Platanthera bifolia ssp. latiflora    Skogsnattviol


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Tuna Hästberg (12F 8d , [6690, 1466] ), kalkrik vägkant och skogsbryn med väddklint m.m, sedd i varierande antal årligen på platsen 1995-2001, 2 ex , 2002 (Tlj)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Skansen (artp.), (12F 9a , [6695511, 1452074] ), blåbärsgranskog gallrat, 2 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson, Ralf Lundmark, Stig-Åke Svenson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67133, 14621] ), skogsmark, rikligt,stora ex (störtsa 58 cm med 30 cm lång blomställning sporre 43 mm) , 2003 (IPt)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722052, 1460587] ), tallhed, 15 ex. , 2011 (RNy)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722103, 1460620] ), tallhed, ett hundratal , 2011 (RNy)
ÅL

Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [672801, 147364] ), vägkant, 2010 (JJa)
SILJANSNÄS

Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), lövskog/igenvuxen betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [674618, 146815] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Skräddargården (14F 0a , [67523, 14542] ), blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14642] ), torr tallskog, enstaka , 2010 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0c , [675383, 146488] ), gles tallskog, tiotals , 2011 (GHa)
Norr om Industrigatan (14F 0c , [67540, 14641] ), gles barrskog, något tiotal , 2017 (GHa)
Motorstadion (artp.), (14F 0d , [6751634, 1467279] ), noterad , 2016 (Klara Helander, Anders Helander)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ), diken/vägrenar, flertal , 2017 (GHa)
Råbergsängarna (14F 0d , [67522, 14687] ), dike och sumpig granskog, rikligt , 2011 (GHa)
Vägen mot Kalkbruket (14F 0d , [67540, 14651] ), gles tallskog, tiotals , 2011 (GHa)
Lisskog söder om Klittavägen (14F 0e , [67525, 14721] ), skogsbryn/dike, enstaka , 2010 (GHa)
Vägen mot Gunnarsbodarna (14F 0e , [67531, 14712] ), dike/väglänt, fåtal , 2010 (GHa)
Söder om Gärdsjön (14F 1d , [67558, 14666] ), gles tallskog, > 500 st längs 600 m av vägen , 2011 (GHa)
Stora Kungsholstjärnen (artp.), (14F 1d , [6755885, 1465857] ), 100 , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
200 m V Rosstjärnen (14F 1d , [67559, 14666] ), tallhed, rikligt , 2009 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67596, 14687] ), tallskog, 16 st , 2010 (GHa)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [67599, 14681] ), tallhed, flertal , 2009 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14681] ), tallhed, rikligt , 2009 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [67610, 14672] ), tallhed, ett tiotal , 2010 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [676232, 147032] ), gles tallskog, flera tiotal , 2010 (GHa)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [67625, 14702] ), gles tallskog, ca 30 , 2010 (GHa)
Luttmyrarna (14F 3c , [67685, 14643] ), ~refl~ ,gles tallskog, fåtal ,frekvens t.allm. , 2010 (GHa)
Rumusmyren (14F 3d , [67699, 14681] ), ~refl~ ,fuktig blandskog i kanten av myr, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Gamla vägen mot Lönnmarken (14F 3e , [67652, 14705] ), ~refl~ ,relativt ung tallskog, 35 st ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg, tiotals , 1997 (GHa)
100 m N om Gissler Anders husen (14F 4c , [67724, 14646] ), tallplantering, rikl. , 1997 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ), litan kalkkulle i bred kraftledningsgata, enst. , 1997 (GHa)
300 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67732, 14648] ), rikkärr, enst. , 1997 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [67733, 14649] ), rikkärr, enst. , 1999 (GHa)
400 m V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ), översilat rikkärr, enst. , 1999 (GHa)
1,5 km V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67704, 14653] ), sumpskog, c:a 10 ex. , 1997 (GHa)
Bergsmyren (14F 4d , [67705, 14661] ), dike/bäckdråg, flertal , 2014 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67706, 14685] ), igenvuxet änge, c:a 10 ex. , 2000 (GHa)
Ö om Ersmyrens NO hörn (14F 4d , [67712, 14655] ), tallplanterad åker, c:a 5 ex. , 1997 (GHa)
Norr om Sanden (vid 50-skylten) (14F 4d , [677165, 146637] ), tallskog, enstaka , 2010 (GHa)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), skogsbryn, c:a 5 ex. , 1997 (GHa)
Skogsbilväg Ö-ut från avt. till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ), fuktig tallskog, enst. , 1998 (GHa)
Jälltjärbäckens övre lopp (14F 4d , [67737, 14651] ), sumpskog, enstaka , 2001 (GHa)
300 m N Jälltjärn (14F 4d , [67738, 14651] ), kalkstensskravel vid "gruvhål", fåtal , 2012 (GHa)
Hedsänget 1 km NNV Sanden (14F 4d , [67747, 14666] ), rikkärr/sumpskog, c:a 10 ex. , 2000 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ), snårskog längs ån, något tiotal , 2012 (GHa)
ORE

Dalhed (14F 5c , [677927, 146388] ), gles barrskog, flertal , 2017 (GHa)
Dalhed (14F 5c , [67794, 14641] ), torr tallskog, flertal , 2010 (GHa)
Bäckmyren (14F 5d , [67764, 14657] ), tallskog, flertal , 2010 (GHa)
Dalbyn, Wallins äng (14F 5d , [677988, 146508] ), hävdad äng, ca 150 exemplar , 2016 (GHa)
Änderarvet (14F 6c , [678119, 146246] ), gammalt kalkbrott, enstaka , 2014 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ), torr barrskog, enstaka , 2010 (GHa)
Arvheden (14F 6c , [67831, 14636] ), torr tallskog, flertal , 2010 (GHa)
Tillhed (14F 7c , [67850, 14645] ), lite fuktigare mark i tallhed, cirka 50 st , 2009 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67861, 14760] ), väg/vändplan, enstaka , 2012 (GHa)
Dalfors strax Ö Goliatvägen (14F 7f , [67881, 14773] ), vägren, rikligt , 2011 (GHa)
ÄLVDALEN

Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778304, 1387644] ), frisk granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [679171, 139803] ), rik skogsmark, spridd , 2017 (LBr)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [678746, 141403] ), granbevuxen brant med klippor, flera stora ex , 2017 (LBr)
Väg ovan Nybolsbäcken (14E 7c , [678979, 141220] ), rikare skogsbacke, flera ex , 2017 (LBr)
Västerdalarna

MALUNG

Björtjärnberget (artp.), (13D 2h , [6711750, 1387050] ), 30 plantor/tuvor , 2017 (Lars Efraimsson)
Öjsberget (13D 7i , [673926, 139102] ), gles frodig blandskog, flera tiotal ex. , 2009 (MNo)
Nedanför Vålberget (13D 8i , [6740487, 1391956] ), vägkant, 2017 (MNo)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67643, 13653] ), Frodig skogsbrant, några , 2010 (BGM)
Fjällsocknarna

IDRE

Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685678, 134290] ), tallskog av lavristyp, ett fåtal, typiska , 2017 (LBr)

Dalarnes Flora