GRANGÄRDE

625 arter

6288 rapporter

Huperzia selago    Lopplumer
700 m NO Aspfallet (12E 3i , [6668087, 1441471] ) ,skogsmark , 2012 (DABS)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ) ,skog med flyttblock av kalk , 2018 (SNy)
Nittälvens naturreservat (artp.) (12E 1i , [6658564, 1440550] ) ,ravinliknande formation kring strömmande å , 2014 (Janolof Hermansson)
Djupa dalen (artp.) (12E 3i , [6669045, 1442108] ) ,bäckdal ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668531, 1445478] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Norsån, NO om Åltjärnen (artp.) (12E 5j , [6679000, 1447314] ) ,kantzon mot ån , 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.) (12E 5j , [6679220, 1449476] ) ,lågörtgranskog mix av friskt och fuktig mark ,1 planta ,2014 (Janolof Hermansson)
Gensens kvarn nere mot ån (artp.) (12E 6i , [6680352, 1442302] ) , , 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Gänsån, Gänsens kvarn (artp.) (12E 6i , [6680641, 1442222] ) ,blåbärsbarrskog på häll , 2014 (Janolof Hermansson)
V om Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6684141, 1442199] ) ,örtrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Håjensån (artp.) (12E 8j , [6692236, 1446598] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingerna, Stora Malingen (artp.) (12E 8j , [6693218, 1449047] ) ,hällmarkstallskog trädfri häll mot sjöstranden ,50 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Storfallsberg (artp.) (12F 6c , [6684993, 1461610] ) ,lågörtgranskog granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689054, 1455500] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6694440, 1459436] ) ,lågörtgranskog l , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6694913, 1459396] ) ,lågörtgranskog , frekvens m.allm. , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Lycopodiella inundata    Strandlummer
Mellantjärnsmossen (12E 3h , [6668170, 1435400] ) ,på översvämmad väg ,rikl. ,1997 (TLj)
Lilla Sandsjön (artp.) (12E 4h , [6671149, 1436295] ) ,grustag fuktig sand i nedlagt sandtag ,3 m2 ,2014 (Janolof Hermansson)
Strand vid sjön Saxdalen (artp.) (12F 8b , [6694795, 1457273] ) ,sand/grusstrand i klarvattensjö ,50 ,2019 (Anders Janols, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Lycopodium annotinum    Revlummer
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ) ,skogsmark / kraftlinje , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Vittjärnsberget (artp.) (12E 4h , [6672324, 1435245] ) ,fuktig naturskogsartad blandbarrskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.) (12E 4i , [6671192, 1440462] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Örlaxberget - Grävlingsåsen (artp.) (12E 6h , [6684297, 1435549] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681050, 1447676] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Grängesberg Dynamiten (artp.) (12F 2b , [6661472, 1455236] ) ,blåbärsgranskog 100-årig fuktig granskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Lycopodium clavatum    Mattlummer
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6694014, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Rönnberget (artp.) (12E 3i , [6666962, 1443288] ) ,på trädlös fyrkantig kolbotten , 2013 (Janolof Hermansson)
Skackelberget (artp.) (12E 3j , [6667622, 1446289] ) ,blottad jord intill skogsbilväg , 2013 (Janolof Hermansson)
Kyralamm (artp.) (12E 4i , [6670950, 1443275] ) ,tallskog med lavtyp ,25 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.) (12E 4j , [6670767, 1446603] ) ,väg vändplan av igenväxande skogsbilväg , 2014 (Janolof Hermansson)
Mackmosskullen (artp.) (12E 5h , [6679370, 1436101] ) ,gammal körväg , 2011 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680179, 1444465] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Gänssundets gamla tomt (artp.) (12E 7i , [6685235, 1440803] ) ,blåbärsbarrskog kraftledningsgata på hygge , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Malingsån omr 33 (artp.) (12F 8a , [6693690, 1450586] ) ,vägkant ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Diphasiastrum complanatum    Plattlummer
Kyralamm, O om sjön (artp.) (12E 4i , [6670971, 1443170] ) ,lavtallskog luckig och skiktad barrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Malingarna, Sågberget (artp.) (12E 8j , [6692478, 1447397] ) ,lingontallskog mossig-gräsig tallskog , 2015 (Janolof Hermansson)
V Bullerberget (artp.) (12F 5a , [6677929, 1454848] ) ,bergbrant / , 2003 ((sks), Kristin Alexandre)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684285, 1458012] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685674, 1458304] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685674, 1458304] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689251, 1455618] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Malingsån omr 33 (artp.) (12F 8a , [6693620, 1450173] ) , ,1 ,2018 (Janolof Hermansson)
Vitmossen omr. 27 (artp.) (12F 9b , [6695758, 1458003] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Bo karlstens, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Selaginella selaginoides    Dvärglummer
"Limstensvägen",första myren , (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679277, 1443834] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679331, 1443824] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679807, 1443670] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679851, 1443494] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682535, 1441972] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690945, 1445693] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689549, 1464247] ) ,vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693425, 1459014] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693904, 1458525] ) ,hygge , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Equisetum arvense    Åkerfräken
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Equisetum fluviatile    Sjöfräken
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,strand , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668389, 1441544] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671913, 1439551] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670737, 1440183] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690844, 1445838] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pärlby (artp.) (12F 7b , [6685167, 1456282] ) ,lövsumpskog björk-sälg-gråal ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Equisetum hyemale    Skavfräken
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ) ,fuktig botten gammalt kalkbrott ,några ex ,1989 (HWk)
Nyhammar v.Hyttriset (12F 7a , [66850, 14539] ) ,längs f.d.banvallen ,spridd ,1988 (TLj)
Nyhammar S om brandstn. (12F 7a , [66856, 14537] ) ,sandig vägslänt ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
SV Hästbergs klack (12F 8b , [66900, 14587] ) ,vägkanter ,rikl. ,1988 (TLj)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2009 (LBr)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668210, 1445320] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Långvasselheden, S om Fredriksbergsvägen (artp.) (12E 4j , [6674464, 1445121] ) ,sandtallskog mest ris och mossa , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsån (artp.) (12E 5i , [6678616, 1442378] ) ,åstrand , 2011 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682347, 1442291] ) ,tallsumpskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690138, 1466818] ) ,lågörtlövskog slänt från f d banvall, troligen gammal tomtmark ,100 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Equisetum palustre    Kärrfräken
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Equisetum pratense    Ängsfräken
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog ,t.riklig ,2017 (IPt & SNy)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Equisetum scirpoides    Trådfräken
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ) ,barrskogskärr med rika källflöden ,sparsamt ,1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen, norra delen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,källdråg i sumpskogskant mot rikkärr ,sparsam och lokal ,2007 (LBr)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ) ,fuktig botten gammalt kalkbrott ,> 50 på ca 1 m2 ,1989 (HWk)
"Krapplöt" S brotten= Buråns N strand i nedre kartkanten (DF-60) (12E 5j , [66751, 14453] ) ,fuktig blandskog,kalkbrott , 1991 (GEn & HEn)
"Norhyttan, kalkbrottet vid avtaget ""Gripmossvägen"", kalkbrottets botten och väggar" (DFl-60) (12E 5j , [66761, 14479] ) ,kalkbrottets sumpiga botten och dess väggar ,massförekomst ,1990 (GEn)
Långvasselbron (artp.) (12E 4j , [6674855, 1445525] ) ,kalkbrott , 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675180, 1441860] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Norhyttan, kalkbrott 50m in efter Gripmossvägen (artp.) (12E 5j , [6676006, 1447973] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677800, 1448870] ) ,glest trädbevuxet kalkkärr , 1986 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678500, 1447750] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Lindbastmora nedanför gruvhålet (artp.) (12F 8b , [6692040, 1457940] ) ,rikkärr. , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Equisetum sylvaticum    Skogsfräken
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Equisetum variegatum    Smalfräken
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ) ,barrskogskärr med rika källflöden ,sparsamt ,1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen, norra delen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,källa i sumpskogskant mot rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677670, 1448680] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Ö om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) ,kärr , 2004 (GWm)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,fåtalig ,2011 (LBr)
"Krapplöt" S brotten= Buråns N strand i nedre kartkanten (DF-70) (12E 5j , [66751, 14453] ) ,fuktig blandskog,kalkbrott , 1991 (GEn & HEn)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677800, 1448870] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678500, 1447750] ) , , 1984 (Janolof Hermansson)
Botrychium lanceolatum    Topplåsbräken
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan ( Gunnar o Henry Erikssons lokal från 1991) (12E 6i , [66801, 14445] ) , ,> 30 ex. ,2008 (IPt)
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,ängsartad vägkant med bl a höstlås-bräken ,10 ex 1990 ,1990 (GEn, HEn)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Baggvikengränsen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1444451] ) , ,1 ,2019 (Åke Berg)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) , ,48 stjälkar/strån/skott ,2016 (Tomas Ljung)
Pundbackarna (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) ,frisk gräsmark med björk gammal skogsvägslöpa runt fd timmeravlägg, gräsbevuxen. , 2015 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) ,ett exemplar saknar helt klorofyll, men syntes vitalt (se bild). ,106 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680165, 1444453] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Maja Wressel)
Pundbackarna (artp.) (12E 6i , [6680165, 1444471] ) , ,noterad ,2010 (Thomas Appelqvist, Mattias Lindholm,)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680183, 1444460] ) , ,1 ,2018 (Maja Wressel)
Gänsenvägen, Pundet (artp.) (12E 6i , [6680190, 1444410] ) , ,31 plantor/tuvor ,2016 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Pundet (artp.) (12E 6i , [6680220, 1444390] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2018 (Pelle Adenäs)
Pundet (artp.) (12E 6i , [6680220, 1444390] ) , , 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Botrychium lunaria    Låsbräken
N om Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14395] ) ,kalkstig ,rikligt ,1990 (GEn)
"Säfsbanan" ,Ö om Myrmossen (12E 1h , [66583, 14388] ) , , 1990 (GEn)
Aspfallet (12E 3i , [6667500, 1440950] ) ,vägkant ,1 ex ,2012 (DABS)
Burängsberget mot Kärrgruvan (12E 5j , [66759, 14465] ) ,på körväg m. grässträng ,enst. ,1991 (GEn & HEn)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ) ,gräsbevuxen mittremsa på skogsväg ,13 ex ,1989 (HWk)
Landsväg mot Gänsen, N om Övre Noren (12E 5j , [66793, 14466] ) ,vägkant i matta av kattfot ,1 ex ,1990 (GEn)
Landsväg SV om Gänsen ca 200 m N punkt 257,10, i landsvägskanten (12E 6i , [66801, 14445] ) ,ört- och risrik vägren ,< 10 ex ,1990 (GEn)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats ,flera stora ex. ,2012 (IPt & JOs)
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [66900, 14663] ) ,torrbacke vid linbanefäste ,enstaka ,1988 (SNy)
Palahöjden, Grangärde s:n (artp.) (12E 1h , [6658707, 1438186] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Trollberget (artp.) (12E 3i , [6668450, 1443030] ) ,gräsrik hällmark som används för majbrasa , 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673695, 1441620] ) ,slåtteräng , 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Långvasselheden, S om Hamptjärn, södra sidan av vägen (artp.) (12E 4i , [6674500, 1444655] ) ,vägkant, gammal timmerupplagsplats? , 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Skattlösberg, mellan byn och landsvägen (artp.) (12E 4i , [6674600, 1441100] ) ,vägkant , 1995 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Långvasselbron (artp.) (12E 4j , [6674855, 1445525] ) ,kanten av kalkbrott , 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Burängsberg (artp.) (12E 5j , [6675829, 1446297] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Gänsen SV-ut längs vägen mot Norhyttan (artp.) (12E 6i , [6680155, 1444555] ) ,ängsartad vägkant ,1 plantor ,1996 (JEd)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) , ,8 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) , ,2 stjälkar/strån/skott ,2016 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680177, 1444486] ) , ,4 stjälkar/strån/skott ,2018 (Maja Wressel)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680182, 1444483] ) , ,1 ,2018 (Maja Wressel)
Pundet (artp.) (12E 6i , [6680220, 1444390] ) , , 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Fågelmossarna, O m Lindesnäsvägen (artp.) (12E 6i , [6681600, 1443150] ) ,igenväxande slåtteräng , 1990 (Janolof Hermansson)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678500, 1459000] ) ,hävdad ängsmark , 1986 (Janolof Hermansson)
Stakheden Nyhammar (artp.) (12F 7a , [6685230, 1453279] ) ,på torr sandig ängsmark i anslutning till plantskolan. ,50 plantor/tuvor ,2020 (Uno Skog)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685658, 1453577] ) ,vägkant ,1 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes Hästberg (artp.) (12F 7b , [6689700, 1459200] ) , , 1989 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.) (12F 8b , [6690280, 1459160] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Laxsjö (artp.) (12F 8c , [6690830, 1461240] ) ,vägkant , 2005 (Gunnar Eriksson)
Stockgropskorsningen (artp.) (12F 9b , [6695731, 1458718] ) ,torr gräsmark med buskar igenväxande timmeravlägg längs skogsbilväg. ,30 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Botrychium matricariifolium    Rutlåsbräken
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan ( Gunnar o Henry Erikssons lokal från 1991) (12E 6i , [66801, 14445] ) , ,3 ex. ,2008 (IPt)
SV om Gänsen längs vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,ängsartad vägkant med bl a höst- och topplåsbräken ,1 ex ,1991 (GEn&HEn, kontr. B. Jonsell)
Ö om Storån uppströms Tuna Hästberg, vändplan i N-änden av skogsväg (12F 8c , [66914, 14638] ) ,vägkant med ängs-vegetation ,2 ex ,1992 (TLj, AJs o a)
Limberget ovan Bockmossen, vid linbanefästet (12F 8d , [66900, 14663] ) ,i torrbacke ,3 ex ,1988 (SBm & SNy)
Pullingberget (artp.) (12E 6h , [6681420, 1437950] ) , , 1988 (Janolof Hermansson)
Pundbackarna (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) ,frisk gräsmark med björk , 2015 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) ,öppen moränmark avröjt gammalt timmerupplag ,4 stjälkar/strån/skott ,2016 (Tomas Ljung)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) ,frisk gräsmark ,4 stjälkar/strån/skott ,2020 (Tomas Ljung)
Gänsenvägen, Pundet (artp.) (12E 6i , [6680190, 1444410] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Pundet (artp.) (12E 6i , [6680220, 1444390] ) , , 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Storån, O om vändplan ca 700 m N om Hästbergs-Flatnan (artp.) (12F 8c , [6691455, 1463855] ) ,skogsvägvändplan med ängsvegetation , 1997 (Anders Janols)
Botrychium multifidum    Höstlåsbräken
SV om Gänsen efter landsvägen ca 200 m N punkt 257,8 (12E 6i , [66801, 14445] ) ,timmerupplag med smultron ,3 ex ,1990 (GEn & HEn)
Gänsen SV-ut längs vägen mot Norhyttan (artp.) (12E 6i , [6680155, 1444555] ) ,ängsartad vägkant ,2 plantor ,1996 (JEd)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680164, 1444471] ) ,torr gräsmark ,1 plantor/tuvor ,2020 (Tomas Ljung)
Botrychium simplex    Dvärglåsbräken
Burängen ,gammal körväg ,1 ex. ca 1 dm högt,(Pauls hökögon fann exemplaret) ,2003 (Paul Sand ,IPt)
Burängen ,gammal körväg ,(GEn & Knut Källström) * 14 ex ,1993 (GEn)
Botrychium virginianum    Stor låsbräken
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14580] ) ,dikat rikkärr i sydsluttning med granungskog, bland piprör, majviva, tvåblad, vårärt m m, ,14 ex varav 6 fertila ,1987 (AJs o a)
Lindbastmora (12F 8b , [6692125, 1458020] ) , ,5 ex ,2004 (IPt & AÖg)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr 350m N (artp.) (12F 8b , [6692081, 1458060] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Polypodium vulgare    Stensöta
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Djupa dalen (artp.) (12E 3i , [6669034, 1442124] ) ,brant ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Lövön (artp.) (12F 5b , [6677146, 1456630] ) ,blåbärsbarrskog fuktig skiktad barrskog med rikligt av lågor ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Pteridium aquilinum    Örnbräken
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönnberget (artp.) (12E 3i , [6666231, 1443636] ) ,sumpblandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Paljakoberget (artp.) (12E 3i , [6666241, 1443636] ) ,sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rönnberget (artp.) (12E 3i , [6666852, 1443208] ) ,sluttande fuktig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668253, 1445325] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679624, 1443730] ) ,källkärr med glest av tall , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6678086, 1449235] ) ,sumpbarrskog på kalkgrund , 2013 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6681961, 1446933] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694705, 1452573] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Phegopteris connectilis    Hultbräken
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673685, 1441541] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes    Svartbräken
Limberget,~100 m S om Bockmossen,anrikningsverk (12F 7d , [66897, 14662] ) ,tvärbrant häll mot Ö ,urkalksten ,flera 10-tal grupper ,1987 (AJs)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680055, 1452863] ) ,lågörtgranskog blockigt och med en hög ostvänd klippvägg , 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680183, 1452823] ) ,lågörtbarrskog sydvänd lodyta inne i gammalt kalkbrott , 2015 (Janolof Hermansson)
Asplenium viride    Grönbräken
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ) ,skog med flyttblock av kalk , 2018 (SNy)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689054, 1455493] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens)
Athyrium filix-femina    Majbräken
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Cystopteris fragilis ssp. fragilis    Stenbräken
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Östra Digerskyttberget (artp.) (12E 3i , [6669278, 1442356] ) ,gran i grannaturskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.) (12E 5j , [6679244, 1449560] ) ,gruva gammalt kalkbrott med 5 m höga klippväggar , 2014 (Janolof Hermansson)
Gymnocarpium dryopteris    Ekbräken
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673685, 1441541] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678297, 1448060] ) ,gammal skog , 2014 (Janolof Hermansson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,längs skogsstig ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nyhammar, V om kanalen (artp.) (12F 7a , [6685365, 1454232] ) ,lövskog björk-gråal-sälg med underväxt av hägg på f d åker-betesmark ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Matteuccia struthiopteris    Strutbräken
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , , 2004 (GWm)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Woodsia ilvensis    Hällebräken
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ) ,bergklippa , 2012 (DABS,IPt)
Svensksjöån (artp.) (12E 3i , [6669263, 1442312] ) ,mindre sydvänd bergsbrant , 2009 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683488, 1443896] ) ,ganska ytblockigt , 2014 (Janolof Hermansson)
Södra Uvberget (artp.) (12F 5a , [6679300, 1452802] ) ,blåbärsbarrskog blockigt barrskog med gamla vårtbjörkar nedanför hällmark , 2015 (Janolof Hermansson)
Dryopteris carthusiana    Skogsbräken
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Raskaberget (12E 5h , [6678484, 1437075] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Dryopteris dilatata    Lundbräken
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Dryopteris expansa    Nordbräken
Raskaberget (12E 5h , [6678484, 1437075] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Dryopteris filix-mas    Träjon
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Limberget (12F 7d , [6689, 1466] ) ,bergrot,tvära sluttn.kalkbrott,lövskog ,t.rikl. ,1987 (AJs)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,längs skogsstig ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Blechnum spicant    Kambräken
Bringsjöberg, nordsluttningen av Trollberget (artp.) (12E 3i , [6668680, 1443190] ) ,granskog , 1990 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Gettjärnen, S om tjärnen (artp.) (12E 3j , [6667250, 1445180] ) ,fuktig granskog , 1980 (Gunnar Karlsson)
Gropberget (artp.) (12F 3a , [6665290, 1452270] ) ,blåbärsgranskog , 2014 (Lars Johansson)
Larix decidua    Europeisk lärk
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Picea abies    Gran
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682095, 1456807] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671368, 1444069] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Malingsåsarna (artp.) (12E 8j , [6693310, 1447290] ) ,tallmo, ås ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ullnäset-Mässan (artp.) (12F 4b , [6673807, 1456126] ) ,gammal gran , 2013 (Janolof Hermansson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pinus sylvestris    Tall
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682095, 1456807] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Lövfallsberget (artp.) (12E 2h , [6664996, 1439904] ) ,med stort inslag av asp och björk , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Östra Digerskyttberget (artp.) (12E 3i , [6669127, 1441967] ) ,nedanför klippvägg , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Långvasselheden, vid ån (artp.) (12E 4i , [6674223, 1444735] ) ,vid ån ,80 cm grov och mycket gammalt träd med överväxt brandljud ,2014 (Janolof Hermansson)
Långvasselheden, vid ån (artp.) (12E 4i , [6674230, 1444728] ) ,sandtallskog vid ån ,90 cm grov och mycket gammalt träd ,2014 (Janolof Hermansson)
Mackmosskullen (artp.) (12E 5h , [6679404, 1436397] ) ,blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Johan Abenius)
Nybrännbergets NR (artp.) (12E 6i , [6682563, 1444385] ) ,lövrik naturskog, ostsluttning ,noterad ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Nybrännbergets NR (artp.) (12E 6i , [6682621, 1444451] ) ,lövrik naturskog, ostsluttning ,noterad ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Kvarnberget, öster om Flen (artp.) (12E 7i , [6688029, 1443761] ) ,brant med äldre barrblandskog ,55 cm, ca 400 år ,2018 (Lars-Ove Wikars, Matilda Elgerud, Bo karlstens)
Kvarnberget, öster om Flen (artp.) (12E 7i , [6688039, 1443742] ) ,brant med äldre barrblandskog ,55 cm, ca 400 år ,2018 (Lars-Ove Wikars, Matilda Elgerud, Bo karlstens)
Kvarnberget, öster om Flen (artp.) (12E 7i , [6688057, 1443749] ) ,brant med äldre barrblandskog ,50 cm, ca 300 år, stämplad, yxhugg i bas. strax nedanför mycket gammal gran (250 år?) ,2018 (Lars-Ove Wikars, Matilda Elgerud, Bo karlstens)
Blåkulltjärn NB (artp.) (12E 8i , [6692430, 1443680] ) ,äldre barrblandskog med lövinslag, torr, blockig mark, gles skog ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Kytjärnsberget (artp.) (12E 8j , [6691422, 1449472] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingsåsarna (artp.) (12E 8j , [6693310, 1447290] ) ,tallmo, ås ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ullnäset-Mässan (artp.) (12F 4b , [6673817, 1456103] ) ,gammal tall i blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ullnäset (artp.) (12F 5a , [6675462, 1454254] ) ,60 cm grovt träd , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Storfallsberg (artp.) (12F 6c , [6684743, 1461632] ) ,moränstrand vid sötvatten sjöstrand , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689552, 1464021] ) ,vid väg , 2013 (Janolof Hermansson)
Fänntjärnen (artp.) (12F 8a , [6690189, 1453254] ) ,blockig granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Brynberget (artp.) (12F 8a , [6693646, 1454776] ) ,hällmarkstallskog , 2011 (Janolof Hermansson)
O Dammsjön, N Gammelg.sjön (artp.) (12F 8b , [6692828, 1458913] ) , ,30 ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6693947, 1459391] ) ,lågörtbarrskog l , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6694145, 1459330] ) ,lågörtbarrskog l , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Gyllbergen (artp.) (12F 9c , [6696644, 1460885] ) ,lövrik ung barrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gyllbergen (artp.) (12F 9c , [6696978, 1461277] ) ,hällmarksbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Juniperus communis ssp. communis    En
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsmark , 2018 (IPt & SNy)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6663087, 1438794] ) ,åstrand med högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Rönnberget (artp.) (12E 3i , [6666983, 1443616] ) ,i glänta i blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Djupa dalen (artp.) (12E 3i , [6669122, 1442253] ) ,fuktig skog ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
"Storsjöån - ""Sandsjöheden""" (artp.) (12E 4h , [6671998, 1437266] ) ,sandtallskog gammal naturskogsartad lingontallskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673811, 1443998] ) ,högörtsvegetation i åstranden , 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673838, 1444276] ) ,blåtåtelkärr med gamla tallar o granar , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Långvasselheden, vid ån (artp.) (12E 4i , [6674256, 1444810] ) ,lågörtblandskog blockig strandnära skog ,15 cm grov en ,2014 (Janolof Hermansson)
Långvasslan, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.) (12E 4j , [6674297, 1445362] ) ,svämblandskog ,15 cm i diametern ,2014 (Janolof Hermansson)
Pajsoån, Dammfallet (artp.) (12E 5h , [6676577, 1435297] ) ,blockstrand vid sötvatten , 2014 (Janolof Hermansson)
Burån, V om Stora Norbergsmossen (artp.) (12E 5i , [6675472, 1444898] ) ,svämblandskog glest på åsar mellan ån och gamla åfåror ,25 cm grovt träd ,2014 (Janolof Hermansson)
Burån, V om Stora Norbergsmossen (artp.) (12E 5i , [6675536, 1444986] ) ,svämblandskog glest på åsar mellan ån och gamla åfåror ,12-15 cm grovt träd ,2014 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679696, 1443770] ) ,källkärr med glest av tall , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678272, 1447948] ) ,barrsumpskog örtrik kalkpåverkad , 2014 (Janolof Hermansson)
Håjensån (artp.) (12E 8j , [6692230, 1446622] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Håjensån (artp.) (12E 8j , [6692609, 1446464] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ullnäset-Mässan (artp.) (12F 4b , [6673849, 1456096] ) ,en vid strand 10 cm i diameter , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Populus tremula    Asp
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Saxdalen SO (27B) (artp.) (12F 8b , [6693329, 1458662] ) , ,1 ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Bo karlstens, Anders Janols)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kytjärnsberget (artp.) (12E 8j , [6691445, 1449476] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix aurita    Bindvide
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ) ,badplats , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Salix caprea var. caprea    Sälg
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Östra Digerskyttberget (artp.) (12E 3i , [6669127, 1441967] ) ,intill klippvägg i blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Norhyttan, kalkbrott 50m in efter Gripmossvägen (artp.) (12E 5j , [6676006, 1447973] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
V om Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683980, 1442478] ) ,granplanterad hagmark , 2013 (Janolof Hermansson)
V om Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6684312, 1442231] ) ,sumpblandskog i ravin mellan åsar , 2013 (Janolof Hermansson)
Hökmyrbrännan (artp.) (12E 8i , [6691971, 1444558] ) ,blockig blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689722, 1463718] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran (artp.) (12F 9b , [6695114, 1459072] ) ,solitär grov och gammal sälg , 2013 (Janolof Hermansson)
Salix cinerea    Gråvide
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Salix lapponum    Lappvide
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,strand , 2016 (IPt)
Salix myrsinifolia    Svartvide
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Salix pentandra    Jolster
Gräsån, Norhyttevägen, (12E 7h , [66861, 14395] ) , ~refl~ ,fuktigt vägdike , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Pajsoån, Påvamossen (artp.) (12E 4h , [6674789, 1439741] ) ,gles sumpskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6683927, 1457513] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Salix phylicifolia    Grönvide
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägslänt , 2012 (IPt & JOs)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Salix repens ssp. repens    Krypvide
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myrica gale    Pors
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,myrkant , 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671056, 1443902] ) ,högörtsvegetation intill pillisoån , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Alnus glutinosa    Klibbal
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) ,kalkstig , 1997 (GEn)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682095, 1456807] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Skackelberget (artp.) (12E 3j , [6667377, 1446109] ) ,sumpgranskog med gamla klibbalar , 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673811, 1443998] ) ,högörtsvegetation i åstranden , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 5j , [6675006, 1448659] ) ,översilad sluttning med rikkärrskaraktär , 2015 (Janolof Hermansson)
Mellangåstjärnen omr. 51 (artp.) (12E 6j , [6682321, 1448770] ) , ,noterad ,2019 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Hommansberget omr 46 (artp.) (12E 8i , [6690991, 1444121] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Hommanberget omr 46 (artp.) (12E 8i , [6692172, 1444391] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Blåkulltjärn NB (artp.) (12E 8i , [6692455, 1443634] ) ,äldre barrblandskog med lövinslag, frisk, blockig mark ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Malingarna, Sågberget (artp.) (12E 8j , [6692249, 1447934] ) ,kärr med al sumpskog med gran , 2015 (Janolof Hermansson)
Håjensån omr. 47 (artp.) (12E 8j , [6692521, 1446293] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Sören Nyström, Stig-Åke Svenson, Sebastian Kirppu)
Håjensån omr 47 (artp.) (12E 8j , [6692866, 1445883] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Sunnansjö sjukstuga (artp.) (12F 5a , [6677725, 1452896] ) ,öppen fastmark - med eller utan enstaka träd slänt till kanal , 2015 (Janolof Hermansson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6683661, 1457395] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6683673, 1457940] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6683805, 1457521] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna S omr. 37 (artp.) (12F 6b , [6683825, 1457505] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6683887, 1458038] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna S omr. 37 (artp.) (12F 6b , [6683890, 1457963] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6683927, 1457513] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684032, 1457416] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684068, 1457729] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684073, 1457585] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684137, 1458098] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684570, 1457939] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.) (12F 6b , [6684607, 1457984] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684650, 1457739] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.) (12F 7b , [6685087, 1458018] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685097, 1458671] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685111, 1458078] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685230, 1457864] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685240, 1458069] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685241, 1458067] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685325, 1458213] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685580, 1458523] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.) (12F 7b , [6685616, 1458455] ) ,klibbalskärr ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.) (12F 7b , [6685692, 1458367] ) ,klibbalskärr ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685692, 1458749] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685825, 1458316] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685880, 1457990] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685908, 1458251] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 (artp.) (12F 7b , [6685996, 1458444] ) ,klibbalskärr ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6686031, 1458509] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.) (12F 7b , [6686116, 1458652] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6686147, 1458070] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr. 37 N (artp.) (12F 7b , [6686350, 1458836] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Tansbäcken omr 36 (artp.) (12F 7b , [6687934, 1455639] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6688125, 1455611] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Tansbäcken omr 36 (artp.) (12F 7b , [6688136, 1455804] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6688141, 1455561] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6688890, 1455329] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Alnus glutinosa x incana    
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
V Sexberget (artp.) (12E 5j , [6678200, 1449227] ) ,kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Alnus incana    Gråal
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694014, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Atlasruta (12F 6a ) , ,frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668440, 1445430] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Vändleberget (artp.) (12E 6j , [6680686, 1445720] ) , ,noterad ,2002 (Lars Erik Norbäck)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Betula nana    Dvärgbjörk
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,myrkant , 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.) (12E 4i , [6671192, 1440462] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Betula pendula    Vårtbjörk
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Korsnäsberget, SO om Korängskällan (artp.) (12F 6a , [6681415, 1454507] ) ,lågörtlövskog triviallövskog på f d hagmark ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Stockgropsån (artp.) (12F 8b , [6694964, 1458095] ) ,blåbärsgranskog mossigt , 2015 (Janolof Hermansson)
Betula pubescens    Glasbjörk
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Corylus avellana    Hassel
Saxberget (artp.) (12F 3a , [6668576, 1454679] ) , , 2010 (Rolf Hane)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690390, 1459230] ) , , 1990 (Gunnar Karlsson)
Bockmossen (artp.) (12F 8d , [6690085, 1466876] ) , ,fullt utvecklade blad ,2013 (Anders Janols)
Fagus sylvatica    Bok
Kullen, gamla skogvaktarbostället (12E 7j , [6689, 1447] ) ,odlingsrest, anmärkningsvärt i denna karga finnmark ,flerstammigt lummigt träd med skal efter nerfallna bokollon på marken ,2012 (GEn)
Quercus robur    Ek
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott ,flera små plantor ,2017 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm
Abborberg vid Hemmossbäcken (12E 4i , [66702, 14426] ) ,slylövskog ,1 träd ,1985 (LBr)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Centralvägen, Grängesberg (artp.) (12F 2a , [6662291, 1454578] ) ,ruderatmark ,planterade träd längs vägen vid museet och gruvarbetarnas arkiv ,2011 (Ulf Sperens)
Bergsmansvägen, Grängesberg (artp.) (12F 2a , [6663060, 1454731] ) ,ruderatmark ,plantor/tuvor ,2011 (Ulf Sperens)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.) (12F 5b , [6677762, 1458516] ) , ,1 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690128, 1466881] ) ,högörtlövskog fuktigt ,1 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690138, 1466818] ) ,lågörtlövskog slänt från f d banvall, troligen gammal tomtmark ,2 almar á 30 cm grova, 1 alm á 15 cm, 1 alm á 7 cm ,2016 (Janolof Hermansson)
Humulus lupulus    Humle
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Urtica dioica ssp. dioica    Brännässla
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,gammal vall helt invaderad av lentåtel , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685851, 1443336] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott, i kalkbrottet , 2014 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Bistorta vivipara    Ormrot
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.) (12E 2h , [6664623, 1439514] ) ,grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673691, 1441650] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Grängesberg Ö (artp.) (12F 2b , [6661784, 1457060] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Laxsjön (artp.) (12F 7b , [6689283, 1459208] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692764, 1459794] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692847, 1457696] ) , ,noterad ,2019 (Emil Persson)
Fallopia convolvulus    Åkerbinda
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Fallopia japonica    Parkslide
Parkslide Grängesberg 1 (artp.) (12F 2a , [6661998, 1454340] ) , ,noterad ,2020 (Simon Wedin)
Parkslide Grängesberg 3 (artp.) (12F 2a , [6662205, 1453711] ) , ,noterad ,2020 (Simon Wedin)
Grängesberg Parkslide 2 (artp.) (12F 2a , [6662284, 1454151] ) , ,noterad ,2020 (Simon Wedin)
Trädgårdsvägen (artp.) (12F 2b , [6664133, 1455810] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Broström)
Parkvägen 20 (artp.) (12F 2b , [6664718, 1456197] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Broström)
Parkvägen 22 (artp.) (12F 2b , [6664743, 1456254] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Broström)
Orrbacken (artp.) (12F 2b , [6664806, 1456052] ) , ,noterad ,2020 (Sofia Broström)
Persicaria amphibia    Vattenpilört
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Persicaria hydropiper    Bitterpilört
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Persicaria lapathifolia ssp. pallida    Vanlig pilört
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Persicaria maculosa    Åkerpilört
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Polygonum aviculare    Trampört
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rumex acetosa ssp. acetosa    Ängssyra
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex acetosella var. acetosella    Bergsyra
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rumex acetosella var. tenuifolius    Rödsyra
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Rumex aquaticus    Hästskräppa
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [6663630, 1448910] ) ,vägdike nära vägtrumma ,fåtal ,2007 (IPt)
Rumex longifolius    Gårdsskräppa
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Gräsån, Norhyttevägen, (12E 7h , [66861, 14395] ) , ~refl~ ,fuktigt vägdike , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Chenopodium album    Svinmålla
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Chenopodium capitatum    Smultronmålla
Västansjö i trädgård hos Anna och Karl Johansson (12F 6a , [6681230, 1452620] ) ,trädgård i rabatter (obs! andrahandsuppgift, ej sedd men godtagen av TLj). ,rikligt ,1986 (TLj)
Nyhammar Källtorpsvägen 1 (12F 6a , [6684910, 1454037] ) ,tomtmark ,rikligt spridd , ursprung från Västansjö ,2011 (Bo Söderholm)
Chenopodium suecicum    Svenskmålla
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Montia fontana    Källört
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Arenaria serpyllifolia    Sandnarv
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ) ,torra sandmarker ovägkanter etc. ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Cerastium arvense    Fältarv
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Cerastium fontanum ssp. vulgare    Hönsarv
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Dianthus barbatus    Borstnejlika
Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Dianthus deltoides    Backnejlika
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Erik Skoghs mark,Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) , ~refl~ ,ängsmark både torr och fuktäng , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Morhagen (artp.) (12F 5b , [6677030, 1455348] ) ,ängsmark vid uthus. ,noterad ,2017 (Lars Asklund)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Herniaria glabra    Knytling
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar SV brandstn. (12F 7a , [66857, 14535] ) ,torra sandmarker o vägkanter etc. ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Grängesberg station (artp.) (12F 2b , [6662073, 1455379] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Grangärde camping (artp.) (12F 6a , [6682712, 1454614] ) , ,30 ,2018 (Maja Wressel)
Grangärde, husvagnscampingen (artp.) (12F 6a , [6682770, 1454550] ) ,grusmark , 2009 (Kjell Eriksson)
Plantskolan (artp.) (12F 6a , [6684954, 1453423] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Brandstation (artp.) (12F 7a , [6685722, 1453601] ) , ,50 ,2018 (Maja Wressel)
Lychnis flos-cuculi    Gökblomster
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66862, 14394] ) ,fuktig vägkant längs Norhyttevägen , 2000 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lillheden (artp.) (12F 6b , [6684196, 1455029] ) ,högörtlövskog älggräs-humleblomster ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Moehringia trinervia    Skogsnarv
Norrbo vid ån (12F 6a , [66843, 14531] ) ,lundsnår , 1989 (JEd & LBr)
Limberget (12F 7d , [6689, 1466] ) ,bergrot,tvära sluttn.kalkbrott,lövskog ,fl. ,1987 (AJs)
Sagina procumbens    Krypnarv
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Saponaria officinalis    Såpnejlika
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Scleranthus annuus ssp. annuus    Grönknavel
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Silene dioica    Rödblära
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671502, 1460441] ) ,blåbärstriviallövskog alla barrträd avverkade för 10 år sedan , 2015 (Janolof Hermansson)
Silene latifolia x dioica    
Lindbastmora rikkärr (12F 8b , [6692046, 1457954] ) ,rikkärr med buskar ,1 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Silene latifolia    Vitblära
Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1454] ) ,åkerkanter-vägkanter ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Sunnansjö,Sandviksvägen (12F 5a , [66776, 14543] ) ,nära badet ,spridd ,1992 (OSt)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ) ,vägdike vid uppfart till gård ,några ex ,1988 (HWk)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ) ,vägkanter o.gräsmarker ,fl. ,1988 (TLj)
Silene vulgaris    Smällglim
Ö.om Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , , 1990 (GEn)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ) ,vägkant ,enstaka ex ,1989 (HWk)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ) ,vägdike vid uppfart till gård , 1988 (HWk)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Spergula arvensis    Åkerspergel
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Spergularia rubra    Rödnarv
Sunnansjö , nära hembygsmuseet (12F 5a , [6677, 1453] ) ,sandplan , 1992 (OSt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Grangärde musteri, Holen (artp.) (12F 6a , [6683640, 1454350] ) ,grusplan vid husvägg ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Stellaria alsine    Källarv
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Stellaria graminea    Grässtjärnblomma
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma
Limberget (12F 7d , [6689, 1466] ) ,bergrot ,2 stora grupper ,1987 (AJa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Stellaria media    Våtarv
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nuphar lutea    Gul näckros
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ) ,myrgöl , 2020 (SNy)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6662436, 1438717] ) ,höljegöl , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671056, 1443902] ) ,högörtsvegetation intill pillisoån , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6671806, 1440487] ) ,tjärn i myr , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nymphaea alba ssp. alba    Vit näckros
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,sjö , 2016 (IPt)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Nymphaea alba ssp. candida    Nordnäckros
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ) ,strand , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670666, 1440301] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670737, 1440183] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Rastplats E45 Björnån. (artp.) (12E 4i , [6672229, 1440418] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6691010, 1445800] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693189, 1448139] ) , ,1 ,2016 (Henrik Spovin)
Aconitum x stoerkianum    Trädgårdsstormhatt
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Actaea spicata    Trolldruva
Lövfallsberget (12E 3h , [66651, 14398] ) ,lövrik brantskog ,sparsamt ,1985 (LBr)
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ) ,främst i botten av gamla brott ,t.rikl. ,1987 (AJs)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,örtrik öppen blandskog ,rikl. ,1989 (IAn)
Lövfallsberget (artp.) (12E 3h , [6665083, 1439944] ) ,örtrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lövfallsberget (artp.) (12E 3h , [6665309, 1439857] ) ,örtrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6667983, 1441480] ) ,ravin / källpåverkad mark , 1996 ((sks), Tomas Salander)
Sörberget (artp.) (12E 4j , [6671397, 1446403] ) ,efter bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Stora Norbergsmossen, O om Burån (artp.) (12E 5j , [6675983, 1445024] ) ,kalkbarrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.) (12E 5j , [6679166, 1449498] ) ,lågörtgranskog mix av friskt och fuktigt ,1 planta ,2014 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681277, 1447720] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Vändleberget 200 m Ö (artp.) (12E 6j , [6681714, 1445569] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685822, 1443359] ) ,lågörtgranskog sluttande kalkmarksskog vid kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685851, 1443336] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott, i kalkbrottet , 2014 (Janolof Hermansson)
Blåkulltjärn NB (artp.) (12E 8i , [6692460, 1443735] ) ,lövrik granskog, lok ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Tolaberget 600 m Ö (artp.) (12F 4b , [6672875, 1459501] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Storfallberg (artp.) (12F 6c , [6684901, 1462035] ) ,ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn ,noterad, k-skog. gammal betesskog ,2019 (Anders Janols)
V Backrilles tjärn (artp.) (12F 7c , [6686437, 1461917] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
NV Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690431, 1458736] ) ,kalkbarrskog / , 2005 ((sks), Kjell Haglund)
NV Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690787, 1458730] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694843, 1458406] ) ,sluttning i ravin , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Hepatica nobilis    Blåsippa
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Atlasruta (12F 5a ) ,örtrika skogar a ,frekvens allm. , 1985 (LBr)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ) ,skog med flyttblock av kalk , 2018 (SNy)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2009 (LBr)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,örtrik öppen blandskog ,rikl. ,1989 (IAn)
Lövfallsberget (artp.) (12E 3h , [6665333, 1439892] ) ,örtrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668394, 1445422] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668410, 1445334] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668531, 1445478] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Källfallet (artp.) (12E 4i , [6674957, 1441706] ) ,granskog på kalkmark , 2010 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.) (12E 4j , [6671449, 1446527] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.) (12E 5j , [6676205, 1446864] ) ,lågörtgranskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder , 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.) (12E 5j , [6676215, 1446894] ) ,lågörtblandskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder , 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.) (12E 5j , [6676294, 1446907] ) ,lågörtblandskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder , 2014 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6678063, 1449219] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
V Sexberget (artp.) (12E 5j , [6678200, 1449227] ) ,kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678267, 1448057] ) ,gammal skog , 2014 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678305, 1447967] ) ,lågörtgranskog gammal skog , 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.) (12E 5j , [6679166, 1449498] ) ,lågörtgranskog mix av friskt och fuktigt , 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.) (12E 5j , [6679238, 1449584] ) ,mix av friskt och fuktigt mellan kalkbrotten , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen mellan vägen och mossen (artp.) (12E 6i , [6682475, 1442182] ) ,fuktig kalkbarrskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682547, 1442791] ) ,örtrik granskogsdunge , 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682562, 1442746] ) ,örtrik rikkärr på nytt hygge , 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442651] ) ,fuktig-våt kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683269, 1442623] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd. kalkbrott (artp.) (12E 6i , [6684533, 1443706] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681127, 1447733] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681203, 1447750] ) ,lågörtgranskog källdråg , 2015 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681277, 1447720] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Vändleberget 200 m Ö (artp.) (12E 6j , [6681714, 1445569] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685841, 1443329] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.) (12E 8i , [6692298, 1443795] ) ,lågörtsgranskog , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Abborres 800 m V (artp.) (12F 3a , [6668257, 1454743] ) ,bergbrant / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Saxberget (artp.) (12F 3a , [6668555, 1454418] ) ,barrskog i branter lövrikt , 2014 (Janolof Hermansson)
Saxberget, NV om Långfallsgruvan (artp.) (12F 3a , [6669831, 1451625] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Saxberget, NV om Långfallsgruvan (artp.) (12F 3a , [6669852, 1451554] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Tolaberget 600 m Ö (artp.) (12F 4b , [6672875, 1459501] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Kocklaberget 400 m SO (artp.) (12F 5a , [6679021, 1451060] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680192, 1452820] ) ,lågörtbarrskog intill gammalt kalkbrott , 2015 (Janolof Hermansson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684025, 1458208] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684261, 1458252] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684882, 1458194] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Storfallsberg (artp.) (12F 6c , [6684826, 1461895] ) ,granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Storfallberg (artp.) (12F 6c , [6684901, 1462035] ) ,ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn ,noterad, k-skog. gammal betesskog ,2019 (Anders Janols)
Storfallsberg (artp.) (12F 6c , [6684993, 1461610] ) ,granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Frötjärnsberget 300 m Ö (artp.) (12F 7a , [6689010, 1451814] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gärdsbodarna omr. 37 N (artp.) (12F 7b , [6686159, 1458754] ) , ,noterad ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Tansbäcken omr 36 (artp.) (12F 7b , [6688924, 1455429] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689097, 1455506] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689148, 1455563] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken, Skröpängsmyran (artp.) (12F 7b , [6689156, 1455541] ) ,barrskog ställvis örtrikt ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689268, 1455672] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689993, 1455993] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
V Backrilles tjärn (artp.) (12F 7c , [6686437, 1461917] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Bytthällan (artp.) (12F 7c , [6686490, 1461907] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Rönningen (artp.) (12F 7c , [6687546, 1461305] ) ,granplanterad hagmark , 2013 (Janolof Hermansson)
Flatenberget (artp.) (12F 7c , [6688385, 1461814] ) ,örtrik granskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Flatenberget (artp.) (12F 7c , [6688474, 1460866] ) ,örtrik granskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Flatenberget (artp.) (12F 7c , [6688694, 1460835] ) ,örtrik granskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689738, 1463746] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689818, 1463771] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694545, 1452813] ) ,örtrik granskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Hästbergsklack (artp.) (12F 8b , [6690306, 1459050] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
NV Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690431, 1458736] ) ,kalkbarrskog / , 2005 ((sks), Kjell Haglund)
NV Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690787, 1458730] ) ,kalkbarrskog / , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692365, 1458223] ) ,ca 60-årig kalkmarksbarrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693727, 1458719] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693904, 1458525] ) ,hygge , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694033, 1458550] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694048, 1458601] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Hästbergs klack, ostsidan (artp.) (12F 8c , [6690378, 1460204] ) ,lågörtbarrskog blockigt ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Laxsjön, herrgårdsparken (artp.) (12F 8c , [6690636, 1461463] ) ,lövskog med äldellövträd , 2014 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.) (12F 9a , [6695306, 1452301] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Anemone nemorosa    Vitsippa
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 4j , [6674905, 1448648] ) ,lågörtgranskog översilad sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685841, 1443329] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686194, 1446746] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.) (12F 2b , [6663433, 1455721] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Västansjö (artp.) (12F 6a , [6682119, 1452904] ) , ,3 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Nyhammar, V om kanalen (artp.) (12F 7a , [6685365, 1454232] ) ,lövskog björk-gråal-sälg med underväxt av hägg på f d åker-betesmark ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693385, 1458660] ) ,gransumpskog örtrikt , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Pulsatilla vernalis    Mosippa
Ö-sidan länsväg 247 ,S skylten (12E 8j , [66934, 14469] ) , ,30-tal ,1987 (OPe)
Sunnansjö ,Morhagen (12F 5b , [6677120, 1455280] ) ,tomtmark ,1 ex. ,2005 (Bertil Gullmar)
Nyhammar 350 m NNO brandstn. (12F 7a , [66860, 14537] ) ,sandig örttallhed i byn ,enst. ,1989 (JEd & LBr)
Skyttänget, (12F 7b , [66853, 14556] ) ,tallskog på tomtmark,(platsen upplag för timmer) ,några ex. ,2005 (Eleonore Dammberg)
Saxhyttan , nära vägen mot Karlsänget (12F 7b , [66863, 14560] ) ,tallskog på tomtmark,(platsen upplag för timmer) ,några ex. ,2005 (Eleonore Dammberg)
Saxhyttan , Risgården (12F 7b , [66867, 14562] ) ,tallskog på grusås ,ej kollad ,2005 (Gunnel Hutter)
Sunnansjö, Tallheden (DF) (12F 5a , [66780, 14537] ) , ,>100 ex. ,1987 (OPe ( 2005 fåtallg, Bertil Gullmar))
Malingarna V-ut Ö om länsväg 247 (S skylten) (artp.) (12E 8j , [6693575, 1446841] ) , ,141 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693200, 1449720] ) ,tallskog , 2000 (Janolof Hermansson)
Malingarna, östra sidan av länsväg 247, vid S skylten (artp.) (12E 8j , [6693400, 1446900] ) , ,noterad ,1987 ((Rapportör) Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693426, 1446980] ) , ,blomning ,2013 (Tobbe Arnesson)
Malingarna Hysingdalen (artp.) (12E 8j , [6693544, 1446857] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693557, 1446852] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Malingarnas mosippor (artp.) (12E 8j , [6693560, 1446860] ) ,västvänd vägkant ,45 stänglar ,2009 (Uno Skog)
Malingarna Hysingdalen (artp.) (12E 8j , [6693561, 1446854] ) , ,12 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693565, 1446865] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna, Hysingdalen (artp.) (12E 8j , [6693581, 1446841] ) , ,2 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna Hysingdalen (artp.) (12E 8j , [6693591, 1446841] ) , ,48 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna, Väg 66 (artp.) (12E 8j , [6693592, 1446831] ) ,sandbarrskog ,20 plantor/tuvor ,2020 (Linus Jern)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693593, 1446838] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693594, 1446844] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693600, 1446842] ) , ,22 plantor ,2012 (Pelle Adenäs)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693600, 1446842] ) , ,25 plantor/tuvor ,2017 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Malingarna vid Igeltjärn (artp.) (12E 8j , [6693904, 1446504] ) , ,8 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson)
Malingarna vid Igeltjärn (artp.) (12E 8j , [6693904, 1446504] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693905, 1446509] ) ,tallskog vägkant ,1 plantor/tuvor ,2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693905, 1446509] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693915, 1446504] ) ,tallskog vägkant ,1 plantor/tuvor ,2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.) (12E 8j , [6693915, 1446504] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Tallmogården ovan jordkällaren (artp.) (12F 5a , [6677614, 1453675] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Tallmogården ovan jordkällaren (artp.) (12F 5a , [6677614, 1453675] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Lågnäsvägen (artp.) (12F 5a , [6677666, 1454024] ) , ,5 plantor/tuvor ,2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Lågnäsvägen (artp.) (12F 5a , [6677666, 1454024] ) , ,6 plantor/tuvor ,2019 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Lågnäsvägen (artp.) (12F 5a , [6677666, 1454024] ) , ,4 plantor/tuvor ,2018 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Sunnansjö Långnäsvägen 21 (artp.) (12F 5a , [6677668, 1454016] ) , ,noterad ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Sunnansjö, Långnäsvägen 21 (artp.) (12F 5a , [6677699, 1454051] ) , ,2 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Sunnansjö vid Lågnäsvägen 21 (artp.) (12F 5a , [6677699, 1454051] ) , ,30 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Sunnansjö vid Lågnäsvägen 21 (artp.) (12F 5a , [6677699, 1454051] ) , ,11 plantor/tuvor ,2015 (Thorild Jonsson, Janolof Hermansson, Urban Gunnarsson)
Sunnansjö Lågnäsvägen 21 (artp.) (12F 5a , [6677720, 1454060] ) ,sydvänd vägslänt ,11 stänglar ,2009 (Uno Skog)
Sunnansjö, Långnäsvägen 21 (artp.) (12F 5a , [6677720, 1454084] ) , ,9 plantor/tuvor ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Tallmogården, Sunnansjö (artp.) (12F 5a , [6677755, 1453935] ) ,tallskog ,1 tuvor ,2012 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, Tallmogården (artp.) (12F 5a , [6677870, 1453690] ) ,sandtallskog och vägkanter , 1991 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, Tallheden (artp.) (12F 5a , [6678055, 1453755] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Sunnansjö, Tallheden (artp.) (12F 5a , [6678055, 1453755] ) , ,noterad ,2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Grangärde (artp.) (12F 6a , [6683150, 1454440] ) , ,10 plantor ,2007 (Mikael Ohlson)
Nyhammar vid vattentornet (artp.) (12F 6a , [6684690, 1454400] ) ,sydsluttning i sandtallskog , 2010 (Henry Eriksson)
Nyhammar vid vattentornet (artp.) (12F 6a , [6684692, 1454356] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Stakaheden, N om plantskolan (artp.) (12F 7a , [6685226, 1453462] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Nyhammar, mellan fotbollsplanen och byn (artp.) (12F 7a , [6685420, 1453230] ) ,sandtallskog , 1995 (Henry Eriksson)
Gamla Bruket i Nyhammar (artp.) (12F 7a , [6685740, 1454263] ) , ,10 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Nyhammar 350 m NNO brandstationen (artp.) (12F 7a , [6686055, 1453755] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Bartjärnen (artp.) (12F 7a , [6686291, 1452890] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Bartjärnen (artp.) (12F 7a , [6686291, 1452890] ) , ,ej återfunnen ,2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Bartjärnen, västra sidan (artp.) (12F 7a , [6686320, 1452910] ) ,sandig tallskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Nyhammar Kvarnheden (artp.) (12F 7a , [6686500, 1453000] ) ,ungtallskog , 1991 (Janolof Hermansson)
Stakheden, N om plantskolan (artp.) (12F 7a , [6688200, 1453460] ) ,sandtallskog , 1989 (Janolof Hermansson)
Skyttänget (artp.) (12F 7b , [6685355, 1455655] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.) (12F 7b , [6685382, 1455749] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.) (12F 7b , [6685383, 1455746] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.) (12F 7b , [6685388, 1455749] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.) (12F 7b , [6685388, 1455750] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.) (12F 7b , [6685396, 1455750] ) , ,2 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.) (12F 7b , [6685411, 1455754] ) , ,13 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.) (12F 7b , [6685411, 1455754] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Hannah Brandin)
Öster Saxen, SV om N. Bullänget (artp.) (12F 7b , [6686236, 1457365] ) ,kraftledningsgata ,blomning ,2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Ö om Saxen, SV om N Bullänget (artp.) (12F 7b , [6686236, 1457365] ) , ,13 plantor/tuvor ,2017 (Hannah Brandin)
Öster Saxen, SV om N. Bullänget (artp.) (12F 7b , [6686259, 1457412] ) ,kraftledningsgata ,blomning ,2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Saxhyttan, nära vägen mot Karlsänget (artp.) (12F 7b , [6686355, 1456055] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Hannah Brandin)
Karlsänget (artp.) (12F 7b , [6687240, 1455860] ) ,tallskog , 1999 (Henry Eriksson)
Karlsänget (artp.) (12F 7b , [6687240, 1455860] ) ,tallskog ,noterad ,1999 (Henry Eriksson)
Nyhammar Kybäcksheden, nära landsvägen (artp.) (12F 8a , [6692800, 1450200] ) ,tallmo , 1991 (Janolof Hermansson)
Älgkarmyran, grustäkt SO om (artp.) (12F 8a , [6693540, 1451492] ) , ,5 plantor/tuvor ,2013 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Älgkarmyran, grustäkt SO om (artp.) (12F 8a , [6693540, 1451492] ) , ,10 plantor/tuvor ,2016 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Aquilegia vulgaris    Akleja
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant mot ravin , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ) ,vägdike vid uppfart till gård (trol.förvildad) ,några ex ,1988 (HWk)
Järnsta, Västansjö hytta (12F 6a , [66814, 14522] ) ,gammal gruvmark , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Caltha palustris    Kabbleka
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark,dike , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Ranunculus acris ssp. acris    Smörblomma
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ranunculus aquatilis var. aquatilis    Vattenmöja
Sågudden Sunnansjö (12F 5a , [66768, 14538] ) ,i vatten på sandbotten på ca 1 m djup 2-5 m från stranden ,ett stort bestånd ,1989 (HWk)
Ranunculus auricomus    Majsmörblomma
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Erik Skoghs mark,Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) , ~refl~ ,ängsmark både torr och fuktäng , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ranunculus flammula    Ältranunkel
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Ranunculus peltatus    Sköldbladsmöja
Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690155, 1467057] ) ,grund mjukbotten i klarvattensjö ,100 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690155, 1467057] ) ,grund mjukbotten i klarvattensjö ,100 m2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Ranunculus repens    Revsmörblomma
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ranunculus reptans    Strandranunkel
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö ,ön Stärtan (12F 5a , [66761, 14536] ) ,sandstrand , 1992 (OSt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lilla Malingen (artp.) (12E 8j , [6693270, 1448210] ) ,sjöstrand ,noterad ,2017 (Håkan Gustafson)
Thalictrum flavum    Ängsruta
NO om Brunnklacken (12E 5i , [6677110, 1442710] ) ,våtmark inom skogsbrandsområde ,ca 10 ex. ,2009 (IPt)
Loforsen (12E 5j , [66772, 14494] ) ,i den hårt reglerade fåran ,m.a - t.a ,1987 (OPe)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675654, 1441914] ) ,kalkmarksfuktdråg med gran efter liten bäck , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Burån, strax N om vändplan O om Brunnklacken (artp.) (12E 5i , [6676590, 1443230] ) ,högörtsstrandäng , 2009 (Janolof Hermansson)
Håjensån (artp.) (12E 8j , [6692183, 1446756] ) ,högörtsvegetation ,2 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Thalictrum simplex ssp. simplex    Backruta
Övre Lövtjärn (artp.) (12E 1h , [6658755, 1438155] ) ,kalkrik slåtteräng , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678500, 1459000] ) ,hävdad ängsmark , 1986 (Janolof Hermansson)
Grangärdes Hästberg (artp.) (12F 7b , [6689700, 1459200] ) ,frisk hackslog , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Trollius europaeus    Smörbollar
Lönnfallet (12E 0i , [66548, 14404] ) ,f.d. ängsmark , 1985 (LBr)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Fumaria officinalis    Jordrök
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Grangärde (artp.) (12F 6a , [6682825, 1454304] ) , ,noterad ,2020 (Per-Ola Björn, Karin Hallmans Rapp)
Arabidopsis thaliana    Backtrav
Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) ,på stenvaret i tjärnen , 1990 (GEn)
Arabis glabra    Rockentrav
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sunnansjö (12F 5a , [66780, 14539] ) ,torr vägkant ,3 ex. (jätteex!) ,1988 (TLj)
Barbarea vulgaris ssp. arcuata    Sommargyllen
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Cardamine pratensis ssp. dentata    Kärrbräsma
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Cardamine pratensis ssp. pratensis    Ängsbräsma
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark,dike , 2016 (IPt)
Cardaminopsis arenosa    Sandtrav
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Draba nemorosa    Sanddraba
Björnhyttan, 1863 (Brn: HARTM.1864) * ca 1910-t (Sam) * 1950-t (R. Kjellin) * , 1986 (SBm) * (12F 3b , [66672, 14551] ) ,på sandig gammal körväg ,ca 100 ex ,1989 (TLj)
Nyhammar, 1938-42 (Lgn) * 1950-t (Gs o a) * strax V brandstn. (12F 7a , [66857, 14536] ) ,sandig solöppen vägkant mot trädgårdshäck ,100-tals ex ,1989 (JEd & LBr)
Björnhyttan (artp.) (12F 3b , [6667200, 1455300] ) , , 1986 (Sven-Erik Blom)
Morgårdsviken i Bysjön (artp.) (12F 6a , [6684010, 1453910] ) ,stenpir , 1997 (Per Skoog)
Fd brandstationen, Nyhammar (artp.) (12F 7a , [6685739, 1453642] ) , ,100 plantor/tuvor ,2019 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Erophila verna    Nagelört
Sunnansjö v.Sandvikens badplats (12F 5a , [66775, 14542] ) ,sandblottor vid sjön ,spridd-t.rikl. ,1988 (TLj)
Erysimum cheiranthoides ssp. cheiranthoides    Åkerkårel
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Raphanus raphanistrum    Åkerrättika
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689385, 1447468] ) , ,noterad ,1997 (Ulf Gärdenfors)
Subularia aquatica    Sylört
Sunnansjö ,ön Stärtan (12F 5a , [66761, 14536] ) ,sandstrand , 1992 (OSt)
Bysjön (12F 6a , [6680, 1453] ) ,sjö , 2004 (GWm)
Thlaspi arvense    Penningört
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens    Backskärvfrö
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i gårdsmiljö ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Drosera anglica    Storsileshår
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655553, 1439864] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg Stormosse, flarksystemet Rostratadråget (artp.) (12E 4h , [6672666, 1438927] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670737, 1440183] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682550, 1441950] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Drosera intermedia    Småsileshår
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [6686312, 1439627] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
Stormyran (12E 8j , [66909, 14457] ) ,rikmyr , 2001 (DABS)
Skattlösberg Stormosse, flarksystemet Rostratadråget (artp.) (12E 4h , [6672666, 1438927] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Drosera rotundifolia    Rundsileshår
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655553, 1439864] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Johan Abenius)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Sedum acre    Gul fetknopp
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark/ tomtmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sedum aizoon    Gyllenfetblad
N Grängesberg, väg 6 (12F 2b , [6662541, 1455811] ) ,"vägslänt; förvildad ?" ,1 buske ,2016 (Henry Gudmundsson)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Sedum telephium ssp. maximum    Kärleksört
Sunnansjö,Sandviksvägen (12F 5a , [66776, 14543] ) ,nära badet , 1992 (OSt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sempervivum tectorum    Taklök
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bergenia crassifolia    Bergenia
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Chrysosplenium alternifolium    Gullpudra
Tjärnsveden (12F 5a , [66767, 14510] ) ,bäckravin i norrläge ,rätt rikligt ,1985 (LBr)
Forstäppan (12F 5a , [66779, 14508] ) ,skogsbilväg-dike ,~5 ex ,1987 (OPe)
Saxifraga adscendens    Klippbräcka
Limbergets västsida mot Rämen, 500 m V bruket (12F 7d , [66893, 14658] ) ,brant västvänd kalkklippa ,28 ex ,1989 (LBr & TLj)
Limberget, 1952 (Bj) * ca 100 m S om anrikningsverket (12F 7d , [66897, 14662] ) ,tvärbrant östvänd häll med urkalksten ,ca 15 ex 1987 (AJs) * ,1988 (SNy)
Limberget, Tuna-Hästberg (artp.) (12F 7d , [6689150, 1466350] ) ,ca 100 m söder om anrikningsverket tvärbrant östvänd häll med urkalksten. , 1987 (Anders Janols)
Saxifraga granulata    Mandelblom
Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) ,ängsmark , 2004 (GWm)
Saxifraga x urbium    Porslinsbräcka
Morberget, gamla riksvägen,korning med kraftlinje (12F 7d , [6685090, 1467853] ) ,vägdike, (utkast ?.inga odlade följearter) närmaste bebyggelse ca 400 m ,några dm2 stor tuva, (foto. vid. Erik Ljungstrand) ,2013 (IPt)
Parnassia palustris    Slåtterblomma
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Laxsjö N om kalkbrottet (12F 8c , [66906, 14612] ) ,fuktäng, nästan kärr ,rikligt ,1988 (IAn)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658714, 1438216] ) , ,6 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.) (12E 2h , [6664623, 1439514] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Långvasselheden - Nittkvarn, SO om Rötdammen (artp.) (12E 3i , [6667987, 1440639] ) ,grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668269, 1441034] ) ,blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668294, 1441277] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668440, 1445430] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Olsjömossen (artp.) (12E 4j , [6673010, 1448935] ) ,blåtåtelkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4j , [6674000, 1445012] ) ,källkärr i åkanten , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679778, 1443710] ) ,tallkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679807, 1443670] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677592, 1448884] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Pellasbäcken (artp.) (12E 6i , [6683728, 1444788] ) ,gransumpskog litet källkärr ,10 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen f d kalkbrott (artp.) (12E 6i , [6684508, 1443788] ) ,kärr nedanför gruvhålen ,noterad ,2019 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690715, 1445885] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689473, 1464334] ) ,vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694705, 1452573] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
V om Gammelgårdssjön (artp.) (12F 8b , [6691666, 1458934] ) ,vägkant lite bredare vägkant ,200 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692764, 1459794] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693049, 1458972] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693303, 1458999] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver kring liten bäck , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693428, 1459127] ) ,intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694144, 1458817] ) ,örtrik sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694584, 1458480] ) ,öppet kärr i ravinen , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694730, 1458445] ) ,litet öppet kärr i ravin , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Orrberget, V om Laggartjärnen (artp.) (12F 8c , [6693574, 1461908] ) ,vägkant vägkant kring gammal vändplan ,100 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
ORRBERGSVÄGEN (artp.) (12F 8c , [6693779, 1462305] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Orrberget-Stensvedberget (artp.) (12F 8c , [6693890, 1460721] ) ,vägkant gammal vändplan ,300 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Ribes alpinum    Måbär
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683269, 1442623] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Ribes aureum    Gullrips
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ribes nigrum    Svarta vinbär
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant mot ravin , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Ribes spicatum    Skogsvinbär
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Ribes uva-crispa    Krusbär
N och Ö. om Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ) ,granbeväxta fd lindor , odl.rest , 1990 (GEn)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Alchemilla vulgaris coll.    Daggkåpa
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 5a , [6676864, 1452876] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6682163, 1452499] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Alchemilla acutiloba    Stjärndaggkåpa
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ) ,vägkant , 2012 (DABS,IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ) ,ängsmark , 2001 (DABS)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ) ,vägdike , 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ) ,vägdiken ,enstaka ,2005 (JEd & IPt)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2007 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ) ,ängsmark ,fåtalig ,2005 (IPt)
Alchemilla baltica    Baltisk daggkåpa
N om Mörtåsågen (12E 6i , [6680930, 1440340] ) ,vägdiken ,ymnigt ,2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus ,många stora plantor ,2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693922, 1444854] ) ,ängsmark äldre boplats ,ca. 5 plantor ,2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693760, 1448810] ) ,vägkant ,enstaka ,2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659560, 1456760] ) ,vägslänt ,riklgt ,2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark mot väg , 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ) ,vägdike ,rikligt ,2008 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ) ,vägkant/ängsmark ,massvis helt dominerande kåpa ,2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Alchemilla cymatophylla    Vågbladig daggkåpa
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,gammal vall helt invaderad av lentåtel ,flera stora ex. ,2018 (IPt & SNy)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark mot väg ,3 bestånd om vardera 2 till 3 ex ,2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ) ,ängsmark ,några m2 ,2007 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ) ,gräsmark , betesmark ,2 ex. (belägg) ,2007 (IPt)
Alchemilla filicaulis ssp. filicaulis    Späd daggkåpa
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) ,i sjökanten , 1998 (GEn)
Brittas rönning (12E 5i , [6675110, 1441570] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ) ,gammal brukningsväg i skog ,enstaka ,2005 (JEd & IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,vägdiken ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692252, 1458085] ) ,örtrik blandskog , 2010 (IPt)
Alchemilla glabra    Glatt daggkåpa
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark mot väg , 2007 (IPt)
Botåker (12F 5a , [6677606, 1450723] ) ,kraftledningsgata , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Alchemilla glaucescens    Sammetsdaggkåpa
Östra stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14393] ) ,i sjökanten , 1998 (GEn)
Burängen (12E 5j , [6675818, 1446285] ) ,gammal körväg ,enstaka ,2008 (IPt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
S om Norrbo ,"Sköla" (12F 6a , [66835, 14526] ) ,gammalt kalkbrott , 2004 (GWm)
Alchemilla glomerulans    Källdaggkåpa
Fjällmusberget (12F 6a , [6684810, 1450012] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,ängsmark , 2005 (IPt & RCa)
Alchemilla micans    Glansdaggkåpa
Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [6663630, 1448910] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [6667480, 1440260] ) ,vägdke , 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ) ,vägkant , 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ) ,gammal ängsmark vid ödetorp , 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675110, 1441570] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [6677590, 1440990] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ) ,gammal brukningsväg i skog , 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ) ,gräslplan vid gammal ruin , 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689150, 1447460] ) ,gammal vall, nu betesmark , 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659960, 1456200] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark mot väg , 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ) ,betesmark , 2007 (IPt)
Rävåla (12F 4a , [6672330, 1453940] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ) ,gräsmark nära ån , 2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [6678840, 1451380] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ) ,ladugårdsbacke , gräsbevuxen , 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685590, 1453500] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686350, 1453820] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Ställberget (12F 7b , [6685970, 1455520] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ) ,gräsmark , betesmark , 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ) ,ängsmark ,riklig ,2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ) ,ängsmark , 2005 (IPt & RCa)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673713, 1441541] ) , , 1989 (Henrik Weibull)
Alchemilla monticola    Betesdaggkåpa
Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [6663630, 1448910] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [6667480, 1440260] ) ,vägdke , 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ) ,vägkant , 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ) ,gammal ängsmark vid ödetorp , 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675110, 1441570] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [6677590, 1440990] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Långåsen (12E 5i , [6678340, 1440290] ) ,gräsplan gammalt torpställe , 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ) ,gammal brukningsväg i skog , 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ) ,gräslplan vid gammal ruin , 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680620, 1441400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680720, 1441380] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689150, 1447460] ) ,gammal vall, nu betesmark , 2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659960, 1456200] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark mot väg , 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ) ,betesmark , 2007 (IPt)
Rävåla (12F 4a , [6672330, 1453940] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ) ,gräsmark nära ån , 2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [6678840, 1451380] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ) ,ladugårdsbacke , gräsbevuxen , 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6685590, 1453500] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686350, 1453820] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686530, 1453540] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Ställberget (12F 7b , [6685970, 1455520] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [6689190, 1466520] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ) ,gräsmark , betesmark , 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ) ,ängsmark , 2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ) ,ängsmark , 2005 (IPt & RCa)
Alchemilla murbeckiana    Njurdaggkåpa
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689410, 1447390] ) ,betesmark ,t.rikligt ,2006 (IPt)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684810, 1450012] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Alchemilla propinqua    Hjuldaggkåpa
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark ,spridd ,2017 (IPt & SNy)
Bredberget. (artp.) (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alchemilla sarmatica    Sarmatisk daggkåpa
Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ) ,vägslänt samt beteshage , 2007 (IPt)
2 km V om Örtjärn , S om Baddoberget (12E 2j , [6663630, 1448910] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [6667480, 1440260] ) ,vägdke , 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ) ,ängsmark ,t.rikligt ,2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ) ,vägkant ,rikligt ,2012 (DABS, IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675110, 1441570] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [6677590, 1440990] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ) ,gammal brukningsväg i skog ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ) ,gräslplan vid gammal ruin , 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
SV Gänsen landsv.ca 200 m N pkt 257,8 (12E 6i , [66801, 14445] ) ,upplagsplats (m.Botr.lanc. o multifida) ,enstaka ,1991 (GEn & HEn)
Jansbrändan (12E 6i , [6680620, 1441400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680720, 1441380] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Kullen, Svedberget (12E 7j , [6688960, 1446950] ) ,tomtmark ,rikligt ,2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689150, 1447460] ) ,gammal vall, nu betesmark ,rikligt samt spridd i byn ,2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark ,rikilgt ,2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats ,rikligt ,2012 (IPt & JOs)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark mot väg , 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ) ,betesmark , 2007 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ) ,gräsmark nära ån , 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [6678840, 1451380] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark/ tomtmark ,rikligt ,2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ) ,vägdiken ,t.rikligt ,2005 (JEd & IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ) ,ladugårdsbacke , gräsbevuxen , 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken ,rikligt ,2013 (IPt)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Ställberget (12F 7b , [6685970, 1455520] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Stormran (12F 7b , [6689346, 1456348] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark ,t.rikligt ,2013 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [6689190, 1466520] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,vägkant ,rikligt ,2005 (IPt & RCa)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ) ,ängsmark , 2005 (IPt & RCa)
Morhagen (artp.) (12F 5b , [6676944, 1455336] ) ,ängsmark vid stig. ,noterad ,2017 (Lars Asklund)
Alchemilla subcrenata    Ängsdaggkåpa
Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Vägskälet mot Aspfallet (12E 3i , [6667480, 1440260] ) ,vägdke , 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ) ,vägkant , 2012 (DABS,IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ) ,gammal ängsmark vid ödetorp , 2006 (IPt)
Abborberg (12E 4i , [6670616, 1444691] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Vännebo kraftstation (12E 5i , [6677590, 1440990] ) ,gräsplan , 2007 (IPt)
Långåsen (12E 5i , [6678340, 1440290] ) ,gräsplan gammalt torpställe , 2007 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Burängen (12E 5j , [6675840, 1446330] ) ,gammal brukningsväg i skog , 2005 (JEd & IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ) ,gräslplan vid gammal ruin , 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680620, 1441400] ) ,ängsmark , 2009 (IPt)
Jansbrändan (12E 6i , [6680720, 1441380] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Vägskäl S-spetsen av Gänsen (12E 6i , [6682670, 1441190] ) ,vägkant , 2008 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689150, 1447460] ) ,gammal vall, nu betesmark , 2006 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark mot väg , 2007 (IPt)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ) ,betesmark , 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ) ,gräsmark nära ån , 2007 (IPt)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
V om St.Ångtjärnen (12F 6a , [6680920, 1450140] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ) ,ladugårdsbacke , gräsbevuxen , 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [6689190, 1466520] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ) ,ängsmark ,riklig ,2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ) ,ängsmark , 2005 (IPt & RCa)
Alchemilla subglobosa    Valldaggkåpa
Nittkvarn (12E 1i , [6658800, 1440270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Tallbacken (12E 2h , [6663140, 1439900] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Backanås , N om Bringsjöberg (12E 3i , [6668470, 1442930] ) ,ängsmark , 2006 (IPt)
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ) ,gammal ängsmark vid ödetorp , 2006 (IPt)
Vännebo (12E 5h , [6675550, 1439540] ) ,ängsmark , 2008 (IPt)
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Norhyttan (12E 5j , [6677070, 1448720] ) ,gräslplan vid gammal ruin , 2007 (IPt)
SV om Gensen efter vägen mot Norhyttan (12E 6i , [66801, 14445] ) ,vägdiken , 2005 (JEd & IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Lilla Malingen, vägen mot Skallberget (12E 8j , [6693680, 1448770] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Grängesberg , Cassels (12F 2a , [6662390, 1454380] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Saxberget (12F 3a , [6666950, 1454230] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Björnhyttan (12F 3b , [6667050, 1455210] ) ,betesmark , 2007 (IPt)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ) ,vägslänt , 2006 (IPt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Vägskäl N om Sunnansjö (12F 5a , [6678560, 1454270] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Forstäppan - Botåker (12F 5a , [6678840, 1451380] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Roskänge (12F 6b , [6684130, 1455430] ) ,ladugårdsbacke , gräsbevuxen , 2007 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Görastorp (12F 6c , [6684030, 1461460] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6685590, 1453500] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686530, 1453540] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Ställberget (12F 7b , [6685970, 1455520] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyrberget (12F 7c , [6688940, 1460710] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Rämshyttan, Kraftstation (12F 7d , [6689190, 1466520] ) ,vägkant , 2012 (IPt)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ) ,gräsmark , betesmark , 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692270, 1458120] ) ,vägkant , 2007 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66926, 14575] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Anders-Ers, S om Långmyra (12F 8b , [66942, 14592] ) ,vägkant , 2005 (IPt & RCa)
Laxsjön (12F 8c , [66908, 14612] ) ,ängsmark ,riklig ,2005 (IPt)
1 km NNV om Långmyra, vid vägkorsning (12F 9b , [6695770, 1458740] ) ,ängsmark , 2005 (IPt & RCa)
Alchemilla wichurae    Skårdaggkåpa
Nedre Pundet, SV om Oxtjärnen (12E 5i , [6679750, 1444345] ) ,skogsbilvägskäl , 2008 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659630, 1456740] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Hörks hage (12F 1b , [6659960, 1456200] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Amelanchier spicata    Häggmispel
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats ,spridd ,2012 (IPt & JOs)
Malingen v.f.d.jvgn nära vägen mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ) ,vägkant , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla anserina    Gåsört
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Aruncus dioicus    Plymspiréa
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Potentilla palustris    Kråkklöver
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,strand , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rastplats E45 Björnån. (artp.) (12E 4i , [6672229, 1440418] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Potentilla fruticosa    Tok
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Filipendula ulmaria    Älggräs
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687496, 1462009] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668440, 1445430] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,100 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Pillisoån (artp.) (12E 4j , [6674000, 1445012] ) ,källkärr i åkanten , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Fågelgärdet (artp.) (12F 5a , [6678890, 1453955] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689725, 1463642] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Filipendula vulgaris    Brudbröd
Botåsen (artp.) (12F 5a , [6678400, 1450100] ) , , 1988 (Torsten Nilsson)
Fragaria moschata    Parksmultron
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fragaria vesca    Smultron
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Östra Digerskyttberget (artp.) (12E 3i , [6669114, 1441978] ) ,nedanför klippa , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Stora Norbergsmossen gruvområde (artp.) (12E 5j , [6675886, 1445280] ) ,lågörtblandskog vid mindre vattenfyllda kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Fågelgärdet (artp.) (12F 5a , [6678890, 1453955] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6694908, 1459408] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Geum rivale    Humleblomster
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Pillisoån (artp.) (12E 4j , [6674000, 1445012] ) ,källkärr i åkanten , 2013 (Janolof Hermansson)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 4j , [6674905, 1448648] ) ,översilad sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Potentilla argentea ssp. argentea    Femfingerört
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Potentilla crantzii    Vårfingerört
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Potentilla erecta    Blodrot
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Stora Norbergsmossen gruvområde (artp.) (12E 5j , [6675886, 1445280] ) ,lågörtblandskog vid mindre vattenfyllda kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6680212, 1452570] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Grindsveden, Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693049, 1458972] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Potentilla intermedia    Finsk fingerört
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Ö delen av grusområdet (artp.) (12F 2b , [6662409, 1456298] ) , ,41 plantor/tuvor ,2019 (Anders Erixon)
Potentilla norvegica    Norsk fingerört
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ) , ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692510, 1457930] ) ,skogsbilvägkanter ,riklig ,2004 (TLj)
Prunus padus ssp. padus    Hägg
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rosa dumalis    Nyponros
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Rosa glauca    Daggros
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673774, 1441540] ) ,ängsmark. ,1 ,2017 (Lars Asklund)
Rosa majalis var. majalis    Kanelros
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rosa pimpinellifolia    Pimpinellros
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ) ,ängsmark ,flera ex.naturaliserade ,2007 (IPt)
Rosa rugosa    Vresros
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rosa villosa ssp. mollis    Hartsros
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rubus odoratus    Rosenhallon
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Rubus chamaemorus    Hjortron
"Säfsbanan" , vid kalkbrottsavtaget (12E 1h , [66582, 14399] ) ,myr ,flerst. ,1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Stormran (12F 7b , [6689346, 1456348] ) ,myr , 2016 (IPt)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Kockoraberget (artp.) (12E 0h , [6654327, 1439959] ) , ,100 ,2020 (Tom Arnbom)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.) (12E 4i , [6671192, 1440462] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678707, 1447674] ) , ,noterad ,2006 (Krister Fredriksson)
Rubus saxatilis    Stenbär
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694014, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686016, 1446726] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Rubus idaeus    Hallon
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Rubus idae    Hallon
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rubus idaeus    Hallon
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rubus subgen. Rubus    Björnbär
Laxsjön (artp.) (12F 7b , [6689283, 1459208] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia    Rönn
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Sorbus intermedia    Oxel
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Spiraea x billardii    Klasespirea
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Spiraea salicifolia    Häckspirea
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats ,rikligt spridd ,2012 (IPt & JOs)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Anthyllis vulneraria    Getväppling
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Bangården Nyhammar (12F 7a , [66862, 14542] ) ,nedlagd bangård, öppen grusmark ,spridd över bangården ,1989 (HWk)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Astragalus glycyphyllos    Sötvedel
Hörkna kalkbrott (DFl-60) (12E 5j , [66757, 14455] ) ,i hög gråalssly ,tämligen riklig ,1990 (GEn)
Hörkna kalkbrott, nära Gruvstugan (artp.) (12E 6h , [6680650, 1439450] ) , , 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683600, 1443900] ) , , 1990 (Jan-Olof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680100, 1452700] ) ,i stenskravlet i ostbranten nära toppen. , 1992 (Jan-Olof Hermansson)
Caragana arborescens    Häckkaragan
N och Ö om Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ) ,på granbeväxta fd lindor , 1998 (GEn)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Lathyrus heterophyllus    Vingvial
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lathyrus linifolius    Gökärt
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lathyrus niger    Vippärt
Södra Uvberget (artp.) (12F 5a , [6679328, 1452753] ) ,blåbärsbarrskog glest trädbevuxen rasmark ovanför öppen rasmark , 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680192, 1452820] ) ,lågörtbarrskog intill gammalt kalkbrott , 2015 (Janolof Hermansson)
Lathyrus pratensis    Gulvial
Kullen (12E 7j , [6689290, 1447421] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Kullen (12E 7j , [6689331, 1447418] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lathyrus sylvestris    Backvial
300 m SV Stormyran (12E 8j , [66909, 14453] ) ,gläntig blandskog , 2001 (DABS)
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [6689, 1466] ) ,östra lundartade sluttningar , 1988 (SNy)
Limberget,S kanten av anr.verks.ruinen (12F 7d , [66898, 14663] ) ,kalkhaltig slig-grus ,ca 10 ex. ,1987 (AJs)
Limberget,N om anr.verks.ruinen .flera ställen (12F 7d , [66899, 14663] ) ,kalkhaltig slig-grus , 1987 (AJs)
Lathyrus tuberosus    Knölvial
Björnhyttans avfallsanläggning (artp.) (12F 3b , [6668873, 1456720] ) , , 2013 (Thorild Jonsson)
Björnhyttans sopstation (artp.) (12F 3b , [6669275, 1457175] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Västansjö (artp.) (12F 6a , [6681400, 1452700] ) ,i backe intill en tomt. , 1989 (Janolof Hermansson)
Lathyrus vernus    Vårärt
Bringsjöbergs västsluttning (12E 3i , [66671, 14422] ) ,lövrik f.d. hage ,sparsamt ,1985 (LBr)
Aborrtjärns NO- spets SO om Burängsberget (12E 5j , [66752, 14468] ) ,kalkbrott m blåsippa,Paris ,etc. ,enstaka ,1991 (GEn)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ) ,vid kanten av gammalt kalkbrott ,3 ex ,1989 (HWk)
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ) ,örtrik barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ) ,rikkärr med örtrik granskog ,enstaka ,1987 (PHe)
300 m SV Stormyran (12E 8j , [66909, 14453] ) ,gläntig blandskog , 2001 (DABS)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ) ,skog med flyttblock av kalk , 2018 (SNy)
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [6689, 1466] ) ,östra lundartade sluttningar , 1988 (SNy)
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ) ,främst i botten av gamla brott ,10-tal ,1987 (AJs)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ) ,ängsgranskog ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2009 (LBr)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,örtrik öppen blandskog ,rikl. ,1989 (IAn)
Ljungåsen (DF-49) (12E 3j , [66659, 14468] ) ,f.d. slåttrade däljor ,ett fåtal ,1985 (LBr)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 4j , [6674905, 1448648] ) ,lågörtgranskog översilad sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Vännebobrännan (artp.) (12E 5i , [6677119, 1443102] ) , ,noterad ,2017 (Kristin Persdotter)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683200, 1442156] ) , ,noterad ,2019 (Bengt Lundborg)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683261, 1442322] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683269, 1442623] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd kalkbrott (artp.) (12E 6i , [6684557, 1443698] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681203, 1447750] ) ,källdråg , 2015 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681277, 1447720] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Storfallberg (artp.) (12F 6c , [6684901, 1462035] ) ,ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn ,noterad, k-skog. gammal betesskog ,2019 (Anders Janols)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689054, 1455493] ) , ,noterad ,2018 (Bo karlstens)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689268, 1455672] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689282, 1455671] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormatsbyn (artp.) (12F 7d , [6685464, 1465224] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Hästbergsklack (artp.) (12F 8b , [6690306, 1459050] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Thomas Husing)
NV Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690431, 1458736] ) ,kalkbarrskog / , 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Långmyran Natura 2000 (artp.) (12F 8b , [6692745, 1457500] ) , ,4 plantor/tuvor ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693699, 1458590] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693727, 1458719] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694033, 1458550] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Lotus corniculatus    Käringtand
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ) ,badplats , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Brunnklacken (artp.) (12E 5i , [6676590, 1442620] ) ,bränd jord i brunnen tallplantering , 2009 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lupinus polyphyllos    Blomsterlupin
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673685, 1441541] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Grängesberg station (artp.) (12F 2b , [6662073, 1455379] ) , , 2015 (Henrik Weibull)
Medicago lupulina    Humleluzern
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg ,t.rikligt ,2015 (IPt)
Melilotus albus    Vit sötväppling
Sunnansjö (12F 5a , [6678, 1454] ) , , 1992 (OSt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Melilotus officinalis    Sötväppling
N Grängesberg, väg 60 (artp.) (12F 2b , [6662541, 1455811] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Trifolium hybridum ssp. hybridum    Alsikeklöver
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687496, 1462009] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Fågelgärdet (artp.) (12F 5a , [6678890, 1453955] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trifolium medium    Skogsklöver
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Trifolium pratense    Rödklöver
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,100 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Trifolium repens    Vitklöver
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Trifolium spadiceum    Brunklöver
Landsväg SV om Gänsen ca 200 m N punkt 257,10, i landsvägskanten (12E 6i , [66801, 14445] ) ,vägren ,mindre grupp ,1990 (GEn)
Gräsån, Norhyttevägen, (12E 7h , [66861, 14395] ) , ~refl~ ,fuktigt vägdike , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ) ,fuktig vägkant längs Norhyttevägen , 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant ,enstaka ,2012 (IPt & JOs)
S om Vindeltjärn (12F 5a , [6676950, 1451480] ) ,vägdike ,t.rikligt ,2006 (IPt)
S om Norrbo ,"Sköla" (12F 6a , [66835, 14526] ) ,gammalt kalkbrott , 2004 (GWm)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Långmyra (12F 8b , [66949, 14590] ) ,vägkant , 2005 (RCa & IPt)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.) (12E 2h , [6664623, 1439514] ) ,vägkant grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Fagerlid (artp.) (12F 7c , [6685968, 1461045] ) , ,noterad ,2018 (Billy Lindblom)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693614, 1458982] ) ,väg mittsträng på mindre skogsbilväg , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Orrberget, V om Laggartjärnen (artp.) (12F 8c , [6693574, 1461908] ) ,vägkant vägkant kring gammal vändplan ,100 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Stockgropens fäb parkeringen (artp.) (12F 9b , [6696015, 1459187] ) , , 2015 (Pelle FlorellLars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Vicia cracca    Kråkvicker
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vicia sepium    Häckvicker
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689290, 1447421] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ) ,skog med flyttblock av kalk , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Vicia sylvatica    Skogsvicker
O om Nedre Pundet (12E 5j , [66799, 14453] ) ,vägslänt, skogsmark ,t.rikligt ,2014 (IPt)
Limberget N om anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66899, 14663] ) ,nedre delen av branten ,fåtal ,1987 (AJs)
Burängsberg gruvområde (artp.) (12E 5j , [6676278, 1446763] ) ,lågörtgranskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder , 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.) (12E 5j , [6676294, 1446907] ) ,lågörtblandskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder , 2014 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681127, 1447733] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684025, 1458208] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689766, 1463865] ) ,kalkbarrskog ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692847, 1457696] ) , ,noterad ,2019 (Emil Persson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693699, 1458590] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Oxalis acetosella    Harsyra
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Raskaberget (12E 5h , [6678484, 1437075] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683739, 1443710] ) ,i brant med klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686123, 1446775] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.) (12F 2b , [6663433, 1455721] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,skogsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694957, 1459032] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Oxalis fontana var.rufa    Rödbrun klöveroxalis
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Erodium cicutarium    Skatnäva
Sunnansjö (12F 5a , ) ,i grönsaksodling tämligen rikligt ,1985 (JEd)
Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1453] ) ,sädesåkrar ,spridd ,1992 (OSt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Geranium pratense    Ängsnäva
Morhagen (artp.) (12F 5b , [6677025, 1455349] ) ,ängsmark vid uthus. ,noterad ,2017 (Lars Asklund)
Geranium robertianum    Stinknäva
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Limberget, S om anr.verk, Bockmossen (12F 7d , [66897, 14662] ) ,grus,stigar,sten ,enst.fl. ,1987 (AJs)
Limberget, anr.verk, Bockmossen (12F 7d , [66898, 14663] ) ,grus,stigar,sten ,enst.fl. ,1987 (AJs)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689743, 1464800] ) ,stenröse i kalkbarrskog ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Geranium sanguineum    Blodnäva
Sunnansjö,Sandviksvägen. tomt mot vägen (12F 5a , [66776, 14543] ) ,ditförd ? , 1992 (OSt)
Sandviken (12F 5a , [6677654, 1454295] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Geranium sylvaticum    Skogsnäva
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66905, 14454] ) , ~refl~ ,sumpskog, rik bäckkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692847, 1457696] ) , ,noterad ,2019 (Emil Persson)
Linum catharticum    Vildlin
Burängsberget mot Kärrgruvan (12E 5j , [66759, 14465] ) ,på körväg m. grässträng ,t.rikl. ,1991 (GEn & HEn)
Norhyttan, körväg mot Saxen (12E 5j , [66761, 14479] ) ,vägkant med ,tämligen riklig ,1990 (GEn)
Tomossen vid landsvägen (12E 5j , [6678100, 1447770] ) ,vägslänt ,mycket riklig ,2017 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447760] ) ,vägren ,oerhört riklig ,2017 (LBr)
Landsväg SV om Gänsen ca 200 m N punkt 257,10, i landsvägskanten (12E 6i , [66801, 14445] ) ,landsvägskanter längs ca 100 m ,delvis tät ragg ,1990 (GEn)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken ,rikligt ,2013 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14579] ) ,skogsbryn i kanten mot rikkärr ,rikl. ,1991 (IPt)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.) (12E 2h , [6664623, 1439514] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689473, 1464334] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692774, 1459775] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692819, 1459744] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Långmyran - Storsvedberget (artp.) (12F 8b , [6694612, 1459754] ) ,vägkant f d vändplan eller virkesuppläggningsplats ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Orrberget, V om Laggartjärnen (artp.) (12F 8c , [6693574, 1461908] ) ,vägkant vägkant kring gammal vändplan ,25 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Euphorbia cyparissias    Vårtörel
Norrbo vid lv Ö om ån (12F 6a , [66843, 14531] ) ,sandslänt ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Euphorbia esula    Vargtörel
Sunnansjö, sågdammen och Våghuset (12F 5a , [66775, 14531] ) , , 1992 (OSt)
1,5 km S Grangärde kyrka (12F 6a , [66811, 14543] ) ,vägkant ,rikligt ,1987 (PHe)
Nyhammar v.Hyttriset (DF) (12F 7a , [66851, 14539] ) ,gammal ängsmark intill f.d.jvg ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Euphorbia helioscopia    Revormstörel
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Polygala amarella    Rosettjungfrulin
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,sparsam ,2011 (LBr)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692040, 1457940] ) , , 1984 (Janolof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Lindbastmora rikkärr 6 (artp.) (12F 8b , [6692045, 1457884] ) ,rikkärr öppet rikkärr. ,15 ,2018 (Anders Janols)
Lindbastmora rikkärr 5 (artp.) (12F 8b , [6692052, 1457873] ) ,rikkärr ,20 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Lindbastmora rikkärr 4 (artp.) (12F 8b , [6692086, 1457983] ) ,rikkärr öppet rikkärr. ,19 ,2018 (Anders Janols)
Lindbastmora rikkärr 4 (artp.) (12F 8b , [6692086, 1457983] ) ,rikkärr ,50 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Lindbastmora rikkärr 3 (artp.) (12F 8b , [6692107, 1458009] ) ,rikkärr ,10 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Polygala vulgaris    Jungfrulin
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr ,rikligt ,2012 (DABS)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ) ,fuktig botten gammalt kalkbrott ,> 10 ex ,1989 (HWk)
Stormyran (12E 8j , [66909, 14457] ) ,rikmyr , 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ) ,skogsbryn i kanten mot rikkärr ,rikl. ,1991 (IPt)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665237, 1442161] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668358, 1441429] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668389, 1441544] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668441, 1441359] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668513, 1441338] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668521, 1441430] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668532, 1441427] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Kaskolet (artp.) (12E 3j , [6667600, 1445000] ) ,fuktig traktorväg i myrkant , 1985 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673691, 1441650] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673695, 1441620] ) ,slåtteräng , 2006 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Tallfallsberget sydsluttning (artp.) (12E 5h , [6679992, 1438228] ) ,kärr med tall örtrikt sluttande kärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget torp (artp.) (12E 6i , [6683350, 1442850] ) ,beteshage , 1994 (Janolof Hermansson)
Grangärdes Hästberg (artp.) (12F 7b , [6689700, 1459200] ) , , 1989 (Janolof Hermansson)
Hästebergs klack (artp.) (12F 8b , [6690206, 1459206] ) ,efter stig bland piprör , 2013 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692819, 1459744] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Acer platanoides    Lönn
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus ,många små träd ,2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Pullingberget NO (artp.) (12E 6h , [6681556, 1438022] ) ,granskog ,1 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683030, 1442480] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.) (12F 5b , [6677762, 1458516] ) , ,1 träd ,2011 (Janolof Hermansson)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.) (12F 5b , [6677766, 1458510] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Impatiens glandulifera    Jättebalsamin
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant mot ravin , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Stor-Olles (artp.) (12F 9b , [6695303, 1459685] ) ,bakom lada, synlig från vägen. ,50 ,2020 (Per Springe)
Frangula alnus    Brakved
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ) ,kärrkant ,sparsam ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ) ,skogsmark / kraftlinje , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pillisoån (artp.) (12E 4j , [6673952, 1445015] ) ,källdrag i granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Långvasseln, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.) (12E 4j , [6674342, 1445391] ) ,svämblandskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6678086, 1449235] ) ,sumpbarrskog på kalkgrund , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nyhammar, V om kanalen (artp.) (12F 7a , [6685365, 1454232] ) ,lövskog björk-gråal-sälg på f d åker och betesmark ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Tilia cordata    Lind
Ljungåsen (12E 3j , [66659, 14468] ) ,f.d. slåttrade däljor ,2 grova träd + småsly ,1985 (LBr)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark/ tomtmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673760, 1441550] ) ,igenväxt hagmark , 1988 (Jan-Olof Hermansson,Jan Karlsson)
Torsberg (artp.) (12E 4j , [6672490, 1445750] ) , , 2005 (Gunnar Karlsson)
Gänsberget västsluttning (artp.) (12E 6i , [6683992, 1442047] ) ,örtrik granskog ,10 buskar ,2009 (Janolof Hermansson)
Västra Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6684000, 1442043] ) ,lågörtgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Blåkulltjärn NB (artp.) (12E 8i , [6692441, 1443741] ) ,äldre barrblandskog med lövinslag, frisk, blockig mark ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Saxberget (artp.) (12F 3a , [6668572, 1454737] ) , , 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.) (12F 3a , [6668647, 1454477] ) , , 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.) (12F 3a , [6668697, 1454560] ) , , 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.) (12F 3a , [6668697, 1454676] ) , , 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.) (12F 3a , [6668702, 1454624] ) , , 2010 (Rolf Hane)
Långfallsgruvan, NV om (artp.) (12F 3a , [6669845, 1451635] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Janolof Hermansson)
NV Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690431, 1458736] ) ,kalkbarrskog / , 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Malva moschata    Myskmalva
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Daphne mezereum    Tibast
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ) ,örtrik barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Limberget, S om Bockmossen,anrikningsverk (12F 7d , [66897, 14662] ) ,gammalt kalkbrott , 1987 (AJs)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2009 (LBr)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,vägkanter ,20-tal ex. ,1989 (IAn)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668404, 1445352] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Gensens kvarn nere mot ån (artp.) (12E 6i , [6680352, 1442302] ) , , 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Gänsån, Gänsens kvarn (artp.) (12E 6i , [6681006, 1442070] ) ,vägkant gles plantering med gran , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen mellan vägen och mossen (artp.) (12E 6i , [6682475, 1442182] ) ,fuktig kalkbarrskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget - Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682488, 1442185] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683271, 1442607] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.) (12F 2b , [6664994, 1455663] ) ,blandskog ,1 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Utkiksplatsen Halvars (artp.) (12F 4b , [6672902, 1459912] ) , ,1 ,2020 (Christer Bergström)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685096, 1457925] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685325, 1458213] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken omr 36 (artp.) (12F 7b , [6688560, 1455439] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6688889, 1455388] ) , ,1 plantor/tuvor ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Bockmossen - Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690138, 1466818] ) ,lågörtlövskog slänt från f d banvall, troligen gammal tomtmark ,1 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Skansen omr. 32 (artp.) (12F 9a , [6695449, 1451611] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson)
Lungmyrån, Skansen (artp.) (12F 9a , [6695468, 1451645] ) ,kant mellan fastmark och försumpad del intill å ,noterad ,2017 (Lars-Ove Wikars)
Krakbrändan (artp.) (12F 9a , [6695489, 1451672] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Elaeagnus communtata    Silverbuske
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hypericum maculatum    Fyrkantig johannesört
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 5a , [6676864, 1452876] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hypericum perforatum    Äkta johannesört
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , 2004 (GWm)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola arvensis    Åkerviol
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Viola canina ssp. canina    Ängsviol
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola canina ssp. montana    Norrlandsviol
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola epipsila    Mossviol
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägdike , 2012 (IPt & JOs)
Djupa dalen (artp.) (12E 3i , [6669122, 1442253] ) ,fuktig skogssluttning ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Viola mirabilis    Underviol
Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ) ,örtrik barrskog ,litet bestånd nära kransramsen ,2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [6682970, 1442200] ) ,örtrika dråg i granskog, bland kransrams ,sparsam ,2017 (LBr)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ) ,ängsgranskog ,rikl.fl. ,1988 (TLj)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,örtrik öppen blandskog (stenigt) ,ca 10 stånd ,1989 (IAn)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683271, 1442607] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681277, 1447720] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685855, 1443331] ) ,kalkmarksskog vid kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6685816, 1446814] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Storfallberg (artp.) (12F 6c , [6684901, 1462035] ) ,ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn ,noterad, k-skog. gammal betesskog ,2019 (Anders Janols)
NV Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690431, 1458736] ) ,kalkbarrskog / , 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693727, 1458719] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694033, 1458550] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Viola palustris    Kärrviol
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.) (12E 4i , [6671192, 1440462] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686016, 1446726] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694957, 1459032] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Viola riviniana    Skogsviol
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ) ,skogsmark / kraftlinje , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Viola rupestris    Sandviol
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , , 1990 (GEn)
Grängesbergs kyrkogård (12F 2b , [66625, 14568] ) ,grusgångskanter,gräsmattor ,en o annan tall ,rikl. ,1989 (SBm)
Botåsen (12F 5a , [6678130, 1451060] ) ,torra åkerkanter och vägkanter ,spridd ,2007 (TLj)
S om Norrbo ,"Sköla" (12F 6a , [66835, 14526] ) ,gammalt kalkbrott , 2004 (GWm)
Viola tricolor    Styvmorsviol
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lythrum salicaria    Fackelblomster
Granön, östra uddens sydsida (12F 4b , [66748, 14582] ) , ,10-tal ,1990 (GEn)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Björkan (12F 6a , ) ,sjöstrand frekvens: t.a runt sjöns S stränder ,1987 (OPe)
Björkan (12F 6b , ) ,sjöstrand frekvens: t.a runt sjöns S stränder ,1987 (OPe)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Circaea alpina    Dvärghäxört
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685822, 1443359] ) ,i ett mindre kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Epilobium adenocaulon    Amerikansk dunört
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Epilobium angustifolium    Mjölke
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686123, 1446775] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Epilobium ciliatum    Vit dunört
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde ,massvis ,2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Epilobium montanum    Bergdunört
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ) , , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Epilobium palustre    Kärrdunört
Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen och liten myr , 2020 (SNy)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Oenothera biennis    Nattljus
Sunnansjö,Sandviksvägen. tomt mot vägen (12F 5a , [66776, 14543] ) , ,1 ex ditförd ? ,1992 (OSt)
Myriophyllum alterniflorum    Hårslinga
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Cornus alba    Videkornell
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Cornus suecica    Hönsbär
Granön ,östra uddens sydsida (DFl-60) (12F 4b , [66748, 14582] ) ,stenrev ,3 löpmeter ,1990 (GEn)
Aegopodium podagraria    Kirskål
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ) ,ängsmark , 2001 (DABS)
Källtorp (12F 2a , [6664600, 1453790] ) ,ängsmark , 2007 (IPt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant mot ravin , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) ,vägkant , 2004 (GWm)
Järnsta, Västansjö hytta (12F 6a , [66814, 14522] ) ,gammal gruvmark , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Anethum graveolens    Dill
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Angelica sylvestris    Strätta
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668210, 1445320] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Ludvika (artp.) (12E 4h , [6674047, 1437296] ) , ,noterad ,2020 (Helena Malmestrand)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 4j , [6674920, 1448715] ) ,översilad sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679635, 1443713] ) ,källkärr med glest av tall , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678272, 1447948] ) ,örtrik kalkpåverkad , 2014 (Janolof Hermansson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694705, 1452573] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Anthriscus sylvestris    Hundkäx
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,1 ,2018 (Håkan Lernefalk)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Astrantia major    Stjärnfloka
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Carum carvi    Kummin
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Heracleum mantegazzianum    Jätteloka
Lillmatsbyn (12F 6d , [6684221, 1465950] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum    Björnloka
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ) , ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Grängesberg Ö (artp.) (12F 2b , [6661784, 1457060] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Levisticum officinale    Libbsticka
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673685, 1441541] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673713, 1441541] ) , , 1989 (Henrik Weibull)
Myrrhis odorata    Körvel
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Peucedanum ostruthium    Mästerrot
Skattlösberg (12E 4i , [6673, 1441] ) ,vägkanter,åkerrenar ,t.riklig ,1982 (TLj)
Kullen (12E 7j , [6689331, 1447418] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Östra låsberget (12F 4a , [66729, 14520] ) ,övergiven fäbodäng ,10 kvm ,1985 (LBr)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,massvis ,2015 (IPt)
Sunnansjö eft.Fredriksbergsv V-ut (200 m fr.avtaget i S) (12F 5a , [66769, 14527] ) ,vägren n.bebyggelse ,1 stort bestånd ,1988 (TLj)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673816, 1441509] ) ,vägkant. ,noterad ,2017 (Lars Asklund)
Skattlösberget (artp.) (12E 4i , [6674661, 1440866] ) , , 1981 (Anders Haglund)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,runt gårdar på flera ställen ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689385, 1447468] ) , ,noterad ,1997 (Ulf Gärdenfors)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689540, 1447973] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Tio m V om vägen (artp.) (12F 2a , [6662377, 1454081] ) , ,600 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
20m Ö om vägkorsning (artp.) (12F 2a , [6662454, 1454245] ) ,tiotal blommor! ,800 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
20m Ö om vändplanen (artp.) (12F 4b , [6671972, 1455669] ) , ,400 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Stångmyrberg (artp.) (12F 7c , [6688915, 1460869] ) , ,blomning ,2013 (Anders Janols)
Morberget W646 AV3960 (artp.) (12F 7d , [6685660, 1467706] ) ,vägkant ,3 m² ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Peucedanum palustre    Kärrsilja
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,sparsam ,2017 (LBr)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,strand , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670904, 1440080] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Pimpinella saxifraga    Bockrot
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Andromeda polifolia    Rosling
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.) (12E 4i , [6671192, 1440462] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Tossamossen 4 km S Lövsjön (artp.) (12E 7h , [6685042, 1438605] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Arctostaphylos uva-ursi    Mjölon
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
1 km NV om Malingen (12E 8j , [6694320, 1446062] ) ,vägslänt ,rikligt ,2012 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Knivsjöheden (artp.) (12F 8a , [6693468, 1451338] ) ,sluttning av gammal schaktkant av litet grustag ,10 m2 ,2014 (Janolof Hermansson)
Calluna vulgaris    Ljung
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Tossamossen 4 km S Lövsjön (artp.) (12E 7h , [6685042, 1438605] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Malingsåsarna (artp.) (12E 8j , [6693310, 1447290] ) ,tallmo, ås ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum    Nordkråkbär
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Stormyran (12E 8j , [66910, 14454] ) ,myrkant , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686111, 1467243] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Malingsåsarna (artp.) (12E 8j , [6693310, 1447290] ) ,tallmo, ås ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Moneses uniflora    Ögonpyrola
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Lindbastmora (12F 8b , [66927, 14575] ) ,fuktig artrik skogsmark ,enstaka ,2004 (IPt)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682520, 1442232] ) ,lågörtgranskog igenplanterad hag- och slåttermark på kalkmark , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683226, 1442636] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683231, 1442393] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.) (12F 7d , [6689857, 1466915] ) ,lågörtgranskog i gränsen mot granplantering ,4 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Brynberget 1 (artp.) (12F 8b , [6693941, 1455308] ) , ,200 m2 ,2017 (Bonnie Nilzon)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694880, 1458414] ) ,öppen sluttning nedanför klippor , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Monotropa hypopitys var. hypopitys    Tallört
Pilliso- mossen (12E 4i , [66733, 14440] ) ,på tallås ,30-tal ex ,1987 (OPe)
Gänsberget vid Gänsmossen (12E 6i , [6682450, 1442220] ) ,barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Saxdalen SO (27B) (artp.) (12F 8b , [6693121, 1458614] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Bo karlstens, Anders Janols)
Kockoraberget (artp.) (12E 0h , [6654327, 1439959] ) , ,1 ,2020 (Tom Arnbom)
Skattlösbergs Stormosse, N-NV om Silmamossen (artp.) (12E 3h , [6669362, 1439005] ) ,sandtallskog skiktad gammal lingtallskog på ås ,1 ex. ,2014 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6674119, 1444826] ) ,tallskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6674826, 1444119] ) ,tallskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Torsmossen (artp.) (12E 5i , [6679765, 1440797] ) ,blockig tallskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682279, 1442184] ) ,kalkblandbarrskog ,50 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Mellangåstjärnen 51-1 (artp.) (12E 6j , [6681593, 1449151] ) , ,5 ,2017 (Bengt Lundborg)
Kalles bäck NB (artp.) (12E 8i , [6691742, 1444752] ) ,äldre lövrik barrblandskog i ostsluttning, frisk, blockig mark ,noterad ,2019 (Lars-Ove Wikars)
Malingsåsarna (artp.) (12E 8j , [6693310, 1447290] ) ,tallmo, ås ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Ullnäset (artp.) (12F 5a , [6675461, 1454498] ) ,blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Orthilia secunda    Björkpyrola
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stora Norbergsmossen gruvområde (artp.) (12E 5j , [6675886, 1445280] ) ,lågörtblandskog vid mindre vattenfyllda kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Pyrola chlorantha    Grönpyrola
"Säfsbanan" , V om kalkbrottsavtaget (12E 1h , [66582, 14397] ) , , 1990 (GEn)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,tallbevuxen åsslänt ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,rikkärr och kantsumpskog med torr tallskogskulle ,spridd ,2017 (LBr)
Pyrola minor    Klotpyrola
Gräsån, Norhyttevägen, (12E 7h , [66861, 14395] ) , ~refl~ ,fuktigt vägdike , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ) ,skogsmark / kraftlinje , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694730, 1458445] ) ,litet öppet kärr i ravin , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Pyrola rotundifolia    Vitpyrola
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688855, 1455248] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687496, 1462009] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693385, 1458660] ) ,gransumpskog örtrikt , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Tansväggarna (artp.) (12F 8b , [6693954, 1456219] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ledum palustre    Skvattram
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Stormran (12F 7b , [6689346, 1456348] ) ,myr , 2016 (IPt)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,myr , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium microcarpum    Dvärgtranbär
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Johan Abenius)
Vaccinium myrtillus    Blåbär
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,myr , 2020 (SNy)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673685, 1441541] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Malingsåsarna (artp.) (12E 8j , [6693310, 1447290] ) ,tallmo, ås ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Vaccinium oxycoccos    Tranbär
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,strand , 2016 (IPt)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen och liten myr , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,myr , 2020 (SNy)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Gåstjärnsmossen 13 km SO Lövsjön (artp.) (12E 6j , [6681223, 1449146] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tossamossen 4 km S Lövsjön (artp.) (12E 7h , [6685042, 1438605] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Vaccinium uliginosum    Odon
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Vaccinium vitis-idaea    Lingon
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,myr , 2020 (SNy)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Malingsåsarna (artp.) (12E 8j , [6693310, 1447290] ) ,tallmo, ås ,noterad ,2016 (Håkan Gustafson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Anagallis arvensis f. azurea    Rödmire
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,50 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Lysimachia nummularia    Penningblad
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Lysimachia punctata    Praktlysing
Bränntjärnstorpet (12E 3j , [6665440, 1447060] ) ,gammal ängsmark vid ödetorp ,kvarstående ca 8 m2 ,2006 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
N Grängesberg, väg 60 (artp.) (12F 2b , [6662541, 1455811] ) , ,noterad plantor/tuvor ,2016 (Henry Gudmundson)
Lysimachia thyrsiflora    Topplösa
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stenkojmossen (artp.) (12E 5g , [6675290, 1434583] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685817, 1458576] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Lysimachia vulgaris    Strandlysing
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14454] ) ,vid åkant ,ca 50 ex ,1989 (HWk)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
200 m SV Stormyran (12E 8j , [66906, 14454] ) ,bäckdal , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Laxsjön, v.Hyttbäckens inlopp till Sågdammen (12F 8c , [66906, 14611] ) , ,6-7 ex. ,1989 (IAn)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Trientalis europaea    Skogsstjärna
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.) (12F 2b , [6663433, 1455721] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Androsace septentrionalis    Grusviva
Stakheden nära lv. 350 m Ö om ån (12F 6a , [66844, 14534] ) ,sandig trädesåker ,ca 20 ex ,1989 (JEd & LBr)
Lindbastmora på inäga 500 m norrut nära vägen (12F 8b , [66923, 14581] ) ,kalkpåverkad torräng, ca 1975 (RYN.1976) ,0? ,1987 (LNo)
Nyhammar vid brandstn, 1950-t årligen (Gs,Bj) ( , ) , 0? ,1989 (JEd & LBr)
Norrbo vid ån, riklig 1942 (Lgn) * strax Ö om ån, N om lv. vid pumphuset (12F 6a , [66843, 14531] ) ,torrslänt i gammalt sandtag ,5 ex. ,1989 (JEd & LBr)
Nyhammar vid brandstationen (artp.) (12F 7a , [6685740, 1453670] ) , , 1989 (Jan Edelsjö,Lennart Bratt)
Primula farinosa    Majviva
"Säfsbanan" , vid Myrmossen (12E 1h , [66584, 14385] ) , , 1990 (GEn)
Palahöjden vid Övre Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14381] ) ,hävdad kalkfuktäng ,100-tals ex ,1990 (JHn)
Galtryggskärren (12E 5j , [66779, 14490] ) ,kalkkärr ,8 ex ,1990 (GEn & HEn)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,sparsam och minskande ,2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14579] ) ,skogsbryn i kanten mot rikkärr ,rikl. ,1991 (IPt)
Linnbärsmora, ca 1920-t (Lr) — Lindbastmora, källa vid inäga, riklig 1975 (RYN.1976) — (12F 8b , [66921, 14581] ) ,f d slåtterhävdad kalkfuktäng ,50-tal ex ,1989 (JHn)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658702, 1438287] ) , , 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658707, 1438186] ) , ,noterad ,2016 (Maja Wressel)
Palahöjden, Övre Lövtjärn (artp.) (12E 1h , [6658710, 1438185] ) ,frisk kalkgräsmark svagt sluttande lieslåttrad äng , 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677800, 1448870] ) ,kalkkärr. , 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689350, 1447450] ) , , 1980 (Gunnar Karlsson)
Råskänge (artp.) (12F 6b , [6684190, 1455450] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Brädberget (artp.) (12F 6b , [6684510, 1459260] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Lindbastmora rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692051, 1457937] ) ,rikkärr öppet rikkärr. ,35 ,2018 (Anders Janols)
Laxsjö (artp.) (12F 8c , [6690830, 1461240] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Primula veris    Gullviva
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ) ,ängsmark , 2001 (DABS)
Sandviken (12F 5a , [6677654, 1454295] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Erik Skoghs mark,Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) , ~refl~ ,ängsmark både torr och fuktäng , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Fraxinus excelsior    Ask
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sunnansjö nära bron (artp.) (12F 5a , [6677370, 1453200] ) ,övergiven åkerkant ,2000 -- ,2010 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, herrgården (artp.) (12F 5a , [6677565, 1453235] ) ,gård ,1989 -- ,2007 (Janolof Hermansson)
Grangärde (artp.) (12F 6a , [6682450, 1454250] ) ,mellan åker och väg , 2010 (Janolof Hermansson)
Syringa vulgaris    Syrén
N o Ö om Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ) ,odl.rest på granbevuxna lindor , 1999 (GEn)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Gentianella amarella    Ängsgentiana
Burängsbergets N-sida på körväg (0913, 0915) (12E 5j , [66759, 14463] ) ,grusväg ,riklig 1987- ,1991 (PHe, GEn)
N om Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14395] ) ,kalkväg , 1990 (GEn)
Hörkna kalkbrott (12E 5j , [66757, 14455] ) ,gräsbevuxen, kalkpåverkad körväg ,tämligen riklig på begränsade fläckar ,1990 (GEn)
Burängen (12E 5j , [66758, 14463] ) ,gammal körväg ,t.riklig ,1993 (GEn)
Gamla Finntorpet (12F 5b , [66785, 14590] ) ,hävdad torrängsbacke ,50-tal ex ,1989 (JHn)
Östra Lövtjärnen, vid utloppet av Lövtjärnsbäcken (artp.) (12E 1h , [6657400, 1439500] ) ,kalkväg , 1995 (Gunnar Eriksson,Janolof Hermansson)
Burängsberget, skogsbilväg O om länsvägen (artp.) (12E 5j , [6675863, 1446354] ) ,grusväg med kalkgrus , 2005 (Janolof Hermansson,Gunnar Eriksson)
Långtjärnen, V om vändplan, ca 500 m SSV om tjärnen (artp.) (12E 5j , [6678580, 1445120] ) ,igenväxande inäga i skog , 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Mörtberget, norra vägkanten av skogsbilväg söder om Mörttjärnen (artp.) (12E 6h , [6683180, 1438630] ) ,gammal upplagsplats , 1990 (Gunnar Eriksson)
Nedre Pundet - Pundet längs vägen mellan Norhyttan - Gänsen (artp.) (12E 6i , [6680178, 1444470] ) ,ängsartad vägkant med bl a rutlås- och höstlåsbräken , 1991 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683430, 1442600] ) ,torrängsvegetation på kalkmark f.d. slåttermark , 1985 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687815, 1457743] ) ,vägkant ,50 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Vägen S om Tuna-Hästberg (artp.) (12F 7b , [6687818, 1457743] ) , ,3 ,2016 (Maja Wressel)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689473, 1464334] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Vägkant skogsbilväg (artp.) (12F 7d , [6689830, 1465423] ) , , 2015 (Ylva Dahné)
Vägkant skogsbilväg (artp.) (12F 7d , [6689830, 1465423] ) , ,8 ,2016 (Ylva Dahné)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.) (12F 8b , [6693366, 1459977] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Långmyran - Storsvedberget (artp.) (12F 8b , [6694612, 1459754] ) ,vägkant f d vändplan eller virkesuppläggningsplats ,100 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.) (12F 8c , [6693382, 1460062] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.) (12F 8c , [6693689, 1460170] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
ORRBERGSVÄGEN (artp.) (12F 8c , [6693779, 1462305] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Skogsväg NV Orrbeget (artp.) (12F 8c , [6693810, 1460220] ) , , 2014 (Lars-Erik Nilsson)
Vägskäl S St. Spånsan (artp.) (12F 8c , [6694543, 1462156] ) , ,noterad ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Gentianella campestris    Fältgentiana
N om Lövtjärn (12E 1h , [66574, 14395] ) ,kalkväg ,enstaka bland G.amarella ,ännu 2005 ,1997 (GEn)
Palahöjden (12E 1h , [66587, 14381] ) ,i hackslog ,enstaka ,1990 (JHe, HWk o a)
Skattlösberg, kring Luosastugan (12E 4i , [6673660, 1442120] ) ,örtrik friskäng ,riklig ,1996 (TLj)
Torsberg (12E 4j , [66723, 14455] ) ,i betesmark ,sparsam ,1990 (GKn)
Norhyttan (12E 5j , [66761, 14479] ) ,kalkbrotten i vägkant ,ca 20 ex ,1990 (GEn & HEn)
Gamla Finntorpet (12F 5b , [66784, 14590] ) ,i slåttermark ,t. riklig ,1988 (LBr, JHe, TLj)
Gamla Finntorpet (12F 5b , [6678567, 1459019] ) ,slåttermark ,1 m2 , 6 ex ,2004 (MPn)
Stångmyrberget (12F 7c , [66892, 14613] ) ,kalhygge på f d slåttermark ,riklig ,1990 (GEn & HEn)
SO Småtjärn (12F 7c , [66899, 14606] ) ,skogsbryn mot hygge på kalk ,enstaka ,1989 (GEn & HEn)
"Omedelbart N ""g"" i ""Stångmyrberget"" " (12F 7c , [66942, 14613] ) ,gammal, fuktig, sluttande slåtterängsmark, nu kalhygge ,riklig ,1990 (GEn)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg ,10-tal ex ,2020 (SNy)
Hästbergs klack, SV-sluttning (12F 8b , [66900, 14592] ) ,f d ängsmark ,1 ex ,1987 (PHe)
Lindbastmora (12F 8b , [66923, 14581] ) ,i torrbacke 1975 (RYN.1976) ,enstaka ,1985 (JHe)
1,5 km S om Långmyra på en tidigare virkesupplagsplats (12F 8b , [6693399, 1459468] ) ,skogsbilväg med dominerande ängsskallrevegetation ,några småväxta ex,vissnande efter blomning 27/7 ,2012 (GEn)
Rönningen, mot Nyfallet (2912-3514), (12F 7c , [66879, 14613] ) ,enstaka i vägdike ,t. riklig ,1990 (GEn & HEn)
Skattlösberg, i slåtteräng, 1948 (SJÖRS 1949) - d:o, få ex 1974 (SVENSON 1975) * intill Luosastugan (12E 4i , [66736, 14421] ) ,i slåtteräng ,5 ex ,1992 (N. Munk: GKn)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658705, 1438178] ) , ,ej återfunnen ,2018 (Leif Helldal)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658705, 1438178] ) , ,31 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658706, 1438179] ) , ,181 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Palahöjden, Grangärde s:n (artp.) (12E 1h , [6658707, 1438186] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658714, 1438216] ) , ,163 plantor/tuvor ,2020 (Leif Helldal)
Palahöjden (artp.) (12E 1h , [6658714, 1438216] ) , ,64 plantor/tuvor ,2019 (Leif Helldal)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673678, 1441655] ) , ,6 lokaler inom en radie på 50 m ,2007 (Uno Skog)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673682, 1441661] ) , ,15 plantor/tuvor ,2019 (Leif Helldal)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673682, 1441661] ) , ,321 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673682, 1441661] ) , ,ej återfunnen plantor/tuvor ,2018 (Leif Helldal)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673686, 1441668] ) , ,118 plantor/tuvor ,2020 (Lina Törnqvist)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673687, 1441652] ) , ,259 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673691, 1441650] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Skattlösberg naturreservat (artp.) (12E 4i , [6673691, 1441660] ) , ,72 plantor/tuvor ,2019 (Patric Engfeldt)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673695, 1441620] ) ,slåtteräng , 2006 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg, Grangärde s:n (artp.) (12E 4i , [6673699, 1441648] ) ,slåttermark ,1288 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Torsberg, övre täkten (artp.) (12E 4j , [6672490, 1445790] ) , , 2005 (Gunnar Karlsson)
Långtjärnen, V om vändplan, ca 500 m SSV om tjärnen (artp.) (12E 5j , [6678580, 1445120] ) ,igenväxande inäga i skog , 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Hörkna kalkbrott, nära Gruvstugan (artp.) (12E 6h , [6680650, 1439450] ) ,gräsbevuxen, kalkpåverkad körväg , 1990 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678568, 1459020] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Finntorpet, Grangärde s:n (artp.) (12F 5b , [6678568, 1459020] ) ,slåttermark ,2 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678574, 1459019] ) , ,ej återfunnen ,2019 (Leif Helldal)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678574, 1459019] ) , ,20 plantor/tuvor ,2017 (Leif Helldal)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687815, 1457743] ) ,vägkant ,50 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan, vägkant (artp.) (12F 7b , [6687821, 1457748] ) , ,100 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
NO.Saxhyttan (artp.) (12F 7b , [6687821, 1457748] ) , ,knoppbristning ,2013 (per skoog)
Hästbergs Klack Stigen (artp.) (12F 8b , [6690209, 1459213] ) , ,21 plantor/tuvor ,2017 (Anders Janols)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690209, 1459216] ) , ,39 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690271, 1459237] ) , ,ej återfunnen ,2020 (Leif Helldal)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690278, 1459155] ) , ,5 plantor/tuvor ,2016 (Maja Wressel)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.) (12F 8b , [6690278, 1459155] ) ,slåttermark ,8 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690312, 1459170] ) , ,ej återfunnen ,2016 (Maja Wressel)
Småtjärnen, sydvästsluttning S om Hyttdammen i Laxsjö (artp.) (12F 8c , [6690320, 1461000] ) ,skogsbryn mot hygge på kalkmark , 1989 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Menyanthes trifoliata    Vattenklöver
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,sjöstrand , 2016 (IPt)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,myrkant , 2016 (IPt)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,strand , 2016 (IPt)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655553, 1439864] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6661929, 1438732] ) ,källdrag i sluttande myr , 2013 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668440, 1445430] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670666, 1440301] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs stormosse östra delen (artp.) (12E 4i , [6671192, 1440462] ) , ,noterad ,2016 (Fredrik Lundin)
Rastplats E45 Björnån. (artp.) (12E 4i , [6672229, 1440418] ) , ,noterad ,2016 (Lars Bruks)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6678086, 1449235] ) ,sumpbarrskog på kalkgrund , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683121, 1442478] ) ,ängsgranskog källdråg i kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
V. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688853, 1444199] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Storbergsmossen (artp.) (12E 7i , [6689032, 1444530] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Galium album    Stormåra
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Galium aparine    Snärjmåra
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682626, 1456928] ) ,rabatt , 2017 (IPt & SNy)
Galium boreale    Vitmåra
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Atlasruta (12F 6a ) , ,frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Galium palustre ssp. elongatum    Stor vattenmåra
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Galium odoratum    Myskmadra
Limberget (artp.) (12F 7d , [6689700, 1466200] ) , , 1989 (Sören Nyström,Lennart Bratt)
Limberget (artp.) (12F 7d , [6689700, 1466200] ) , , 1984 (Torbjörn Rynéus)
Galium palustre ssp. palustre    Vattenmåra
Fjällmusberget (12E 6j , [6684500, 1449960] ) ,fuktsvacka , 2013 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694144, 1458817] ) ,örtrik sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Galium saxatile    Stenmåra
Ö om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , , 2004 (GWm)
Galium triflorum    Myskmåra
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , , 2004 (GWm)
Rämshytte bruk, ca 1942 (Ad) * 1950-t (Ad o a) * Två närbelägna lokaler på Limberget (inom skilda atlasrutor), (12F 7d , [66897, 14662] ) ,på block ,rikligt 1987- ,1988 (AJs & SNy)
Rämshytte bruk, ca 1942 (Ad) * 1950-t (Ad o a) * Två närbelägna lokaler på Limberget (inom skilda atlasrutor), (12F 8d , [66900, 14664] ) ,på block ,rikligt 1987- ,1988 (AJs & SNy)
Limberget,~150 m S om Bockmossen,anrikningsverk (DBS) (12F 7d , [66897, 14662] ) ,bergrot i sänka ,flera 10-tal ,1987 (AJs)
Nedre Igeltjärnen (artp.) (12F 7d , [6689540, 1466410] ) ,"barrskog; bergbrant: 4,36ha" , 1994 (okänd ( Jan.Olof Hermansson ))
Limberget, Rämshytte bruk - två närbelägna lokaler (artp.) (12F 7d , [6689900, 1466326] ) , , 1987 (Anders Janols,Sören Nyström)
Galium uliginosum    Sumpmåra
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Galium verum    Gulmåra
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66862, 14394] ) ,frodig vägkant , 2000 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Polemonium caeruleum    Blågull
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand ,vitblommig ,2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Calystegia sepium ssp. sepium    Snårvinda
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant mot ravin , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Convolvulus arvensis    Åkervinda
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Cuscuta europaea    Nässelsnärja
N. Västansjö vid Jutens gård (12F 6a , [66819, 14528] ) ,på nässlor i beteshage ,täml. riklig ,1988 (JHn)
Nedre Botåsen, 1940-t (Gs) * (12F 5a , [66779, 14502] ) ,på dyngstad ,enstaka ,1988 (HWk)
Anchusa arvensis    Fårtunga
Sunnansjö (12F 5a , [66783, 14539] ) ,trädgårdsland ,2 ex ,1987 (OPe)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda ,t.rikligt ,2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Asperugo procumbens    Paddfot
Forstäppan (artp.) (12F 5a , [66781, 14508] ) , , 1988 (Janolof Hermansson)
Botåker (artp.) (12F 5a , [6679000, 1452200] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Stensbo (artp.) (12F 5b , [6679880, 1455940] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
70 m norr om Sjömagasinet i Kyrkbyn (artp.) (12F 6a , [6682900, 1454100] ) ,södervägg vid uthus ,5 plantor ,2007 (UGu)
Echium vulgare    Blåeld
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lithospermum arvense    Sminkrot
Sunnansjö (artp.) (12F 5a , [6677690, 1453050] ) ,på slaggvarp. , 1989 (Janolof Hermansson,Gunnar Westman)
Myosotis arvensis    Åkerförgätmigej
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Erik Skoghs mark,Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) , ~refl~ ,ängsmark både torr och fuktäng , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Myosotis laxa ssp. caespitosa    Sumpförgätmigej
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Myosotis scorpioides    Äkta förgätmigej
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägdike , 2012 (IPt & JOs)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ) , ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Myosotis stricta    Vårförgätmigej
Sunnansjö v.sandtaget (12F 5a , [66778, 14540] ) ,torrbackar ,rikl. ,1988 (TLj)
Stakheden 350 m Ö ån nära lv (12F 6a , [66844, 14534] ) ,sandig trädesåker ,flerst. ,1989 (JEd & LBr)
Hyttriset mot StakhedeN (12F 6a , [66846, 14537] ) ,torrbacke ,enst. ,1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ) ,torra sandmarker o vägkanter etc. ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Nyhammar v.Hyttriset (DF) (12F 6a , [66849, 14538] ) ,längs jvg-vallen ,enst. ,1988 (TLj)
Myosotis sylvatica    Skogsförgätmigej
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Symphytum officinale    Äkta vallört
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673713, 1441541] ) , , 1989 (Henrik Weibull)
Symphytum x uplandicum    Uppländsk vallört
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ) ,skogskant, gammal komposthög ,ett bestånd,rikligt ,1988 (HWk)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Ajuga pyramidalis    Blåsuga
S om Skallmossen , "Säfsbanan" (12E 1h , [66581, 14395] ) , , 1998 (GEn)
Skattlösberg (12E 4i , [66736, 14421] ) ,slåtteräng , 2015 (MNo)
Kullen (12E 7j , [6689201, 1447440] ) ,vägdike ,några ex. ,2006 (IPt)
G:la Finntorpet (12F 5b , [66785, 14590] ) ,äldre ängsmark ,enstaka ,1987 (JEd)
Holmtjärn (artp.) (12E 1h , [6659400, 1439800] ) ,vägkanter , 1990 (Janolof Hermansson)
Örtjärn (artp.) (12F 2a , [6663200, 1450900] ) ,naturbetesmark , 1990 (Janolof Hermansson)
Grangärdes Hästberg (artp.) (12F 7b , [6689700, 1459200] ) ,vägkanter , 1991 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690238, 1459190] ) , ,2 ,2018 (Maja Wressel)
Ajuga reptans    Revsuga
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,dikesren ,ca 2 m2 ,2007 (IPt)
Dracocephalum thymiflorum    Rysk drakblomma
Nyhammar (artp.) (12F 7a , [6686200, 1453700] ) , , 1989 (Janolof Hermansson)
Galeopsis bifida    Toppdån
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Galeopsis speciosa    Hampdån
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Galeopsis tetrahit    Pipdån
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark ,ymnigt ,2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Glechoma hederacea    Jordreva
Östra kanten av "Jutens hage" (12F 5a , [66785, 14544] ) ,kanten av betad fuktig kohage ,10-tal ,1987 (OPe)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lamium amplexicaule    Mjukplister
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Lamium purpureum    Rödplister
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Leonurus cardiaca    Hjärtstilla
Sunnansjö (12F 5a , [66783, 14539] ) ,i åkerkant med nässlor vid gård ,8 ex ,1987 (OPe)
Mentha arvensis    Åkermynta
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Mentha x gentilis    Ädelmynta
Forstäppan (artp.) ,i vägdike. , 1989 (Janolof Hermansson)
Övre Lövtjärn - Palahöjden (artp.) , , 1990 (Janolof Hermansson)
Prunella vulgaris    Brunört
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Fagerlid (artp.) (12F 7c , [6685968, 1461045] ) , ,noterad ,2018 (Billy Lindblom)
Satureja acinos    Harmynta
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [66899, 14665] ) ,ruderatmark nedom berget på östra sidan ,enstaka ,1988 (SNy)
Scutellaria galericulata    Frossört
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stachys palustris    Knölsyska
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Stachys sylvatica    Stinksyska
Lövfallsberget (artp.) (12E 3h , [6665309, 1439857] ) ,örtrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.) (12E 4j , [6671397, 1446403] ) ,efter bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Storfallsberg (artp.) (12F 6c , [6684826, 1461895] ) ,lågörtgranskog granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Thymus pulegioides    Stortimjan
Planen 15m V om vägen (artp.) (12F 4b , [6670799, 1455575] ) ,spridda från odling ,500 stjälkar/strån/skott ,2020 (Anders Erixon)
Hyoscyamus niger    Bolmört
Sunnansjö vid våghuset (12F 5a , [66776, 14532] ) ,på grusmark ,3 ex ,1992 (OSt)
Solanum dulcamara    Besksöta
Korsnäsberet (12F 6a , [66813, 14545] ) ,soptipp ,fåtal ,1987 (OPe)
Chaenorrhinum minus    Småsporre
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Euphrasia nemorosa    Grå ögontröst
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Euphrasia stricta var. brevipila    Vanlig ögontröst
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Linaria repens    Strimsporre
Bangården Nyhammar (12F 7a , [66862, 14542] ) ,nedlagd bangård, öppen grusmark ,flertal ex vid lastkajen ,1989 (HWk)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693932, 1458668] ) ,människoskapad , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Linaria vulgaris    Gulsporre
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda ,rikligt ,2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Bangården Nyhammar (12F 7a , [66862, 14542] ) ,nedlagd bangård, öppen grusmark ,spridd över hela bangården ,1989 (HWk)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Melampyrum pratense    Ängskovall
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Melampyrum sylvaticum    Skogskovall
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Odontites vulgaris    Rödtoppa
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
1 km O om Östanbjörka (12F 6b , [6683250, 1457750] ) ,skogsvägkant , 2012 (JOs)
Pedicularis palustris    Kärrspira
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14455] ) ,rikkärr ,flertal ex ,1989 (HWk)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671811, 1439543] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670666, 1440301] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670737, 1440183] ) ,lösbottenkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679635, 1443713] ) ,källkärr med glest av tall , 2013 (Janolof Hermansson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6690187, 1457378] ) , , 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Pedicularis sceptrum-carolinum    Kung Karls spira
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14455] ) ,rikkärr ,4 ex ,1989 (HWk)
Pajsoån vid Pajsoberget (artp.) (12E 4h , [6674700, 1438200] ) , , 2009 (Janolof Hermansson)
Svenskfallet V om Torsberg, V om gården (artp.) (12E 4i , [6672540, 1444840] ) , , 1980 (Gunnar Karlsson)
Pillismossen (artp.) (12E 4i , [6673260, 1443750] ) ,vägkant av nybruten skogsbilväg , 1980 (Gunnar Karlsson)
Torsberg (artp.) (12E 4j , [6672490, 1445750] ) ,hagmark , 2000 (Gunnar Karlsson)
Torsberg, västra gården (artp.) (12E 4j , [6672640, 1445560] ) , , 1980 (Gunnar Karlsson)
Långvasselbron (artp.) (12E 4j , [6674855, 1445525] ) ,kärr intill kalkbrott , 2007 (Henry Eriksson,Gunnar Eriksson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6690690, 1457180] ) , , 1984 (Janolof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Pedicularis sylvatica    Granspira
Strömmingsbäcken, 1960-t (O.Rundberg, Bj) * 100 m N om gården (12E 3j , [66696, 14485] ) ,i f d betad fuktäng med blåtåtel, jungfrulin och ljung, ,ca 5 ex 1990 (LBr&JHn) * starkt ökande efter röjning ,1991 (JHn)
Nackarmossen - Nackarberg (artp.) (12E 2h , [6664610, 1436830] ) ,intill berghäll , 1988 (Gunnar Karlsson)
Strömmingsbäcken 100 m norr om gården (artp.) (12E 3j , [6669540, 1448580] ) ,i f d betad fuktäng med blåtåtel jungfrulin och ljung. , 1990 (Lennart Bratt,Jan-Olof Hermansson)
Strömmingsbäcken (artp.) (12E 3j , [6669590, 1448540] ) ,vägkanter , 1992 (Jan-Olof Hermansson)
Strömmingsbäcken (artp.) (12E 3j , [6669614, 1448591] ) , , 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Kullen, efter vägen öster om byn (artp.) (12E 7j , [6689860, 1448680] ) ,vägkant , 1988 (Gunnar Karlsson)
Rhinanthus minor    Ängsskallra
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rhinanthus serotinus ssp. serotinus    Höstskallra
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14468] ) ,vägkant ,15 ex ,1988 (Anna Andersson)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ) ,vägkant vid f.d. gruvlave delvis igenslyad skräpmark ,15 ex ,1989 (HWk)
Gräsån, Norhyttevägen, (12E 7h , [66861, 14395] ) , ~refl~ ,fuktigt vägdike , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66862, 14394] ) ,fuktigt dike längs Norhyttevägen , 2000 (DABS)
Fängenhällarna vid järnvägen (12F 5b , [66764, 14589] ) ,på banvallsslänt ,riklig ,1987 (JEd)
Palahöjden, ca 1920 (At) * vid Övre Lövtjärn (12E 1h , [66587, 14382] ) ,ängskant ,rikl. ,1988 (JHn o a)
Skallberget, 1919 (Bng) * (12E 8j , [66946, 14487] ) ,ängsmark ,sparsamt ,1989 (JHn)
Nära G:la Prästhyttan (DF-60) (12F 5b , [6677, 1458] ) ,vägkant ,enstaka ,1987 (JEd)
Tattarfallet (artp.) (12E 4i , [6672600, 1441660] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Burängsberg (artp.) (12E 5j , [6676550, 1447040] ) ,vägkant. , 1989 (Anna Yng)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Fängenhällarna vid järnvägen (artp.) (12F 5b , [6676520, 1458800] ) ,på banvallsslänt , 1987 (Jan Edelsjö)
Orrberget, V om Laggartjärnen (artp.) (12F 8c , [6693574, 1461908] ) ,vägkant vägkant kring gammal vändplan ,10 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Verbascum nigrum    Mörkt kungsljus
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Verbascum thapsus    Kungsljus
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ) ,badplats , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ) ,gräsmark nära ån , 2007 (IPt)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Veronica arvensis    Fältveronika
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Veronica chamaedrys    Teveronika
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 5a , [6676864, 1452876] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6680212, 1452570] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica officinalis    Ärenpris
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680166, 1444465] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,längs skogsstig ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Veronica scutellata    Dyveronika
Fjällmusberget (12E 6j , [6684500, 1449960] ) ,fuktsvacka , 2013 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia    Majveronika
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Veronica spicata    Axveronika
Stakheden i Nyhammar (artp.) (12F 6a , [6684703, 1453385] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Veronica verna    Vårveronika
Sunnansjö v.badplatsen o.sandtaget (12F 5a , [6677, 1454] ) ,torrbackar ,spridd ,1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ) ,torra sandmarker o vägkanter etc. ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Pinguicula vulgaris    Tätört
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägdike , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Stormran (12F 7b , [6689346, 1456348] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Snip (12F 7c , [6687186, 1460020] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,sparsam ,2011 (LBr)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668389, 1441544] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tallfallsberget sydsluttning (artp.) (12E 5h , [6679992, 1438228] ) ,kärr med tall örtrikt sluttande kärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679846, 1443583] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678234, 1447821] ) ,axagkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Grängesberg Ö (artp.) (12F 2b , [6661784, 1457060] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693425, 1459014] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Utricularia intermedia    Dybläddra
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Utricularia minor    Dvärgbläddra
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Utricularia vulgaris    Vattenbläddra
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670666, 1440301] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Plantago lanceolata    Svartkämpar
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Plantago major    Groblad
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Plantago media    Rödkämpar
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ) ,gammal skogsväg ,rikligt ,1989 (HWk)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ) ,lieslagen gårdsbacke ,t.rikligt ,1988 (HWk)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kybäcksheden (12F 8a , [6692650, 1450270] ) ,gräsmark , betesmark ,massvis ,2007 (IPt)
Tansbäcken omr 36 (artp.) (12F 7b , [6687765, 1455667] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Linnaea borealis    Linnéa
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Snip (12F 7c , [6687186, 1460020] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Östanbjörka (artp.) (12F 6b , [6682212, 1456609] ) , ,noterad ,2005 (Britt-Marie Sohlström)
Tanstjärn (artp.) (12F 8b , [6692954, 1455544] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lonicera caerulea    Blåtry
Nära vägen till Ullnäset 200 m V Rudviken (12F 4a , [6673, 1453] ) ,hygge , 1992 (OSt)
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ) ,badplats , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Lonicera xylosteum    Skogstry
Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ) ,örtrik barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [6682970, 1442200] ) ,örtrika dråg i granskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ) ,ängsgranskog ,fl. ,1988 (TLj)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ) ,örtrik granskog ,riklig ,2009 (LBr)
Nyhammar, V om kanalen (artp.) (12F 7a , [6685175, 1454261] ) ,lövskog fuktig lövskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693699, 1458590] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Sambucus racemosa    Druvfläder
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Viburnum opulus    Olvon
Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ) ,örtrik barrskog ,sparsam ,2017 (LBr)
Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66905, 14454] ) , ~refl~ ,sumpskog, rik bäckkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Limgruvhagen, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,vägkant ,en buske ,1989 (IAn)
Lövfallsberget (artp.) (12E 3h , [6665343, 1439896] ) ,fuktigt örtrik dråg i granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.) (12E 4j , [6671463, 1446570] ) ,efter bäck , 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.) (12E 5j , [6679238, 1449584] ) ,lågörtgranskog mix av friskt och fuktigt mellan kalkbrotten , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nyhammar, V om kanalen (artp.) (12F 7a , [6685365, 1454232] ) ,lövskog björk-gråal-sälg med underväxt av hägg på f d åker-betesmark ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Valeriana sambucifolia    Flädervänderot
"Säfsbanan" , vid vägskälet Ö om Palahöjden hpl (12E 1h , [66582, 14383] ) , , 1990 (GEn)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Fjällmusberget (12E 6j , [6684500, 1449960] ) ,fuktsvacka , 2013 (IPt)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66905, 14454] ) , ~refl~ ,sumpskog, rik bäckkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692847, 1457696] ) , ,noterad ,2019 (Emil Persson)
Knautia arvensis    Åkervädd
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stakheden i Nyhammar (artp.) (12F 6a , [6684703, 1453385] ) , ,noterad ,2018 (Magnus Stenmark)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Succisa pratensis    Ängsvädd
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6663087, 1438794] ) ,åstrand med högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668294, 1441277] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Rötdammsmossen (artp.) (12E 3i , [6668318, 1440918] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668532, 1441427] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668210, 1445320] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671913, 1439551] ) ,molinakärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671056, 1443902] ) ,högörtsvegetation intill pillisoån , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673811, 1443941] ) ,högörtsvegetation i åstranden , 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673911, 1444221] ) ,åkanten , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Burängen (artp.) (12E 4j , [6671690, 1445200] ) ,källkärr rikkärr? , 2014 (Janolof Hermansson)
Olsjömossen (artp.) (12E 4j , [6673010, 1448935] ) ,blåtåtelkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4j , [6674000, 1445012] ) ,källkärr i åkanten , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,gles sumpskog i kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6678086, 1449235] ) ,sumpbarrskog på kalkgrund , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690715, 1445885] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,längs skogsstig ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Grindsveden, Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693049, 1458972] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693910, 1458529] ) ,hygge , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694730, 1458445] ) ,intermediärt kärr litet öppet kärr i ravin , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Campanula cervicaria    Skogsklocka
SO om Småtjärn (12F 7c , [66898, 14605] ) ,i skogsbryn på kalhygge, 1 ex samt fjolårsstänglar ,enstaka ,1990 (GEn & HEn)
Loforsen (artp.) (12F 5a , [6677200, 1450500] ) , , 1988 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690390, 1459230] ) , , 1989 (Janolof Hermansson)
Campanula glomerata    Toppklocka
Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Morhagen (artp.) (12F 5b , [6677064, 1455346] ) ,vägkant. ,noterad ,2017 (Lars Asklund)
Campanula latifolia    Hässleklocka
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark/ tomtmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Campanula patula    Ängsklocka
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687570, 1455780] ) ,vägkant , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1458706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.) (12E 2h , [6664623, 1439514] ) ,grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Vännebo kraftverk (artp.) (12E 5i , [6677254, 1440375] ) , ,noterad ,2019 (Jan-Åke Noresson, Kaisa Olsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689385, 1447468] ) , ,noterad ,1997 (Ulf Gärdenfors)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 5a , [6676864, 1452876] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Laxsjön (artp.) (12F 7b , [6689283, 1459208] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Campanula persicifolia    Stor blåklocka
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Laxsjön (artp.) (12F 7b , [6689283, 1459208] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Campanula rapunculoides    Knölklocka
Sandviken (12F 5a , [6677654, 1454295] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Campanula rotundifolia    Liten blåklocka
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Aspfallet (12E 3i , [6667500, 1440950] ) ,vägkant , 2012 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.) (12E 2h , [6664623, 1439514] ) ,vägkant grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694209, 1458803] ) ,tröskel av björk i örtrik sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lobelia dortmanna    Notblomster
Gänsen vid badplatsen (12E 5j , [6678140, 1447760] ) ,grund, sandig botten ,riklig ,2017 (LBr)
Gänsen vid badplatsen (12E 6i , [6684490, 1440480] ) ,grund sandbotten ,spridd ,2017 (LBr)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Achillea millefolium    Röllika
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Achillea ptarmica    Nysört
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Antennaria dioica    Kattfot
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Nittälvens naturreservat (artp.) (12E 1i , [6658564, 1440550] ) ,ravinliknande formation kring strömmande å , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Långvasslan, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.) (12E 4j , [6674245, 1445350] ) ,svämblandskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Långvasslan, 300 m uppströms Långvasselbron (artp.) (12E 4j , [6674297, 1445362] ) ,svämblandskog häll vid ån , 2014 (Janolof Hermansson)
Pajsoån, Dammfallet (artp.) (12E 5h , [6676578, 1435268] ) ,liten häll , 2014 (Janolof Hermansson)
Baggvikengränsen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1444451] ) , ,noterad ,2019 (Åke Berg)
Nedre Pundet (artp.) (12E 6i , [6680166, 1444465] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Fröjdberget (artp.) (12E 7j , [6687722, 1446714] ) , ,3 dm2 ,2012 (Fynd SBF Årets växt)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget W646 AV3960 (artp.) (12F 7d , [6685733, 1467646] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692772, 1459793] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693904, 1458525] ) ,hygge , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Anthemis tinctoria    Färgkulla
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ) ,skräpmark delvis med al- och björksly ,ca 30 ex ,1989 (HWk)
Sunnansjö, vid Våghuset (12F 5a , [66775, 14531] ) , , 1992 (OSt)
Arctium minus    Liten kardborre
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ) , , 2004 (GWm)
Arnica montana    Slåttergubbe
Sunnansjö , Tallmogården (12F 5a , [6677, 1453] ) ,tallskog , 1992 (OSt)
Artemisia vulgaris    Gråbo
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Grängesberg station (artp.) (12F 2b , [6662073, 1455379] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Bellis perennis    Tusensköna
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Bidens tripartita    Brunskära
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Carduus crispus    Krustistel
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6686350, 1453820] ) ,vägkant , 2009 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Centaurea cyanus    Blåklint
Sunnansjö ,Nedre Lågnäsvägen 16 (12F 5a , [66771, 14539] ) ,i sädesfält ,5 ex ,1992 (OSt)
Lågnäset nedom N. Lågnäsvägen 16 (12F 5a , [66772, 14536] ) ,i sädesfält ,ca 5 ex ,1992 (OSt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Centaurea jacea    Rödklint
Sunnansjö ,Lågnäset (12F 5a , [66771, 14539] ) ,nära stranden , 1992 (OSt)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,gårdstun ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Centaurea montana    Bergklint
Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus ,spridd ,2012 (IPt & JOs)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Centaurea phrygia ssp. phrygia    Finnklint
Saxbergets Ö sida ( , ) ,nyupptaget hygge inom 25 m2 ,1996 (Katrine Svensson)
Kullen (12E 7j , [6689290, 1447421] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Kullen (12E 7j , [66893, 14474] ) ,i kanten av linda ,enstaka ,1987 (HEn)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , , 2004 (GWm)
Torsberg, övre täkten (artp.) (12E 4j , [6672490, 1445790] ) , , 2005 (Gunnar Karlsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689355, 1447455] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689385, 1447468] ) , ,15 ,1997 (Ulf Gärdenfors)
Saxbergets östra sida (artp.) (12F 3a , [6668000, 1453000] ) , ,35 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östra sida (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454432] ) , ,35 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östra sida (artp.) (12F 3a , [6668585, 1454437] ) , , 2010 (Rolf Hane)
Björnhyttan (artp.) (12F 3b , [6667255, 1455155] ) , ,ej återfunnen ,2017 (Urban Gunnarsson)
Björnhyttan, mellan bäcken och ruinerna (artp.) (12F 3b , [6667280, 1455250] ) , , 1988 (Henry Eriksson)
Centaurea scabiosa    Väddklint
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , , 2004 (GWm)
Norrbo (12F 6a , [6684720, 1452850] ) ,vägslänt , 2007 (IPt)
Nyhammar v.Hyttriset (DF) (12F 6a , [66849, 14538] ) ,vägkanter o.gräsmarker ,spridd fl. ,1988 (TLj)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Glebionis coronaria    Kranskrage
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Cicerbita alpina    Torta
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö ,stort bestånd ,2015 (IPt)
Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6667983, 1441480] ) ,ravin / källpåverkad mark , 1996 ((sks), Tomas Salander)
Limes Norrlandicus (artp.) (12E 3i , [6668040, 1443239] ) , ,4 plantor/tuvor ,2015 (Caroline Greiser)
Bringsjöberget (artp.) (12E 3i , [6668050, 1443300] ) ,högörtsvegetation i dike , 1990 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668426, 1445457] ) , ,noterad ,2017 (Kristoffer Hylander)
Pullingberget NO (artp.) (12E 6h , [6681569, 1438015] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Pullingberget NO (artp.) (12E 6h , [6681739, 1438045] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Pullingberget NO (artp.) (12E 6h , [6681789, 1438050] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Pullingberget NO (artp.) (12E 6h , [6681791, 1438034] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd kalkbrott (artp.) (12E 6i , [6684549, 1443735] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,fuktig skogsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Frötjärnsberget 300 m Ö (artp.) (12F 7a , [6689010, 1451814] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Stormatsbyn (artp.) (12F 7d , [6685468, 1465328] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Bringsjöbergs västsluttning (just) (12E 3i , [66673, 14422] ) ,rik ormbunksgranskog ,lokalt rikligt ,1985 (LBr)
Cicerbita macrophylla    Parksallat
Lillmatsbyn (12F 6d , [6684221, 1465950] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Cirsium arvense    Åkertistel
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter/utkast , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Cirsium helenioides    Brudborste
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Burängen (artp.) (12E 4j , [6671690, 1445200] ) ,rikkärr? , 2014 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4j , [6673952, 1445015] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 4j , [6674920, 1448715] ) ,översilad sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689385, 1447468] ) , ,noterad ,1997 (Ulf Gärdenfors)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,längs skogsstig ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran - Storolles - Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6694908, 1459408] ) ,lågörtgranskog , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Cirsium palustre    Kärrtistel
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nyhammar, V om kanalen (artp.) (12F 7a , [6685350, 1454223] ) ,lövskog fuktig björk-gråal-sälg med underväxt av hägg på f d betesmark ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694705, 1452573] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Cirsium vulgare    Vägtistel
Örtjärn (12F 2a , [6663100, 1451140] ) ,ängsmark ,enstaka ,2007 (IPt)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Conyza canadensis    Kanadabinka
Grangärde musteri, Holen (artp.) (12F 6a , [6683640, 1454350] ) ,grusplan vid husvägg ,noterad ,2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
Crepis paludosa    Kärrfibbla
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
700 m NO Aspfallet (12E 3i , [6668087, 1441471] ) ,sumpig skogsmark , 2012 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668440, 1445430] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442651] ) ,fuktig-våt kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681237, 1447722] ) ,örtrikt källdråg i lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6681961, 1446933] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i fuktig ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689725, 1463642] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormatsbyn (artp.) (12F 7d , [6685464, 1465224] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Malingsån omr 33 (artp.) (12F 8a , [6693796, 1450572] ) ,örtrik vegetation efter bäck i tallskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694686, 1452702] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6692570, 1457080] ) ,örtrik sumpgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693428, 1459127] ) ,intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694684, 1458453] ) ,gransumpskog örtrikt , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Crepis praemorsa    Klasefibbla
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Crepis tectorum    Klofibbla
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Doronicum columnae    Balkangemsrot
Tuna Hästberg (12F 8d , [6690777, 1466262] ) ,äldre blandskog på rikmark ,ca 10 blommande ex. ,2013 (Anders Janols)
Tuna-Hästberg. Broheden (artp.) (12F 8d , [6690777, 1466262] ) ,ängsblandskog , 2013 (Anders Janols)
Erigeron acer ssp. acer    Gråbinka
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Gnaphalium sylvaticum    Skogsnoppa
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Gnaphalium uliginosum    Sumpnoppa
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Helianthus annuus    Solros
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Hieracium umbellatum    Flockfibbla
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stakheden i Nyhammar (artp.) (12F 6a , [6684703, 1453385] ) , ,500 ,2018 (Magnus Stenmark)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Silvaticiformia    Skogsfibblor
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium gr. Tridentata    Styvfibblor
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ) , ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hieracium gr. vulgatiformia    Hagfibblor
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,lövskog , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nyhammar Stakheden (artp.) (12F 6a , [6684710, 1453340] ) , ,100 ,2012 (Magnus Stenmark)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hypochoeris maculata    Slåtterfibbla
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ) ,lieslagen gårdsbacke ,flertal ex. (rapp.ss Arnica,men år enl Hwk förväxlad) ,1988 (HWk)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Storsätten (12F 7c , [6687496, 1462009] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Hästbergsklack toppen (12F 8b , [66904, 14592] ) ,öppen hällmark ,några plantor ,1987 (PHe)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689377, 1458989] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget W646 AV3960 (artp.) (12F 7d , [6685691, 1467695] ) ,vägkant ,3 stjälkar/strån/skott ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lapsana communis    Harkål
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Leontodon autumnalis ssp. autumnalis    Höstfibbla
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Stakheden i Nyhammar (artp.) (12F 6a , [6684703, 1453385] ) , ,1000 ,2018 (Magnus Stenmark)
Nyhammar Stakheden (artp.) (12F 6a , [6684710, 1453340] ) , ,400 ,2012 (Magnus Stenmark)
Capsella bursa-pastoris    Lomme
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693737, 1444867] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Leucanthemum vulgare    Prästkrage
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Långvasselheden - Nittkvarn, SO om Rötdammen (artp.) (12E 3i , [6667987, 1440639] ) ,grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,100 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Vännebo kraftverk (artp.) (12E 5i , [6677254, 1440375] ) , ,noterad ,2019 (Jan-Åke Noresson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Chamomilla suaveolens    Gatkamomill
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Mycelis muralis    Skogssallat
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ) ,gräsmark nära ån , 2007 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668410, 1445334] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668412, 1445338] ) , ,noterad ,2017 (Kristoffer Hylander)
Mårtberget västsluttning (artp.) (12E 7i , [6685851, 1443336] ) ,lågörtgranskog kalkmarksskog vid kalkbrott, i kalkbrottet , 2014 (Janolof Hermansson)
Hieracium aurantiacum    Rödfibbla
Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ) , , 2001 (DABS)
Rävåla (12F 4a , [6672330, 1453940] ) ,vägdike , 2008 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) ,vägkant , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Grängesberg (artp.) (12F 2b , [6662592, 1455542] ) ,lövskog/ruderatmark ,blomning ,2011 (Ulf Sperens)
Södra vägkanten (artp.) (12F 4b , [6670799, 1455575] ) , ,18 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium cymosum    Kvastfibbla
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ) , ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687290, 1462410] ) ,ängsmark ,fåtal ex ,2007 (IPt)
Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 6i , [6680317, 1444354] ) ,vägkant , 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hieracium x floribundum    Svenskfibbla
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy)
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
N om Lilla Malingen , mot Skallberget (12E 8j , [66937, 14488] ) , ~refl~ ,sandiga torrbackar och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Hieracium lactucella    Revfibbla
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Hieracium pilosella    Gråfibbla
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Scorzonera humilis    Svinrot
Ö om kalkbrottet, nedom vädplanen (12E 1h , [66574, 14396] ) ,sluttningen mot bäcken , 1990 (GEn)
"Säfsbanekröken" , Ö om kalkbrottsavtaget (12E 1h , [66582, 14399] ) ,myr , 1990 (GEn)
Parisåns ”Burån” nordstrand (12E 5i , [66763, 14448] ) ,gräsrik öppen strandbrink ,inom några m2 ,1991 (GEn & HEn)
Rifallet (artp.) (12E 3h , [6666980, 1438275] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Åkyllan, Burån, norra stranden vid Stora Norbergsmossen (artp.) (12E 5i , [6677340, 1442700] ) ,gräsrik öppen strandbrink , 1991 (Gunnar Eriksson,Henry Eriksson)
Jansbrändan (artp.) (12E 6i , [6680700, 1441500] ) , , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Brädberget (artp.) (12F 6b , [6684510, 1459260] ) , , 1988 (Jan-Olof Hermansson)
Senecio sylvaticus    Bergkorsört
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
NO om Brunnklacken (12E 5i , [6676980, 1442680] ) ,tallskogsås , skogsbrandsområde ,spridda ex. ,2009 (IPt)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Senecio viscosus    Klibbkorsört
Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ) ,gräsmark nära ån , 2007 (IPt)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Senecio vulgaris    Korsört
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ) ,badplats , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Solidago virgaurea ssp. virgaurea    Gullris
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Raskaberget (12E 5h , [6678484, 1437075] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683739, 1443710] ) ,i brant med klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.) (12F 2b , [6663433, 1455721] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Sonchus arvensis    Åkermolke
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Sonchus asper    Svinmolke
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Tanacetum vulgare    Renfana
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ) ,åkerkant/vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Björnhyttans sopstn. (artp.) (12F 3b , [6669257, 1457099] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Taraxacum vulgare    Maskros
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Taraxacum sekt. Ruderalia    Ogräsmaskrosor
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Tragopogon pratensis    Ängshaverrot
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Matricaria perforata    Baldersbrå
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Järnsta, "Västansjö hytta" (12F 6a , [66814, 14522] ) , ~refl~ ,gammalt hyttområde , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Tussilago farfara    Hästhov
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684527, 1459161] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 5j , [6675006, 1448659] ) ,översilad sluttning med rikkärrskaraktär , 2015 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Fågelmossberget (artp.) (12E 6i , [6682200, 1443495] ) ,örtrik bäckdråg i naturskogsartad blandbarrskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683030, 1442480] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683261, 1442633] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442651] ) ,fuktig-våt kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681237, 1447722] ) ,örtrikt källdråg i lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Storfallsberg (artp.) (12F 6c , [6684826, 1461895] ) ,granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark , 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Laxsjön (artp.) (12F 7b , [6689283, 1459208] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6692570, 1457080] ) ,örtrik sumpgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Paris quadrifolia    Ormbär
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Atlasruta (12F 5a ) ,örtrika skogar ta-a ,frekvens allm. , 1985 (LBr)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,örtrik öppen blandskog ,rikl. ,1989 (IAn)
Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6667983, 1441480] ) ,ravin / källpåverkad mark , 1996 ((sks), Tomas Salander)
Djupa dalen (artp.) (12E 3i , [6669122, 1442253] ) ,fuktig skogssluttning ,noterad ,2018 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 4j , [6674920, 1448715] ) ,lågörtgranskog översilad sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6678086, 1449235] ) ,sumpbarrskog på kalkgrund , 2013 (Janolof Hermansson)
V Sexberget (artp.) (12E 5j , [6678200, 1449227] ) ,kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Örlaxberget - Grävlingsåsen (artp.) (12E 6h , [6684357, 1435674] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Vändleberget 200 m Ö (artp.) (12E 6j , [6681714, 1445569] ) ,barrnaturskog / bergbrant , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gänssundets gamla tomt (artp.) (12E 7i , [6685113, 1441054] ) ,lövrik barrskog vid f d torpställe , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686123, 1446775] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.) (12F 2b , [6663433, 1455721] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) ,längs skogsstig ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kocklaberget 400 m SO (artp.) (12F 5a , [6679021, 1451060] ) ,lövnaturskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684261, 1458252] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Frötjärnsberget 300 m Ö (artp.) (12F 7a , [6689010, 1451814] ) ,lövrik barrnaturskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685948, 1458100] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken omr.36 (artp.) (12F 7b , [6689163, 1455572] ) , ,10 plantor/tuvor ,2018 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689994, 1455994] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689436, 1464320] ) ,sumpgranskog ,gulnande löv/blad ,2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689725, 1463642] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694957, 1459032] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Hästbergs klack, ostsidan (artp.) (12F 8c , [6690378, 1460204] ) ,lågörtbarrskog blockigt ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Convallaria majalis    Liljekonvalj
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , , 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679635, 1443713] ) ,källkärr med glest av tall , 2013 (Janolof Hermansson)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 5j , [6675006, 1448659] ) ,översilad sluttning med rikkärrskaraktär , 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsen, bergknalle mellan Gänsnäset - Tätriset (artp.) (12E 6h , [6684942, 1439926] ) ,ostsluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442651] ) ,fuktig-våt kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683739, 1443710] ) ,i brant med klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681127, 1447733] ) ,örtrik lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Gänssundets gamla tomt (artp.) (12E 7i , [6685113, 1441054] ) ,lövrik barrskog vid f d torpställe , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6685537, 1446886] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6685816, 1446814] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Hökmyrbrännan (artp.) (12E 8i , [6692085, 1444522] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna, Sågberget (artp.) (12E 8j , [6692517, 1447385] ) ,lingontallskog mossig och gräsig, troligen p g a gödsling , 2015 (Janolof Hermansson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671562, 1460522] ) ,alla barrträd avverkade för 10 år sedan , 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680192, 1452820] ) ,lågörtbarrskog intill gammalt kalkbrott , 2015 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Östanbjörka (artp.) (12F 6b , [6682212, 1456609] ) , ,noterad ,2005 (Britt-Marie Sohlström)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693385, 1458660] ) ,gransumpskog örtrikt , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694033, 1458550] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Maianthemum bifolium    Ekorrbär
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Snip (12F 7c , [6687186, 1460020] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6663087, 1438794] ) ,åstrand med högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678297, 1448060] ) ,gammal skog , 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683739, 1443710] ) ,i brant med klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6685816, 1446814] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Grängesberg, S om Laritstorp (artp.) (12F 2b , [6663433, 1455721] ) ,blandskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694957, 1459032] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Polygonatum multiflorum    Storrams
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Polygonatum odoratum    Getrams
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ) ,Ö-vänd sluttning,gräs-hällmark med gles lövskog ,50-100 ex. ,1987 (AJs)
20m Ö om vändplanen (artp.) (12F 4b , [6671972, 1455669] ) , ,2 plantor/tuvor ,2020 (Anders Erixon)
Norrbo, vid mynningen av Norrboån (artp.) (12F 6a , [6683700, 1453500] ) ,sandig strandzon , 1991 (Janolof Hermansson)
Polygonatum verticillatum    Kransrams
Lövfallsberget (12E 3h , [66651, 14398] ) ,lövrik brantskog ,något 10-tal ,1985 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ) ,örtrik barrskog ,stort bestånd ,2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ) ,rikkärr med örtrik granskog ,enstaka ,1987 (PHe)
Gänsberget (DF) (12E 6i , [6683, 1442] ) ,näringsrik örtrik granskog ,10 ex. ,1989 (SBm)
Lövfallsberget NR (artp.) (12E 3h , [6665265, 1439895] ) ,lågörtgranskog fuktstråk ,100 m² ,2018 (Janolof Hermansson)
Lövfallsberget (artp.) (12E 3h , [6665273, 1439866] ) ,med inslag av asp och björk , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Lövfallsberget (artp.) (12E 3h , [6665395, 1439836] ) ,med inslag av asp och björk , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Pullingberget, N om gårdarna (artp.) (12E 6h , [6682010, 1437950] ) ,fuktig granskog , 1990 (Gunnar Karlsson)
Gänsen, bergknalle mellan Gänsnäset - Tätriset (artp.) (12E 6h , [6684957, 1439927] ) ,ostsluttning , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen, i norra kanten (artp.) (12E 6i , [6682440, 1442290] ) ,rikkärr , 1984 (Janolof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682520, 1442232] ) ,lågörtbarrskog fuktig kalkmarkskog ,150 m2 ,2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682573, 1443384] ) ,kalksumpgranskog ,50 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682731, 1442308] ) ,örtrikt fuktdråg i kalkgranskog ,25 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682766, 1442335] ) ,örtrikt fuktdråg i kalkgranskog ,100 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682894, 1442448] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682965, 1442431] ) ,kalkgranskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682982, 1442304] ) , , 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683030, 1442480] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,200 m² ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683180, 1442595] ) , ,5 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,100 m² ,2018 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694624, 1452500] ) ,granskog ,50 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Allium schoenoprasum    Gräslök
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Galanthus nivalis    Snödroppe
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,noterad ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Tofieldia pusilla    Björnbrodd
Stormossen (12E 3i , [66651, 14420] ) ,rikt fastmattekärr ,sparsamt ,1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ) ,rikkärr , 1994 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [66782, 14478] ) ,rikkärr ,sparsamt ,1987 (PHe)
Gänsmossen (= Gänsåmyren SÖ om Gänsen) (artp.) (12E 6i , [6682200, 1442030] ) , , 1984 (Janolof Hermansson)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665180, 1442045] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665204, 1442106] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665210, 1442033] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665237, 1442161] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665270, 1442021] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665357, 1442102] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675189, 1441888] ) ,kalkrikkärr , 1991 (Jan-Olof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679286, 1443836] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679331, 1443824] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679846, 1443583] ) ,fastmattekärr ,3 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679860, 1443600] ) ,rikkärr , 1985 (Lennart Bratt)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678234, 1447821] ) ,axagkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678350, 1447845] ) , , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682485, 1442100] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Lilium bulbiferum    Brandlilja
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444910] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Lilium martagon    Krollilja
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Grängesberg västra (artp.) (12F 2a , [6662376, 1454112] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Laxsjön, herrgårdsparken (artp.) (12F 8c , [6690636, 1461463] ) ,lövskog med äldellövträd , 2014 (Janolof Hermansson)
Iris pseudacorus    Svärdslilja
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Coeloglossum viride    Grönyxne
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Atlasruta (12F 5a ) ,örtrika skogar ta-a ,frekvens t.allm. , 1985 (LBr)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,örtrik öppen blandskog ,enst.spr.i hela omr. m.trolldruva o vårärt ,1989 (IAn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682520, 1442232] ) ,lågörtbarrskog fuktig kalkmarkskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683271, 1442607] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,1 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Hällan (artp.) (12E 7h , [6685633, 1438859] ) ,frisk gräsmark gammal åker ,3 plantor/tuvor ,2016 (Lars Johansson, Janolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693699, 1458590] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Corallorhiza trifida    Korallrot
Långvasselbron (12E 4j , [66746, 14455] ) ,rikkärr ,4 ex ,1989 (HWk)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683133, 1442311] ) , , 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
30m NO om vändplanen (artp.) (12F 4b , [6672011, 1455673] ) , ,1 ,2020 (Anders Erixon)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6688148, 1455637] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson)
Brynberget 1 (artp.) (12F 8b , [6693941, 1455308] ) , ,noterad ,2017 (Bonnie Nilzon)
Cypripedium calceolus    Guckusko
Brynberget (artp.) , , 1984 (Janolof Hermansson,G. Gunnarsson)
Gänsberget ,fuktdråg i högörtgranskog , 1993 (Lr)
Gänsberget (artp.) , , 1986 (Fred Campbell)
Gänsberget, ca 1930-t (Lr) ,fuktdråg i högörtgranskog 72 ex 1960 (Tr) * 33 ex 1973 (NYSTR.1973) * 150 ex ,1986 (FCa)
Laxsjö (= Långmyran) (artp.) , , 1987 (Fred Campbell)
Laxsjön , , 1989 (Cgn)
Laxsjön, ca 1890-t (Cgn) * rikl. 1968 (Tr) = Långmyran , 167 ex 1973 (NYSTR.1973) * 300 ex ,1987 (FCa)
Lindbastmora vid guckuskolokalen ,örtrik granskog ,riklig ,2009 (LBr)
Lindbastmora , en mindre lokal, 1985 (JHn) * 23 ex ,1987 (FCa)
Lindbastmora ,rik sumpskog ,foto ,2007 (IPt)
Lindbastmora ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,några grupper ,2011 (LBr)
Lindbastmora, V om gruvområdet (artp.) ,rikkärr i hyggeskant , 1985 (Jan-Olof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Längs bäcken som korsar skogsvägen 50 m söder om vändplanen. rikligt fr a nedströms vägen ,sumpskog längs bäck med högörtvegetation av kärrfibbla kärrtistel,hästhov mm. grönkulla, skogsknipprot och majviva förekommer. ,50 ex ,1990 (LBr)
Skepparberg (artp.) ,örtrik kalkgranskog ,2010 (Jan-Olof Hermansson)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata    Ängsnycklar
"Limstensvägen" (12E 1h , [66577, 14384] ) ,myr ,. ,1990 (GEn)
S Myrmossen (12E 1h , [66584, 14387] ) ,myr ,. ,1990 (GEn)
Stormossen (12E 3i , [66651, 14420] ) ,rikt fastmattekärr ,mkt.rikl. ,1988 (LBr)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,glest tallbevuxet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stormyran (12E 8j , [66909, 14457] ) ,rikmyr , 2001 (DABS)
Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) ,ängsmark , 2004 (GWm)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,sparsamt ,2011 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679860, 1443600] ) ,rikkärr , 1984 (Torbjörn Ryneus)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr. , 1990 (Lennart Bratt)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678350, 1447845] ) ,mix av axagmyr och tallrismosse , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678500, 1447750] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683090, 1442300] ) ,rikkärr. , 1984 (Janolof Hermansson)
Mellanmyran (artp.) (12E 7i , [6689000, 1443970] ) ,rikkärr. , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
V om Långmyren (artp.) (12F 8b , [6694653, 1458769] ) ,kärr med barrträd rikkärr med både löv- och barrträd, mest tall , 2015 (Anders Janols)
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii    Skogsnycklar
700 m NO Aspfallet (12E 3i , [6668087, 1441471] ) ,sumpig skogsmark ,7 dm höga plantor med fläckfria blad ,2012 (DABS)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,sumpskogskant mot rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [6692690, 1457520] ) ,vägkant och sumpskog ,rikligt ,2003 (IPt)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2009 (LBr)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6674066, 1444963] ) ,åkant med blåtåtel-högörtsvegetation ,3 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683121, 1442478] ) ,ängsgranskog källdråg i kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683251, 1442356] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442618] ) ,granskog fd betesskog eller hagmark ,1 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442651] ) ,fuktig-våt kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683269, 1442612] ) , ,25 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681256, 1447778] ) ,gles örtrik sumpskog i lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689473, 1464334] ) ,vägkant ,överblommad ,2013 (Janolof Hermansson)
Hästebergs klack (artp.) (12F 8b , [6690390, 1459116] ) ,fuktig skogsmark efter stig ,50 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694120, 1458818] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694144, 1458817] ) ,örtrik sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694957, 1459032] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata    Jungfru Marie nycklar
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688855, 1455248] ) ,skog , 2018 (SNy)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6663087, 1438794] ) ,åstrand med högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668513, 1441338] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668532, 1441427] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668210, 1445320] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Olsjömossen (artp.) (12E 4j , [6673010, 1448935] ) ,blåtåtelkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Torsmossen (artp.) (12E 5i , [6679084, 1440630] ) ,gles kärr med tall och vass ,50 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677744, 1448661] ) ,gles sumpskog i kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682389, 1442287] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Ö. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688813, 1444979] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Storbergsmossen (artp.) (12E 7i , [6689032, 1444530] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Grängesberg Ö (artp.) (12F 2b , [6661784, 1457060] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Saxdalen (artp.) (12F 3b , [6668631, 1455398] ) , , 2014 (Andreas Wållberg)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671727, 1460734] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Laxsjön (artp.) (12F 7b , [6689283, 1459208] ) , ,noterad ,2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Fagerlid (artp.) (12F 7c , [6685968, 1461045] ) , ,noterad ,2018 (Billy Lindblom)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692847, 1457696] ) , ,noterad ,2019 (Emil Persson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärn (artp.) (12F 8b , [6693060, 1458513] ) , ,noterad ,2019 (Andreas Öster, Maria Hindemo)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693303, 1458999] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver kring liten bäck , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693360, 1458650] ) ,trådstarr dominerar , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693425, 1459014] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694584, 1458480] ) ,intermediärt kärr öppet kärr i ravinen , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Orrberget (artp.) (12F 8c , [6692989, 1461331] ) ,källkärr mycket blött kärr som är start för en liten bäck ,25 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.) (12F 8c , [6693098, 1461721] ) ,kärr kärr med ung björk, vide och gran efter att man avverkat alla träd på 1980-talet ,25 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.) (12F 8c , [6693142, 1461773] ) ,källkärr lutande med spridda björkar och granar ,100 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Dactylorhiza sphagnicola    Mossnycklar
1 km NO om Aspfallet (12E 3i , [6668268, 1441522] ) ,översilad mosse ,rikligt ,2011 (Bo Söderholm)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr ,rikligt, formrik säkert med hybrider ,2012 (DABS)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rötdammsmossen (artp.) (12E 3i , [6668170, 1440845] ) ,källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668269, 1441034] ) ,källkärr blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668294, 1441277] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668303, 1441184] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Rötdammsmossen (artp.) (12E 3i , [6668348, 1440900] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668358, 1441429] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668380, 1441380] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668389, 1441544] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668396, 1441513] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668400, 1441302] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668404, 1441389] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668441, 1441359] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668521, 1441430] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Olsjömossen NO om Lövkullen (artp.) (12E 3j , [6668213, 1448460] ) ,blandmyr (aapamyr) växlande mellan tallmosse med ris och öppna ytor med tuväv , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671073, 1439990] ) ,källkärr med ockra , 2013 (Janolof Hermansson)
Olsjömossen O om Olsjön (artp.) (12E 4j , [6672000, 1448075] ) ,omkring ett dråg med rörligt vatten , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Ö. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688813, 1444979] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Ö. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688887, 1444955] ) , ,blomning ,2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690844, 1445838] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690867, 1445835] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690885, 1445792] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Dactylorhiza traunsteineri    Sumpnycklar
Tomossen (12E 5j , [66782, 14478] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,1987 (PHe)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) , , 2013 (Urban Gunnarsson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677592, 1448884] ) ,fastmattekärr ,5 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677592, 1448884] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren söder om vägen (artp.) (12E 5j , [6677720, 1448950] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677841, 1448712] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678234, 1447821] ) , ,i frukt ,2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678350, 1447845] ) ,rikkärr med tall mix av axagmyr och tallrismosse , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682370, 1442080] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Epipactis helleborine    Skogsknipprot
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679610, 1443670] ) ,rikkärr ,t.rikligt ,2009 (IPt & JOs)
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ) ,örtrik barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ) ,rikkärr med örtrik granskog ,sparsamt ,1987 (PHe)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [66921, 14579] ) ,skogsbryn i kanten mot rikkärr ,enst. ,1991 (IPt)
1200 m SSV Långmyra ,nybruten skogsbilväg (12F 8b , [6693699, 1458715] ) ,granskogssluttning, nära källa i artrik markvegetation ,4-5 ex ,2012 (Per Skoog & GEn)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) ,rikkärr ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675180, 1441860] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Gänsmossen mellan vägen och mossen (artp.) (12E 6i , [6682475, 1442182] ) ,fuktig kalkbarrskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget - Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682488, 1442185] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,2 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6682791, 1442348] ) ,örtrikt fuktdråg i kalkgranskog ,10 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683090, 1442300] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683192, 1442605] ) ,fuktig kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442680] ) ,fuktig kalkgranskog ,3 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683251, 1442356] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683261, 1442322] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442618] ) ,granskog fd betesskog eller hagmark ,1 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683269, 1442612] ) , , 2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683271, 1442607] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,8 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683293, 1442403] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,25 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683751, 1442448] ) ,granskog på kalkmark ,1 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd. kalkbrott (artp.) (12E 6i , [6684533, 1443706] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Långmyran (artp.) (12F 8b , [6692750, 1457600] ) , , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693428, 1459127] ) ,intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693727, 1458719] ) ,granskog ,3 plantor ,2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Epipogium aphyllum    Skogsfru
Jansbrändan (12E 6i , [66807, 14415] ) , ,växlande antal 1966-69 (Jans.) * 1 ex ,1989 (G. Jansson)
Långmyran åt SV (12F 8b , [66927, 14575] ) ,i barrmatta under gran på sockel, 4 ex 1985 (AJs), lokalen kollad varje år sedan dess utan resultat trots att några förändringar av miljön inte har skett , 1991 (AJs)
Jansbrändan, ca 200 m NV om gården (artp.) (12E 6i , [6680965, 1441215] ) , , 1989 (Gunnar Jansson,G Hansson)
Goodyera repens    Knärot
Brittas rönning (12E 5i , [6675210, 1441720] ) ,granskog ,riklig ,2007 (LBr)
Gänsberget vid Gänsmossen (12E 6i , [6682450, 1442220] ) ,barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
300 m SV Stormyran (12E 8j , [66909, 14453] ) ,blandskog , 2001 (DABS)
Korsnäsberet (12F 6a , [66807, 14548] ) ,mossig barrskog ,t.a. ,1987 (OPe)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ) ,skog med flyttblock av kalk , 2018 (SNy)
väster om Björudden (artp.) (12E 2j , [6664652, 1447668] ) , , 2010 (Länsstyrelsen Dalarna)
Storsjöån (artp.) (12E 4h , [6671532, 1437192] ) ,barrskog , 2012 (Janolof Hermansson)
450 m O om Latalamm på Skattlösbergs Stormosse (artp.) (12E 4i , [6671816, 1441580] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
450 m O om Latalamm på Skattlösbergs Stormosse (artp.) (12E 4i , [6671834, 1441621] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677773, 1448834] ) ,kalkbarrskog ,2 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677809, 1448895] ) ,kalkbarrskog ,1 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
V Sexberget (artp.) (12E 5j , [6678200, 1449227] ) ,kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Mörttjärnen 400 m Ö (artp.) (12E 6h , [6683330, 1439713] ) ,barrskog / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Nybrännberget (artp.) (12E 6i , [6682262, 1444241] ) ,blockig barrnaturskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682469, 1442263] ) ,kalkgranskog ,120 plantor ,2009 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683114, 1444422] ) ,ganska ytblockigt , 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Styggberget (artp.) (12E 6i , [6683352, 1444452] ) ,blockig lövrik barrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Styggberget (artp.) (12E 6i , [6683376, 1444461] ) ,blockig lövrik barrskog , 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683694, 1443745] ) ,blåbärsgranskog i brant med klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683813, 1443901] ) ,lövrikt , 2014 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681327, 1447629] ) ,granskog ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6681892, 1446862] ) ,granskog ,2 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6681893, 1446887] ) , ,3 dm2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6682194, 1446770] ) , ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6682250, 1446701] ) , ,2 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6682395, 1446748] ) , ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6682404, 1446737] ) , ,2 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Kvarnberget (artp.) (12E 7i , [6687743, 1443965] ) , ,noterad ,2018 (Matilda Elgerud)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6685595, 1446819] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Hökmyrbrännan (artp.) (12E 8i , [6691766, 1444794] ) ,lövrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Hökmyrbrännan (artp.) (12E 8i , [6691782, 1444807] ) ,lövrik granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.) (12E 8i , [6692525, 1443514] ) ,lövrik blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.) (12E 8i , [6692556, 1443461] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Blåkulla (artp.) (12E 8i , [6692563, 1443848] ) ,blockig granskog , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Blåkulla (artp.) (12E 8i , [6692588, 1443831] ) ,blockig granskog , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Blåkulla (artp.) (12E 8i , [6692616, 1443761] ) , , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Lastomberg (artp.) (12E 8i , [6693458, 1444989] ) ,gammal mossig blandbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lastomberg (artp.) (12E 8j , [6693449, 1445021] ) ,mossig gammal tallskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Lastomberg (artp.) (12E 8j , [6693500, 1445080] ) , , 1986 (Janolof Hermansson,Gunnar Karlsson)
Öraberget, Grängesberg (artp.) (12F 2b , [6660977, 1455545] ) ,granskog ,1 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Öraberget, Grängesberg (artp.) (12F 2b , [6660995, 1455524] ) ,granskog ,4 m2 ,2012 (Janolof Hermansson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661528, 1455224] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,14 st, nära väg. ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661537, 1455233] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,38 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661542, 1455229] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,ca 24 st bladrosetter, vissa mycket små ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661544, 1455233] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,23 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661544, 1455233] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,1 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661545, 1455229] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,1 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661546, 1455237] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,5 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661552, 1455236] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,ca 85 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661557, 1455237] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,5 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661561, 1455239] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,51 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Stora Hagen, Grangärde (artp.) (12F 2b , [6661562, 1455242] ) ,barrskog barrskogsslänt med inslag av äldre gran och tall samt död ved ,21 st ,2019 (Felicia Alriksson)
Södra Uvberget (artp.) (12F 5a , [6679366, 1452780] ) , , 2015 (Janolof Hermansson)
Södra Uvberget (artp.) (12F 5a , [6679397, 1452816] ) ,blåbärsgranskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Uvberget (artp.) (12F 5a , [6679478, 1452705] ) ,bergbrant / , 1997 ((sks), Anna-lena Lindström)
Södra Uvberget (artp.) (12F 5a , [6679522, 1452807] ) ,blåbärsbarrskog blockig barrskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.) (12F 5b , [6677740, 1458570] ) , ,1 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.) (12F 5b , [6677779, 1458557] ) , ,5 m2 ,2011 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680183, 1452822] ) ,lågörtbarrskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680185, 1452789] ) ,blåbärsbarrskog sydvänd sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.) (12F 6b , [6684593, 1458180] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Gärdsbodarna N omr 37 (artp.) (12F 7b , [6685801, 1458550] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689011, 1455488] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689164, 1455563] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.) (12F 7b , [6689167, 1455560] ) , ,40 plantor/tuvor ,2018 (Bo karlstens)
Bytthällan (artp.) (12F 7c , [6686589, 1461898] ) ,granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sjön Flogens N ände (artp.) (12F 7c , [6688556, 1463588] ) ,kuperad kontinuitetsskog vid sjö och å ,30 ,2017 (Anders Janols, Lars-Erik Nilsson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689396, 1464149] ) ,sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689525, 1464146] ) ,sumpgranskog ,5 dm2 ,2010 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689701, 1463690] ) ,kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Bagghyttan (artp.) (12F 7c , [6689756, 1463791] ) ,gruvbacke , 2013 (Janolof Hermansson)
Lars-Jönsholmarna i Rämen, östra ön (artp.) (12F 7d , [6686725, 1465473] ) , ,dm2 ,2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Lars-Jönsholmarna i Rämen, östra ön (artp.) (12F 7d , [6686749, 1465455] ) , ,m2 ,2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Lars-Jönsholmarna i Rämen, östra ön (artp.) (12F 7d , [6686771, 1465463] ) , , 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Björnön i Rämen (artp.) (12F 7d , [6687864, 1465666] ) , , 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Brynberget (artp.) (12F 8a , [6694014, 1454507] ) , , 2011 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.) (12F 8a , [6694715, 1452521] ) ,granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6692570, 1457080] ) ,örtrik sumpgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Grindsveden, Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693314, 1458368] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693335, 1458528] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
S om sjön Saxdalen 6 (artp.) (12F 8b , [6694621, 1457560] ) ,hedbarrskog något försumpad ,rikligt i området ,2018 (Anders Janols)
Stockgropsån (artp.) (12F 8b , [6694861, 1458093] ) ,blåbärsbarrskog , 2015 (Janolof Hermansson)
Stockgropsån (artp.) (12F 8b , [6694976, 1458089] ) ,blåbärsgranskog mossigt , 2015 (Janolof Hermansson)
Orrberget (artp.) (12F 8c , [6693125, 1461176] ) ,blåbärsgranskog ,6 dm2 ,2016 (Janolof Hermansson)
Krakbrändan (artp.) (12F 9a , [6695051, 1452057] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Krakbrändan (artp.) (12F 9a , [6695070, 1452062] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
väst om Bastberget (artp.) (12F 9a , [6695074, 1452082] ) , ,2 plantor/tuvor ,2017 (Matilda Elgerud, Ralf Lundmark)
Gymnadenia conopsea    Brudsporre
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Aborrtjärns NO- spets SO om Burängsberget (12E 5j , [66752, 14468] ) ,sydsluttn. nära kalkbrott ,ett par ex. ,1991 (GEn)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ) ,rikkärr med örtrik granskog ,enstaka ,1987 (PHe)
Morhagen (12F 5b , [66769, 14554] ) ,torr äng, svagt betad ,25 ex ,1985 (LBr)
Nära G:la Prästhyttan (12F 5b , [6677, 1458] ) ,vägkant ,enstaka ,1987 (JEd)
Ö om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) ,kärr , 2004 (GWm)
Hästbergsklack SV sluttningen, n stigen till reservatet (12F 8b , [66900, 14592] ) ,ängsmark med spridda lövträd o enar ,några spridda ex ,1987 (PHe)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,riklig ,2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ) ,skogsbryn i kanten mot rikkärr , 1991 (IPt)
Laxsjö N om kalkbrottet (12F 8c , [66906, 14612] ) ,fuktäng, nästan kärr ,fåtalig ,1988 (IAn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675344, 1442091] ) ,trädbevuxet rikkärr , 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683267, 1442651] ) ,fuktig-våt kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Finntorpet, Grangärde s:n (artp.) (12F 5b , [6678568, 1459020] ) ,slåttermark ,2 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678570, 1459050] ) ,nedre delen av bäckravinen ,10 plantor/tuvor ,2020 (Thorild Jonsson)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678574, 1459019] ) , ,noterad ,2019 (Leif Helldal)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes Hästberg (artp.) (12F 7b , [6689700, 1459200] ) , , 1989 (Janolof Hermansson)
Morberget W646 AV3960 (artp.) (12F 7d , [6685378, 1467794] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget W646 AV3960 (artp.) (12F 7d , [6685415, 1467802] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästebergs klack (artp.) (12F 8b , [6690206, 1459206] ) ,efter stig bland piprör ,2 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.) (12F 8b , [6690280, 1459160] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692764, 1459794] ) ,örtrik vägdike och vägkant ,2 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692774, 1459775] ) ,örtrik vägdike och vägkant ,5 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692855, 1459709] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrik vägkant , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Hammarbya paludosa    Myggblomster
Brittas rönning (12E 5i , [66752, 14419] ) , ,4 ex ,1987 (OPe)
Stormyra, SV Malingarna (12E 8j , [6690859, 1445845] ) , ,2 ex. ,2013 (Lars-Erik Nilsson)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) ,rikkärr restaurerat ,2 plantor/tuvor ,2017 (Urban Gunnarsson)
Burån, myr V om Brunnklacken (artp.) (12E 5i , [6676800, 1442100] ) , , 1984 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679860, 1443600] ) ,rikkärr , 1984 (Torbjörn Ryneus)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678707, 1447674] ) , ,4 ,2006 (Krister Fredriksson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678707, 1447674] ) , ,5 ,1992 (Krister Fredriksson)
Stormyra (artp.) (12E 8j , [6690859, 1445845] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Stormyra SV Malingarna (artp.) (12E 8j , [6690859, 1445845] ) , , 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Stormyren, Kullen (artp.) (12E 8j , [6690863, 1445842] ) , , 2014 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690867, 1445835] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Listera cordata    Spindelblomster
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ) ,fuktig granskog med vitmossa ,2 ex ,1989 (HWk)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683279, 1442393] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,5 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Ramsnorsberget nordostsluttning (artp.) (12E 7i , [6686295, 1444438] ) ,kärr ,5 plantor ,2014 (Janolof Hermansson)
Brynberget 2 (artp.) (12F 8b , [6694201, 1455310] ) , ,70 plantor/tuvor ,2017 (Bonnie Nilzon)
Listera ovata    Tvåblad
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , , 1999 (GEn)
"Säfsbanan" ,Ö om Myrmossen (12E 1h , [66583, 14388] ) , , 1990 (GEn)
Sörbergets västsluttning (12E 4j , [66719, 14450] ) ,björbevuxna källkärr ,25 ex ,1985 (LBr)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,ett 10-tal ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr vid källa ,spridd men lokal ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,ca 25 ex ,2007 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447920] ) ,rik sumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678530, 1447870] ) ,kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ) ,rikkärr med örtrik granskog ,enstaka ,1987 (PHe)
Björnhyttan (12F 3b , [66673, 14553] ) , , 2004 (GWm)
Märhaga (12F 5a , [66797, 14518] ) ,örtrik ostsluttning ,rikligt ,1985 (LBr)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken ,rikligt ,2013 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ) ,ängsgranskog ,t.rikl. ,1988 (TLj)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ) ,skogsbryn i kanten mot rikkärr , 1991 (IPt)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ) ,örtrik öppen blandskog ,ca 20 ex. ,1989 (IAn)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike ,rikligt ,2015 (IPt)
Saxdalen SO (27B) (artp.) (12F 8b , [6693069, 1458956] ) , ,noterad ,2017 (Lars-Erik Nilsson, Stig-Åke Svenson, Bo karlstens, Anders Janols)
Övre Lövtjärn (artp.) (12E 1h , [6658755, 1438155] ) , , 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg, Grangärde s:n (artp.) (12E 4i , [6673600, 1441650] ) ,slåttermark ,20 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673685, 1441541] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673695, 1441620] ) ,hävdad fuktäng , 1990 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679635, 1443713] ) ,källkärr med glest av tall ,2 plantor ,2013 (Janolof Hermansson)
V Sexberget (artp.) (12E 5j , [6678200, 1449227] ) ,kalkbarrskog / rikkärr/kalkkärr , 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442680] ) ,fuktig kalkgranskog ,2 närliggande lokaler ,2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683231, 1442393] ) ,ängsgranskog källdråg i kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683261, 1442633] ) ,granskog fd betesskog eller hagmark , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683269, 1442612] ) , ,50 plantor ,2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683271, 1442607] ) ,lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund ,noterad ,2017 (Janolof Hermansson)
Skräddartjärnen fd kalkbrott (artp.) (12E 6i , [6684505, 1443800] ) , ,noterad ,2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681203, 1447750] ) ,källdråg , 2015 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681237, 1447722] ) ,örtrikt källdråg i lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.) (12E 6j , [6681256, 1447778] ) ,gles örtrik sumpskog i lövrik granskog , 2011 (Janolof Hermansson)
Grängesberg Ö (artp.) (12F 2b , [6661784, 1457060] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rovfallet (artp.) (12F 7c , [6687650, 1462033] ) , ,noterad ,2018 (Billy Lindblom)
Morberget, efter väg 646 (artp.) (12F 7d , [6685010, 1467878] ) ,vägkant örtrik vägkant ,20 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6692570, 1457080] ) ,örtrik sumpgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692819, 1459744] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692847, 1457696] ) , ,noterad ,2019 (Emil Persson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693425, 1459014] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693428, 1459127] ) ,intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693727, 1458719] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694120, 1458818] ) ,örtrik sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Orrbergsvägen (artp.) (12F 8c , [6692141, 1462760] ) , ,3 plantor/tuvor ,2016 (Lars-Erik Nilsson)
Neottia nidus-avis    Nästrot
Lindbastmora ,örtrik, lövrik barrblandskog ,1 ex , !! ny art för Dalarna !! ,2006 (AJs)
Platanthera bifolia    Nattviol
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ) ,på tuva i rikkärr ,2 ex ,2007 (LBr)
Norhyttan,utefter kanalvägen (12E 5j , [66772, 14490] ) ,öppen skogsmark ,6 blom.ex ,1987 (OPe)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ) ,rikkärr med örtrik granskog ,enstaka ,1987 (PHe)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark ,rikligt ,2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats ,spridd ,2012 (IPt & JOs)
200 m SV Stormyran (12E 8j , [66906, 14454] ) ,bäckdal ,frisk skogsmark , 2001 (DABS)
Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) ,ängsmark , 2004 (GWm)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ) ,Ö-vänd sluttning,gräs-hällmark med gles lövskog ,20-tal ex. ,1987 (AJs)
Noaks, Lönnfallet (artp.) (12E 1i , [6655576, 1440214] ) , ,4 plantor/tuvor ,2016 (Sten-Erik Bohlin)
Långvasselheden - Nittkvarn, SO om Rötdammen (artp.) (12E 3i , [6667987, 1440639] ) ,vägkant grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Torsberg - Nybröte (artp.) (12E 4j , [6673401, 1445462] ) ,vägkant , 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) ,vägkant fuktig hög vägslänt mot söder , 2015 (Janolof Hermansson)
Nedre Pundet, efter vägen Baggviken Gänsen (artp.) (12E 5j , [6679770, 1445162] ) , ,5 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget - Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682488, 1442185] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,25 plantor/tuvor ,2018 (Janolof Hermansson)
Nybrännbergets NR (artp.) (12E 6i , [6682841, 1444411] ) ,lövrik naturskog, ostsluttning ,noterad ,2018 (Lars-Ove Wikars)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683228, 1442671] ) ,granskog fd betesskog eller hagmark , 2013 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683409, 1443958] ) ,blåbärsbarrskog med inslag av lågört , 2014 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.) (12E 6j , [6682404, 1446737] ) , ,8 plantor ,2011 (Janolof Hermansson)
Ullnäset (artp.) (12F 5a , [6675128, 1454413] ) ,stenig lövrik granskog ,vinterståndare ,2013 (Janolof Hermansson)
Norra Uvberget (artp.) (12F 6a , [6680185, 1452789] ) ,blåbärsbarrskog sydvänd sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,5 ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,2 ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Morberget, efter väg 646 (artp.) (12F 7d , [6685010, 1467878] ) ,vägkant örtrik vägkant ,40 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.) (12F 7d , [6689973, 1466925] ) ,lågörtblandskog grupp med asp ,9 plantor/tuvor ,2016 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Hästbergs klack, Grangärde s:n (artp.) (12F 8b , [6690280, 1459160] ) ,slåttermark ,4 Plantor/tuvor ,2011 (Bo Norell)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692847, 1457696] ) , ,noterad ,2019 (Emil Persson)
Lorttjärn (artp.) (12F 8b , [6693801, 1455794] ) , ,1 plantor/tuvor ,2017 (Bonnie Nilzon)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694843, 1458406] ) ,sluttning i ravin , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694880, 1458414] ) ,lågörtbarrskog öppen sluttning nedanför klippor , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Krakbrändan (artp.) (12F 9a , [6695478, 1452082] ) , ,noterad ,2017 (Uno Skog)
Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol
Skansen (artp.) (12F 9a , [6695511, 1452074] ) ,blåbärsgranskog gallrat ,2 plantor/tuvor ,2017 (Janolof Hermansson, Ralf Lundmark, Stig-Åke Svenson)
Calla palustris    Missne
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Pärlby (artp.) (12F 7b , [6685177, 1456298] ) ,lövsumpskog björk-sälg-gråal ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Lemna minor    Andmat
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Alisma plantago-aquatica    Svalting
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,sparsam ,2017 (LBr)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Sagittaria sagittifolia    Pilblad
Sunnansjö ,Bysjön, Olsnäsets Ö strand (12F 5a , [66771, 14540] ) , , 1992 (GWn)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Bysjön, S delen (DF60) (12F 5a , [66788, 14535] ) , ,fåtal ,1987 (OPe)
Scheuchzeria palustris    Kallgräs
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686111, 1467243] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ) ,myrgöl i kanten ,rikligt ,2020 (SNy)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668397, 1441584] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671300, 1443837] ) ,mjukmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Triglochin palustre    Kärrsälting
Tomossen vid landsvägen (12E 5j , [6678100, 1447770] ) ,vägdike ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447760] ) ,vägdike ,riklig ,2017 (LBr)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Potamogeton alpinus    Rostnate
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Potamogeton berchtoldii    Gropnate
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Potamogeton natans    Gäddnate
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Torsktjärnen (12F 7a , [6688744, 1453356] ) ,sjö , 2019 (IPt & SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Stora Norbergsmossen gruvområde (artp.) (12E 5j , [6675935, 1445239] ) ,gruva mindre vattenfylld kalkbrott , 2014 (Janolof Hermansson)
Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690155, 1467057] ) ,grund mjukbotten i klarvattensjö ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Potamogeton perfoliatus    Ålnate
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ) ,strand , 2019 (IPt & SNy)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjön (artp.) (12F 8d , [6690155, 1467057] ) ,grund mjukbotten i klarvattensjö bäck i högörtslövskog ,noterad ,2016 (Janolof Hermansson)
Potamogeton polygonifolius    Bäcknate
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,å, nära vägtrumma ,några m2 ,2016 (IPt)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Grävlingberget, SO om Abborrtjärnen (artp.) (12E 3j , [6669582, 1446610] ) ,bäck äldre blåbärsgranskog med lågörtsrika stråk , 2014 (Janolof Hermansson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gensens kvarn nere mot ån (artp.) (12E 6i , [6680352, 1442302] ) , , 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Hommanberget omr 46 (artp.) (12E 8i , [6692315, 1444515] ) , ,noterad ,2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp
Skattlösberg Stormosse, flarksystemet Rostratadråget (artp.) (12E 4h , [6672666, 1438927] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Sparganium emersum    Igelknopp
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Typha angustifolia    Smalkaveldun
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ) ,litet kärr ,flertal ex ,1989 (HWk)
Typha latifolia    Bredkaveldun
"Säfsbanan" , vid vägskälet mot kalkbrottet (12E 1h , [66581, 14397] ) , , 1990 (GEn)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Gänssundets gamla tomt (artp.) (12E 7i , [6685289, 1440803] ) ,kärr i kraftledningsgata på hygge , 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Juncus alpinoarticulatus ssp. nodulosus    Myrtåg
Tomossen vid landsvägen (12E 5j , [6678100, 1447770] ) ,vägdike ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen i söder (12E 5j , [6678140, 1447760] ) ,vägdike ,riklig ,2017 (LBr)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Juncus articulatus    Ryltåg
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Lindbastmora, nedre delen av rikkärret (artp.) (12F 8b , [6692050, 1457828] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Juncus bufonius    Vägtåg
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Juncus bulbosus    Löktåg
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , , 1999 (GEn)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,riklig ,2017 (LBr)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Juncus compressus    Stubbtåg
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Juncus conglomeratus    Knapptåg
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken ,rikligt spridd ,2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) ,rikkärr ,noterad ,2019 (Urban Gunnarsson)
Juncus effusus    Veketåg
400 m SV Stormyran (12E 8j , [66906, 14451] ) ,vägkant , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,myr , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Juncus filiformis    Trådtåg
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Juncus stygius    Dytåg
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Tomossen i norr (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,intermediärt kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6679140, 1447710] ) ,kärr ,sparsam ,2017 (LBr)
Stormyran (12E 8j , [66910, 14454] ) ,myrkant , 2001 (DABS)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) ,intermediärt kärr , 2007 (UGu)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Luzula multiflora ssp. frigida    Säterfryle
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Luzula multiflora ssp. multiflora    Ängsfryle
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,skogsbilvägkant , 2018 (IPt & SNy)
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467420] ) ,vägkant/ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Luzula pallescens    Blekfryle
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gränsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Luzula pilosa    Vårfryle
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Luzula sudetica    Svartfryle
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Carex appropinquata    Tagelstarr
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,ett fåtal ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [66797, 14436] ) ,sumpskogsartat kärrparti ,ca 25 tuvor ,1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679930, 1443670] ) , , 2008 (IPt)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rik sumpskog ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677670, 1448680] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Galtryggskärren, talrik 1950-t (Gs, Bj) * ,skogbevuxet kalkkärr, talrikt 1984 (JHn) * (12E 5j , [66777, 14487] ) , ,tämligen rikligt ,1986 (DABS, BRATT)
Brittas rönning N om Källfallet ,extremrikkärr 1973 (NYSTR.1974) * (12E 5i , [66752, 14418] ) ,i ett sumpskogsartat kärrparti ,ca 5 tuvor ,1986 (LBr)
Brittas rönning norr om Källfallet (artp.) (12E 5i , [6675180, 1441860] ) ,i ett sumpskogsartad kärrparti. , 1988 (Lennart Bratt)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,gles sumpskog i kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggskärren (artp.) (12E 5j , [6677800, 1448870] ) , , 1986 (Lennart Bratt,m.fl.)
Carex aquatilis    Norrlandsstarr
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ) ,strand vid Rämens utlopp , 2020 (SNy)
Carex atrata    Svartstarr
Djupa Dalen vid Abborberg (12E 3i , [66690, 14422] ) ,nordexp.klippa,översilad ,ca 10 tuvor ,1987 (LBr)
Djupa dalen , 1 km NV om Bringsjöberg (12E 3i , [6669070, 1442227] ) ,översilad klippa , 2011 (IPt)
Djupa dalen vid Abborrberg (artp.) (12E 3i , [6669090, 1442210] ) ,nordexponerad klippa, översilad , 2001 (Gunnar Karlsson)
Carex brunnescens    Nickstarr
"Säfsbanan" X vägen mot kalkbrottet (12E 1h , [66582, 14398] ) , ,flerst. ,1990 (GEn)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Carex buxbaumii ssp. buxbaumii    Klubbstarr
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Carex canescens    Gråstarr
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Fjällmusberget (12E 6j , [6684500, 1449960] ) ,fuktsvacka , 2013 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682095, 1456807] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Carex capillaris    Hårstarr
Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) ,kalkbrott ,. ,1990 (GEn)
Ö om kalkbrottet , sluttnigen mot bäcken nedom vändplanen (12E 1h , [66573, 14396] ) , ,. ,2005 (GEn)
"Säfsbanan" , vid kalkbrottsavtaget (12E 1h , [66581, 14398] ) , ,. ,1990 (GEn)
"Krapplöt" S brotten= Buråns N strand i nedre kartkanten (12E 5j , [66751, 14453] ) ,fuktig blandskog,kalkbrott , 1991 (GEn & HEn)
Burängen (12E 5j , [66758, 14463] ) ,gammal körväg ,enstaka ,1993 (GEn)
Märhaga (12F 5a , [66797, 14518] ) ,örtrik ostsluttning ,här och var ,1985 (LBr)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Övre Lövtjärn (artp.) (12E 1h , [6658755, 1438155] ) ,välhävdad kalkfuktäng. , 1989 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Gänsberget, S om torpet (artp.) (12E 6i , [6683550, 1442690] ) ,f d slåtteräng i skog , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678250, 1459120] ) ,lieslåttrad fuktäng. , 1989 (Jan-Olof Hermansson)
Carex chordorrhiza    Strängstarr
N om Lövtjärn ,intill kalkstigen (12E 1h , [66575, 14391] ) ,sjökärr ,. ,1990 (GEn)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671811, 1439543] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex demissa    Grönstarr
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Lindbastmora (12F 8b , [6692700, 1457610] ) ,artrik sumpskog ,t.rikl. ,2003 (IPt)
Carex diandra    Trindstarr
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Carex digitata    Vispstarr
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gänsberget (12E 6i , [6682970, 1442200] ) ,örtrika dråg i granskog ,riklig ,2017 (LBr)
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ) ,örtrik barrskog ,spridd ,2017 (LBr)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ) , ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ) ,skog med flyttblock av kalk , 2018 (SNy)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668412, 1445338] ) , ,noterad ,2017 (Kristoffer Hylander)
Norhyttan, kalkbrott 50m in efter Gripmossvägen (artp.) (12E 5j , [6676006, 1447973] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex dioica    Nålstarr
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Ö. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688813, 1444979] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex disperma    Spädstarr
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683090, 1442300] ) ,små medel-rikkärr i granskog , 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Lindbastmora, nedre delen av rikkärret (artp.) (12F 8b , [6692050, 1457828] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Carex echinata    Stjärnstarr
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ) ,skogsmark / kraftlinje , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6661929, 1438732] ) ,källdrag i sluttande myr , 2013 (Janolof Hermansson)
Långvasseheden - Nittkvarn, NO om Kviddtjärnen (artp.) (12E 2h , [6664623, 1439514] ) ,grusig vägkant - dikat för ngr år sedan , 2014 (Janolof Hermansson)
Rötdammsmossen (artp.) (12E 3i , [6668170, 1440845] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673911, 1444221] ) ,åkanten , 2013 (Janolof Hermansson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6690187, 1457378] ) , , 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Carex ericetorum    Backstarr
Sunnansjö (12F 5a , [66778, 14540] ) ,bl.a. sandtaget i tallhed ,rikl.-ymnigt,fl. ,1988 (TLj)
Stakheden (12F 6a , [6684, 1453] ) ,torra sandmarker o vägkanter etc. ,riklig ,1989 (JEd & LBr)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ) ,sandblottor ,fl. ,1988 (TLj)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685449, 1453315] ) ,vägkant ,10 plantor/tuvor ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex flava    Knagglestarr
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,ett fåtal ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Fjällmusberget (12E 6j , [6684500, 1449960] ) ,fuktsvacka , 2013 (IPt)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,riklig ,2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668210, 1445320] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6674066, 1444963] ) ,åkant med blåtåtel-högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 5j , [6675006, 1448659] ) ,översilad sluttning med rikkärrskaraktär , 2015 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,gles sumpskog i kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i fuktig ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Håjensån (artp.) (12E 8j , [6692183, 1446756] ) ,högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Grängesberg Ö (artp.) (12F 2b , [6661784, 1457060] ) , , 2015 (Carl-Johan Månsson)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671553, 1460723] ) ,alla barrträd avverkade för 10 år sedan , 2015 (Janolof Hermansson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxhytteån (artp.) (12F 8b , [6692570, 1457080] ) ,örtrik sumpgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Grindsveden, Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693049, 1458972] ) ,blandskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694144, 1458817] ) ,örtrik sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex globularis    Klotstarr
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ) ,myrkant , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Långmyran, SSV om byn (artp.) (12F 8b , [6694185, 1458952] ) ,sumpgranskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex heleonastes    Myrstarr
Galtryggkärren (12E 5j , [66771, 14492] ) ,glest trädbevuxet kalkkärr , 1988 (JHn)
Carex lasiocarpa    Trådstarr
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ) ,strand , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,strand , 2016 (IPt)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,myr , 2020 (SNy)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6663087, 1438794] ) ,åstrand med högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6670790, 1439986] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Gåstjärnsmossen 13 km SO Lövsjön (artp.) (12E 6j , [6681223, 1449146] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693360, 1458650] ) ,intermediärt kärr trådstarr dominerar , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa    Näbbstarr
Sönntjärnsmossen nära den korsande vägen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,frodigt rikkärr med klibbal och tagelstarr ,spridd inom ett par m2 ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,rikkärr , 2008 (IPt)
Carex limosa    Dystarr
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen och liten myr , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ) ,myrgöl i kanten , 2020 (SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655553, 1439864] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (Johan Abenius)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690991, 1445715] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex livida    Vitstarr
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Snip (12F 7c , [6687186, 1460020] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) ,intermediärt kärr , 2007 (UGu)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670666, 1440301] ) ,fastmatte- och lösmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690867, 1445835] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Carex loliacea    Repestarr
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693385, 1458660] ) ,gransumpskog örtrikt , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Carex magellanica    Sumpstarr
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Rämsmossen (12F 7d , [6686111, 1467243] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Carex nigra ssp. juncella    Styltstarr
Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ) ,ängsmark , 2014 (IPt)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671056, 1443902] ) ,högörtsvegetation intill pillisoån , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679635, 1443713] ) ,källkärr med glest av tall , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683231, 1442393] ) ,ängsgranskog källdråg i kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex nigra ssp. nigra    Hundstarr
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka (12F 6b , [6682095, 1456807] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ) ,skogsmark / kraftlinje , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen och liten myr , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex ornithopoda    Fågelstarr
"Krapplöt" mln brotten= 400 S b i St.Norbergsm.S stranden (12E 5j , [66759, 14452] ) ,på varphögar vid kalkbrott ,rikl. på 1 plats ,1991 (GEn & HEn)
Stora Norbergsmossen, O om Burån (artp.) (12E 5j , [6675983, 1445024] ) ,kanten av kalkbrott i barrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Carex ovalis    Harstarr
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Norra Västansjö W560 AV3965 (artp.) (12F 6a , [6681976, 1452826] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästebergs klack (artp.) (12F 8b , [6690390, 1459116] ) ,fuktig skogsmark efter stig ,3 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Carex pallescens    Blekstarr
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark/ tomtmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689385, 1447468] ) , ,noterad ,1997 (Ulf Gärdenfors)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex panicea    Hirsstarr
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6678820, 1449070] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6679140, 1447710] ) ,kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687496, 1462009] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668269, 1441034] ) ,blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668389, 1441544] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668404, 1441389] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668441, 1441359] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668521, 1441430] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,10 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673911, 1444221] ) ,åkanten , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679807, 1443670] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677592, 1448884] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i fuktig ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690885, 1445792] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Brittsand (artp.) (12F 4c , [6671401, 1461056] ) ,blåbärstriviallövskog eg blåbärsbarrskog men barrträden borthuggna för 10 år sedan , 2015 (Janolof Hermansson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6681600, 1452415] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex pauciflora    Taggstarr
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655553, 1439864] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Gåstjärnsmossen 13 km SO Lövsjön (artp.) (12E 6j , [6681223, 1449146] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Carex pilulifera    Pillerstarr
Gräsån, Norhyttevägen, (12E 7h , [66861, 14395] ) , ~refl~ ,fuktigt vägdike , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [6686230, 1439495] ) ,liten ängsväg, delvis igenvuxen , 2000 (DABS)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex rostrata    Flaskstarr
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,strand , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655553, 1439864] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6661929, 1438732] ) ,källdrag i sluttande myr , 2013 (Janolof Hermansson)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671056, 1443902] ) ,högörtsvegetation intill pillisoån , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679807, 1443670] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Carex spicata    Piggstarr
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Carex vaginata    Slidstarr
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Lastomberg (12E 8i , [6694014, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,riklig ,2009 (LBr)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Carex vesicaria    Blåsstarr
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Carex viridula var. viridula    Ärtstarr
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Eleocharis acicularis    Nålsäv
Sunnansjö ,ön Stärtan (12F 5a , [66761, 14536] ) ,sandstrand , 1992 (OSt)
Eleocharis mamillata    Veksäv
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Eleocharis palustris    Knappsäv
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Eleocharis quinqueflora    Tagelsäv
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,sparsam ,2011 (LBr)
Eriophorum angustifolium    Ängsull
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen och liten myr , 2020 (SNy)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671811, 1439543] ) ,ockra källa , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671913, 1439551] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677772, 1448701] ) ,gles sumpskog i kalkbarrskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum gracile    Kärrull
Brittas rönning (12E 5i , [6675380, 1442030] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,sparsam ,2007 (LBr)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Eriophorum latifolium    Gräsull
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6678820, 1449070] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,sparsam ,2011 (LBr)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ) ,rikkärr och rik sumpskog ,sparsam ,2009 (LBr)
Stormossen-Lövfallsmossen (artp.) (12E 3i , [6665204, 1442106] ) ,blandmyr (aapamyr) , 2015 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668380, 1441380] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668404, 1441389] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668513, 1441338] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670816, 1440214] ) ,lösmattekärr ,250 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670947, 1440027] ) ,källkärr med ockra med strängar och stenblock , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679286, 1443836] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679635, 1443713] ) ,källkärr med glest av tall , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679654, 1443552] ) ,fastmattekärr ,80 m2 ,2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679851, 1443494] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679860, 1443600] ) ,rikkärr , 1984 (Torbjörn Ryneus)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 5j , [6675006, 1448659] ) ,kärr med trivallövträd översilad sluttning med rikkärrskaraktär , 2015 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678234, 1447821] ) ,axagkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682485, 1442100] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683231, 1442393] ) ,ängsgranskog källdråg i kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690885, 1445792] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693385, 1458660] ) ,gransumpskog örtrikt , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693425, 1459014] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693428, 1459127] ) ,intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Eriophorum vaginatum    Tuvull
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Tomossen (12E 5j , [6678490, 1447580] ) ,rikkärr och kantsumpskog ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,strand , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen och liten myr , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,myr nära vändplan , 2020 (SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655553, 1439864] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/mosse av nordlig typ , 1987 (LBr)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Myr längs Burån-Burängen 15 km SSO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6675595, 1444747] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/excentrisk mosse , 1993 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Gåstjärnsmossen 13 km SO Lövsjön (artp.) (12E 6j , [6681223, 1449146] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Tossamossen 4 km S Lövsjön (artp.) (12E 7h , [6685042, 1438605] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
V. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688853, 1444199] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Storbergsmossen (artp.) (12E 7i , [6689032, 1444530] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Rhynchospora alba    Vitag
Gräsån vid Gänse (12E 7h , [66863, 14396] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686111, 1467243] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686132, 1467292] ) ,myrgöl i kanten , 2020 (SNy)
Stora Orrleksmossen (artp.) (12E 1h , [6655400, 1439952] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671879, 1439391] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671913, 1439551] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670710, 1440661] ) ,lösbottenkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671300, 1443837] ) ,mjukmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6691010, 1445800] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Rhynchospora fusca    Brunag
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) , , 2014 (Urban Gunnarsson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679851, 1443494] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678234, 1447821] ) ,axagkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Schoenoplectus lacustris    Säv
Gräsån vid Gänsen (12E 7h , [66863, 14396] ) ,tallmosse vid sjöstrand , 2000 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sjö , 2017 (IPt & SNy)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Schoenus ferrugineus    Axag
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ) ,rikkärr ,spridd både på södra och norra delen ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [66782, 14478] ) ,rikkärr ,rikligt ,1987 (PHe)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,glest tallbevuxet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen, 1948 (G.E. Du Rietz o a: SJÖRS 1948) * 1973 (NYSTR.1974) - (12E 5j , [6678, 1447] ) ,på ”öar” i lösbottenkärr ,, inom ca 100 m2, rikligt ,1988 (LBr)
Källfallet = Brittas rönning, ca 1933 (LUNDQV.1933, SJÖRS 1948) * (12E 5i , [66752, 14418] ) ,i öppen fastmatteyta ,rikligt inom ca 100 m2 ,1988 (LBr)
Gänsåmyran SÖ om Gänsen, ca 1933 (LUNDQV.1933, SJÖRS 1948) = Gänsmossen (12E 6i , [66825, 14419] ) ,i öppen fastmatteyta ,rikligt ,1988 (JHn)
Gänsbergets västsluttning, ca 1930-t (Lr) * 1973 (NYSTR.1974) * (12E 6i , [6683, 1442] ) ,i skogskärr ,ett 100-tal m2 ,1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen, ca 1975 (RYN.1976) * (12E 5i , [66797, 14436] ) ,i blött öppet kärrdråg ,rikligt ,1988 (LBr)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679277, 1443834] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679331, 1443824] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679846, 1443583] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679851, 1443494] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679887, 1443487] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679991, 1443557] ) ,rikkärr , 2015 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678234, 1447821] ) ,axagkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682327, 1442262] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682343, 1442299] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen mellan vägarna (artp.) (12E 6i , [6682370, 1442080] ) , , 1988 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682389, 1442287] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682470, 1442055] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682485, 1442100] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682512, 1442004] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Scirpus sylvaticus    Skogssäv
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägdike , 2012 (IPt & JOs)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Nyhammar , Idrottsplan (12F 7a , [6685354, 1453010] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Trichophorum alpinum    Snip
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ) , ~refl~ ,kärr , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
snip (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686111, 1467243] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Rötdammsmossen (artp.) (12E 3i , [6668170, 1440845] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668441, 1441359] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671749, 1439543] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Burängen (artp.) (12E 4j , [6671690, 1445200] ) ,rikkärr? , 2014 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679277, 1443834] ) , , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679774, 1443505] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.) (12E 5j , [6677592, 1448884] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen (artp.) (12E 5j , [6678234, 1447821] ) ,axagkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Trichophorum cespitosum    Tuvsäv
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66910, 14454] ) , ~refl~ ,myrkant , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,riklig ,2011 (LBr)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Västra Bastumossen (artp.) (12E 4i , [6670632, 1441856] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Brittas rönning (artp.) (12E 5i , [6675130, 1441810] ) , , 2010 (Urban Gunnarsson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1993 (Johan Abenius)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 6i , [6680150, 1443460] ) ,rikkärr , 2010 (Urban Gunnarsson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682343, 1442322] ) ,extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar , 2015 (Janolof Hermansson)
Tossamossen 4 km S Lövsjön (artp.) (12E 7h , [6685042, 1438605] ) ,myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp , 1988 (LBr)
Ö. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688813, 1444979] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.) (12F 8b , [6693425, 1459014] ) ,intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Agrostis canina    Brunven
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682095, 1456807] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685038, 1461505] ) ,gammalt gruvområde , 2013 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687725, 1463544] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen och liten myr , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Stor-Olles (12F 9b , [6695421, 1459844] ) ,upplagsplan skogsbilväg , 2015 (IPt)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Agrostis capillaris    Rödven
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Norrboån Östra sidan vid utloppet (12F 6a , [66836, 14534] ) , ~refl~ ,ängsmark, strand , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösbergs by (artp.) (12E 4i , [6673942, 1441407] ) , ,noterad ,2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Agrostis gigantea    Storven
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Agrostis stolonifera    Krypven
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kojmossen (12E 5h , [6679084, 1438393] ) ,skogsbilvägkant , 2016 (IPt)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682381, 1457000] ) ,stig/skogsmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Agrostis vinealis    Bergven
Bredberget. (artp.) (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant ,noterad ,2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alopecurus geniculatus    Kärrkavle
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Morberget (12F 6d , [6684895, 1467704] ) ,beteshage , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Alopecurus pratensis    Ängskavle
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Anthoxanthum odoratum    Vårbrodd
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 6a , [6682163, 1452499] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Brachypodium pinnatum    Backskafting
Tansån,"Burån" kröken SV om S i St.Norrbergsm.S stranden (12E 5i , [66762, 14448] ) ,lövrik sumpskog ,några m2 ,1991 (GEn & HEn)
1200 m SSV Långmyra ,nybruten skogsbilväg (12F 8b , [6693699, 1458715] ) ,granskogssluttning, nära källa i artrik markvegetation , 2012 (GEn)
Stora Norbergsmossen, O om Burån (artp.) (12E 5j , [6675983, 1445024] ) ,kanten av kalkbrott i barrskog , 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.) (12E 6i , [6682370, 1442080] ) ,kalkgranskog , 2009 (Janolof Hermansson)
Briza media    Darrgräs
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Vännebo (12E 5h , [66756, 14395] ) ,ängsmark ,rikligt ,2004 (IPt)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ) ,gammalt kalkbrott ,flertal ex ,1989 (HWk)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
Bredberget (12F 6b , [6684449, 1459122] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter ,rikligt ,2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,spridd ,2011 (LBr)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ) ,skogsbryn i kanten mot rikkärr , 1991 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Abborrtjärnen (artp.) (12F 7c , [6689473, 1464334] ) ,vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (artp.) (12F 8b , [6692064, 1457939] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.) (12F 8b , [6692764, 1459794] ) ,örtrik vägdike och vägkant , 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.) (12F 8b , [6692885, 1459713] ) ,vägkant örtrika vägkanter , 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693910, 1458529] ) ,hygge , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Bromus inermis    Foderlosta
Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1453] ) , , 1992 (OSt)
Nyhammar (12F 7a , [6686503, 1453577] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Calamagrostis arundinacea    Piprör
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687747, 1455734] ) ,ängsvägkant i blandskog , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 4j , [6674905, 1448648] ) ,översilad sluttning , 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679778, 1443710] ) ,tallkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.) (12E 6i , [6683216, 1442332] ) ,ängsgranskog kalkgranskog ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.) (12E 6i , [6683739, 1443710] ) ,i brant med klippor , 2014 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686194, 1446746] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689374, 1447454] ) ,i ängsmark ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Saxbergets östsluttning (artp.) (12F 3a , [6668545, 1454424] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Nyhammar, V om kanalen (artp.) (12F 7a , [6685350, 1454223] ) ,lövskog fuktig björk-gråal-sälg med underväxt av hägg på f d betesmark ,noterad ,2018 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis canescens    Grenrör
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bysjöns V strand (12F 6a , [6680, 1453] ) , ~refl~ ,sjöarter från 00 31 till 13 29 (ca 1,5 km ) , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ) ,blöt åker/äng , 2017 (IPt & SNy)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Kollosmossen (artp.) (12E 2h , [6663087, 1438794] ) ,åstrand med högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Pillisoån (artp.) (12E 4j , [6673952, 1445015] ) ,källdrag i granskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Mellansjöberget (artp.) (12E 7j , [6686016, 1446726] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Calamagrostis epigejos    Bergrör
Sandviken (12F 5a , [6677619, 1454126] ) ,åkerkant mot ravin , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ) ,eft.vägar o. f.d. jvg ,fl. ,1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Calamagrostis purpurea    Brunrör
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6679106, 1451688] ) ,vägkant/dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ) ,gamla järnvägsbanken , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Calamagrostis stricta    Madrör
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens m.allm. , 1990 (GEn)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682174, 1456987] ) ,stig/skogsmark vid gammalt kalkbrott , 2017 (IPt & SNy)
S om Havstjärnen (12F 7a , [6686905, 1453675] ) ,myr , 2019 (IPt & SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Dactylis glomerata    Hundäxing
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Danthonia decumbens    Knägräs
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark ,rikligt ,2013 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673695, 1441620] ) ,slåtteräng , 1989 (Janolof Hermansson)
Gamla Finntorpet (artp.) (12F 5b , [6678500, 1459000] ) ,hävdad ängsmark , 1986 (Janolof Hermansson)
Grangärdes Hästberg (artp.) (12F 7b , [6689700, 1459200] ) , , 1990 (Janolof Hermansson)
Deschampsia cespitosa    Tuvtåtel
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Deschampsia flexuosa    Kruståtel
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687460, 1452598] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Roegneria canina    Lundelm
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Gänsån (artp.) (12E 5i , [6678616, 1442378] ) ,åstrand , 2011 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6694041, 1458616] ) ,granskog , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Elytrigia repens    Kvickrot
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Festuca stricta    Hårdsvingel
Sunnansjö, Grytängsvägen (12F 5a , [6677, 1453] ) , , 1992 (OSt)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ) ,vägkanter o gräsmarker ,ymnig ,1988 (TLj)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Festuca ovina    Fårsvingel
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Mellan Norrbo o Täppan (12F 6a , [66835, 14526] ) , ~refl~ ,gammalt kalkbrott "Sköla" , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ) ,skog , 2018 (SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686343, 1467168] ) ,vändplan för skogsväg , 2020 (SNy)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Norrbovägen W560 AV3964 (artp.) (12F 7a , [6685647, 1453558] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Nyhammar W66 AV3962 (artp.) (12F 7a , [6685758, 1453687] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Saxhyttan W640 AV3961 (artp.) (12F 7b , [6687717, 1457595] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Festuca pratensis    Ängssvingel
Skallmossen (12E 1h , [66587, 14395] ) ,vägkant ,. ,1990 (GEn)
Raskaberget (12E 5h , [6678484, 1437075] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.) (12E 4i , [6673773, 1441357] ) , ,20 plantor/tuvor ,2019 (Björn Abelson)
Festuca rubra ssp. rubra    Rödsvingel
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676696, 1436606] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Glyceria fluitans    Mannagräs
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 2005 (GEn)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ) ,ängsmark/ gångstig , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ) ,strand , 2019 (IPt & SNy)
Storsätten (12F 7c , [6687377, 1462188] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Avenula pratensis    Ängshavre
Aspfallet (12E 3i , [6667570, 1441030] ) ,vägkant ,t.rikligt ,2012 (DABS)
Avenula pubescens    Luddhavre
Jansbrändan (12E 6i , [6680620, 1441400] ) ,ängsmark ,rikligt ,2009 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ) ,ängsmark äldre boplats ,t.rikligt ,2012 (IPt & JOs)
Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1454] ) ,vägkanter ,spridd ,1988 (TLj)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ) ,ängsmark , 2004 (GWm)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) ,vägkant , 2004 (GWm)
Nyhammar (12F 6a , [66848, 14539] ) ,vägkanter o.eft.banvallen ,spridd ,1988 (TLj)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Nyhammar (12F 7a , [6686503, 1453577] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687170, 1462170] ) ,ängsmark ,rikligt ,2007 (IPt)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kullen (artp.) (12E 7j , [6689393, 1447306] ) ,i vägkant ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Hierochloë hirta    Myskgräs
Loforsen (12F 5a , [66779, 14512] ) ,f.d. Slåttermark ,rikligt ,1985 (LBr)
Palahöjden, Övre Lövtjärn (artp.) (12E 1h , [6658710, 1438185] ) ,frisk kalkgräsmark svagt sluttande lieslåttrad äng och gammal körväg på fuktig mark , 2015 (Janolof Hermansson)
Hierochloë hirta ssp. arctica    Nordmyskgräs
Sågudden Sunnansjö (12F 5a , [66768, 14538] ) ,i strandsnår på sandmark ,enstaka ex ,1989 (HWk)
Holcus mollis    Lentåtel
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,gammal vall helt invaderad av lentåtel ,flera hundatals m2 ,2018 (IPt & SNy)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Lolium perenne    Engelskt rajgräs
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,åker/träda , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde , 2017 (IPt & SNy)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Melica nutans    Bergslok
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget, gamla riksvägen (12F 6d , [6684930, 1467870] ) ,vägkant och vägdiken , 2013 (IPt)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ) ,hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686820, 1467181] ) ,längs väg över myren , 2020 (SNy)
Norr om Långmyran (12F 9b , [6695358, 1458941] ) ,skogsbilvägsdike , 2015 (IPt)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.) (12F 7b , [6689490, 1459700] ) ,vägkant ,noterad ,2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Hästbergs klack (artp.) (12F 8b , [6690245, 1459183] ) , ,noterad ,2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Molinia caerulea    Blåtåtel
"Limstensvägen",första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , ~refl~ ,myr , frekvens t.allm. , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
1 km NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,grund å och stränder ,spridd ,2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ) ,grund å med stränder ,riklig ,2017 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14454] ) , ~refl~ ,bäckdal med frisk skogsmark längs kanterna , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ) ,dike , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NO om vattentornet (12F 6a , [66849, 14549] ) , ~refl~ ,kalhyggesruta , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684437, 1459031] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ) ,sjöstrand / vägslänt , 2019 (IPt & SNy)
Karlsänget (12F 7b , [6687443, 1455779] ) ,bäck med kärr ock myr , 2016 (IPt)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ) ,skog och bäckdråg , 2018 (SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685276, 1468107] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp, gammal väg invid järnvägen , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ) ,rikkärr och rik sumpskog längs källbäck ,riklig ,2011 (LBr)
Nättjärnsmossen 12 km OSO Ulriksberg (artp.) (12E 2h , [6661444, 1437442] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1987 (LBr)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.) (12E 3i , [6665161, 1441978] ) ,myrkomplex/backkärr , 1988 (LBr)
Honiko, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668269, 1441034] ) ,blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668532, 1441427] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668210, 1445320] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671811, 1439543] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Svensksjöån (artp.) (12E 4i , [6670335, 1442226] ) , , 2015 (Urban Gunnarsson)
Stormossen V Abborrberget (artp.) (12E 4i , [6671056, 1443902] ) ,högörtsvegetation intill pillisoån , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6673838, 1444276] ) ,blåtåtelkärr med gamla tallar o granar , 2013 (Janolof Hermansson)
Pillisoån (artp.) (12E 4i , [6674066, 1444963] ) ,åkant med blåtåtel-högörtsvegetation , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679630, 1443669] ) ,källdråg med ockra i gles örtrik sumpskog , 2013 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Ö. Ricktjärnen (artp.) (12E 7i , [6688813, 1444979] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Myr vid Håjen 8 km NO Lövsjön (artp.) (12E 8i , [6693019, 1443963] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Stormyran (artp.) (12E 8j , [6690945, 1445693] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Lindbastmora, rikkärr (artp.) (12F 8b , [6692056, 1457898] ) , ,noterad ,2017 (Urban Gunnarsson)
Nardus stricta    Stagg
Rifallet (12E 3h , [6666631, 1438262] ) ,gammal vall , 2018 (IPt & SNy)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken ,rikligt ,2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693991, 1444885] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Morberget (12F 6d , [6684513, 1467841] ) ,skogsmark / kraftlinje , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687138, 1451381] ) ,skogsmark , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685116, 1468191] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ) ,längs väg , 2020 (SNy)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg Stormosse, norra källorna (artp.) (12E 4h , [6672769, 1438767] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Kraftledningsgata (artp.) (12F 3b , [6667649, 1455616] ) ,friskäng ,noterad ,2019 (Eva Grusell)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.) (12F 8b , [6693910, 1458529] ) ,hygge , 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Phalaris arundianeca var. picta    Randgräs
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ) ,ängsmark, sjöstrand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ) ,ängsmark i skogsmiljö , 2015 (IPt)
Phalaris arundinacea var. arundinacea    Rörflen
Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ) ,gammal vall helt invaderad av lentåtel , 2018 (IPt & SNy)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Phleum alpinum    Fjälltimotej
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Bränntjärnstorpet (artp.) (12E 3j , [6665395, 1447067] ) , , 2015 (Stig-Åke Svenson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Phleum pratense ssp. pratense    Timotej
Rifallet (12E 3h , [6666706, 1438357] ) ,gammal vall samt vägkant , 2018 (IPt & SNy)
Raskaberget (12E 5h , [6678484, 1437075] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Kvarnheden (12F 7a , [6687013, 1452521] ) ,skogsbilvägkanter, upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Phragmites australis    Vass
"Limstensvägen" ,första myren (12E 1h , [66577, 14384] ) , , 1990 (GEn)
Rifallet (12E 3h , [6666385, 1439063] ) ,myr , 2018 (IPt & SNy)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ) ,översilat kärr , 2012 (DABS)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ) ,rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679580, 1443670] ) ,rikkärr ,spridd ,2007 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678530, 1447870] ) ,kärr ,riklig ,2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ) ,kantsumpskog och kärr ,spridd ,2017 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ) ,öppet rikkärr ,riklig ,2007 (LBr)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14457] ) , ~refl~ ,öppen rikmyr , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ) ,badplats , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Morberget (12F 6d , [6684780, 1467850] ) ,vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Stångmyran (12F 7c , [6687165, 1460090] ) ,myr , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Rämsmossen (12F 7d , [6686197, 1467147] ) ,myrmark , 2020 (SNy)
Rötdammsmossen (artp.) (12E 3i , [6668170, 1440845] ) , , 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.) (12E 3i , [6668294, 1441277] ) ,svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr , 2014 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.) (12E 3j , [6668253, 1445325] ) ,rikkärr , 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6670790, 1439986] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671749, 1439543] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4h , [6671879, 1439391] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs Stormosse, Södra kärret (artp.) (12E 4h , [6672480, 1438800] ) , , 1994 (Urban Gunnarsson)
Skattlösbergs Stormossen (artp.) (12E 4i , [6670904, 1440080] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Torsmossen (artp.) (12E 5i , [6679084, 1440630] ) ,gles kärr med tall och vass , 2011 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679778, 1443710] ) ,tallkärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.) (12E 5i , [6679807, 1443670] ) ,fastmattekärr , 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen 11 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5i , [6679858, 1443596] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.) (12E 5j , [6675006, 1448659] ) ,översilad sluttning med rikkärrskaraktär , 2015 (Janolof Hermansson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.) (12E 5j , [6678282, 1447679] ) ,myrkomplex/topogent kärr , 1988 (LBr)
Blåkulla (artp.) (12E 8i , [6692717, 1443759] ) , , 2013 (Janolof Hermansson)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Poa alpina    Fjällgröe
Grängesberg station (artp.) (12F 2b , [6662073, 1455379] ) , , 2014 (Henrik Weibull)
Poa annua    Vitgröe
Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ) , ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685686, 1453692] ) ,upplagsplats , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Poa compressa    Berggröe
Vägmöte 100 m V Burån (12E 5j , [66757, 14455] ) ,virkesupplagsplats på sand, delvis fuktig med Drosera ,tämligen riklig ,1990 (GEn)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ) ,ruderat , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Poa glauca    Blågröe
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [66900, 14664] ) ,östvänt stup nära gamla sorterverket ,enstaka ,1988 (SNy)
Poa nemoralis    Lundgröe
Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ) , ~refl~ ,kalkbrott , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Gräsån, (12E 7h , [66862, 14395] ) , ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand , frekvens ej bedömd , 2000 (DABS)
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog srand , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ) ,kulturmarker o skog runt ödetorp , 2020 (SNy)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Poa palustris    Sengröe
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ) ,skogsbilvägkant/diken , 2016 (IPt)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ) , ~refl~ ,ängar vid fäbod , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Loforsen (12F 5a , [6677219, 1451514] ) ,skogsmark/ vägkanter , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ) ,sågverksområde ,rikligt ,2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ) ,upplagsplats,vägkant , 2019 (IPt & SNy)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Poa pratensis ssp. alpigena    Nordgröe
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687238, 1462250] ) ,ängsmark , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Poa pratensis ssp. angustifolia    Smalgröe
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ) ,ängsmark,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Poa pratensis ssp. irrigata    Smågröe
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Poa pratensis ssp. pratensis    Ängsgröe
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693962, 1444829] ) ,ängsmark äldre boplats , 2012 (IPt & JOs)
SV om Stormyran, 2,5 km SV Malingarna (12E 8j , [66906, 14451] ) , ~refl~ ,vändplan och vägkanter , frekvens ej bedömd , 2001 (DABS)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ) ,vägkant/ diken/ omgivning , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Märrhagsvägen (12F 6a , [66800, 14521] ) , ~refl~ ,vägkanter samt omgivande mark ca 5 m på vardera sidan , frekvens ej bedömd , 2004 (GWm)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ) ,delvis hävdad ängsmark , 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ) ,vägkant mot betesmark , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ) ,ängsmark/ladugårdsbacke , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ) ,skogsbilvägkanter , 2019 (IPt & SNy)
Hästberg (12F 7b , [6689280, 1459278] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ) ,vägkant , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Ribacken (artp.) (12F 6a , [6681804, 1454350] ) , ,noterad ,2018 (Håkan Lernefalk)
Poa supina    Trampgröe
Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ) ,betesmark , 2012 (IPt & JOs)
Lastomberg (12E 8i , [6693845, 1444940] ) ,vägkant , 2012 (IPt & JOs)
Poa trivialis    Kärrgröe
Lastomberg (12E 8i , [6693801, 1444817] ) ,ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus , 2012 (IPt & JOs)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ) ,sjö/strand , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ) ,stig /lövskog , 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ) ,vägkant / blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ) , , 2019 (IPt & SNy)
Nyhammar , SV om Havstjärnen (12F 7a , [6686950, 1453650] ) ,skogsvägsdike mot myr , 2011 (JOs)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ) ,ängsmark , 2016 (IPt)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ) ,vägkanter blandskog , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Säfsbanan och närmaste omgivning S Myrmossen. (34 34 - 33 38) (12E 1h , [66584, 14384] ) , ~refl~ , , frekvens ej bedömd , 1990 (GEn)
Skattlösberg slåtteräng (artp.) (12E 4i , [6673745, 1441624] ) , , 2013 (Christina Berneheim)
Secale cereale    Råg
Gasenbergs fäbod (12F 7a , [6687520, 1451280] ) ," speltråg " , 2011 (Bo Söderholm)

Uppdaterad 2020-12-20