Persicaria foliosa    Ävjepilört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Långholmen,vid Bysjön (12G 4h , [66725, 15393] ), slamstrand, 2 ex , 1994 (PDm)
Färjan,vid Bysjön (12G 4h , [66729, 15378] ), torrlagd betesmark, riklig , 1992 (PDm)
Fullsta, viken i SV (artp.), (12G 4h , [6674020, 1539520] ), hårt betad och trampad lerstrand, 100 plantor , 2004 (LBr)
Fullsta vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]), (12G 4h , [66743, 15398] ), betesmark på översvämningsområde, enstaka ex , 1988 (PDm)
Fullsta vid Bysjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]), (12G 4i , [66743, 15401] ), betesmark på översvämningsområde, enstaka ex , 1988 (PDm)
Fullsta vid Bysjön (artp.), (12G 4i , [6674300, 1540100] ), betad högstarr i grund vik, ej återfunnen plantor , 2004 (LBr)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Härsingen, första viken nedströms forsen (artp.), (12G 4j , [6674759, 1546894] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand med lite block i kanterna, 100 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Härsingen, andra viken nedströms forsen, nedom stugor (artp.), (12G 4j , [6674864, 1546927] ), hydrolittoralen strand nedom starrvassar, lerig strand, fin lervik med litet bäckutflöde, 20000 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl, Lennart Persson)
Rosse, ca 1930-t (Lr) * vid Årängsåns utlopp (12G 5h , [66753, 15378] ), översvämmad betesmark, mycket riklig , 1989 (PDm, kontr S. Ekman)
Bysjön vid Åshuvudet (12G 5h , [667535, 153780] ), tidvis torrlagd lerstrand, riklig , 2013 (LBr)
Lugnet,vid Bysjön (12G 5h , [66757, 15370] ), torrlagd botten, riklig , 1992 (PDm)
Bysjöns vik vid kyrkan (12G 5h , [667570, 153722] ), lerstränder, tidvis torrlagda, ca 25 ex , 2013 (LBr)
Ånans mynning vid Rosse (12G 5h , [667588, 153813] ), tidvis torrlagd lerstrand, ett 50-tal , 2013 (LBr)
Rosse vid dammen (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]), (12G 5h , [66759, 15377] ), blottlagd slambotten, rikligt , 1988 (PDm)
Ånans utlopp (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]), (12G 5h , [66759, 15381] ), betad slamstrand, rikligt , 1989 (PDm)
Sisselbo (12G 5i , [667715, 154288] ), tidvis torrlagd lerstrand, 1000-tals , 2013 (LBr)
Sisselbo (12G 5i , [66773, 15417] ), betesmark vid Österviken, rikligt , 1987 (PDm)
Sisselbo vid Österviken (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]), (12G 5i , [66773, 15427] ), lerstrand, rikligt , 1989 (PDm)
Noret, mellan Österviken och Gåsbosjön (DALH.1989, kontr Stefan Ekman [LD]), (12G 5i , [66780, 15417] ), traktoröverfart, många ex , 1988 (PDm)
Storbyn,Gåsbosjön (12G 5i , [66783, 15413] ), igenväxande betesmark, ett par ex , 1994 (PDm)
Österviken nedanför Backa (12G 5i , [667854, 154226] ), tidvis torrlagd lerstrand, oerhört riklig , 2013 (LBr)
Tyttbo, Vreten, sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675121, 1547446] ), älvstrand, lerig (mjäla) i hydrolittoral i liten vik med bäckutflöde, ca 10 m bred zon, rätt brant slänt, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Sågbäckens mynning (artp.), (12G 5j , [6675140, 1547456] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen, 25000 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 4 m bred naken zon med ävjebroddsvegetation, 50000 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
"Tyttbo, Vreten, ""båtöverfarten""" (artp.), (12G 5j , [6675161, 1547590] ), älvstrand, lerig (mjäla) fuktig botten (hydrolittoral) nedom vasstarrbården, ca 2 m bred zon, 2013 (Peter Ståhl)
Vreten, Avan (artp.), (12G 5j , [6675249, 1547747] ), älvstrand, ava med branta men leriga stränder, 2013 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), betad strandäng, blottad lerstrand i hydrolittoralen ca 3 m bred söndertrampad lerstrand med gles ävjebroddsvegetation, 89 plantor/tuvor , 2017 (Peter Ståhl)
Tyttbo, Stadarna (artp.), (12G 5j , [6675693, 1549637] ), älvstrand, betade och söndertrampade leriga bottnar nedanför vasstarrvassar i svämkärr, 2013 (Peter Ståhl)

Dalarnes Flora