,1991 (MKp)
Ängestjärn, sydsidan av Saluån (13F 9c , [67455, 14623] ) ,extremrikkärr ,riklig 1974 (WALDEN 1976) ,1993 (TLj)
V Skvin i dike, 1984 (LKs:WIS.&MOR.1987) — vägkant mot Lisskvissmyran (13F 7c , [67360, 14628] ) , ,riklig längs 200 m ,1987 (TLj)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten ,2000 plantor ,1991 (MBm)
Skvin 500 m VSV (artp.) (13F 7c , [6736007, 1462841] ) , , 2015 (Petrus Tengnér)
väg mot Svarttjärn, SV Bastberg (artp.) (13F 7c , [6737438, 1461108] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Majviva Bastberg (artp.) (13F 7c , [6738087, 1461643] ) ,fuktig gräsmark med lövträd betad kohage , 2014 (Marie-Louise Hedlund)
Bölsån (artp.) (13F 7c , [6739199, 1464312] ) ,fuktig blottad mark vid bäck i betesmark ,300 plantor ,1991 (MBm)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739204, 1464288] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
SSO Söder Bergsäng (artp.) (13F 8b , [6744355, 1457255] ) ,rikkärr ,1700 ,2006 (Sbf Årets Växt)
Vägkant Söder Bergsäng-Västgärde, 700 m fr Lindbergsvägen (artp.) (13F 8c , [6744267, 1460882] ) ,längs skogsbilväg , 2013 (Petrus Tengnér)
Vägkant Söder Bergsäng-Västgärde, 700 m fr Lindbergsvägen (artp.) (13F 8c , [6744267, 1460882] ) , ,400 stjälkar/strån/skott ,2016 (Petrus Tengnér)
Primula veris    Gullviva
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Fraxinus excelsior    Ask
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall ,1 gammalt träd , väl ursprungligt planterat ,2009 (IPt & RNy)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Tibblebeget (13F 6b , [6734, 1457] ) ,SV-vänd sydbergsbrant int.byn ,fl.småex. ,1987 (TLj)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog ,en liten planta ,2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Syringa vulgaris    Syrén
Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733550, 1456826] ) ,helt igenväxt tomt/kvarstående , 2014 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
N Nålbergs fäbod (13E 5j , [6727, 1448] ) , ,50-tal ex ,1985 (LKs:WIS.&MOR.1987)
S Leksboda vid Budlera längs gamla sockenvägen (13F 7b , [6739, 1457] ) , ,riklig ,1984 (LKs:WIS.&MOR.1987)
Almbergsbjörken mot Böle (13F 7c , [67382, 14637] ) ,vägkant ,rikligt ,1990 (JEd)
Mellan Torrberg och Bodlindor (13F 8b , [67413, 14594] ) ,vägkant ,ca 50 ex ,1987 (MKp)
N Bergsäng i byn (13F 8b , [67443, 14597] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,1987 (MKp)
Brossfors (13F 8d , [6741330, 1468120] ) ,f.d. industritomt ,ymnigt ,2014 (GHa)
Mårtanbergshyttan vid Rv 80 (13F 8e , [67445, 14702] ) ,vägkant ,tämligen riklig ,1988 (TLj)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [67464, 14575] ) ,slåtteräng ,höstformen 100-tals ex ,1987 (TLj)
Tällberg vid vattenverket (13F 9b , [67465, 14552] ) ,vägkant ,enstaka ,1987 (JEd)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14560] ) ,gårdstun , 1987 (JWm)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14558] ) ,sandig mark , 1987 (JWm)
Mellan N Bergsäng och Västgärdet (13F 9c , [67450, 14608] ) ,vägkant ,höstform? ca 40 ex ,1987 (MKp)
Mellan N Lindberg och Västgärdet (13F 9c , [67453, 14627] ) ,vägkant ,höstform? ca 15 ex ,1987 (MKp)
Övre Gansåsen (13F 9f , [67476, 14776] ) ,grusvägkant ,riklig ,1991 (LBr&JEd)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Almbergsbjörken vid vägen mot Böle, vägkanter, höstform 1984 (LKs:WIS.&MOR.1987) * (13F 7c , [67377, 14638] ) , ,höstform, ca 200 ex 1987 (MKp) * rikligt ,1990 (LBr & JEd)
Gentianella campestris    Fältgentiana
Bastberg (13F 7c , [6737680, 1461980] ) , ,70-tal ex ,2004 (LKe & USg)
Bastbergs fäbod (13F 7c , [6737685, 1461983] ) ,torrbacke/gräsmattekant längs med gärdsgård ,10 x 3m ,53 ex ,2004 (MPn)
Böle (13F 7c , [67391, 14635] ) ,i hästhage ,enstaka ,1990 (TLj)
Fallsbjörken (13F 7c , [67392, 14643] ) ,i hästhage efter Bölsån ,riklig 1975- ,1990 (IPt, TLj o a)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Bastbergs fäbodar (artp.) (13F 7c , [6737680, 1461970] ) , ,ungefärligt antal. lite svårberäknat. betydligt fler än förra året. ett hundratal av klippta med gräsklippare. resterande stod i kanten av gräsmattan upp mot en gärdsgård. ,2005 (USg)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739199, 1464398] ) , ,47 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739202, 1464374] ) , ,25 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739221, 1464365] ) , ,87 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739227, 1464356] ) , ,230 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739241, 1464361] ) , ,30 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739241, 1464365] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739241, 1464367] ) , ,243 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739249, 1464364] ) ,betesmark ,1 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.) (13F 7c , [6739250, 1464373] ) , ,386 stjälkar/strån/skott ,2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.) (13F 7c , [6739250, 1464373] ) , ,64 stjälkar/strån/skott ,2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.) (13F 7c , [6739250, 1464373] ) , ,300 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken, mot Bölsån (artp.) (13F 7c , [6739250, 1464373] ) , ,156 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739256, 1464380] ) ,betesmark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark ,30 plantor ,1991 (MBm)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739261, 1464377] ) ,ängs- och betesmark ,58 plantor ,2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739262, 1464383] ) , ,143 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739273, 1464379] ) , ,14 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739287, 1464384] ) ,ängs- och betesmark ,6 plantor ,2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739293, 1464361] ) , ,170 plantor/tuvor ,2017 (Lennart Bratt)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.) (13F 7c , [6739362, 1464384] ) , ,31 stjälkar/strån/skott ,2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.) (13F 7c , [6739362, 1464384] ) , ,201 stjälkar/strån/skott ,2017 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.) (13F 7c , [6739362, 1464384] ) , ,190 stjälkar/strån/skott ,2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken vid Bölsån mot norrr (artp.) (13F 7c , [6739362, 1464384] ) , ,190 stjälkar/strån/skott ,2018 (Lennart Bratt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739364, 1464369] ) , ,190 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739368, 1464375] ) ,ängs- och betesmark ,31 plantor ,2012 (Bo Norell)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739378, 1464370] ) ,betesmark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Faxbergs fäbodar, Leksand (artp.) (13F 8f , [6742250, 1475770] ) , ,OBS Gentianella campestris var. suecica,Tidig fältgentiana ,2003 (Staffan Åström)
Faxbergs fäbodar (artp.) (13F 8f , [6742258, 1475778] ) , ,139 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Faxbergs fäb., Leksand s:n (artp.) (13F 8f , [6742259, 1475764] ) ,slåttermark ,30 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Faxbergs fäb., Leksand s:n (artp.) (13F 8f , [6742260, 1475779] ) ,slåttermark ,173 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,bäckstrand i blandskog , 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Limsjön (13F 7b , [67355, 14565] ) ,grunt vatten ,tämligen rikligt ,2009 (GHa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ) ,sjö , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Skvin (artp.) (13F 7c , [6736299, 1463867] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Säpptjärnsån (artp.) (13F 8e , [6742000, 1470700] ) , , 2015 (Kalle Bergström)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Vinca minor    Vintergröna
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt ,50-100 m2 heltäckande yta ,2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Galium album    Stormåra
Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ) ,blandskog mellan skogsbilväg och sjöstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715850, 1449630] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,40 ,2012 (Magnus Stenmark)
Åkervägskröken (artp.) (13F 6b , [6733026, 1457776] ) , ,50 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Åkervägskröken (artp.) (13F 6b , [6733026, 1457776] ) , ,50 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744830, 1458090] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium aparine    Snärjmåra
Laknäs (13F 9b , [67471, 14558] ) ,åker , 1987 (JWm)
Galium boreale    Vitmåra
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,vägdike , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,åkerkant ,enstaka ,2009 (GHa)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,flerstädes ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716470, 1448650] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ) ,fuktig ängsmark med källa , 2010 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,blandskog/dike , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,dike ,rikligt ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Galium spurium ssp. vaillantii    Småsnärjmåra
Berg (13F 6c , [67324, 14613] ) ,kompost o.potatisland ,rikl. ,1987 (TLj)
S.Bergsäng (13F 8c , [67433, 14612] ) ,sädesåker ,1 ex. ,1992 (MKp)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [67464, 14556] ) ,potatisland ,rikl. ,1987 (TLj)
Galium trifidum    Dvärgmåra
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ) ,fuktig ängsmark med källa , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14560] ) ,äng , 1987 (JWm)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,flerstädes ,2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Laknäs ( , ) , m.a. ,1987 (JWm)
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Berg (13F 6c , [6732890, 1461090] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter , hällmark mindre allmän ,1986 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Ullvi v.älven (13F 6b , [67326, 14588] ) ,lundveg.intill båthus ,2 ex. ,1988 (TLj)
Ullvi-Hälla (13F 6b , [6733, 1459] ) ,vägkanter ,fl. ,1987 (TLj)
Tibble bl.a.v.Alfvengården (13F 6b , [67343, 14576] ) ,vägrenar,tomtgränser,åkerkanter ,fl. ,1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459700] ) ,ängsmark ,rikligt, vilblommig ,2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot skog , 2015 (IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6743510, 1462430] ) ,vägslänt ,enstaka ,2004 (IPt)
Östanhol,eft.byvägen (13F 9b , [6746, 1457] ) ,dikeskanter,ängskanter,rösen ,fl. ,1987 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14558] ) ,nära sjöstrand , 1987 (JWm)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Leksands kyrkogård (artp.) (13F 7b , [6735318, 1455013] ) ,gräsmark/äng ,noterad ,2009 (Jan Andersson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746241, 1460068] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,blandskog/utkast , 2014 (IPt)
Calystegia sepium ssp. spectabilis    Skärvinda
Noret, vid älven (13F 7b , [67351, 14558] ) ,strandbrink ,ca 10 ex ,1996 (MKp)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
Noret i älvslänter, 1959-74 (LKs:WIS.&MOR.1987) * (0005-0008), (13F 7b , [67350, 14555] ) ,på nässlor i beteshage ,riklig flerstädes ,1989 (TLj)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ) ,åkerkant ,ymnigt ,2007 (IPt)
Noret mot Tibble (13F 7b , [6735, 1456] ) ,torr gräsmark n.vägen , 1982 (JEd)
Echium vulgare    Blåeld
Söder om Risholen (13F 8d , [6741260, 1467500] ) ,vägkant , 2015 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Igelbergets sandtag (artp.) (13F 6a , [6732830, 1454774] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Kullsbjörken 1 km väst om (artp.) (13F 9b , [6746580, 1459038] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Lappula deflexa    Stickelfrö
Plintsbergets brant NV om Sätra, flerstädes i mylla 1984 (LKs: WIS.& MOR. 1987) * (13F 8b , [67430, 14576] ) , ,2 grupper med totalt ca 50 ex ,1986 (LBr, JEd & TLj)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731250, 1448540] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,strand , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,mycket fuktiga ställen mindre allmän ,1986 (MKp)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Laknäs ( , ) , m.a. ,1987 (JWm)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Atlasruta (13F 8c ) ,diken sällsynt ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägdike , 2016 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Ullvi, på Tibbleberget (13F 6b , [67335, 14588] ) ,brant lutande fårhage på sliten gräsmark ,rikl. ,1987 (TLj)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737886, 1454379] ) ,grusytor , 2012 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735639, 1456337] ) , , 1989 (Henrik Weibull)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Plintsberg,nedom bergsbranten (13F 8b , [67430, 14576] ) ,hygge samt enst.på klipphylla ,enstaka-spridd ,1986 (TLj)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,ängsartad tomtmark ,rikligt ,både blå,vita samt rosa ,2006 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,i närheten av gårdar, förvildad allmän ,1986 (MKp)
Symphytum tuberosum    Gul vallört
Brossfors (13F 8d , [6741600, 1468000] ) ,slänt , trädgådsflykting ,rikligt ,2005 (PDa)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731250, 1448540] ) ,fäbodvall ,stort bestånd ,2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Ullvi, längs älven o.i åkerkanter (13F 6b , [6733, 1458] ) ,diken,tomtgränser,tippar ,rikl.f. ,1988 (TLj)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark ,flera skilda bestånd ,2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Callitriche cophocarpa    Sommarlånke
Västanvik, båtklubben (13F 6a , [67346, 14538] ) ,bäck ,enstaka ,2014 (GHa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,damm , 2008 (JJa & IPt)
Callitriche hermaphroditica    Höstlånke
Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ) ,liten skyddad vik av Östanholsviken, nedsänkt ,t.rikl. ,1996 (MKp)
Callitriche palustris    Smålånke
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,dike , 2016 (IPt)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ) ,fäbodvall ,spridd på stora ytor av vallen ,2010 (IPt)
Ljusbodarna , södra delen (13E 4i , [6722154, 1443426] ) ,fäbodvall , betesmark ,ca 10 ex. ,2007 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [67227, 14434] ) ,slåtteräng, hävdad ,c:a 25 ex ,1987 (LBr)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444210] ) ,fäbodvall ,enstaka ,2004 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Torrberg nära stora vägen (13F 8c , [67404, 14605] ) ,gräsmark ,2 ex ,1991 (MKp)
Leksand (13F 8c , [67433, 14606] ) ,gammal vall som slås ,ca 5 ex ,1986 (MKp)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67433, 14617] ) ,torr gräsmark, vägkanter och betesmarker ,1 ex ,1991 (MKp)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67434, 14618] ) , ,2 ex ,1991 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [67446, 14726] ) ,ängsmark ,1 ex. ,1993 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ) ,igenvuxen fuktigfäbodmark , 2000 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722405, 1443429] ) ,betesmark vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Risholn (artp.) (13F 8d , [6741606, 1466918] ) , ,noterad ,2015 (Uno Skog)
Faxbergs fäbodar (artp.) (13F 8f , [6742258, 1475774] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Ajuga reptans    Revsuga
Tällberg, eft. gatan mot bryggan (13F 9b , [67459, 14553] ) ,slagen äng på tomtmark (väl kvarstående) ,~1 m2 ,1987 (TLj)
Galeopsis bifida    Toppdån
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744560, 1472700] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Åkervägskröken (artp.) (13F 6b , [6733026, 1457776] ) , ,1 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ) ,f.d ladugårdsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Sjugare (13F 8c , ) ,vägdike med bar jord 1 ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Glechoma hederacea    Jordreva
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Sjugare (13F 8b , [6742790, 1459560] ) ,gräsmatta ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Norr Bergsäng (13F 8b , [6744930, 1459620] ) ,gräsmatta ,rikligt ,2006 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,ängar, vid gårdar mindre allmän ,1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs V-ut , n.Siljan (13F 9b , [67466, 14551] ) ,torr gräsmark , 1987 (JEd)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ) ,trädgårdsogräs ,a. ,1987 (JWm)
Lamium album    Vitplister
Tällberg (13F 9b , [67454, 14557] ) ,grusplan vid anslagstavlan ,ca 15 ex ,1991 (MKp)
Lamium confertum    Mellanplister
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ) ,åkerogräs , 1987 (JWm)
Lamium purpureum    Rödplister
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Överboda, Budgattu 56 (13F 8b , [6741160, 1458490] ) ,i en rabatt mot södervägg ,har funnits där i minst 20 år ,2015 (Märit Hagberg)
Mentha arvensis    Åkermynta
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,fläckvis ymnigt ,2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ) ,strand/strandskog ,flertal ,2017 (GHa)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Nepeta cataria    Kattmynta
S Bergsäng (13F 8c , [67433, 14608] ) ,rabatt vid husvägg (ej planterad) ,5 ex ,1984 (MKp)
Origanum vulgare    Kungsmynta
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Prunella vulgaris    Brunört
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717439, 1440513] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729051, 1444170] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449210] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,40 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,allmän ,2016 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Scutellaria galericulata    Frossört
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,strand , 2016 (DABS)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Siljan strand väster om Björnbodarna (14F 0a , [67501, 14501] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448470] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Lappmyren (artp.) (13F 6b , [6732750, 1455521] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander, Klara Helander)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Stachys macrantha    Praktbetonika
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt ,bestånd helt naturaliserad ,2014 (IPt)
Stachys palustris    Knölsyska
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad ,rikligt ,2014 (IPt)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Mellan Sjugare- Norr Bergsäng (13F 8b , [67437, 14596] ) ,vägdike tillsammans med nässlor, åker bakom ,ca 25 ex ,1982 (MKp)
Solanum dulcamara    Besksöta
1 km NV Hälla nära Österängsbäcken (13F 6b , [67341, 14594] ) ,bränngrop eft.skogsbilväg samt jordhögar ,riklig ,1986 (TLj)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
S Bergsäng, Ytterboda, Bodaån (13F 8b , ) ,kalhygge, gräsmark, vid vatten 3 lokaler med få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Ytterboda (13F 8b , [6740640, 1457700] ) ,bäckslänt , 2007 (IPt)
S Bergsäng, Ytterboda, Bodaån (13F 8c , ) ,kalhygge, gräsmark, vid vatten 3 lokaler med få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Tällberg stn. (13F 8b , [6744, 1457] ) ,spåromr. , 1987 (JEd)
Digitalis purpurea    Fingerborgsblomma
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Backen, 1 km S (13F 4a , [6723629, 1450531] ) ,timmerupplagsplats , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731623, 1460888] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Björberget (13E 3h , [6717339, 1436325] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717439, 1440513] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725530, 1439970] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hyttkvanrsån (artp.) (13F 7e , [6736262, 1470716] ) ,längs skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skogsväg, SÖ Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6745825, 1461505] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Euphrasia stricta var. tenuis    Späd ögontröst
Fallsbjörken 1, 590 m V (artp.) (13F 7c , [6739203, 1464324] ) , ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Limosella aquatica    Ävjebrodd
Limsjön ,utloppet (13F 7b , [67353, 14569] ) ,vattenbryn ,litet bestånd ,1994 (MKp)
Limsjön ,utloppet (artp.) (13F 7b , [6735350, 1456950] ) ,vattenbryn ,noterad ,1994 (Martin Kniph)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,vägkanter mindre allmän ,1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter mindre allmän ,1986 (MKp)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449130] ) ,blandskog, gles ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelbergets sandtag (artp.) (13F 6a , [6732830, 1454774] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,2 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,skogsvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,10 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Tibble-Lycka eft.byvägarna (13F 6b , [6734, 1457] ) ,vägdiken ,rikl. ,1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Limsjön vid utloppet (13F 7b , [6735, 1456] ) ,strand , 1991 (JEd)
Vargnäs, nära Limsjön (13F 7b , [6735, 1457] ) ,vägkant, strandäng ,många ex ,1985 (MKp)
Limsjögärdena (13F 7b , [6735, 1457] ) ,trädor,åkerkanter ,rikl. ,1987 (TLj)
SO om Limsjön (13F 7b , [67352, 14572] ) ,f.d. åkermark, nu betesmark ,tusentals ex ,1994 (MKp)
Tibble,Lyckavägen (13F 7b , [67352, 14574] ) ,vägkanter ,riklig ,1986 (TLj)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740640, 1457780] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [67425, 14633] ) ,mitt på en åkerväg ,4 ex. ,1993 (MKp)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ) ,strandkant , 2014 (JJa)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,dammkant , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448470] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.) (13E 6e , [6731033, 1422423] ) ,kärr öppet kärr ,noterad ,2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Styrsjön badplatsen nära utloppet (artp.) (13F 6a , [6731301, 1454101] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Pär Dahlström)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739204, 1464288] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745649, 1454882] ) ,kalkpåverkad strandäng vid sötvatten , 2008 (AJn)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant ,15 stora ex ,2013 (JJa)
Sjugare vid Ö stranden av Opplimen, kärr vid Årödsbäckens utlopp (SBT87) (13F 8b , [67423, 14597] ) ,utmed äldre körväg, ,sparsamt ,1984 (LKs)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716320, 1449670] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724980, 1449005] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449100] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand ,många ex. ,2016 (IPt)
Björberget (13E 3h , [6717339, 1436325] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Ö Rönnäs vid landsvägen (13F 6c , [67313, 14648] ) ,vägkant ,enstaka 1986- ,1987 (MKp, TLj)
Romma mellan byvägen och en branddamm (13F 6c , [67332, 14610] ) , ,ca 15 ex ,1987 (TLj)
Hisvåla, mot Kilen (13F 7c , [6735, 1464] ) ,vägkant ,ymnig ,1993 (TLj)
Mln Almberg-Hisvåla (13F 7c , [67357, 14648] ) ,dikeskant ,några m2 ,1989 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742989, 1463196] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Ö.Rönnäs, 300 m N Insjöns NO-hörn (DBS) (13F 6c , [67316, 14644] ) ,vägkanter ,enst. ,1987 (TLj)
Scrophularia nodosa    Flenört
Berg-Rönnäs eft byvägen (13F 6c , [6732, 1462] ) ,skogsbryn,vägkanter ,spridd ,1987 (TLj)
Bastbergs fäbod (13F 7c , [67378, 14619] ) ,dilke efter fägatan ,riklig ,1986 (TLj)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459780] ) ,vägkant mitt i byn ,10 ex ,1993 (TLj)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ) , , 2015 (IPt)
Leksand sommarland (artp.) (13F 7a , [6738223, 1454589] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Verbascum phlomoides    Läkekungsljus
Bygatan (13F 7b , [6735350, 1456090] ) ,vägkanter självsådda från odling ,enst. ,1993 (TLj)
Verbascum speciosum    Praktkungsljus
Östanmor - Backen (13F 4a , [67248, 14507] ) ,skogsglänta nära väg ,1 stor planta ,2013 (IPt)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14586] ) ,nedom branten ,4 sterila rosetter ,1988 (TLj)
Ullvi bystuga (13F 6b , [6733240, 1459140] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tibbleberget SV-branten (13F 6b , [6734, 1457] ) ,klipphyllor o.torra hällar ,fl. ,1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Noret, v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ) ,älvbrinkar i S-läge ,enst. ,1987 (TLj)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ) ,banområde , 2007 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Plintsbergets SV-brant (13F 8b , [67430, 14576] ) ,klipphyllor ,enstaka ,1986 (TLj)
Plintsbergets V-brant (13F 8b , [67430, 14576] ) ,klipphyllor ,enstaka ,1986 (LBr)
Plintsberget (13F 8b , [67431, 14576] ) ,brant hällmark ,c:a 10 ex ,1987 (MKp)
Tällberg ,Digerbergets S-brant (13F 8b , [67442, 14559] ) ,grusmark i SV-vänd klippbrant , 1987 (JEd)
Norr Lindberg (13F 8c , [6743544, 1461651] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Veronica agrestis    Åkerveronika
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Veronica arvensis    Fältveronika
Ullvi,på Tibbleberget (13F 6b , [67335, 14588] ) ,brant sandig fårhage,på blottor o torrbackar ,t.rikl. ,1987 (TLj)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737886, 1454379] ) ,grusytor , 2012 (Pär Dahlström)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733520, 1456835] ) ,kant mot åker , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715770, 1449580] ) ,stig i ung lövskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731448, 1460994] ) , ,noterad ,2018 (Conny Trogen, Karin J.Gisslar)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Veronica longifolia    Strandveronika
1 km NO Ullvi intill Brockmyrbäcken (13F 6b , [67342, 14593] ) ,gammal jordtipp i skogen ,~10 ex.i blom ,1986 (TLj)
Veronica officinalis    Ärenpris
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725139, 1448760] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,skogsmark mot sjö , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde , 2010 (Hans Rydberg)
Veronica scutellata    Dyveronika
Atlasruta (13F 8c ) ,våta ställen mindre allmän ,1986 (MKp)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715941, 1449689] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ) ,f.d ladugårdsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Veronica verna    Vårveronika
Ullvi,på Tibbleberget (13F 6b , [67335, 14588] ) ,brant sandig fårhage,på blottor o torrbackar ,rikl. ,1987 (TLj)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Pinguicula vulgaris    Tätört
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,spridd ,2007 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715630, 1449230] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715790, 1449140] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715840, 1449130] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715970, 1449100] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716130, 1449100] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716140, 1449100] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449210] ) ,stig, ung granskog ,16 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449100] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,5 plantor/tuvor ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716500, 1448610] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737336, 1455424] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten , 1991 (MBm)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Vägkant Söder Bergsäng-Västgärde, 700 m fr Lindbergsvägen (artp.) (13F 8c , [6744267, 1460882] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Inom rutorna 8d och 9c har dybläddran hittats på flera ställen rikligt (13F 8d , [6740, 1465] ) ,kärrmark , 1988 (MKp)
Inom rutorna 8d och 9c har dybläddran hittats på flera ställen rikligt (13F 9c , [6745, 1460] ) ,kärrmark , 1988 (MKp)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448440] ) ,starräng, sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,längs åstranden ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
Liss-Skvissmyren (13F 7c , [67365, 14630] ) ,kärr ,rikl. ,1987 (TLj)
Romyr (13F 8c , [67423, 14634] ) ,göl med vita näckrosor ,fåtal ex. ,1988 (MKp)
Utricularia stygia    Sumpbläddra
11 km SV om Leksands kyrka,utefter vägen V Balkbodarna-Djursjön,0,7 km S om V.Balkbodarna (THOR 1987) (13E 5j , [67277, 14470] ) , , 1985 (LKs)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Opplimen (13F 8b , [6742, 1459] ) ,i vatten ,ca 5 ex ,1986 (MKp)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,åstrand , 2013 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Plantago major    Groblad
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,kanten av gångväg ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448470] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Plantago media    Rödkämpar
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Plintsberg (13F 8b , [6744890, 1457080] ) ,vägdike ,rukligt ,2012 (BBe)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter allmän ,1986 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744830, 1458090] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745583, 1455538] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Littorella uniflora    Strandpryl
N.Tällbergs brygga ,Siljan (13F 9b , [67462, 14551] ) ,grunt vatten ,ca 2 m2 ,1989 (MKp)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Linnaea borealis    Linnéa
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,rikligt ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716290, 1449020] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Kusberg (artp.) (13E 6j , [6733971, 1446655] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718900, 1450960] ) ,blandskog, sank, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1450950] ) ,blandskog, sank, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1451020] ) ,slänt mot skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Asaklitt (artp.) (13F 5b , [6728239, 1458145] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Asaklitt (artp.) (13F 5b , [6728279, 1458105] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Asaklitt (artp.) (13F 5b , [6728503, 1458204] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Yxberget (artp.) (13F 6a , [6732236, 1451136] ) , ,noterad ,2014 (Ville Pokela)
tallskog Heden (artp.) (13F 6b , [6732090, 1455240] ) , ,noterad ,2015 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,100 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Hisvålavägen (artp.) (13F 7c , [6735309, 1464044] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744165, 1482723] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744167, 1482517] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744374, 1482723] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Granåsen (artp.) (13F 9g , [6749552, 1483552] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (13F 9h , [6749962, 1486451] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0g , [6751616, 1484795] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6750374, 1486452] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6750578, 1486452] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6750788, 1486245] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6750791, 1485828] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6751412, 1486452] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6751828, 1485003] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Lonicera caprifolium    Kaprifol
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ) ,vägkant skogsmark , 2016 (IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lonicera tatarica    Rosentry
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark ,1 stor buske ,2016 (IPt)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Sätra (13F 8b , [67425, 14579] ) ,lund med hassel ,1 buske ,1981 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Skorsberget, 1 km S Västanor (13F 5b , [6728, 1458] ) ,hygge i östbrant ,fl. ,1987 (TLj)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ) ,blandskog/utkast , 2014 (IPt)
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ) ,banvall ,ett flertal buskar ,2012 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Noret,v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ) ,S-exp.älvbrink ,flera buskar ,1987 (TLj)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,lundar sällsynt ,1986 (MKp)
Tällberg ,Digerbergets S-brant (13F 8b , [67442, 14559] ) ,grusmark i SV-vänd klippbrant+ hygge nedanför ,mkt.riklig o stora snår ,frekvens allmän även i byn ,1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c ) ,lundar sällsynt ,1986 (MKp)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743544, 1461651] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14557] ) ,lövskog ,a. ,1987 (JWm)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737261, 1455462] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737680, 1455151] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Symphoricarpus albus var. laevigatus    Snöbär
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737261, 1455462] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Viburnum opulus    Olvon
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,strandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Atlasruta (13F 8c ) ,lövängar mindre allmän ,1986 (MKp)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719430, 1453375] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Plintsberg (13F 9b , [6745190, 1456830] ) ,vägkant ,rikligt ,2012 (BBe)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716470, 1448650] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Lärfarsgattu (artp.) (13F 8b , [6741470, 1455090] ) ,vägkant , 2010 (Anna Jacobson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744770, 1458090] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6716311, 1449442] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,rikligt ,2014 (GHa)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,ängsmark allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716060, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716340, 1448940] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Lungsjöån vid Smidbäcken (artp.) (13F 9i , [6747770, 1490301] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Forsbodarna, Flosjön, Finnhålsviken (artp.) (13E 3j , [6716310, 1448470] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.) (13E 6e , [6731033, 1422423] ) ,kärr öppet kärr ,noterad ,2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Brasån (artp.) (13E 6i , [6731553, 1441612] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog, Åsa Rydell)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736404, 1470583] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,gräsmark, strand , 2015 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732184, 1462891] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6741950, 1462930] ) ,vägslänt ,enstaka ,2004 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lindgattu, mellan skyltar cykelväg (artp.) (13F 9c , [6746461, 1460349] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Lotta Wallander)
Campanula patula    Ängsklocka
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717439, 1440513] ) ,fäbodvall ,fåtalig ,2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,gamla vallar allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716160, 1449130] ) ,blandskog, gles ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,2000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.) (13F 6b , [6731292, 1455115] ) , ,noterad ,2018 (Pär Dahlström)
Yttermo 150 (artp.) (13F 6b , [6732920, 1457493] ) , ,2 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735384, 1457080] ) ,betad ängsmark ,plantor/tuvor ,2011 (Henrik Wegnelius)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,10 ,2010 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvanrsån (artp.) (13F 7e , [6736262, 1470716] ) ,längs skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ) ,vid väg i sydsluttning ,4 ex. ,1988 (MKp)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Källberget (13F 6b , [6733520, 1456835] ) ,kant mot åker , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Noret, jvgstationen (13F 7b , [6735300, 1456270] ) ,banområde , 2007 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,vägkanter mindre allmän ,1986 (MKp)
Tällberg fl! (13F 8b , ) ,väg o åkerkanter frekvens: t.allmän-allmän ,1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter mindre allmän ,1986 (MKp)
Tällberg fl! (13F 9b , ) ,väg o åkerkanter frekvens: t.allmän-allmän ,1987 (JEd)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67469, 14559] ) ,åkerkanter ,a. ,1987 (JWm)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.) (13F 7d , [6736140, 1465402] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,grässlänt , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731111, 1461133] ) ,uppbyggd vall , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,ängar allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,1 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) ,jvgområde , 2009 (Sofia Larsson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) ,vall ogödslad, kobetad. ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736404, 1470583] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Campanula trachelium    Nässelklocka
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Molnbyggen, Leksand, Dalarna (artp.) (13F 5a , [6727525, 1452624] ) , ,noterad ,2016 (Niklas Aronsson)
Styrsjön badplatsen nära utloppet (artp.) (13F 6a , [6731301, 1454101] ) ,sandbotten ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Achillea millefolium    Röllika
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,kanten av betesmark ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ) ,ängsmark/skogsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449100] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,5000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,20 ,2010 (Magnus Stenmark)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Achillea ptarmica    Nysört
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,skogsväg , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Sundet (13F 6a , [67333, 14548] ) ,körväg ,enstaka ,2014 (GHa)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6715650, 1449200] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735583, 1456856] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Ulf Humlesjö)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Tällbergs badplats (artp.) (13F 9a , [6745817, 1454997] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Ambrosia artemisiifolia    Malörtsambrosia
Heden (artp.) (13F 6a , [6731048, 1454997] ) ,rabatt nära fågelmatning ,5 plantor ,2006 (Pär Dahlström)
Antennaria dioica    Kattfot
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ) ,fårhage , 1993 (TLj)
Gamla järnvägsbanken vid Slättberg (13F 8d , [6740610, 1468580] ) ,gräsbevuxen vägkant ,stora mängder ,2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Plintsberg (13F 9b , [6745280, 1456770] ) ,torr slänt ,rikligt ,2012 (BBe)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722405, 1443429] ) ,betesmark vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Styrsjöbo i väster (artp.) (13F 6a , [6732222, 1453457] ) ,vägslänt ,20 dm2 ,2012 (Pär Dahlström)
Heden, 200m ost-sydost bysyugan (artp.) (13F 6b , [6731391, 1455381] ) ,bryn mot sandig brukningsvägskant ,1 m2 ,2012 (Pär Dahlström)
Heden-Häradsbygden (artp.) (13F 6b , [6731742, 1455549] ) ,vägsläntskrön ,2 m2 ,2012 (Pär Dahlström)
Jakopesgattu Yttermo (artp.) (13F 6b , [6732684, 1456438] ) , ,10 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Lissängsvägen (artp.) (13F 6c , [6733761, 1464564] ) , ,10 ,2017 (Per-Inge Mill)
Böle (artp.) (13F 7c , [6739230, 1464370] ) ,öppen naturbetesmark vid bäck , 1990 (MBm)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Storängen, Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745908, 1454990] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Berg (13F 6c , [6732890, 1461090] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Vägen mot återvinningsstationen , S om Lima (13F 7b , [6736630, 1456060] ) ,vägkant ,längs 50 m ,2007 (PDa)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,mest nära gårdar, förvildad mindre allmän ,1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Heden strax söder majstången (artp.) (13F 6a , [6731708, 1454817] ) ,vägdike vid cykelvägen ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Pär Dahlström)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.) (13F 7d , [6736140, 1465402] ) , ,2 ,2017 (Ulf Humlesjö)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Arctium minus    Liten kardborre
Källberget (13F 6b , [67334, 14569] ) ,vägkanter ,ca 15 ex ,1986 (MKp)
Arnica montana    Slåttergubbe
Granbergs fäbodvall (13E 6j , [6733450, 1449970] ) ,gammal linda ,2 ex ,2014 (ÅRy)
Heden Lisshedsvägen (artp.) (13F 6b , [6731290, 1455107] ) , ,3 plantor/tuvor ,2017 (Åsa Rydell)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.) (13F 6b , [6731292, 1455115] ) , ,17 plantor/tuvor ,2018 (Pär Dahlström)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ) ,f.d ladugårdsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,banvallar, vägkanter allmän ,1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,banvallar, vägkanter allmän ,1986 (MKp)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ) , , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,1 plantor/tuvor ,2016 (Ulf Humlesjö)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Bellis perennis    Tusensköna
Söder Lindberg (13F 8c , [6742440, 1462770] ) ,tomtmark , 2013 (IPt)
Bidens cernua    Nickskära
Limsjön ,utloppet (13F 7b , [67353, 14569] ) ,strand, nära vattnet ,tiotal ex ,1994 (MKp)
Bidens tripartita    Brunskära
Ullvi (13F 6b , [6732, 1458] ) ,älvstrand,sankängar ,flerst. ,1986 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Carduus crispus    Krustistel
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ) ,f.d ladugårdsmark , 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,vägkanter, odlad mark allmän ,1986 (MKp)
Ytterboda (13F 8b , [6740640, 1457780] ) ,vägdike , tomtmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Plintsberg (13F 8b , [6744020, 1457610] ) ,vägslänt ,rikligt ,2004 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter, odlad mark allmän ,1986 (MKp)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ) , , 2015 (IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744740, 1462670] ) ,ängsmark ,enstaka ,2008 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ) ,åker , 1987 (JWm)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Centaurea jacea    Rödklint
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Gropen (13E 4j , [6724980, 1449005] ) ,gammal vall, vägkant , 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,torr gräsmark allmän ,1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,torr gräsmark allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.) (13F 6b , [6731292, 1455115] ) , ,noterad ,2018 (Pär Dahlström)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Faxbergs fäbod (artp.) (13F 8f , [6742250, 1475766] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Centaurea montana    Bergklint
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog ,hela byn helt invaderad av arten ,2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,gräsmark, strand , 2015 (IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Risholen (13F 8d , [6741860, 1466020] ) ,vägslänt ,t.rikligt ,2004 (IPt)
Styrsjöbo i väster (artp.) (13F 6a , [6732342, 1453224] ) ,vägslänter , 2012 (Pär Dahlström)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ) ,vägkant ,rikligt ,2007 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67466, 14558] ) ,vägkant, åkerrenar ,stort bestånd ,1985 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67468, 14558] ) ,igenväxande åker , 1987 (JWm)
Laknäs (13F 9b , [6747090, 1456390] ) ,vägkanter ,flerst. ,1998 (TLj)
Leksandsbröd 20 m norr järnvägskorsningen (artp.) (13F 6b , [6732276, 1458445] ) ,järnvägsbank , 2013 (Pär Dahlström)
Cicerbita alpina    Torta
Björberget , Stora granen (13E 3h , [6717380, 1436280] ) ,översilad skogsmark ,t.rikligt ,2009 (IPt & RNy)
Knytberget (13F 8c , [67417, 14637] ) ,äldre ängsmark, gläntor ,tämligen riklig ,1982 (MKp)
Romyr vid Söder Lindberg (13F 8c , [67421, 14634] ) ,bäckdrag i lövskog ,rikligt ,1985 (LBr)
Ca 1 km Ö om Söder Lindberg (13F 8c , [67422, 14638] ) ,skogsmark fuktig ,ett flertal ex ,1986 (THe)
Vid Tingsmyr (13F 8d , [67413, 14657] ) ,vägkanter ,7 ex. ,1988 (MKp)
Risholen (13F 8d , [67418, 14653] ) ,nära vägen ,6 ex. ,1988 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719412, 1437044] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , ,noterad ,2018 (Per Gustafsson)
401 m N Daglösan (artp.) (13E 4j , [6723365, 1446202] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Kliberget öster om (artp.) (13E 6j , [6732443, 1446638] ) ,bäck på hygge , 2014 (Pär Dahlström)
600 m SV Råbäcks fäb (artp.) (13E 6j , [6732790, 1446219] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Bastberg, 600 m NV fäboden (artp.) (13F 7c , [6738387, 1461583] ) ,fuktigt örtrikt dråg i ravin i kalkbarrskog ,5 plantor ,2010 (Janolof Hermansson)
303 m NV Stor-moberg (artp.) (13F 7d , [6736153, 1467501] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736410, 1470569] ) ,naturlig skogsbäck / , 1997 (Skogsstyrelsen)
301 m S Romyr (artp.) (13F 8c , [6741973, 1463575] ) ,aspskog / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Granåsen, (bortåt Lungsjöån) ,(Leksand enklav i Bjursås) (13F 9g , [67481, 14818] ) ,ravinbotten,avverkad o delvis helt sönderkörd ,spridd ,1988 (BDr)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Gamla järnvägsbanken vid Slättberg (13F 8d , [6740610, 1468580] ) , , 2016 (JJa)
Cichorium intybus    Cikoria
Hisvålavägen (artp.) (13F 7c , [6735309, 1464044] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Cirsium arvense    Åkertistel
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Björnberget (13E 3i , [6717762, 1440932] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,gräsmark, strand , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Åjer (13F 7b , [67382, 14587] ) ,diken/vägrenar ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737330, 1466200] ) ,åkerkant , 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,odlad mark allmän ,1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
C:a 150 m NV Sjugare skola (13F 8b , [67433, 14596] ) ,schaktmassor ,ca. 50 ex. vitblommande! ,1992 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ) ,odlad mark allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463880] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Cirsium helenioides    Brudborste
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715941, 1449689] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722048, 1443456] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731301, 1458595] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tällberg (Laknäs Siljansvägen) (artp.) (13F 9b , [6745253, 1455601] ) , ,noterad ,2017 (Markus Rehnberg)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715790, 1449580] ) ,stig i ung lövskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744830, 1458090] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Faxbergs fäbod (artp.) (13F 8f , [6742250, 1475766] ) ,ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ) ,fuktig ängsmark med källa , 2010 (IPt)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725530, 1439970] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ) ,strand , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716280, 1449040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Backen, 1 km S (13F 4a , [6723629, 1450531] ) ,timmerupplagsplats , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter mindre allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn',på matjordstäkt v.förskolan (13F 7b , [67354, 14552] ) ,schaktad f.d.ängsmark el.åker ,1 ex. ,1988 (TLj)
Hemslöjden söder om (artp.) (13F 7b , [6735090, 1455776] ) ,grusgång mot vägg , 2013 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731560, 1448220] ) ,fäbodvall,vägdike ,rikligt ,2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbäck , 2017 (JMa & UGu)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktängar med något skog mindre allmän ,1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik skogsmark ,rikligt ,2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719412, 1437044] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat. (artp.) (13E 5j , [6729624, 1449791] ) ,bäckkant , 2014 (Pär Dahlström)
Solberga 730 m N (artp.) (13F 6d , [6731586, 1467029] ) ,källpåverkad mark / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.) (13F 7c , [6738506, 1461433] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,i blött skogskärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
SV Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6743759, 1456969] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Lima, vid viadukten (13F 7b , [67380, 14571] ) ,vägslänt ,ca 5 ex ,1991 (MKp)
Östanhol, Norr Bergsäng (13F 8b , ) ,vägkant, åkerrenar få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Sätra (13F 8b , [67424, 14588] ) ,gräsmark nära väg ,ca 10 ex. ,1989 (MKp)
Sjugare (13F 8b , [67433, 14596] ) ,vägslänt ,ca 35 ex ,1991 (MKp)
Sjugare ,vägen från Höghol (13F 8c , [67425, 14602] ) ,vägkant ,ca 40 ex. ,1993 (MKp)
Östanhol, Norr Bergsäng (13F 9b , ) ,vägkant, åkerrenar få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14559] ) ,dikeskant , 1987 (JWm)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,6 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745583, 1455538] ) , , 2014 (Sverker Hultengren)
Östanhol Siljansvägen 690 norr om (artp.) (13F 9b , [6746430, 1457859] ) ,bakslänt mot linda. ,30 stjälkar/strån/skott ,2017 (Pär Dahlström)
Crepis tectorum    Klofibbla
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Atlasruta (13F 7b ) ,åkermark mindre allmän ,1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737930, 1454368] ) , , 2015 (Pär Dahlström)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Igelbergets sandtag (artp.) (13F 6a , [6732830, 1454774] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand sommarland (artp.) (13F 7a , [6738223, 1454589] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,100 ,2010 (Magnus Stenmark)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,gräsmark allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739402, 1464183] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Hyttkvanrsån (artp.) (13F 7e , [6736262, 1470716] ) ,längs skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67423, 14617] ) ,åkermark i träda ,få ex. ,1988 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Hyttkvanrsån (artp.) (13F 7e , [6736262, 1470716] ) ,längs skogsbilväg ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Helianthus annuus    Solros
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,skogsväg , 2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6723979, 1448689] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Björberget (13E 3h , [6717339, 1436325] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Gysjön (13E 3i , [6716520, 1443624] ) ,blandskog mellan skogsbilväg och sjöstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717439, 1440513] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740273, 1465856] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark , 2016 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Hjortnäsheden, NNV Hedgattu (artp.) (13F 7a , [6739636, 1454529] ) ,örtrik landsvägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sunnanäng, Björkarvägen (artp.) (13F 8a , [6740965, 1454411] ) ,örtrik landsvägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norr Bergsäng, 40 m ONO vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744728, 1458867] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,skogsvägkant , 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fallsbjörken 1, 455 m V (artp.) (13F 7c , [6739269, 1464410] ) ,torr betesmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Fallsbjörken 1, 380 m V (artp.) (13F 7c , [6739280, 1464486] ) ,torr betesmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,3000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.) (13F 8e , [6742121, 1471110] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724, 1448] ) ,slåtterängsrest ,fåtalig ,1987 (LBr)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Berg ,mot Rönnäs (13F 6c , [6732, 1462] ) ,stig i skogen ,enst. ,1987 (TLj)
Atlasruta (13F 8c ) ,ängar, skogsbryn mindre allmän ,1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark ,enstaka ,2008 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Tällberg, längs vägen t.brygga (13F 9b , [67459, 14554] ) ,ängskant mot tomt ,1 ex.i blom ,1988 (TLj)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Inula helenium    Ålandsrot
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Lapsana communis    Harkål
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,gräsmark, strand , 2015 (IPt)
Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ) ,åkerkant ,ymnigt ,2007 (IPt)
Ullvi (13F 6b , [6733, 1458] ) ,vägkanter o älvstrand ,spridd ,1986 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Noret, v.älven (13F 7b , [67350, 14555] ) ,S-exp älvbrink ,t.rikl. ,1987 (TLj)
S Bergsäng (13F 8c , [67436, 14617] ) ,vägkant i gräsmark ,få ex ,1986 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14558] ) ,åker , 1987 (JWm)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Vägen Finnbo-Marnäs (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,vägkant , 2013 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,70 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,10 ,2012 (Magnus Stenmark)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsmark , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkerkant , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Mellan Bilkompaniet och järnvägen (13F 7b , [67358, 14562] ) ,ruderatmark ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716060, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716230, 1449070] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skinnaråsen (artp.) (13E 4i , [6723740, 1444981] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,12000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Lissheden, Lisshedsvägen 11 (artp.) (13F 6b , [6731292, 1455115] ) , ,noterad ,2018 (Pär Dahlström)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,600 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,270 ,2010 (Magnus Stenmark)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,gårdsplaner, vägar allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Mycelis muralis    Skogssallat
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ) ,fäbodvall , 2015 (IPt)
Åsleden (13F 7b , [6737850, 1459380] ) ,barrskogsbryn ,enstaka ,2009 (GHa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Plintsberget,SV.branten (13F 8b , [67430, 14576] ) ,klippbrant ,enstaka ,1986 (TLj)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Kullsbjörken (13F 9b , [67457, 14597] ) ,fuktig skogsmark ,få ex ,1984 (MKp)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Petasites hybridus    Pestskråp
Ullvi.300 m V skolan (13F 6b , [67338, 14578] ) ,hagmark mot älven,i kanten mot strandgruset ,~30 ex ,1986 (TLj)
Berg (13F 6c , [6732890, 1461090] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Ullvi mot Hälla (13F 6b , [6733, 1459] ) ,vägkant ,~10 ex. ,1987 (TLj)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738233, 1453006] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Opplimen, Sätra (13F 8b , [67425, 14590] ) ,vägkant ,ca 20 ex ,1984 (MKp)
Risa (13F 8c , [6740710, 1461800] ) ,vägslänt ,rikligt ,2013 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Risholen (13F 8d , [6741860, 1466020] ) ,vägslänt ,rikligt ,2004 (IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Styrsjöbo i väster (artp.) (13F 6a , [6732342, 1453224] ) ,äng , 2012 (Pär Dahlström)
Knäckebrödsfabriken Leksand (artp.) (13F 6b , [6732268, 1458406] ) , ,100 ,2016 (Eva Klevemark, Björn Klevemark)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,10 ,2017 (Ulf Humlesjö)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt ,strävhårig ,2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [6746190, 1455780] ) ,torra lindor , 1998 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Styrsjöbo i väster (artp.) (13F 6a , [6732342, 1453224] ) ,äng , 2012 (Pär Dahlström)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium lactucella    Revfibbla
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722183, 1443667] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,grässlänt , 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Björnberget (13E 3i , [6717439, 1440513] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725139, 1448760] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,gräsmatta , 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,torr gräsmark allmän ,1986 (MKp)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hieracium x peterianum    Nickfibbla
Fallsbjörken 1, 595 m V (artp.) (13F 7c , [6739218, 1464267] ) ,torr betesmark ,10 plantor/tuvor ,2016 (Anders Svenson)
Senecio jacobaea    Stånds
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ) ,kalhygge ,få ex ,1986 (MKp)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Senecio vernalis    Vårkorsört
N. Bergsäng (13F 8b , [67437, 14596] ) ,vägslänt ,1 ex ,1987 (MKp)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ) ,vägdike ,rikligt ,2007 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740640, 1457780] ) ,vägdike ,rikligt ,2007 (IPt)
Tällberg stn. (13F 8b , [6744, 1457] ) , , 1987 (JEd)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ) , , 2015 (IPt)
Senecio vulgaris    Korsört
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,kalhyggen, jordhögar mindre allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Rältlindor (13F 5a , [6726175, 1454725] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,500 ,2012 (Magnus Stenmark)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717762, 1440932] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715827, 1449662] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744770, 1458090] ) ,granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Tällbergs badplats (artp.) (13F 9a , [6745817, 1454997] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730936, 1459994] ) ,åkermark , 2014 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ) ,utfylld bank nära brygga , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,åkrar allmän ,1986 (MKp)
Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Sonchus asper    Svinmolke
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Ullvi (13F 6b , [6733, 1458] ) ,vid gårdar,trädor,jordtippar etc ,flerst. ,1986 (TLj)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459700] ) ,vägdike , 2013 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457650] ) ,vägkant ,2 ex ,2007 (IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ) ,vägslänt ,enstaka ,2004 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67469, 14562] ) ,jordhög ,få ex ,1985 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ) ,åker , 1987 (JWm)
Tanacetum vulgare    Renfana
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732485, 1460115] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,vägren ,enstaka ,2009 (GHa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter, torrbackar tämligen allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ) ,åkervägkant mot tomtmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1000 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735480, 1456242] ) , ,1 ,2010 (Magnus Stenmark)
Sågmyravägen, avfarten Almberg (artp.) (13F 7d , [6736140, 1465402] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Lissänget (13F 6c , [6732316, 1460203] ) ,åkervägkant , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67359, 14565] ) ,strandäng ,spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739700, 1473970] ) ,vägkant vid ängsmark , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägdike , 2016 (IPt)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Telekia speciosa    Strålöga
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog ,många ex. över stor yta ,2018 (IPt)
Tällbergsstation 350 m sydväst (artp.) (13F 8b , [6744555, 1457014] ) , ,blomknopp ,2013 (Pär Dahlström)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Leksands Noret, Karlsarvet, Västanvik (13F 6a , ) ,älvstrand, vägkanter ganska många ex ,frekvens t.allm. , 1986 (MKp)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Lima, vid viadukten (13F 7b , [67380, 14571] ) ,vägkant ,ca 10 ex ,1991 (MKp)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägkant, sjöstrand , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726190, 1454790] ) ,gräsmatta , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Övermo vid Siljans lax (13F 6b , [67347, 14564] ) ,grässlänt ,rätt rikligt ,2012 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Vamben (13F 7b , [67358, 14562] ) ,åker ,rikligt ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant mot hästhage , 2015 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735185, 1455250] ) , ,noterad ,2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,20 ,2012 (Magnus Stenmark)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tussilago farfara    Hästhov
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731560, 1448220] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbilväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Rv 70/Limsjön (13F 7b , [6735490, 1456490] ) ,kanten av gångväg ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,diken, vägkanter allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ) ,strand , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716220, 1449080] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Dammen Norsbro (artp.) (13F 7b , [6735240, 1456850] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739436, 1464344] ) ,källflöde , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Årboheden (artp.) (13F 7e , [6735824, 1470582] ) , ,1200 ,2012 (Magnus Stenmark)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744830, 1458090] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ollasgården (artp.) (13F 8c , [6742685, 1460708] ) , ,1 ,2017 (Petrus Tengnér)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.) (13F 8c , [6742808, 1460860] ) , ,5 ,2016 (Petrus Tengnér)
Sörskog (artp.) (13F 8f , [6742355, 1477055] ) ,vägkant , 2009 (Marit Persson)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744061, 1482578] ) ,gransumpskog högörtstyp med al , 2014 (Gert BergqvistJanolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Laknäs ( , ) , a. ,1987 (JWm)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725157, 1448872] ) ,skogsväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Dragsänget (13F 6c , [6731506, 1460941] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,igenväxt ängsmark mindre allmän ,1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,snårskog längs liten å ,flertal ,2014 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715810, 1449590] ) ,stig i ung lövskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
S om Matsbodarna (artp.) (13E 3j , [6718004, 1447342] ) ,barrskog / , 2008 ((sks), Ida Kuusisto)
Isängena (artp.) (13E 5i , [6726985, 1443307] ) ,gransumpskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Vägskälets naturreservat. (artp.) (13E 5j , [6729624, 1449791] ) ,bäckkant , 2014 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.) (13E 5j , [6729773, 1449782] ) , , 2014 (Pär Dahlström)
800 m N Skallberget (artp.) (13E 6i , [6731358, 1443812] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
200 m NV Trätbodarna (artp.) (13E 6j , [6732607, 1445692] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
100 m SO Räbäck (artp.) (13E 6j , [6733048, 1446726] ) ,aspskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Skeberget (artp.) (13F 5a , [6726390, 1450233] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
400 V Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726259, 1457493] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
101 m NV Ålsgrådan (artp.) (13F 5b , [6726503, 1457858] ) ,ravin / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
600 m SO Sandåkern (artp.) (13F 6b , [6733208, 1457983] ) ,brink / ravin , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.) (13F 7c , [6738506, 1461433] ) ,barrskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
100 m SO Vålsveden (artp.) (13F 7c , [6738639, 1461246] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
700 m V Galtskallen (artp.) (13F 7c , [6738670, 1461466] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
500 m SV Ingelsris (artp.) (13F 7c , [6739082, 1461515] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
700 m Ö Björkbergsån (artp.) (13F 7c , [6739251, 1461509] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
250 m NV Ingelsris (artp.) (13F 7c , [6739487, 1461831] ) ,barrskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
304 m NV Stor-moberg (artp.) (13F 7d , [6736153, 1467501] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Igenväxt Inäga Axmor (artp.) (13F 7e , [6739464, 1474057] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1997 (Skogsstyrelsen)
S - Hedgården (artp.) (13F 8b , [6743017, 1456744] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
SV Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6743759, 1456969] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
700 m V Plintsberget (artp.) (13F 8b , [6743772, 1457130] ) ,sekundär lövnaturskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Vårrödet 400 m OSO (artp.) (13F 8c , [6744046, 1462107] ) ,kalklövskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Vårrödet 400 m ONO (artp.) (13F 8c , [6744305, 1462050] ) ,aspskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Täppan 400 m SO (artp.) (13F 8c , [6744446, 1462021] ) ,kalkbarrskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Norr Lindberg 750 m NNV (artp.) (13F 8c , [6744556, 1462485] ) ,aspskog / , 2006 ((sks), Yngve Perjons)
V-Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6745479, 1460507] ) ,örtrika bäckdråg / , 2003 (Skogsstyrelsen)
V-Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6745749, 1460705] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Leksands folkhögskola (13F 6b , [6734720, 1455260] ) ,strandsnår ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ) ,strandskog ,enstaka ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2016 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,sumpig skog vid å ,flera tiotal ,2014 (GHa)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725066, 1448881] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvssjön, vid f.d. vattenhjulet (13F 8e , [6744920, 1471000] ) ,snårskog längs liten å ,rikligt ,2014 (GHa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449230] ) ,stig, ung granskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ljusbodarna (artp.) (13E 4i , [6722420, 1443440] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Almberg (artp.) (13F 7c , [6736555, 1464865] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744680, 1458070] ) ,granskog, vid stig ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Polygonatum odoratum    Getrams
Nedom Hedningskällan vid vägen mot Västannor (13F 5b , [67262, 14573] ) ,vägkanter ,enst ,1988 (TLj)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ) ,klippängar ,ymnig ,1993 (TLj)
Nedom Uvklitten eft. vägen (13F 5b , [67276, 14586] ) ,vägkant o.tallskog på sediment,stora ex flertalet fertila best. ,flera bestånd ,1988 (TLj)
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14586] ) ,Ö-brant ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,skogsmark nära ån ,t.rikligt ,2010 (DABS)
Hemerocallis lilioasphodelus    Gul daglilja
Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,bäck, liten damm , 2018 (IPt)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant/ängsmark , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Tibbleberget mot Tibble (13F 6b , [67345, 14579] ) ,klippängsfragment i SV-brant ,enst. ,1987 (TLj)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Mellan S Bergsäng och Västgärds i Lindberg (13F 8c , [67433, 14617] ) ,gammal åkermark, något igenväxt ,ca 20 ex ,1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Lilium martagon    Krollilja
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ) ,vägkant/ängsmark ,rikligt ,2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726090, 1454770] ) ,ängsmark, gammal tomtmark ,rikligt, även vitblommande ,2015 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ) ,ängsmark/skogsmark , 2016 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740290, 1465786] ) ,ängsmark/delvis igenväxande tomtmark ,flerst. ,2016 (IPt)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ) ,igenvuxen fuktigfäbodmark , 2000 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14559] ) ,ängsmark, skog, strand ,s. ,1987 (JWm)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Skeberg (13E 4j , [6724220, 1448530] ) ,sjöstrand sjö , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,sjöstrand , 2015 (IPt)
Häradsbygden , Ytteråkerö , Björstjärn (13F 6b , [6731930, 1459360] ) ,vatten ,rikligt ,2011 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Bodleran, Bodaån (13F 8b , [67402, 14574] ) ,vid vatten ,få ex ,1985 (MKp)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,dammkant , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,damm , 2008 (JJa & IPt)
Östaholsviken (13F 9b , [6746, 1459] ) ,nära stranden ,1 ex. ,1992 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14566] ) ,sumpig sjöstrand , 1987 (JWm)
Iris sibirica    Strandiris
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Leksands Noret, Dalälven (13F 7b , [67351, 14553] ) , ,få ex ,1986 (MKp)
Leksand (artp.) (13F 7b , [6735070, 1455219] ) , ,noterad ,2017 (Patrick Fritzson)
Iris versicolor    Brokiris
Tingsnäsudden (14E 0j , [6750330, 1449920] ) ,strandäng ,tre exemplar ,2017 (GHa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
NO -sluttningen av Draggberget (13E 5h , [6726770, 1439040] ) ,örtrik skogsmark ,3 ex. ,2005 (IPt)
Romyr vid Söder Lindberg (13F 8c , [67421, 14634] ) ,fuktig nordsluttning ,enstaka ,1985 (LBr)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
702 m Ö Björkbergsån (artp.) (13F 7c , [6739251, 1461509] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ) ,surdråg i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Risa (13F 8c , [67404, 14626] ) ,fuktig skogsmark ,5 ex ,1987 (MKp)
Söder Bergsäng, Hökmyr (13F 8c , [67433, 14614] ) ,myrkant ,6 ex ,1991 (MKp)
S. Bergsäng (13F 8c , [67434, 14608] ) ,fuktig skogsmark ,13 ex ,1987 (MKp)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Öster om Ballsen, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6720272, 1429838] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Siksjön, Leksands kommun (artp.) (13E 5f , [6728802, 1427579] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Tretjärn 700 m S (artp.) (13E 5h , [6728952, 1436989] ) ,gransumpskog / , 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718910, 1450980] ) ,blandskog, sank, sluttande ,3 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
1,2 km ost Granbergs fäbodar (artp.) (13F 6a , [6733303, 1451181] ) ,surdråg ,6 stjälkar ,2012 (Pär Dahlström)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) , ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Kullsbjörken ,fuktig örtrik sluttning med gran-alskog flera grupper ,1991 (FCa)
Lindberg , , 1990 (Iwz)
Lindberg, ca 1900 (Iwz o a) , 5 närbelägna lokaler, totalt ca 200 ex ,1987 (FCa)
Plintsberg - rik lokal , , 1986 (LBr)
Plintsberg , en rik lokal 1986 (LBr) * ca 300 ex ,1987 (FCa)
Plintsberg ,blöt igenväxande lövskog , 2015 (JJa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
Majorsmyran (13F 8c , [67412, 14646] ) ,kärrmark ,c:a 20 ex ,1987 (MKp)
S Bergsäng (13F 8c , [67433, 14614] ) ,litet kärr ,7 ex ,1986 (MKp)
Strandängarna SO (artp.) (13F 7b , [6735484, 1457164] ) , ,300 stjälkar/strån/skott ,2017 (Petrus Tengnér)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,1 plantor ,1990 (MBm)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722524, 1443219] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744980, 1462180] ) ,örtrik skogsmark ,spridd ,2008 (IPt)
Tingsnäsudden (14E 0j , [6750420, 1449930] ) ,blandskog ,fåtal ,2017 (GHa)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719380, 1436981] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Östanholsviken, sydöstra delen. (artp.) (13F 9b , [6746372, 1458489] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.) (13F 9b , [6746436, 1458532] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbilväg,vägkant, dike , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ) ,igenvuxen fuktigfäbodmark , 2000 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,blöt skogsmark , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719380, 1436981] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715750, 1449560] ) ,stig i ung lövskog ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716060, 1449780] ) ,fäbodsområde ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718900, 1450960] ) ,blandskog, sank, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718910, 1450980] ) ,blandskog, sank, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1450950] ) ,blandskog, sank, sluttande ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1450980] ) ,blandskog, vid surdrog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718920, 1451020] ) ,slänt mot skogsväg ,14 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
1,2 km ost Granbergs fäbodar (artp.) (13F 6a , [6733303, 1451181] ) ,surdråg , 2012 (Pär Dahlström)
Hisvålavägen (artp.) (13F 7c , [6735309, 1464044] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Böle (artp.) (13F 7c , [6739230, 1464370] ) ,öppen naturbetesmark vid bäck , 1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Tällbergbyarnas golfklubb (artp.) (13F 8b , [6744298, 1457412] ) , ,noterad ,2017 (Lennart Iselius)
Stängslet (artp.) (13F 8c , [6742684, 1461423] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Petrus Tengnér)
Högholsvägen 170m SO korsning (artp.) (13F 8c , [6742821, 1461144] ) , ,1 stjälkar/strån/skott ,2018 (Petrus Tengnér)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732704, 1455559] ) , ,2 plantor/tuvor ,2016 (Pär Dahlström)
Lappmyren (artp.) (13F 6b , [6732750, 1455521] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Anders Helander, Klara Helander)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ) ,lövskog med hassel ,3 ex. ,1989 (MKp)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746259, 1459397] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Skansen, Kullsbjörken (artp.) (13F 9b , [6746914, 1459725] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Draggen (13E 5h , [6725520, 1439900] ) ,gammal skogsmark ,6 ex ,2007 (PDa)
Draggsberget (13E 5h , [6725520, 1439900] ) ,surdråg i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [6726, 1439] ) ,björkkärr i lövbränna ,ca 200 ex ,1993 (SNi)
Draggsberget , nära Stor-Draggen (13E 5h , [67260, 14396] ) ,fuktig skogsmark ,15 ex ,2005 (IPt enligt John Nilsson Dala-Järna)
Draggen (13E 5h , [67267, 14390] ) ,surdråg i gammal skogsmark ,längs en 200 m lång sträcka ,84 ex ,2007 (PDa)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Draggsberget (13E 5h , [67268, 14390] ) ,bäckdrag i örtrik sluttning ,65 ex ,2005 (IPt enligt John Nilsson Dala-Järna)
Goodyera repens    Knärot
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
NO -sluttningen av Draggberget (13E 5h , [6726770, 1439040] ) ,örtrik skogsmark ,t.rikligt ,2005 (IPt)
NORR OM BJÖRBODALSMYRAN (13E5i03) (artp.) (13E 5i , [6726986, 1444260] ) , , 1997 (Skogsstyrelsen (sks))
Hacktjärnens västra sida (13F 6e , [67336, 14700] ) ,ganska fuktig skogsmark vid tjärnen ,10 ex ,1996 (MBe)
Mellan Vargnäs - Överboda (13F 7b , [6739, 1457] ) ,mossig mark, tallskog ,7 ex ,1995 (MKp)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,barrskog ,t.riklig,spridd på flera lokaler ,2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Tällberg , mot Hjortviken fl! (13F 8a , [6744, 1454] ) ,blåbärsgranskog ,rikligt o spridd (8a 4-4- till 8b 3-0-) ,1987 (JEd)
Tällberg , mot Hjortviken fl! (13F 8b , [6743, 1455] ) ,blåbärsgranskog ,rikligt o spridd (8a 4-4- till 8b 3-0-) ,1987 (JEd)
Korantberget, 1040 m S Betlehemstlärn (13F 9h , [6749962, 1486451] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, 400 m S Betlehemstjärn (14F 0h , [6750578, 1486452] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, 300 m NV Betlehemstjärn (14F 0h , [6751412, 1486452] ) ,skogsmark , naturreservatj , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, V om Våndalösmyran (14F 0h , [6752031, 1485415] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Leksand (artp.) (13E 3f , [6719645, 1429237] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Stockholm 120 m NO (artp.) (13E 3h , [6716972, 1437573] ) ,barrskog / , 2007 ((sks), Yngve Perjons)
Sångfjället (artp.) (13E 3i , [6717572, 1444819] ) ,barrblandskog ,noterad ,2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.) (13E 3i , [6718038, 1444963] ) ,tallskog ,noterad ,2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.) (13E 3j , [6717675, 1445426] ) , ,noterad ,2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.) (13E 3j , [6717735, 1445501] ) ,rikligt i sumpig barrblandskog ,noterad ,2011 (Ville Pokela)
Sångfjället (artp.) (13E 3j , [6718187, 1445260] ) ,tallskog ,noterad ,2011 (Ville Pokela)
Öster om Ballsen, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6720435, 1429570] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
öster om Ballsen (artp.) (13E 4f , [6720570, 1429870] ) , , 2011 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6721417, 1429587] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.) (13E 4f , [6721464, 1428712] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6721558, 1429719] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.) (13E 4f , [6721583, 1428717] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6721853, 1429888] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6721894, 1429159] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.) (13E 4f , [6721986, 1429234] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6722115, 1429225] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6722177, 1429683] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6722180, 1429242] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6722269, 1429266] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Öster om Mögsjöån, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6722289, 1429256] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.) (13E 4f , [6722292, 1429024] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Leksand (artp.) (13E 4f , [6722401, 1429666] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Väster om Lilla Snesen, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6723001, 1428196] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Lilla Snesen, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6723021, 1428138] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Lilla Snesen, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6723024, 1428099] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Leksand (artp.) (13E 4f , [6723116, 1429019] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Draggberget S (artp.) (13E 4h , [6724495, 1439350] ) , ,10 stjälkar/strån/skott ,2016 (Petrus Tengnér)
Brändmyran (artp.) (13E 4i , [6720662, 1444733] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
300 m VSV Smörhatten (artp.) (13E 4i , [6723825, 1440482] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Kägelbergets Östsluttning (artp.) (13E 4j , [6721130, 1446531] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
300 m SSÖ Daglösan (artp.) (13E 4j , [6722671, 1446326] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Nordväst om Grossen, Leksands kommun (artp.) (13E 5e , [6727388, 1423545] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Stocktjärn 220 m SO (artp.) (13E 5f , [6726075, 1426109] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Yngve Perjons)
Leksand (artp.) (13E 5f , [6729303, 1428050] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Väster om Siksjön, Leksands kommun (artp.) (13E 5f , [6729444, 1427977] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Väster om Siksjön, Leksands kommun (artp.) (13E 5f , [6729637, 1427542] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Draggberget (artp.) (13E 5h , [6726624, 1439552] ) , , 2008 (Uno Skog)
Draggberget (artp.) (13E 5h , [6726674, 1439195] ) , , 2008 (Uno Skog)
1 km V Danshols fäbod (artp.) (13E 5h , [6727934, 1437341] ) ,barrskog / , 1997 (Skogsstyrelsen)
Storån 500 m NNV (artp.) (13E 5j , [6726570, 1447200] ) ,barrskog / , 2002 ((sks), Yngve Perjons)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.) (13E 6e , [6730713, 1421442] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.) (13E 6e , [6730714, 1421442] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.) (13E 6e , [6730746, 1421425] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.) (13E 6e , [6730838, 1422368] ) ,blåbärsbarrskog ,1 m2 ,2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.) (13E 6e , [6731299, 1421533] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Norr om Mossabäcksviken Stora Flaten, Leksands kommun (artp.) (13E 6e , [6731325, 1421631] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.) (13E 6e , [6731356, 1422215] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Gotpungen 400 m V (artp.) (13E 6i , [6730407, 1440110] ) ,barrskog / , 2003 ((sks), Yngve Perjons)
601 m SV Råbäcks fäb (artp.) (13E 6j , [6733014, 1445891] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
301 m N Långmyran (artp.) (13E 6j , [6733345, 1448185] ) ,gransumpskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
400 m NV Kusberget (artp.) (13E 6j , [6734374, 1445866] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Gammelskog vid sjön Yxen (artp.) (13E 7g , [6737067, 1434764] ) ,barrnaturskog ,noterad ,2015 (Sebastian Kirppu)
Yxen (artp.) (13E 7h , [6737681, 1435285] ) , ,noterad ,2015 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Leksand (artp.) (13F 4a , [6722542, 1454109] ) , ,noterad ,2012 (Ville Pokela)
Hissen 100 m O (artp.) (13F 4a , [6723598, 1452636] ) ,barrskog / , 2004 ((sks), Yngve Perjons)
900 m N Lerbergsmyran (artp.) (13F 4a , [6724906, 1453872] ) ,gransumpskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Skorsbäcken (artp.) (13F 5b , [6729042, 1459356] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog, Maria Blomkvist)
Skorsbäcken (artp.) (13F 5b , [6729055, 1459313] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog, Maria Blomkvist)
Skorsbäcken (artp.) (13F 5b , [6729079, 1459277] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog, Maria Blomkvist)
Örnsmyran 1 km V (artp.) (13F 6a , [6730272, 1450180] ) ,barrskog / , 2003 ((sks), Yngve Perjons)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.) (13F 6a , [6733880, 1452304] ) ,ravin / , 2008 ((sks), Yngve Perjons)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732598, 1455088] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732610, 1455073] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732639, 1455055] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732657, 1455100] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732666, 1455028] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732700, 1455019] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732717, 1455017] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732767, 1455019] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
nära Styrsjön (artp.) (13F 6b , [6732770, 1455024] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
Bastbergsgropen (artp.) (13F 7c , [6737182, 1462625] ) ,naturlig skogsbäck / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Puttängsbäcken (artp.) (13F 7c , [6737868, 1460830] ) ,naturlig skogsbäck / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744053, 1482587] ) ,äldre granskog ,frukt-/fröspridning ,2013 (Henrik Berg)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744465, 1482721] ) ,mix av lågörter och mossa ,1 m2 ,2014 (Gert BergqvistJanolof Hermansson)
700 m S Saluån (artp.) (13F 9b , [6747168, 1459548] ) ,tallsumpskog / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Korantberget (artp.) (13F 9h , [6749962, 1486451] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (13F 9h , [6749962, 1486451] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0g , [6751616, 1484795] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0g , [6751616, 1484795] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6750578, 1486452] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Korantberget NR (artp.) (14F 0h , [6750847, 1485904] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6751412, 1486452] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Korantberget NR (artp.) (14F 0h , [6751951, 1485345] ) , ,noterad ,2013 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6752031, 1485415] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Skvissberget-Skvin (13F 7c , [67360, 14628] ) ,skogsbryn i f.d.översilad slåttermark int.skogsbilväg ,2 ex. ,1987 (TLj)
Böle (13F 7c , [67386, 14635] ) ,f.d. slåttrat rikkärr ,några 10-tal ex ,1985 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktiga diken ganska sällsynt ,1986 (MKp)
V om Risholen (13F 8d , [67418, 14653] ) ,vägren och dike ,ca 50 ex. ,1994 (MKp)
N.Bertilsbo vid landsvägen (13F 8e , [6742, 1471] ) ,vägkant ,enstaka ,1987 (JEd)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens ej bedömd , 1999 (LKn)
N.Bergsäng v.Rv 70 -spr. km.vis! (13F 9b , [6745, 1459] ) ,kalkrika vägdiken ,mkt.rikl. o.fl, 1988 (JEd)
Kullsbjörken (13F 9b , [67465, 14590] ) ,fuktig kalkmorän , 1985 (JWm)
Salutjärnen (13F 9c , [67455, 14633] ) ,dike ,2 ex. ,1992 (MKp)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731000, 1460300] ) ,svagt betad dämningsvall mot söder ,200 stjälkar ,2011 (Pär Dahlström)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken, Leksand förs (artp.) (13F 7c , [6739378, 1464370] ) ,betesmark ,5 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.) (13F 8c , [6743721, 1462120] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.) (13F 8e , [6742121, 1471110] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746241, 1460068] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Öratjärnbäcken v Gruvberget (13E 4j , [6720940, 1448890] ) ,källkärr v gruvan ,10 ex ,2001 (TLj)
Listera cordata    Spindelblomster
Ärtknubben, 700 m OSO Ärten (13F 8g , [6743959, 1482519] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Knubbens fäbod (13F 8g , [6744110, 1482770] ) ,igenvuxen fuktigfäbodmark , 2000 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744374, 1482723] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Plintsberg (13F 9b , [6745240, 1456770] ) ,vägkant ,1 ex. ,2012 (BBe)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Korantberget, 200 m V om Våndalösmyran (14F 0h , [6751828, 1485209] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
Korantberget, V om Våndalösmyran (14F 0h , [6752031, 1485415] ) ,skogsmark , naturreservat , 2007 (Ville Pokela)
1100 m SV Östra Balkbodarna (artp.) (13E 5j , [6727350, 1447072] ) ,naturlig skogsbäck / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Rödklöv, N om Mossabäcksviken i Stor-Flaten (artp.) (13E 6e , [6731033, 1422423] ) ,kärr öppet kärr ,1 plantor/tuvor ,2016 (Viktor Säfve, Sebastian Kirppu, Janolof Hermansson)
Brändan, SV om Pers-Pellesmyran (artp.) (13F 3a , [6718900, 1450960] ) ,blandskog, sank, sluttande ,8 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.) (13F 6a , [6733880, 1452304] ) ,ravin / , 2008 ((sks), Yngve Perjons)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6743959, 1482519] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Ärtknubben (artp.) (13F 8g , [6744374, 1482723] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Korantberget (artp.) (14F 0g , [6752031, 1484798] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Korantberget (artp.) (14F 0h , [6751828, 1485209] ) , ,noterad ,2007 (Ville Pokela)
Listera ovata    Tvåblad
Liss-Skssmyran mot Svissberget (10 28-11 29) (13F 7c , [67360, 14628] ) ,vägkanter m.översilning,skogsbryn ,fl. ,1987 (TLj)
Skeberg (13E 4j , [6724, 1448] ) ,slåtterängsrest ,2 ex ,1987 (LBr)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732147, 1462788] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog ,t.riklig, även i vägdiken ,2017 (IPt & SNy)
Åsledssberget (13F 7c , [6737100, 1460390] ) ,dike ,tiotal ,2009 (GHa)
Galtskallens västsluttning (13F 7c , [67382, 14610] ) ,lövrik barrskog ,enstaka ,1985 (LBr)
Böle (13F 7c , [67386, 14635] ) ,f.d slåtterkärr , 1985 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,fuktig skogsmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Plintsberg (13F 8b , [6743065, 1456940] ) ,blöt igenväxande lövskog , 2015 (JJa)
Tällberg ,m. Hjortviken o vägen (13F 8b , [67439, 14554] ) ,kärrkant i frisk örtgranskog ,enstaka ,1987 (JEd)
Norr Bergsäng, riksväg 70 (13F 8b , [67448, 14589] ) ,vägdike ,enstaka ,1991 (MKp)
Plintsberg (13F 8b , [6744930, 1457080] ) ,dike och vägkant ,rikligt ,2012 (BBe)
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktiga diken enstaka ex ,frekvens m.allm. , 1985 (MKp)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67430, 14600] ) ,örtrik lövskog ,rikligt ,1985 (LBr)
S.Bergsäng (13F 8c , [67432, 14607] ) ,f.d.slåttermark,igenväxt med träd ,4 ex. ,1988 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Norr Lindberg (13F 8c , [67440, 14620] ) ,örtrik lövskog ,rikligt ,1985 (LBr)
Risholen - Slättberg (13F 8d , [6740970, 1465710] ) ,vägdike ,några ex ,2004 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt & JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Laknäs (13F 9b , [67470, 14557] ) ,lövskog, kalkmorän , 1987 (JWm)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
1 km S Digerberget (artp.) (13E 6h , [6730353, 1439708] ) , , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
Ingelsbjörken 600 m NO (artp.) (13F 6a , [6733880, 1452304] ) ,ravin / , 2008 ((sks), Yngve Perjons)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6730881, 1460241] ) ,granskog på fd ängsmark ,2 plantor ,2011 (Pär Dahlström)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6731000, 1460300] ) ,svagt betad dämningsvall mot söder , 2011 (Pär Dahlström)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten , 1991 (MBm)
Bastbergs fäbodar (artp.) (13F 7c , [6737680, 1461970] ) ,några klippta med gräsklippare. de flesta i kantzonen mot gärdsgården , 2005 (USg)
700 m Ö Björkbergsån (artp.) (13F 7c , [6739251, 1461509] ) ,aspskog / , 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736410, 1470569] ) ,naturlig skogsbäck / , 1997 (Skogsstyrelsen)
S - Hedgården (artp.) (13F 8b , [6743017, 1456744] ) ,kalkbarrskog / , 2003 (Skogsstyrelsen)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
302 m S Romyr (artp.) (13F 8c , [6741973, 1463575] ) ,aspskog / , 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Ollasgården (artp.) (13F 8c , [6742794, 1460767] ) , ,17 stjälkar/strån/skott ,2016 (Petrus Tengnér)
Söder Lindberg, Leksand s:n (artp.) (13F 8c , [6742990, 1462830] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Vårrödet 400 m OSO (artp.) (13F 8c , [6744046, 1462107] ) ,kalklövskog / , 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Täppan 650 m NO (artp.) (13F 8c , [6744954, 1462422] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Yngve Perjons)
Faxbergs fäbodar (artp.) (13F 8f , [6742258, 1475774] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Faxbergs fäb., Leksand s:n (artp.) (13F 8f , [6742260, 1475780] ) ,slåttermark ,3 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Östanhol Siljansvägen 690 norr om (artp.) (13F 9b , [6746430, 1457859] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Neottia nidus-avis    Nästrot
Plintsberg ,ängsmark ,12 ex. ,2012 (Birgitta Berggren & Maria Berggren)
Platanthera bifolia    Nattviol
Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ) ,lövbränna , 2000 (TLj)
Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ) ,branten , 2007 (TLj)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Ö om Skeberget (13F 5a , [6726190, 1450650] ) ,vägdike ,4 ex. ,2005 (IPt)
Järnvägsbank vid Hyttsjön (13F 7d , [6738560, 1469770] ) ,vägkant vid Hyttsjön , 2016 (JJa)
Plintsberget (13F 8b , [67428, 14579] ) ,glänta i gles småskog på bergsplatån ,1 ex. ,1988 (MKp)
Gamla järnvägsbanken vid Slättberg (13F 8d , [6740610, 1468580] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719317, 1436982] ) ,ostlig bergslutning ,10 ,2011 (Pär Dahlström)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,1 ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716250, 1449060] ) ,slänt mot skogsväg ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716290, 1449020] ) ,slänt mot skogsväg ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716300, 1449010] ) ,slänt mot skogsväg ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716300, 1449010] ) ,slänt mot skogsväg ,1 stjälkar/strån/skott ,2017 (Håkan Gustafson)
Öster om Ballsen, Leksands kommun (artp.) (13E 4f , [6720064, 1429435] ) , , 2009 (Sebastian Kirppu)
Draggberget S (artp.) (13E 4h , [6724495, 1439350] ) , ,noterad ,2016 (Petrus Tengnér)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.) (13E 5i , [6729538, 1440636] ) ,ängsartade vägkanter , 2012 (Pär Dahlström)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.) (13E 6j , [6731106, 1446294] ) ,ängsartade vägkanter , 2012 (Pär Dahlström)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.) (13E 6j , [6731745, 1447135] ) ,ängsartade vägkanter , 2012 (Pär Dahlström)
Dalajärnavägen mellan Leksand och Dala Järna (artp.) (13E 6j , [6731990, 1447573] ) ,ängsartade vägkanter , 2012 (Pär Dahlström)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Heden, väst Järparänget (artp.) (13F 6b , [6731417, 1455844] ) , , 2012 (Pär Dahlström)
Källberget (artp.) (13F 6b , [6733727, 1456083] ) , ,4 ,2018 (Karin J.Gisslar)
Dragsängarna (artp.) (13F 6c , [6730881, 1460241] ) ,granskog på fd ängsmark ,10 plantor ,2011 (Pär Dahlström)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736404, 1470583] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Calla palustris    Missne
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,bäckstrand i blandskog , 2016 (IPt)
600 m NV Storön (artp.) (13E 5j , [6726654, 1447047] ) ,lövsumpskog / , 1995 ((sks), Yngve Perjons)
800 m VSV Igeltjärn (artp.) (13E 6j , [6731120, 1446019] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
300 m N Långmyran (artp.) (13E 6j , [6733345, 1448185] ) ,gransumpskog / , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Svartån (artp.) (13F 4b , [6723142, 1456991] ) ,naturlig skogsbäck / ravin , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736410, 1470569] ) ,naturlig skogsbäck / , 1997 (Skogsstyrelsen)
Lemna minor    Andmat
Österviken (13F 6a , [67333, 14549] ) ,i vatten vid stranden ,ganska många ex ,1985 (MKp)
Ullvi v.älven (13F 6b , [67328, 14589] ) ,korvsjö m.vattenstjärna ,ymnig ,1988 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731030, 1461050] ) ,dike , 2014 (IPt)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,bäck, liten damm , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Sundet (13F 6a , [67333, 14548] ) ,hamn för fritidsbåtar ,flertal ,2014 (GHa)
Västanvik, båtklubben (13F 6a , [67346, 14538] ) ,småbåtshamn ,enstaka ,2014 (GHa)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,sjöar, mycket fuktiga diken mindre allmän ,1986 (MKp)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,dammkant , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ) ,strandkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Laknäs, Ol-Ersviken (artp.) (13F 9b , [6747099, 1455260] ) , ,noterad ,2013 (Martin Stoltze)
Elodea canadensis    Vattenpest
Tibble, vid älven (13F 6b , [67333, 14580] ) ,liten nästan avsnörd älvvik m.grunt vatten ,rikl.end.steril ,1987 (TLj)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön vid utloppet (13F 7b , [6735, 1456] ) ,strand , 1991 (JEd)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Opplimen (13F 8b , [6742, 1459] ) ,i vatten ,stora bestånd ,1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Elodea nuttallii    Smal vattenpest
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Stratiotes aloides    Vattenaloe
Limsjön (13F 7b , [6735653, 1457040] ) ,näringsrik vegetationsrik sjö ,rikligt ,2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
limsjön (artp.) (13F 7b , [6735435, 1456539] ) , ,invasiv, massvis i viken ,2016 (Bengt Oldhammer)
Limsjön södra (artp.) (13F 7b , [6735504, 1456792] ) , ,noterad ,2017 (Petrus Tengnér)
Limsjön södra (artp.) (13F 7b , [6735504, 1456792] ) , ,noterad ,2018 (Petrus Tengnér)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735583, 1456856] ) , ,noterad ,2018 (Anders Helander, Klara Helander)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,spridd ,2007 (LBr)
Atlasruta (13F 8c ) ,kärr och annan fuktig mark mindre allmän ,1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.) (13F 8c , [6743721, 1462120] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.) (13F 9b , [6746334, 1458359] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Lindåker (13F 7c , [67394, 14628] ) ,liten damm, göl ,litet bestånd ,1996 (MKp)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Potamogeton gramineus    Gräsnate
Atlasruta (13F 8b ) ,sjöar mindre allmän ,1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (13F 8c ) ,sjöar mindre allmän ,1986 (MKp)
Potamogeton lucens    Grovnate
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton natans    Gäddnate
Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ) ,å , 2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,å , 2015 (HLe)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,bäck, liten damm , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ) ,strandkant , 2014 (JJa)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ) , ~refl~ ,våt sumpmark , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739310, 1470910] ) ,sjökant , 2008 (JJa)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,dammkant , 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,damm , 2008 (JJa & IPt)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Potamogeton obtusifolius    Trubbnate
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Potamogeton pectinatus    Borstnate
Opplimen, på flera ställen längs stranden (13F 8b , [67427, 14592] ) ,grund botten med bl a tretalig slamkrypa och nål-säv ,endast lösdrivande och sterila ex. 1987- ,1989 (MKp, best. TKa (LD))
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (13F 8b ) ,sjöar mindre allmän ,1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (13F 8c ) ,sjöar mindre allmän ,1986 (MKp)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Salvån, Ängestjärn - Salvtjärn (13F 9c , [6745, 1463] ) ,bäck ,t.rikl. ,1995 (MKp)
Potamogeton praelongus    Långnate
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Opplimen (13F 8b , [67422, 14591] ) ,flytande vid stranden ,1 ex. ,1989 (MKp)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Klämmdammen v.Brossfors (13F 8d , [67417, 14681] ) ,i vatten ,litet best. ,1992 (MKp)
Sparganium emersum    Igelknopp
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ) ,snågölar på kalhygge ,flera smågrupper ,1987 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp
Ljusbodarna-Dala-Järna,nära vägkorsningen (13F 5a , [6729350, 1450220] ) ,litet skogskärr ,rikligt ,2004 (LBr)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,damm , 2017 (JMa & UGu)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Sparganium natans    Dvärgigelknopp
Har hittats på några ställen på rutorna 8b,8c och 7d (13F 7d , [6735, 1465] ) ,göl på kalhygge,bäck och sjö , 1988 (MKp)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,bäck , 2011 (JJa & IPt)
Har hittats på några ställen på rutorna 8b,8coch 7d (13F 8b , [6740, 1455] ) ,göl på kalhygge,bäck och sjö , 1988 (MKp)
Har hittats på några ställen på rutorna 8b,8coch 7d (13F 8c , [6740, 1460] ) ,göl på kalhygge,bäck och sjö , 1988 (MKp)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lappmyren (artp.) (13F 6b , [6732750, 1455521] ) , ,noterad ,2016 (Anders Helander, Klara Helander)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,i strömmande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Typha latifolia    Bredkaveldun
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Västanvik, badplatsen (13F 6a , [67347, 14537] ) ,strandäng ,enstaka ,2014 (GHa)
Vid gamla järnvägen längs Årbosjön, vattensamling till väster (13F 6e , [67346, 14704] ) ,vattensamling, våt, stenig mark , 1996 (MBe)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ) , , 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Opplimen (13F 8b , [67420, 14593] ) ,vid vatten ,få ex ,1985 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
limsjön (artp.) (13F 7b , [6735435, 1456539] ) , ,rikligt ,2016 (Bengt Oldhammer)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Juncus articulatus    Ryltåg
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Juncus bufonius    Vägtåg
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719590, 1454190] ) ,f.d ladugårdsmark , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,vägkant , 2017 (IPt & SNy)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktiga småvägar allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Juncus bulbosus    Löktåg
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,damm , 2017 (JMa & UGu)
Opplimen vid badstranden (13F 8b , [67422, 14591] ) ,vattenbrynet ,5 ex ,1991 (MKp)
Salutjärnen (13F 9c , [67454, 14638] ) ,vattenbrynet, badstrand ,enstaka ,1991 (MKp)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus compressus    Stubbtåg
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , ) ,på mindre vägar med grässvål mindre allmän ,1986 (MKp)
Tällbergs brygga (13F 9b , [67460, 14550] ) ,sandig gräsplan.trampsliten ,rikligt ,1987 (JEd & TLj)
Tällberg v.Siljan n. vattenverket (13F 9b , [67466, 14551] ) ,sandig gräsplan.trampsliten ,rikligt ,1987 (JEd)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ) ,skogsvägkant , 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725070, 1449033] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Ullvi Hälla (13F 6b , [6733, 1458] ) ,diken i byn o skogen ,allmän ,1986 (TLj)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmarklent , 2014 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [67405, 14572] ) ,fuktigt dike ,stort bestånd ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Slättbergsgruvan (13F 8d , [67405, 14683] ) ,dike ,flertal ,2014 (GHa)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,åstrand , 2013 (JJa)
Juncus effusus    Veketåg
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,skogsväg , 2016 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ) ,igenväxt tomt , 2011 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,åstrand , 2013 (JJa)
Juncus filiformis    Trådtåg
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,skogsväg , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725070, 1449033] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719430, 1453375] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,ängsmark/strand , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,blöt skogsmark , 2008 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Juncus stygius    Dytåg
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Stumsnäs-enlnklaven' Notmyrens SV-del (14F 1a , [67556, 14509] ) ,dyflarkar i fattigmyr , 1989 (JEd)
Djuraån (artp.) (13F 4a , [6721070, 1452420] ) , ,1 ,1989 (Johan Niss)
Stumsnäs-enlnklaven' Notmyrens SV-del (artp.) (14F 1a , [6755600, 1450850] ) ,dyflarkar i fattigmyr ,noterad ,1989 (Jan Edelsjö)
Juncus tenuis    Syltåg
Storängen, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ) ,skogsbilväg vändplan , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,igenväxt gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmarklent , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747727, 1489744] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Fallsbjörken 1, 590 m V (artp.) (13F 7c , [6739187, 1464277] ) ,fuktig betesmark ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Luzula pallescens    Blekfryle
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,skogsväg , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin ,t.rikligt ,2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Luzula pilosa    Vårfryle
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ) ,skogsstig i blandskog , 2015 (IPt & JJa)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736840, 1466210] ) ,hagmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739810, 1473940] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716060, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716470, 1448650] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Luzula sudetica    Svartfryle
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720925, 1440745] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Carex acuta    Vass-starr
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8b ) ,våtmark, stränder allmän ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ) ,våtmark, stränder allmän ,1986 (MKp)
Koltjärn (13F 8f , [6742350, 1479710] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Östanholsviken, sydöstra delen. (artp.) (13F 9b , [6746372, 1458489] ) ,sjöstrand samt bäck/dike ,30 plantor/tuvor ,2017 (Pär Dahlström)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731030, 1461050] ) ,dike , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Carex brunnescens    Nickstarr
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722386, 1450872] ) ,torr grusplan , 2015 (IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,hyggeskant , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Ängestjärnen (13F 9c , [67455, 14619] ) ,blöt myrmark ,litet bestånd ,1988 (MKp)
Carex canescens    Gråstarr
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Carex capillaris    Hårstarr
Skvissberget - Skvin, eft vägen (10 28 - 11 29) (13F 7c , [67360, 14628] ) ,översilade partier av vägslänten mot berget ,fl. ,1987 (TLj)
Rönnäs, Bratomta äng (13F 6c , [6732230, 1462900] ) ,slåtteräng ,spridd ,1993 (TLj)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,sparsam ,2007 (LBr)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ) ,fårhage , 1993 (TLj)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten , 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex capitata    Huvudstarr
Norr Lindberg (13F 8c , [6743, 1462] ) ,fuktig fårbetesmark ,riklig ,1993 (TLj)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ) ,fårhage , 1993 (TLj)
Norr Lindberg, Märräng (artp.) (13F 8c , [6744700, 1462650] ) , ,sbf, botanikdagarna ,1993 (Lennart Karlén)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726760, 1439150] ) ,myrkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens m.allm. , 1999 (MBe)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Carex demissa    Grönstarr
Käringberget (artp.) (13F 7b , [6737336, 1455424] ) , ,noterad ,2017 (Bengt Oldhammer)
Carex diandra    Trindstarr
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Östanholsviken (13F 9b , [67466, 14590] ) ,nära strandkant ,1 tuva ,1992 (MKp)
Heden, Brömsdammen (återfynd) (artp.) (13F 6a , [6731206, 1454887] ) ,växer i en bård ca 3 dm närmast vattnet vid bäckmynningen ,finns även uppströms bäcken ,2009 (Pär Dahlström)
Carex digitata    Vispstarr
Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ) ,branten , 2007 (TLj)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,skogsmark, steniga backar mindre allmän ,1986 (MKp)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,slänt i hygge ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex dioica    Nålstarr
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr ,sparsamt ,2010 (IPt)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Fallsbjörken (13F 7d , [6738, 1465] ) ,rikkärr ,flera tuvor (samkönade) ,1993 (SBD)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.) (13F 8c , [6743721, 1462120] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Carex disperma    Spädstarr
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Carex echinata    Stjärnstarr
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717539, 1440670] ) ,fäbodvall, källa , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ) ,fuktig ängsmark med källa , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726760, 1439150] ) ,myrkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbäck , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ) ,dammutlopp , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2008 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,åstrand , 2013 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex elata    Bunkestarr
Sundet (13F 6b , [67334, 14550] ) ,sandig, fuktig ängsmark ,rätt rikligt ,2014 (GHa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,strand , 2016 (DABS)
Mellan Salutjärn och Brossen (13F 8d , [67448, 14652] ) ,kärr ,enstaka tuvor ,1988 (MKp)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Ängestjärnen (13F 9c , [67456, 14619] ) ,åkant ,enstaka tuvor ,1988 (MKp)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Carex elongata    Rankstarr
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) , 1990 (MBm)
Carex ericetorum    Backstarr
Söder Rälta v.sågen (13F 4b , [67247, 14569] ) ,sandig torräng ,enst. ,1988 (TLj)
Heden, ost-sydost bystugan (artp.) (13F 6b , [6731618, 1455940] ) ,bryn mot sandig brukningsvägskant , 2012 (Pär Dahlström)
Carex flava    Knagglestarr
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,bäckstrand i blandskog , 2016 (IPt)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739310, 1470910] ) ,sjökant , 2008 (JJa)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån (13F 9h , [6746930, 1486990] ) ,åstrand , 2013 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.) (13E 3h , [6719412, 1437044] ) ,ostlig bergssluttning , 2011 (Pär Dahlström)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Björnberget, Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746030, 1460520] ) , , 2015 (Mathias Theander)
Carex globularis    Klotstarr
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Djuraån (artp.) (13F 4a , [6721070, 1452420] ) , ,1 ,1989 (Johan Niss)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ) ,åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,sjö , 2016 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Rällsjön (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,strand vid rastplats , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,fläckvis rikligt ,2017 (GHa)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,väl spridd ,2017 (GHa)
Myrar vid Dragsundet 15 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5i , [6725980, 1440988] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.) (13F 7c , [6736547, 1463498] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex jemtlandica    Jämtstarr
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig, ej med säkerhet bestämd ,2007 (LBr)
Carex limosa    Dystarr
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Carex livida    Vitstarr
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Rönnäs,mitt i byn (13F 6c , [67321, 14624] ) ,näringsrikt vägdike ,1 best. ,1987 (TLj)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Carex loliacea    Repestarr
Söder Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ) ,kalhygge ,få ex ,1987 (MKp)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Vägskälets naturreservat. (artp.) (13E 5j , [6729624, 1449791] ) ,bäckkant , 2014 (Pär Dahlström)
Kliberget öster om (artp.) (13E 6j , [6732443, 1446638] ) ,bäck på hygge , 2014 (Pär Dahlström)
Skvissån. utloppet ur Skvin (artp.) (13F 7c , [6736101, 1463794] ) ,kalkbarrskog / naturlig skogsbäck , 1997 ((sks), Yngve Perjons)
Carex magellanica    Sumpstarr
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,bäckstrand i blandskog , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715989, 1449818] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737510, 1451855] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,blandskog/ängsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,gräsmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2008 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,blöt skogsmark , 2008 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,5 plantor ,1990 (MBm)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediärt kärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
Ö Rönnäs (13F 6c , [67320, 14640] ) ,slagen dikeskant åt S ,rätt torr ,enst. ,1988 (TLj)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732241, 1462819] ) ,ängsmark ,några tuvor ,2010 (IPt)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ) ,fårhage , 1993 (TLj)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ) ,örtrik ängsmark ,spridd ,2008 (IPt)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ) ,igenväx. slåtteräng m.björkar ,enst. ,1988 (TLj)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten , 1991 (MBm)
Carex ovalis    Harstarr
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ) ,fuktig ängsmark med källa , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722102, 1443506] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724131, 1448488] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,gräsmark mindre allmän ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ) ,gräsmark mindre allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741100, 1468280] ) ,vägkant inom sågverksområdet , 2016 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Knubbens fäbod (13F 8g , [67440, 14827] ) , ~refl~ ,fuktig skogbevuxen fäbodmark , frekvens ej bedömd , 2000 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,skogsmark , 2008 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Carex pallescens    Blekstarr
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
SO om Gysjön (13E 3i , [6715812, 1444941] ) ,skogsväg , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ) ,fäbod södra delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725070, 1449033] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ) ,lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716170, 1449100] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ) ,sumpig skog vid å ,enstaka ,2014 (GHa)
Carex panicea    Hirsstarr
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens t.allm. , 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,5 plantor ,1990 (MBm)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten , 1991 (MBm)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,längs åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.) (13F 8c , [6743721, 1462120] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724, 1448] ) ,slåtterängsrest ,några tuvor ,1987 (LBr)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Söder Bersäng (13F 8c , [67427, 14612] ) ,kalhygge ,1 tuva ,1989 (MKp)
Böle 800 m O (artp.) (13F 7c , [6739259, 1464404] ) ,öppen naturbetesmark , 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Carex rostrata    Flaskstarr
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ) ,åstrand,myr , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717729, 1440742] ) ,myrkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,bäck, liten damm , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731510, 1448360] ) ,vägdike , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721782, 1454547] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Limsjön (13F 7b , [67355, 14565] ) ,grunt vatten ,väl spridd ,2009 (GHa)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ) ,dammkant , 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Åskarmyren 15 km SSV Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6728341, 1435038] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,blandskog nära sjö , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ) , ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge , frekvens allm. , 1999 (MBe)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ) ,gräsbevuxen skogsstig , 2011 (JJa & IPt)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Plintsberg (13F 8b , [6744390, 1456970] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739667, 1464670] ) ,vägkant , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Storängen, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Gärdenfors)
Carex vesicaria    Blåsstarr
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Ullvi (13F 6b , [67328, 14589] ) ,fuktiga svackor i åkerlandskapet intill älven ,fl. ,1988 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
M. Söder Bersäng-Snisbodarna (13F 8c , [67417, 14612] ) ,fuktig mark i grusgrop ,ganska rikl. ,1989 (MKp)
Carex viridula var. pulchella    Liten ärtstarr
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Tingsnäs (13F 9a , [67498, 14504] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Tingsnäs (14E 0j , [67505, 14497] ) ,strand/strandskog ,enstaka ,2017 (GHa)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike ,rikligt ,2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,strand , 2017 (IPt & SNy)
Hjortviken vid Siljan (13F 8a , [6744280, 1454910] ) ,nära sjöstrand ,några tuvor ,2003 (IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744830, 1462790] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens m.allm. , 1999 (LKn)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745649, 1454882] ) ,kalkpåverkad strandäng vid sötvatten , 2008 (AJn)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,tämligen näringsfattig sjö , 2008 (AJn)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
S.Bergsäng (13F 8b , [67427, 14562] ) ,fuktig del på kalhygge ,litet best. ,1992 (MKp)
N.Bergsäng (13F 8b , [67440, 14599] ) ,i dy ,litet best. ,1992 (MKp)
S.Bergsäng (13F 8c , [67423, 14612] ) ,fuktig svacka på kalhygge ,litet best. ,1992 (MKp)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Atlasruta (13F 8b ) ,kärr mindre allmän ,1985 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ) ,kärr mindre allmän ,1985 (MKp)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
SO om Söder Bergsäng (13F 8c , [67433, 14613] ) ,rikkärr ,t.riklig ,1994 (MKp)
Böle (artp.) (13F 7c , [6739230, 1464370] ) ,öppen naturbetesmark vid bäck , 1990 (MBm)
Eleocharis uniglumis    Agnsäv
Hjortviken (13F 8b , [67439, 14551] ) ,dystränder ,rikligt ,1987 (JEd)
Östanholsviken (13F 9b , ) ,stränder fl. ,1987 (TLj)
Laknäs V-stranden fl! (13F 9b , [6746, 1455] ) ,dystränder ,rikligt o spridd ,1987 (JEd)
Tällberg, v.Siljan (13F 9b , [67465, 14550] ) ,dystränder,även på sandigare strandängar ,rikl.fl. ,1987 (TLj)
Strandängsvegetation vid Siljan vid badplatsen i Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745649, 1454882] ) ,kalkpåverkad strandäng vid sötvatten , 2008 (AJn)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ) ,åstrand,myr , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ) ,skogsbilvägdike , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,blöt skogsmark , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Eriophorum gracile    Kärrull
Limsjön (13F 7b , [6735460, 1457120] ) ,betad strandäng ,spridd 1993- ,1997 (TLj)
Eriophorum latifolium    Gräsull
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732225, 1462900] ) ,våt ängsmark , 2010 (IPt)
Limsjön (13F 7b , [6735, 1457] ) ,betade stränder ,riklig ,1994 (TLj)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Tällberg , m.Hjortviken o vägen (13F 8b , [67438, 14554] ) ,blött skogskärr , 1987 (JEd)
Ängestjärnen (13F 9c , [67455, 14619] ) ,blöt myrmark ,litet bestånd ,1988 (MKp)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739204, 1464288] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,intermediär myr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ) ,åstrand,myr , 2016 (IPt)
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , Barbromyran (13E 3j , [6716297, 1449744] ) ,myr , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722680, 1450370] ) ,myr , 2018 (IPt)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739440, 1468580] ) ,myrmark , 2012 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,strandkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,blöt skogsmark , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ) ,myrmark , 2013 (JJa)
Åskarmyren 15 km SSV Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6728341, 1435038] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Våtängsmyren 8 km SV Leksand (artp.) (13F 5a , [6728406, 1450667] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1986 (Thomas Rafstedt)
Mörttjärnsmyran (artp.) (13F 9g , [6747029, 1483997] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Rhynchospora alba    Vitag
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Mln Salutjärn-Brorsan (13F 8d , [67448, 14653] ) ,kärr ,några m2 ,1989 (MKp)
Lappmyren (artp.) (13F 6b , [6732750, 1455521] ) , ,noterad ,2017 (Anders Helander)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Rhynchospora fusca    Brunag
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732786, 1455412] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ) ,sjö. damm , 2015 (IPt)
Hacktjärnens västra strand (13F 6e , [67337, 14700] ) ,vid kanten av tjärn, gul näckros , 1996 (MBe)
Opplimen (13F 8b , [6742, 1459] ) ,i vatten ,stort bestånd ,1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Koltjärnberget (13F 8f , [6743100, 1479400] ) ,skogsbilväg, vändplan , 2008 (JJa)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ) , , 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Schoenus ferrugineus    Axag
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Östanholsviken (13F 9b , [67463, 14583] ) ,på stranden i vatten ,riklig ,1992 (MKp)
Liss-Skvissmyran V om sjön Skvin, riklig i ett par igenlagda torvtäkter, annars sparsam, ca 1985 (LKs: WIS.& MOR.1987) * (13F 7c , [67365, 14631] ) , , 1987 (TLj)
Lisskvissmyran (artp.) (13F 7c , [6736494, 1463154] ) ,litet öppet fastmattekärr vid gamla torvtäkter , 1991 (MBm)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.) (13F 7c , [6736547, 1463498] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Skansen, Saluån (13F 9b , [67477, 14597] ) , ,1 ex ,1984 (MKp)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747591, 1490018] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Trichophorum alpinum    Snip
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Forsbodarna, V om (artp.) (13E 3j , [6716130, 1449100] ) ,vägdike, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Brasån (artp.) (13E 6i , [6731553, 1441612] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog, Åsa Rydell)
Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732704, 1455559] ) , ,noterad ,2016 (Pär Dahlström)
Romma 3 km NNO (artp.) (13F 7c , [6735944, 1462814] ) ,vägdike med framsipprande grundvatten , 1991 (MBm)
Lisskvissmyran (artp.) (13F 7c , [6736494, 1463154] ) ,litet öppet fastmattekärr vid gamla torvtäkter , 1991 (MBm)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.) (13F 7c , [6736547, 1463498] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Gärsbodarna 400m N (artp.) (14F 0g , [6751013, 1484714] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ) ,blandkärr , 2015 (HLe)
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,fattigkärr , 2015 (HLe)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ) ,litet rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Åskarmyren 15 km SSV Lundbjörken (artp.) (13E 5h , [6728341, 1435038] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar vid Dragsundet 15 km S Lundbjörken (artp.) (13E 5i , [6725980, 1440988] ) ,myrkomplex/sumpskog , 1986 (Thomas Rafstedt)
Lisskvissmyran 8 km O Leksand (artp.) (13F 7c , [6736547, 1463498] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Budtjärnsmyrarna 21 km NO Leksand (artp.) (13F 9e , [6746471, 1473419] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1986 (Thomas Rafstedt)
Agrostis canina    Brunven
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,bäckstrand i blandskog , 2016 (IPt)
NV om Oppejen (13E 4h , [6722318, 1438020] ) ,vägdike genom blandskog , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,betesmark , 2015 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ) ,betad strand , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731650, 1460099] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,skogsbäck , 2017 (JMa & UGu)
500 m SO Räcksäl (13F 7a , [6737286, 1451601] ) ,äldre skogsbilväg , 2017 (IPt & SNy)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,20 plantor ,1990 (MBm)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Agrostis capillaris    Rödven
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731680, 1448240] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Grusplan nära Rällsjön (13F 7e , [6738320, 1472030] ) ,grusplan delvis beväxt , 2016 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ) ,vägkant vid grusväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,ängsmark/blandskog , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736321, 1470618] ) ,ängsartad granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Agrostis gigantea    Storven
Björberget (13E 3h , [6717114, 1436412] ) ,vändplan,skogsbilväg , 2016 (IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723979, 1448689] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731124, 1458370] ) ,vägkant/lantbruk , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ) ,vägtipp , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
S Bergsäng (13F 8b , ) ,gammal åkermark, vägkanter mindre allmän ,1986 (MKp)
Tällbergstrakten (13F 8b , ) ,åkrar,vägkanter,etc frekvens allmän ,1987 (JEd)
Dalsberget (13F 8b , [6740882, 1455668] ) ,skogskant , 2015 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , ) ,gammal åkermark, vägkanter mindre allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Tällbergstrakten (13F 9b , ) ,åkrar,vägkanter,etc frekvens allmän ,1987 (JEd)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Agrostis stolonifera    Krypven
Stockholm (13E 3h , [6716763, 1437438] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717746, 1440602] ) ,skogsvägkant , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715905, 1449700] ) ,fuktig ängsmark med källa , 2010 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725139, 1448760] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ) ,vägkant/dike , 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67424, 14614] ) ,torr sandig mark på gammal väg, ej använd , 1988 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,20 plantor ,1990 (MBm)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Alopecurus aequalis    Gulkavle
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731310, 1458535] ) ,strand ,rikligt ,2014 (IPt)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ) ,strand sjö. damm , 2015 (IPt)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742914, 1463205] ) ,ängsväg mot hästhage , 2015 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,vägkant , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731623, 1460888] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,åker/ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740405, 1454427] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Böle-Fallsbjörken, vid grinden (artp.) (13F 7c , [6739540, 1464710] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering ,rilkligt ,2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ) ,ängsmark mot upplagsplats , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ) ,vägslänt , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,åker/ängsmark mot strand , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ) ,skogsbilväg, vägkant , 2008 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715820, 1449600] ) ,stig i ung lövskog ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Arrhenatherum elatius    Knylhavre
Norr Bergsäng (13F 8b , [67438, 14597] ) ,vägkant vid åker ,1 liten tuva ,1985 (MKp)
Laknäs by (13F 9b , [67471, 14558] ) ,utmed åkerväg , 1987 (JWm)
Igelberget (artp.) (13F 6a , [6732837, 1454783] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Avena fatua    Flyghavre
Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ) ,åker ,m.a. ,1986 (JWm)
Avena sativa    Havre
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Briza media    Darrgräs
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732225, 1462900] ) ,ängsmark , 2010 (IPt)
Rönnäs, Bratomta äng (13F 6c , [6732230, 1462900] ) ,slåtteräng ,spridd ,1993 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Limsjön (13F 7b , [67352, 14565] ) ,ängsmark ,enstaka ,2009 (GHa)
Böle (13F 7c , [67386, 14635] ) ,f.d. slåttrat rikkärr ,rätt sparsam ,1985 (LBr)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739200, 1464279] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ) ,litet rikkärr i sluttning ,riklig ,2007 (LBr)
Norr Bergsäng (13F 8b , [67448, 14589] ) ,vägslänt ,enstaka ,1991 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ) ,gräsmark mindre allmän ,1986 (MKp)
Mellan Norr- och Söder- Lindberg (13F 8c , [6742990, 1462880] ) ,ängsmark , 2009 (JJa)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Norr Lindberg (13F 8c , [67443, 14628] ) ,vägkanter ,fåtal ex. ,1988 (MKp)
N. Lindberg (13F 8c , [6744700, 1462650] ) ,fårhage , 1993 (TLj)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744980, 1462180] ) ,örtrik gammal ängsmark ,enstaka ,2008 (IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Faxberg , fäbod (13F 8f , [6742250, 1475770] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt & JJa)
Tällberg v Siljan S om reningsverket (13F 9a , [67454, 14548] ) ,kalkpåv.strandäng ,enstaka ,1987 (JEd)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [6746190, 1455780] ) ,torra lindor , 1998 (TLj)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall ,50 strån ,1990 (MBm)
Böle (artp.) (13F 7c , [6739230, 1464370] ) ,öppen naturbetesmark vid bäck , 1990 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Norr Bergsäng, vägskälet till Tällberg på riksväg 70 (artp.) (13F 8b , [6744703, 1458836] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.) (13F 8e , [6742121, 1471110] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Faxbergs fäbod (artp.) (13F 8f , [6742250, 1475766] ) ,ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Faxbergs fäbodar (artp.) (13F 8f , [6742258, 1475774] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745390, 1455155] ) ,skogsstig , 2014 (Birgitta Öster)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Bromus inermis    Foderlosta
Skeberg (13E 4j , [6724302, 1448707] ) ,vägkant ängsmark , 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,vägdike , 2018 (IPt)
Hagen, Kattloken (13F 6b , [6731301, 1458595] ) ,vägkant , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8b ) ,vägkanter tämligen allmän ,1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Tällberg nedom Digerberget (13F 8b , [67438, 14557] ) ,vägkant , 1987 (JEd)
Tällbergs stn o närm. omgivning (13F 8b , [6744, 1457] ) ,banvallar,vägkanter ,rikligt ,1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter tämligen allmän ,1986 (MKp)
Sandtag syd Lappmyran (artp.) (13F 6b , [6732408, 1455390] ) ,jordhögar ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
S om Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735241, 1456746] ) , , 2013 (Owe Rosengren)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Bromus commutatus    Brinklosta
Heden (artp.) (13F 6a , [6731048, 1454997] ) ,rabatt nära fågelmatning, best av Erik Ljungstrand ,1 planta ,2008 (Pär Dahlström)
Bromus hordeaceus    Luddlosta
Käringberget (13F 6a , [67346, 14535] ) ,berghällar ,få ex ,1986 (MKp)
Sommarland sydvästra delen (artp.) (13F 7a , [6737930, 1454368] ) ,finkornigt grus , 2015 (Pär Dahlström)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719176, 1432855] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722048, 1443456] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729640, 1444290] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725139, 1448760] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719661, 1453935] ) ,ängsmark mot väg , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732110, 1463790] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [67379, 14598] ) ,diken/skogsbryn ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8b ) ,skogsgläntor, vägkanter allmän ,1986 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740527, 1457193] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,skogsgläntor, vägkanter allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot skog , 2015 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740296, 1465745] ) ,blandskog , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739276, 1464368] ) ,kalkpåverkad, fuktig betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ) ,åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717704, 1440518] ) ,blandskog nära sjö , 2016 (IPt)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722343, 1450789] ) ,ängsmark mot sjön, åkermark , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738174, 1452840] ) ,ängsmark/strand , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739310, 1470910] ) ,sjökant , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ) ,fuktig mark allmän ,1986 (MKp)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Orrtjärnen 500 m VNV (13E 4g , [6721130, 1432106] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ullvi,ovan skolan (13F 6b , [67335, 14588] ) ,sandbrink i brant fårhage ,t.riklig ,1986 (TLj)
Leksboda (13F 7b , [67399, 14573] ) ,vägslänt ,litet kompakt bestånd ,1991 (MKp)
Nära Hyttsjön (13F 7d , [6738680, 1469730] ) ,banvall, grusmark ,litet kompakt bestånd ,1991 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Getsarvet (13F 8e , [6744770, 1472730] ) ,ängsmark , 2008 (JJa & IPt)
Tällberg (13F 9b , [67468, 14554] ) ,vägkant, torr mark ,några strån ,1986 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14559] ) ,mellan hus , 1987 (JWm)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
500 m S om Forsbodarna (13E 3j , [6715390, 1449653] ) ,vägkant , 2010 (IPt)
Orrtjärnen 500 m V (13E 4g , [6720906, 1432147] ) ,sumpskog , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Djursjöns sydspets (13E 4j , [6722652, 1447354] ) ,skogsbilvägkant/ myr , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6725530, 1439970] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ) ,åkerloka, nästan helt uttorkad , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Lögkarsmyran (13F 7d , [6735370, 1469300] ) ,myrmark , 2011 (JJa & IPt)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ) ,hygge med spår efter skogsmaskin , 2015 (IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Calamagrostis stricta    Madrör
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,damm , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,vägkant , 2008 (JJa)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.) (13F 9g , [6747124, 1484016] ) ,fattigkärr ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725061, 1448960] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448160] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ) ,ängsmark, strand av å , 2015 (IPt)
Backholmyran (13F 4a , [6722620, 1450452] ) ,vägkant ängs/skogsväg , 2018 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ) ,upplagsplan , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742415, 1453885] ) ,ängsmark,strandnära , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter, ängsmark allmän ,1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Danthonia decumbens    Knägräs
Backholmyran (13F 4a , [6722577, 1450335] ) ,ängsvägkant , 2018 (IPt)
Ullvi,300 m V skolan (13F 6b , [67338, 14578] ) ,beteshage vid älven ,t.riklig ,1986 (TLj)
Rönnäs, Bratomta äng (13F 6c , [6732230, 1462900] ) ,slåtteräng ,spridd ,1993 (TLj)
Böle (13F 7c , [67390, 14633] ) ,fuktig hästbetad dälja ,sparsamt ,1985 (LBr)
Tällberg vid Siljan, 1 km S Tjuguholmen (13F 8a , [67445, 14546] ) ,torr strandäng på sand ,enstaka ,1987 (JEd)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande åstrand ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719032, 1432766] ) ,bäck i sumpskog , 2015 (HLe)
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716038, 1449766] ) ,vägkanter diken parkering , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ) ,örtrik sluttning i gammelskog , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Vargnäs (13F 7b , [67379, 14581] ) ,ängsmark ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736810, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740157, 1465757] ) ,vägkant/ängsmark , 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens allm. , 1999 (LKn)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
200 m SV om Östra Gansåsen (13F 9f , [6747590, 1477420] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ) ,strand , 2010 (DABS)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6715850, 1449630] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Räcktja (artp.) (13F 5b , [6727800, 1459390] ) , , 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Böle-Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739300, 1464450] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Strax N om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739305, 1464407] ) ,betesmark , 2010 (Hans Rydberg)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739790, 1464342] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Plintsberg (artp.) (13F 8b , [6744670, 1458040] ) ,vägkant, skogsväg ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Björnberget (13E 3i , [6717622, 1440568] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6715941, 1449689] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Stora Baggbod-Öradtjärn NÖ-delen (13E 4g , [6722051, 1431171] ) ,barrskog/strand , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ) ,skogsbilvägkant , 2011 (IPt & JJa & RNy)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,ängsmark , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ) ,barrskog med inslag av lövträd , 2017 (JMa & UGu)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Åsleden (13F 7b , [67378, 14596] ) ,hygge ,väl spridd ,2009 (GHa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Rällsjön bergtäkt (13F 7e , [6738650, 1471500] ) ,väg vid bergtäkt , 2016 (JJa)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ) ,gräsmark , 2008 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ) ,betesmark , 2015 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ) ,ängsmark/skogsmark , 2016 (IPt)
Brossfors såg (13F 8d , [6741070, 1468350] ) ,vägkant , 2009 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743310, 1469290] ) ,vägkant, vändplan , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Ärtknubben (13F 8g , [6744800, 1482500] ) ,blöt skogsmark , 2008 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745310, 1471100] ) ,gräsbevuxen skogsväg , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747820, 1483790] ) ,vägkant , 2010 (JJa & NGu)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ) ,skogsmark , 2013 (JJa)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ) ,strand av ån , 2010 (DABS)
Forsbodarna (artp.) (13E 3j , [6716070, 1449780] ) ,fäbodsområde ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Högåsberget (artp.) (13F 5a , [6729847, 1453482] ) , ,noterad ,2016 (Per Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.) (13F 6a , [6730651, 1453936] ) , , 2015 (Per Gustafsson)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.) (13F 7c , [6739627, 1464384] ) ,bäckravin , 2010 (Hans Rydberg)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Roegneria canina    Lundelm
Dragsänget (13F 6c , [6731623, 1460888] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Tällberg nedom Digerberget (13F 8b , [67438, 14557] ) ,vägkant i fuktskog , 1987 (JEd)
Atlasruta (13F 8c , [67421, 14614] ) ,litet kalhygge, fuktig mark ,1 tuva ,1985 (MKp)
Atlasruta (13F 9b ) , ,frekvens t.allm. , 1999 (LKn)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,fuktig granskog ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.) (13F 9a , [6745726, 1454853] ) ,strand vid siljan , 2008 (AJn)
Elytrigia repens    Kvickrot
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Skeberg (13E 4j , [6724147, 1448602] ) ,skogsväg blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725610, 1445909] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ) ,vägkant/slänter , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ) ,utfylld bank nära brygga ,en stor tuva med nästan 1.5 meter höga strån och bedbladig ,2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742837, 1463199] ) ,vägkant , 2015 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ) ,fäbodmark , 2016 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742070, 1476210] ) ,myrmark vid vägen , 2010 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ) ,gräsmark , 2008 (JJa & IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Heden-w (artp.) (13F 6b , [6732312, 1455403] ) , ,1 ,2012 (Magnus Stenmark)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Högåkern, vallen (artp.) (13F 7d , [6736661, 1465101] ) , ,noterad ,2017 (Ulf Humlesjö)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ) ,dammkrön , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Festuca ovina    Fårsvingel
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6716311, 1449442] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722104, 1443541] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Dammskog (13E 5i , [6729350, 1444340] ) ,vägkant fäbodväg , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ) ,levande fäbod övre delen , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, nordspetsen (13F 4a , [6722386, 1450872] ) ,torr grusplan , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ) ,skogsmark mot sjö , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Bjurtjärnens utlopp (13F 7d , [6735470, 1469380] ) ,tallskog , 2011 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ) ,gräsbevuxen vändplan , 2016 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Leksand V om Limsjön nära jvbron (artp.) (13F 7b , [6735758, 1456298] ) ,gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Ickholmen, 1000 m NV om (artp.) (14F 1a , [6755374, 1453044] ) , , 2013 (Hans Rydberg)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ) ,fäbodvall , 2016 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Skallskog (13E 5i , [6729790, 1444350] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ) ,ängsmark , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719620, 1454070] ) ,vägkant , 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen (13F 4a , [6721840, 1451661] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731623, 1460888] ) ,ängsväg genom blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2012 (JJa)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ) ,vägkant i fäbodmiljö , 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ) ,åkerväg , 2016 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ) ,virkesterminal , 2014 (IPt)
Atlasruta (13F 8c ) ,vägkanter, ängsmark allmän ,1986 (MKp)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742629, 1464296] ) ,vägkant,ängsmark , 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ) ,fuktig vägkant , 2009 (JJa)
Slättberg (13F 8d , [6740091, 1465813] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ) ,dammstrand , 2008 (JJa & IPt)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747350, 1489420] ) ,vägkant , 2010 (DABS)
Hjortnäs, Träsgattu (artp.) (13F 8a , [6742203, 1454194] ) ,gräsmark, vägkant mot vallåker ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ) ,vägkant,ängsmark med åstrand , 2016 (IPt)
Forsbodarna (13E 3j , [6715976, 1449544] ) ,fäbodvall , 2010 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,vägkant , 2015 (HLe)
1.5 km VNV om Eksjön (13E 4i , [6720763, 1440470] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ) ,vägkant mot blandskog , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729520, 1444390] ) ,vägslänt , 2012 (IPt)
Gropen (13E 5j , [6725139, 1448760] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Båtsarvet (13E 5j , [6725522, 1445885] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448560] ) ,fäbodvall , 2009 (IPt & RNy)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ) ,skogsbilvägkant , 2015 (IPt)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ) ,vägkanter i bymiljön , 2017 (SNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ) ,vägkant, vägdiken , 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730840, 1458129] ) ,vägkant i blandskog , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731588, 1460279] ) ,ängsmark i blandskog , 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732020, 1464030] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ) ,vägbankslänter över sundet , 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467500] ) ,gräsbevuxen vägkant , 2011 (JJa & IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ) ,ängsväg genom blandskog , 2016 (DABS)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ) ,ängsmark,vägkanter , 2016 (DABS)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457277] ) ,vägkant/dike , 2014 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ) ,vägkant mot åker , 2015 (IPt)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ) ,vägkant , 2008 (JJa & IPt)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ) ,igenväxande gräsmark , 2010 (JJa)
Leksand vid ishallen (artp.) (13F 7b , [6735565, 1455482] ) ,gräsmatta , 2010 (Hans Rydberg)
Limsjön (artp.) (13F 7b , [6735838, 1457314] ) ,insjöstrandäng (obetad) ,20 plantor ,1990 (MBm)
Norra Bertilsbo, vid vägskälet på riksvägen (artp.) (13F 8e , [6742121, 1471110] ) ,ängsrest i vägkant ,noterad ,2016 (Anders Svenson)
Sturänget, Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745638, 1455460] ) , ,noterad ,2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken (artp.) (13F 9c , [6746474, 1460349] ) , ,noterad ,2016 (Urban Gunnarsson)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ) ,å , 2015 (HLe)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ) ,bäck, liten damm , 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729762, 1444323] ) ,levande fäbod fuktig bäckdälja , 2018 (SNy)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ) ,vägkant/diken skogsbilväg , 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ) ,ängsmark med bäck , 2015 (IPt & JJa)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721786, 1454684] ) ,vägdike, ängsmark med å , 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726020, 1454770] ) ,strand av å , 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ) ,ängsmark/lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ) ,strandkant , 2008 (JJa)
Atlasruta (13F 8b ) ,våtmark, sjöar tämligen sällsynt ,1986 (MKp)
Atlasruta (13F 8c ) ,våtmark, sjöar tämligen sällsynt ,1986 (MKp)
Fjällgrycken (13F 8g , [6743490, 1483660] ) ,sandstrand , 2016 (JJa)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ) ,gräsbevuxen bäckstrand , 2008 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.) (13F 7e , [6736167, 1470676] ) ,längs forsande å ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Sången (lst. Rapp 2008:15) (13E 3i , [6717690, 1444290] ) ,näringsfattig sjö , 2006 (Therese Carlsson)
Glyceria maxima    Jättegröe
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ) ,strand , 2014 (IPt)
Limsjön (13F 7b , [67353, 14569] ) ,nära vatten ,1 tätt bestånd ,1985 (MKp)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
limsjön (artp.) (13F 7b , [6735435, 1456539] ) , ,invasiv, kvävande allt annat ,2016 (Bengt Oldhammer)
Avenula pratensis    Ängshavre
Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ) ,slåtteräng, nu betad ,ett par ex ,1987 (LBr)
Rältlindor (13F 5a , [6726140, 1454699] ) ,vägslänt , 2015 (IPt)
Tällberg (artp.) (13F 9b , [6745390, 1455155] ) ,skogsstig , 2014 (Birgitta Öster)
Avenula pubescens    Luddhavre
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ) ,vägkant , 2014 (JJa)
N Bergsäng (13F 8b , [67446, 14597] ) ,torr ängsmark nära äng ,1 tuva ,1986 (MKp)
Östanhol - Laknäs - Tällberg (13F 9b , ) ,längs vägkanterna ca 200 ex. ,1993 (MKp)
Tällberg (13F 9b , [6745, 1455] ) ,f.d.ängsmark ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Tällberg i gammal slåtteräng (13F 9b , [67457, 14556] ) ,igenväx. slåtteräng m.björkar ,rikl. ,1988 (TLj)
Tällberg (13F 9b , [6746, 1455] ) ,f.d.ängsmark ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ) ,gräsmant längs grusväg , 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [67464, 14575] ) ,ängsmarksrest v.byvägen ,rikl. ,1987 (TLj)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Österviken ,Sundet (13F 6a , [67333, 14549] ) ,gräsmark nära vatten ,5 ex. ,1989 (MKp)
Leksand norra stranden av älven (13F 7b , [67351, 14554] ) ,längs med älven på strandplanet ,spridda bestånd ,1988 (MKp)
Tällbergs brygga (13F 9b , [67461, 14551] ) ,sandig gräsmark ,enstaka ,1991 (MKp)
Östanholsviken, Stenbygården (13F 9b , [67463, 14583] ) ,gräsmark ca 10 m från stranden ,litet bestånd ,1989 (MKp)
Östanholsviken, sydöstra delen. (artp.) (13F 9b , [6746372, 1458489] ) ,strandkant ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Östanholsviken sydöstra delen (artp.) (13F 9b , [6746436, 1458532] ) , ,noterad ,2017 (Pär Dahlström)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Sätra vid badplatsen (artp.) (13F 8b , [6742181, 1458956] ) ,fuktig gräsmark , 2010 (Hans Rydberg)
Holcus mollis    Lentåtel
Ljusbodarna, övre delen (13E 4i , [67227, 14434] ) ,slåttervall ,några kvm ,1987 (LBr)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722807, 1443409] ) ,fäbodmark , 2012 (JJa & IPt)
Skinnaråsen (13E 4i , [67235, 14449] ) ,skuggig f. d. vall ,c:a 100 kvm ,1987 (LBr)
Skinnaråsen (13E 4i , [6723900, 1444850] ) ,fäbodvall , betesmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729560, 1444320] ) ,fäbodvall , 2012 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729766, 1444296] ) ,levande fäbod , 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725123, 1448850] ) ,bruksvägkant , 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731490, 1448150] ) ,fäbodvall ,spridd på flera lokaler ,2009 (IPt & RNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721812, 1454659] ) ,ängsartad skogsbacke mot igenväxande åker , 2015 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726175, 1454725] ) ,ängsmark , 2015 (IPt)
Hisvåla (13F 6c , [67345, 14637] ) ,övergiven ängsmark ,rikligt ,1985 (LBr)
Åsleden (13F 7b , [67376, 14594] ) ,f d slåttermark och dike ,tämligen riklig ,1983 (MKp)
Leksboda (13F 8b , [6740467, 1457204] ) ,ängsmarklent , 2014 (IPt)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ) ,gräsmark , 2009 (JJa)
Granberg (artp.) (13E 6j , [6733206, 1449945] ) ,slåtteräng vid fäbodvall , 1990 (MBm)
Hordeum jubatum    Ekorrkorn
Vägavdelare söder om gamla bron (13F 6b , [6734750, 1455980] ) ,stensatt vägkant ,ett tiotal ,2018 (MNo)
Hordeum vulgare var. distichon    Tvåradigt korn
Kilen (13F 7d , [6736890, 1467460] ) ,utkast , 2011 (JJa & IPt)
Leymus arenarius    Strandråg
Heden (13F 6b , [6731410, 1455800] ) ,kanten av sandig körväg i skogen ,längs 3 m , (har funnits där åtminstone 10 år) ,2007 (PDa)
Ickholmen (14F 0a , [6754700, 1452950] ) ,vägren ,enstaka ,2010 (GHa)
Ickholmen (artp.) (14F 0a , [6754634, 1453161] ) , , 1999 (Bengt Oldhammer)
Ickholmen (artp.) (14F 0a , [6754634, 14531