Viola selkirkii    Skuggviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Norhyttedalarna (artp.), (12G 7a , [6688941, 1502056] ), ravin /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
GUSTAFS

Ljusterbro, 1910-t (Sam: WISTR.1905) * 1950 (Tr) * 1970-t (EDn) * (12F 9j , [66957, 14953] ), å blottade ravinslänter åt V, flerstädes , 1987 (TLj o a)
STORA TUNA

Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), i bäckravin, enstaka , 1986 (SNy)
Lennhedskalven (13F 2e , [67131, 14704] ), brant nordvänd nipsluttning bland gran, ekorrbär, ängsfräken och vitsippa, spridd 1989 (TLj o a) * 0! lokalen kalavverkad , 1989 (SNy)
N om Lennhedskalven. (13F 2e , [67132, 14704] ), N-vänd nipsluttning i sandområdet S om Dalälven öster om Bäsna. gran/lövbeväxt N-sluttningm. vitsippa, ekorrbär, ängsfräken, harsyra, skogsstjärna, lite blåsippa, ca 30 ex , 1989 (TLj)
Båtsta, 1953 (Tr) * 1974 (TUNAB. NF. 1975) * vid åsgropen Ö om sjön (13F 2f , [67103, 14767] ), lund-artad lövskog på moigt material, 1000-tals ex , 1988 (SNy o a)
Mellan Båtstabadet och Rv. Väg 70 från Borlänge mot Leksand. Vänster vid Mellsta vid N utfarten ur Borlänge. (13F 2f , [67104, 14765] ), nipslänter åt norr, delvis med lundvegetation. mo o.mjäla nära älven, raviner o däljos, riklig , 1988 (TLj)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
Solbackaåsen, 1976 (WEDE.1977) * sluttningen SV Grantjärn (13F 2f , [67112, 14751] ), 3 lokaler med flera rosetter , 1989 (SBm,TLj)
STORA KOPPARBERG

Björkarsboberget (13F 4g , [6720, 1482] ), i örtrikt dråg, sparsamt , 1994 (TLj)
SUNDBORN

Risängsgruvan (13F 5j , [67294, 14998] ), vid äldre gruvhål, i alsnår och hävdad gräsmark samt i vägkant, minst 25 ex , 1989 (JEd)
Karlsbyheden Norra delen (artp.), (13G 5a , [6726300, 1501900] ), gårdsplan under hägg, 1 plantor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Riset (13G 5a , [67293, 15001] ), på ett block i örtrik lövlund med bergviol, riklig på ca 1 m2 , 1989 (JEd)
Österdalarna

GAGNEF

Lögnäset (artp.), (13F 2b , [6711277, 1456026] ), lövskog på finsediement nära älv, 20 plantor , 1991 (MBm)
Trolldalen ,flera lok. sydostravinerna,ravinbotten nedom 'Trollkyrkan' (DF ;DBS), (13F 2c , [67117, 14600] ), raviner ,rasbranter ,fuktigt, skuggigt, örtrikt, spridd, riklig blommning 2004 , 1988 (IPt)
Trolldalen (DF 70), (13F 2c , [67120, 14601] ), örtrik ravinslänt . m.Cirs.alpina, t.rikl. , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713540, 1462130] ), örtrik ravin mot älven, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713580, 1462160] ), artrik skogsmark, fåtal , 2012 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714110, 1462590] ), tomtgräns mot gräsmatta, ca 5 m från älvslänt, ~ 10-tal blommande ex. , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714170, 1462640] ), lever kvar i gräsmatta på tomtmark, ca 20 ex. ännu 2008 , 2001 (IPt)
ÅL

Kônsta i Solberga (13F 5d , [6729590, 1466310] ), alslybemängd liten bäckdäld, t.rikl. , 1993 (TLj)
LEKSAND

Ålgrådan 2 km N Rälta (13F 5b , [67262, 14577] ), lundartad bäckravin, mycket riklig , 1993 (TLj)
100 m NV Ålsgrådan (artp.), (13F 5b , [6726503, 1457858] ), ravin /, 1994 ((sks), Yngve Perjons)
Leksboda N om byn (13F 8b , [6740, 1457] ), fuktig skog med al, flerstädes , 1985 (LKs:WIS.&MOR.1987)
Sätra hasselskog (artp.), (13F 8b , [6742060, 1458044] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
RÄTTVIK

200 m VGryssen, eft Kasperbodbäcken (DBS), (14F 0c , [67519, 14644] ), översilad skuggig fuktlövskog, talrik , 1985 (TLj)
Enån-Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753924, 1463421] ), 1996 (Bengt Oldhammer)
Sätra 1 km S-ut, 200 m V Alstjärnen (14F 0c , [67549, 14612] ), skuggig fuktlövskog intill bäck, t. rikligt , 1985 (TLj)
Alstjärnen (artp.), (14F 0c , [6754955, 1461255] ), barrskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Råbergsängarna (14F 0d , [67529, 14680] ), eroderad och vattensjuk stig i rik skogssluttning, enstaka , 1985 (TLj)
100m V Alstjärnen (14F 1c , [67550, 14612] ), röjd skogsglänta av lövrik barrskog., t. rikl , 1995 (Kers Karin)
Ammtjärnsåns dalgång 600 m V Västberg (14F 1c , [67577, 14606] ), fuktiga lövkärr nära ån, flerstädes , 1985 (TLj)
V Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761887, 1464525] ), barrskog / kalkbarrskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Knåparbodbäcken 200 m V Gryssen (14F 2c , [67619, 14644] ), översilad, skuggig fuktlövskog intill en bäck, talrik , 1985 (TLj)
BODA

2 km SV Jutjärn (14F 2d , [6762, 1469] ), gråalskog, rikligt inom ett begränsat område , 1996 (BOr)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762230, 1470370] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Jutjärnens SV-spets (14F 2e , [67630, 14706] ), i strandskog efter stigen, enstaka , 1985 (TLj)
300 m NV Jutjärnens N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ), lövbeväxt fuktig östbrant med bl a trolldruva och dvärghäxört, rikligt , 1985 (TLj)
Nära Styggforsen, 1880-t (N. Söderlund: OLSSON 1890, Zm: WISTR.1905 o a) * vid Kvarnbäcken (14F 3d , [67656, 14667] ), bäckstrand i lundvegetation, enstaka , 1985 (TLj)
Norra Lenåsen S om Jugasskär (14F 3e , [67658, 14701] ), SO-sluttning med blandskog, flerstädes , 1986 (TLj)
"Hans-Ers änge bäcken" (14F 4d , [67703, 14655] ), ~refl~ ,del av bäcken S om vägen, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ö om Bysjön, 500 m S om sjöns N ände (14F 4d , [67705, 14667] ), skuggig slänt mot bäck, tiotals , 2000 (GHa)
Bergbodarna (14F 6g , [67801, 14839] ), bland grova granar i f.d. fäbod, enstaka , 2009 (GHa)
ORSA

Vångsgärde S-ut i däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), i botten av örtrika bäckdäljor med dvärghäxört och tråd-fräken, 1988 (JEd)
Vångsgärde (artp.), (14E 4h , [6773118, 1436107] ), 1995 ((sks), Thomas Östlund)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Stenberg vid Enån, 1900-t (Bk) och Slättberg vid Enån, 1950-t (Bj) * Enån flerstädes (14E 5h , [67775, 14380] ), steniga och skuggiga strandsnår, ofta med dvärghäxört, riklig och spridd , 1987 (JEd)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [6777577, 1437812] ), vid denna tidpunkt en ny lokal i ravinen på liten ö omskuren av bäckar, 1999 (Bengt Oldhammer)
Enån fr.Näsgårdarna(Stenberg) fl. upp till Slättberg,båda sidor ån,åtm 5 lok! (DF,DF 60,DBS), (14E 5h , [67776, 14374] ), skuggiga,steniga strandsnår,fl.med Circaea, fl.o.rikl! , 1987 (JEd)
Enåravinen (artp.), (14E 5h , [6777662, 1437585] ), ravin / sekundär lövnaturskog, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Stenberg vid Enån, 1900-t (Bk) och Slättberg vid Enån, 1950-t (Bj) * Enån flerstädes (14E 5h , [67777, 14372] ), steniga och skuggiga strandsnår, ofta med dvärghäxört, riklig och spridd , 1987 (JEd)
Orsbleck, 1,5 km N-ut (14E 6i , [67819, 14408] ), fuktig örtrik granskog intill bäck, 1 kv-m , 1994 (LBr)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6782027, 1440802] ), barrnaturskog / fuktäng, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
MORA

Larstjärnsbäcken (artp.), (14E 1d , [6757673, 1417510] ), 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Vika nära Berihol (14E 2f , [67620, 14260] ), ?, 1995 (AGr)
Vika nära Berihol, 1951 (GRAN.1962) - (14E 2f , [67631, 14268] ), bäckstrand i lundvegetation, 100-tals ex , 1987 (TLj)
Färnäs, 1950 (GRAN.1962) * i Vinbäcksänget (14E 2h , [67644, 14375] ), i torr barrskog med lövinslag tillsammans med underviol, rikligt , 1988 (CAp, BOr o a)
Norra Garberg (artp.), (14E 3c , [6767969, 1413583] ), 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
N Garberg (14E 3c , [67681, 14135] ), mossrik blåbärsgranskog med bl a blåsippa och kambräken, två grupper, ca 60 ex , 1988 (BCe)
Norra Garberg (artp.), (14E 3c , [6768155, 1413555] ), mossrik blåbärsgranskog med bl a blåsippa och kambräken, 60 plantor , 1988 (Björn Cederberg)
Eldpallkojan VNV (artp.), (14E 3c , [6768174, 1413617] ), 60 plantor/tuvor, 10-tal bladrosetter 150m vnv eldpallkojan och 50-tal 300m vnv längs stigen , 1988 (Björn Cederberg)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderbergets NO-sluttning (14E 4d , [67747, 14163] ), fuktigt alsnår med trolldruva, dvärghäxört mm, några dussin ex , 1988 (BOr, CAp o a)
Vattnäs lövängar, sparsamt 1952 (GRAN.1962) * vid Kalkberget (14E 4h , [67715, 14352] ), intill vägen i lövskog på mulljord, spridd , 1988 (CAp, BOr o a)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771570, 1435090] ), flera ex sågs, ej ovanlig, noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget (artp.), (14E 4h , [6771570, 1435090] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Gopshusberget, 1960 (Grt) * bergets O-sluttning (14E 5d , [6775, 1416] ), i alsnår i grund bäckravin med stinksyska, ravinen avverkad men alen återuppväxt, några få ex , 1988 (BOr)
VÅMHUS

Nära Indsjön, 1958 (GRAN.1962) = Egglingbäcken nära Indor vid sjön Egglingens utflöde (14E 6e , [67810, 14207] ), almlund längs bäck, ca 500 ex på en sträcka av 50 m , 1988 (CAp, BOr o a)
Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (artp.), (14E 6e , [6781069, 1420811] ), cirka 500 blad på en sträcka av 50 m längs almarna intill bäcken. , 1988 (Bengt Oldhammer)
Eggling Syd (artp.), (14E 6e , [6781094, 1421027] ), barrskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Nyköpingsbäcken (= Sälbäcken), 1954 (GRAN.1962) * (14E 8c , [67945, 14136] ), örtrik bäckravin med gran och gråal, riklig, riklig , 1988 (CAp, BOr o a)
Långfallsvägen (artp.), (14E 8e , [6793860, 1421052] ), strax intill nygrävt dike, mer än 1000 blad på 50 x 50 m i en gråalslund med hägg. , 1988 (Bengt Oldhammer)
Bleckets fäbod, 1964 (Grt) * (14E 8e , [67939, 14215] ), i alsnår intill väg och nygrävt dike, mer än 1000 ex på 50x50m , 1988 (CAp, BOr o a)
ÄLVDALEN

NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blybergssågverket, 1 km NV om (artp.), (14E 6b , [6783847, 1409923] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Fjällsocknarna

IDRE

Gränjesåsen, 1950-t (H.& G. En) * Gränjesåsens SV-stup (16C 3j , [68679, 13463] ), örtrik frodig halvöppen rasmark under bergstup med kalkinslag,, , rikligt inom 10 m2 , 1989 (LBr, JEd & LNo)
Töfsingån, 1925 (FOR.1926) * åns översta och nedersta lopp, lunddälder, 1933 (ARW.1934) * 2 lok.: Töfsingån strax nedan ”Stora fallet” (16C 9f , [68979, 13278] ), högörtäng mellan och på kanterna av block, strandsnår under strutbräken, t. riklig 1987 (JEd); Töfsingån vid underjordiska delens N-del (16C9f4-2-), bland block mot den solöppna
”torra” bäckfåran, riklig och spridd , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora