Lathyrus vernus    Vårärt


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Vidön (DFl-49), (12G 4i , [66730, 15408] ), moränkulle, c:a 15 ex , 1986 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66733, 15406] ), moränkulle, rikligt , 1985 (PDm)
Fullsta översvämningsomr. (12G 4i , [66735, 15409] ), skogsbacke, riklig flerst. , 1988 (PDm)
Gålsbo (12G 4j , [66746, 15468] ), lövskog, 5 ex , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66819, 15298] ), skogsbacke vid bäck, 10 ex , 1984 (PDm)
Valla (DFl-49), (12G 8g , [66930, 15320] ), kalkbacke, rikligt , 1984 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66933, 15318] ), skog vid väg, rikligt , 1984 (PDm)
Valla (12G 8g , [66945, 15323] ), ö i bruksdammen, riklig , 1989 (PDm)
FOLKÄRNA

Dalsberga (artp.), (12G 3e , [6665279, 1522662] ), hassellund /, 2002 ((sks), Kjell Haglund)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), örtrik granskog, ställvis rikl. , 1987 (LBr)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ), örtrik ängsgranskog, t.rikligt , 1988 (DABS)
500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ), skogsbacke, spridda ex , 1988 (PDm)
GARPENBERG

Hässlens Naturreservat (artp.), (12G 6e , [6683473, 1524508] ), frisk gräsmark, 2014 (Per Johansson)
Hässlen, domänreservat (DFl), (12G 6e , [66835, 15245] ), hassellund, enstaka , 1988 (MDv)
Trehörningen (artp.), (12G 8f , [6692302, 1525620] ), barrskog /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
HEDEMORA

Ravin söder om Karlsbo (DFl), (12G 8a , [66910, 15038] ), ravinslänt, ca 50 ex , 1989 (HPe)
HUSBY

Sindertäkten (artp.), (12G 9f , [6696237, 1527846] ), aspskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Sindertäkten (artp.), (12G 9f , [6696255, 1527485] ), sekundär lövnaturskog /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
SÄTER

Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ), blockrik sydbrant, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Knutsbodalen (12F 8j , [66920, 14986] ), lundartad ravinbotten, enstaka , 1991 (JEd)
Säterdalen (12F 8j , [66943, 14963] ), lundvegetation, 1 ex , 1985 (SJa)
SO Yttre Heden (DFl), (12G 7a , [66897, 15012] ), dalslänt, 24 ex , 1988 (HPe)
SILVBERG

Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, 1988 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Flaxan, kalkbrott (12F 7f , [66897, 14775] ), blandskog, ett fåtal , 1988 (SSv)
Fiskarbo mot Öv.Risshyttesjön (12F 7h , [66896, 14880] ), östvänd brant mot sjön m.granskog,blåsippor,tibast.m.m. kalk, enst. , 1988 (TLj)
Nerigården (artp.), (12F 8g , [6690357, 1481082] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Neri Gården 200m SO (artp.), (12F 8g , [6690371, 1481346] ), sekundär lövnaturskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Norr om Rishytte hage, på andra sidan Smedjebacksvägen (12F 8h , [66916, 14888] ), fuktigt kalkdråg i örtrik blandskog, ca 5 ex , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Svarttjärnsskaret (artp.), (12F 8c , [6693019, 1463359] ), rasbrant /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66920, 14667] ), bergrot,rel fuktig blandskog, flera 10-tal , 1987 (AJs)
Nedre Smörtjärn (artp.), (12F 8d , [6692092, 1466237] ), kalkbarrskog /, 2004 ((sks), Thomas Husing)
SÖ Knippberget (artp.), (12F 8d , [6692142, 1466781] ), lövrik barrnaturskog /, 2001 ((sks), Kristin Alexandre)
Knippboberget O-branten (12F 8d , [66922, 14667] ), bergrot,rel fuktig blandskog, flera 10-tal , 1987 (AJs)
Kopparkalles 500 m SO (artp.), (12F 9d , [6695118, 1467055] ), rasbrant / kalkbarrskog, 1994 ((sks), Thomas Husing)
Högsveden, ostsluttning (artp.), (12F 9d , [6695161, 1467033] ), sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Idkebergsklack - Högbergsån, omr. 57. (artp.), (12F 9d , [6697218, 1467711] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697224, 1467781] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, 2020 (SNy)
VIKA

Sandviksbergets SV-sida (13G 4b , [67204, 15069] ), S-brant i blandskog, 3 ex , 1989 (BDr)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt granskogs-hygge,bland kalkblock, enst. , 1988 (JEd)
Gallsjön (artp.), (13F 5j , [6726220, 1495740] ), 2014 (Kalle Bergström)
Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ), sydberg, sparsamt , 1985 (LBr)
V. Holmsjöberget NO-sidan (13G 4c , [67223, 15128] ), örtrika aspdungar i granskog, riklig , 1989 (JEd)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, rikligt , 1990 (JEd)
Kryggåsen, sydost toppen (artp.), (13G 5b , [6726350, 1509070] ), gles stenbunden granskog, 1 plantor , 2010 (Falu Kommun Miljöförvaltningen(pka04))
SVÄRDSJÖ

Hällberget, bergviollokalen (artp.), (13G 6b , [6732554, 1508234] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733138, 1512589] ), lövskogslund /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Isalanäset, sluttning mot NO (13G 7b , [6739550, 1506260] ), blandskog, rel rikligt på lokalen, annars ovanlig på rutan , 2008 (JWk)
Isalanäset (artp.), (13G 7b , [6739560, 1506270] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753116, 1496043] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), nedom brant, t.rikl. , 1990 (JEd)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kvarnberget, nedanför branten (11F 9i , [6648, 1493] ), 48 ex , 1982 (RNo)
Kvarnberget (11F 9i , [66482, 14936] ), vid gammalt gruvhål nedom rasbranten i blandskog, 10-tal , 2000 (BFo)
Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648225, 1493485] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Kvarnbergets vöstbrant mot vägen (11F 9i , [66484, 14932] ), lundveg.nedanför branten, ca 40 ex. , 1989 (LNo)
Grönbergets O-sluttning (11F 9i , [66491, 14912] ), mindre glänta i stenig granungskog, möjl.f.d. betesmark, 10-tal , 2000 (BFo)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652424, 1485460] ), bergbrant /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Sågberget (12F 0h , [66526, 14854] ), lövsluttning, rikl. , 1987 (ALu & TPe)
Djupbäcken (artp.), (12F 0h , [6652842, 1485388] ), alsumpskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650807, 1493913] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, ett par ex , 2010 (LBr)
N om Bromsberget (12F 0i , [6651082, 1493997] ), lundartad vegetation bland hasselbuskar, 2001 (RLa & ALu)
Vanberget åt norr (12F 2g , [6663190, 1482030] ), nordostbrant med klippstup, spridd på ett mindre område , 2013 (LBr)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Storön i sjön Jörken (12F 3i , [66653, 14905] ), lundartad vegetation, rikligt , 1986 (ALu)
Gläfsbergets SO-sluttning (12F 3i , [6669, 1493] ), 1 ex , 1982 (RNo)
Hemmingskullen, 350 m SO om Hemmings (12F 3i , [66698, 14925] ), 2 ex , 1981 (RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [66700, 14933] ), f.d.skogsbete, rikl. , 1987 (ALu & TPe)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ), nedom bergsbrant i blandskog, 2002 (ALu)
Ristjärnsbergets SO-sluttning (12F 4j , [6670875, 1498304] ), so-sluttning i liljekonvalj bestånd även enstaka vårärt, rikligt , 2004 (ALu & TPe)
NORRBÄRKE

Ibbarbo, 1,5 km SV Björsjö (12F 1e , [66573, 14724] ), igenväxande betesmark, ~20 ex , 1986 (TLn)
Finnberget (artp.), (12F 2e , [6662441, 1471307] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog vid små kalkbrott, 2015 (Janolof Hermansson)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), fuktig kalkrik betesmark, flertal ex , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, flertal ex , 1987 (HWk)
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ), ganska rikligt , 1983 (RNo)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden i Plogen (artp.), (12F 4e , [6671383, 1471473] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog, 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Limnäsudden i norr (12F 4e , [6671510, 1471680] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Lustikullagruvan (artp.), (12F 5e , [6677789, 1470655] ), lövnaturskog / kalklövskog, 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Skisshyttan 200m söder (artp.), (12F 5e , [6677920, 1470867] ), lövnaturskog / kalklövskog, 1998 ((sks), Anna-lena Lindström)
Övre Starbo (artp.), (12F 5e , [66781, 14716] ), 2004 (Göran Persson)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.), (12F 5h , [6675795, 1486661] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676277, 1486321] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676375, 1486380] ), granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Jätturns naturreservat (artp.), (12F 6e , [6683363, 1470543] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örteik blandskog, massor , 2009 (JJa)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683508, 1470566] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
LUDVIKA

Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ), nedanför kalkbergvägg,lövskog, spridd , 1987 (HWk)
Norsberget (artp.), (12F 3c , [6666991, 1460447] ), lågörtbarrskog stort inslag av lövträd på kalkmark, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Norrvik,Fängerhällarna 300 m V f.d.? (12F 5c , [66773, 14602] ), rik granskog i SÖ-sluttning m.blåsippa,etc., enst. , 1988 (TLj)
GRANGÄRDE

Bringsjöbergs västsluttning (12E 3i , [66671, 14422] ), lövrik f.d. hage, sparsamt , 1985 (LBr)
Ljungåsen (DF-49), (12E 3j , [66659, 14468] ), f.d. slåttrade däljor, ett fåtal , 1985 (LBr)
Låsberget, SO om Frumossen (artp.), (12E 4j , [6674905, 1448648] ), lågörtgranskog översilad sluttning, 2015 (Janolof Hermansson)
Vännebobrännan (artp.), (12E 5i , [6677119, 1443102] ), noterad , 2017 (Kristin Persdotter)
Aborrtjärns NO- spets SO om Burängsberget (12E 5j , [66752, 14468] ), kalkbrott m blåsippa,Paris ,etc., enstaka , 1991 (GEn)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ), vid kanten av gammalt kalkbrott, 3 ex , 1989 (HWk)
Gänsberget (12E 6i , [6683130, 1442250] ), örtrik barrskog, spridd , 2017 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683200, 1442156] ), noterad , 2019 (Bengt Lundborg)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683261, 1442322] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683269, 1442623] ), lågörtgranskog skiktad översilad och mossig granskog på kalkgrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ), rikkärr med örtrik granskog, enstaka , 1987 (PHe)
Skräddartjärnen fd kalkbrott (artp.), (12E 6i , [6684557, 1443698] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, Lars-Erik Nilsson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681203, 1447750] ), källdråg, 2015 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681277, 1447720] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
300 m SV Stormyran (12E 8j , [66909, 14453] ), gläntig blandskog, 2001 (DABS)
NO om vattentornet (12F 6a , [66848, 14548] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Storfallberg (artp.), (12F 6c , [6684901, 1462035] ), ängsblandskog sydsluttn m ytl markvattenströmn, noterad, k-skog. gammal betesskog , 2019 (Anders Janols)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ), skog med flyttblock av kalk, 2018 (SNy)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689054, 1455493] ), noterad , 2018 (Bo karlstens)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689268, 1455672] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Tansbäcken (artp.), (12F 7b , [6689282, 1455671] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Stormatsbyn (artp.), (12F 7d , [6685464, 1465224] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Limberget ovan Bockmossen (12F 7d , [6689, 1466] ), östra lundartade sluttningar, 1988 (SNy)
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ), främst i botten av gamla brott, 10-tal , 1987 (AJs)
Hästbergsklack (artp.), (12F 8b , [6690306, 1459050] ), lövrik barrnaturskog /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
NV Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690431, 1458736] ), kalkbarrskog /, 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Lindbastmora (12F 8b , [66916, 14578] ), ängsgranskog, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Lindbastmora vid guckuskolokalen (12F 8b , [6692720, 1457590] ), örtrik granskog, riklig , 2009 (LBr)
Långmyran Natura 2000 (artp.), (12F 8b , [6692745, 1457500] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693699, 1458590] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693727, 1458719] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694033, 1458550] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Limgruvorna, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), örtrik öppen blandskog, rikl. , 1989 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

Knusberget (artp.), (13F 2a , [6711016, 1450058] ), bergbrant /, 1996 ((sks), Hans Sundmark)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67120, 14600] ), slänt mot ravin, fåtalig , 2001 (IPt)
Sifferbo, ravin mot ån (13F 3d , [67155, 14676] ), frodig lövskog, 30-tal , 1987 (LJn)
ÅL

Svedjebäcken 400 m NV (artp.), (13F 5e , [6728601, 1473912] ), kalkbarrskog /, 2000 ((sks), Yngve Perjons)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ), fuktig skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [6736460, 1481710] ), lövrik snårskog, 2001 (JJa)
Vatta f.d. fäbod. Nu helt skogsbevuxen (13F 9g , [67458, 14831] ), solbelysta gläntor, 1987 (LBr)
Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67458, 14832] ), gammal fäbod,på kalhuggen skog ,f.d.ängsmark, spridd , 1988 (BDr)
SILJANSNÄS

Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739943, 1434479] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719075, 1436935] ), ostlig bergssluttning, 2 plantor , 2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719317, 1436982] ), ostlig bergssluttning, 10 stjälkar , 2011 (Pär Dahlström)
Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719322, 1437048] ), ostlig bergssluttning, 10 plantor , 2011 (Pär Dahlström)
Draggsberget (artp.), (13E 5h , [6727178, 1438308] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Stina Johansson)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), hyggeskant nära fuktdråg, 2014 (Pär Dahlström)
Vägskälets naturreservat kring vägen mot Lindbodarnas fd. deponi (artp.), (13E 5j , [6729773, 1449782] ), dråg mot bäck, 2014 (Pär Dahlström)
Galtskallens västsluttning (13F 7c , [67382, 14610] ), lövrik barrskog, rikligt , 1985 (LBr)
702 m V Galtskallen (artp.), (13F 7c , [6738670, 1461466] ), aspskog /, 1996 ((sks), Yngve Perjons)
Sätra (13F 8b , [67423, 14583] ), lövskog med hassel, ca 20 ex. , 1989 (MKp)
Sätra (13F 8b , [67425, 14579] ), hassel-granskog, talrik , 1986 (LBr)
Sätra (artp.), (13F 8b , [6742841, 1457891] ), hässle på sydluttning av berg, 1991 (MBm)
Rösberget (13F 8b , [67439, 14587] ), gammal åkermark,delvis igenvuxen, t.rikl. , 1994 (MKp)
RÄTTVIK

Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6752885, 1468076] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Gärdsjölindorna,SV Övre Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14688] ), lövlundar, t.riklig , 1985 (TLj)
V Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761696, 1464501] ), 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V Gryssen (artp.), (14F 2c , [6761887, 1464525] ), barrskog / kalkbarrskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
NO Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762469, 1465332] ), lövnaturskog / lövängsrest, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Gryssberget (14F 2d , [67625, 14652] ), bäckdråg i sluttning på kalkberg, flertal , 2014 (GHa)
Gryssberget,vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67626, 14653] ), örtrika lövängar, t.riklig , 1985 (TLj)
NO Gryssen (artp.), (14F 2d , [6762753, 1465243] ), kalkbarrskog /, 1997 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Ö Born (14F 2e , [67600, 14708] ), lövskog , längs gammal bruksväg, rikligt , 2008 (IPt)
PerOlsbodarna strax S-ut (14F 2i , [67632, 14905] ), örtrik granskog, ca 10 ex , 1991 (JEd & LBr)
Bodberget (artp.), (14F 2i , [6763506, 1490185] ), 2015 (Jörgen Sundin)
BODA

300 m NV jutjärnens N-spets (14F 2e , [67637, 14702] ), lövbeväxt brant, riklig , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ), lundveg,bäckraviner,bergbranter på kalk, frekvens: m.a. 7 lokaler , 1985 (TLj)
NO Sinksjön (14F 3d , [67699, 14678] ), ~refl~ ,liten revkalkkulle, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
N Gammelsvad (artp.), (14F 3e , [6766665, 1471457] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14717] ), f.d.ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), lundartad skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Laduänget (artp.), (14F 4c , [6771780, 1464204] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Storsveden, S om Jälltjärnen (14F 4c , [6772, 1464] ), f.d.ängsmarker,idag tätnande lövlundar o björkbackar, t.riklig , 1986 (TLj)
Ruin av sommarlagård + gammal väg. 500 m Ö Gissler Anders husen,"Ugglas svad" (14F 4c , [67722, 14648] ), ~refl~ ,igenvuxen f.d.slog, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), igenvuxen slog i östsluttning, enst. , 1997 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen (14F 4c , [67725, 14639] ), liten kalkkulle i bred kraftledningsgata, enst. , 1997 (GHa)
Kalkugnssveden (14F 4c , [67726, 14644] ), frodig granskog, enst. , 1997 (GHa)
600 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67729, 14647] ), igenvuxen slog i östsluttning,kalkberg, rikl. , 1997 (GHa)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6772935, 1464862] ), lövrik barrnaturskog /, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Storsveden NR (artp.), (14F 4c , [6773033, 1464824] ), lågörtblandskog kalkmarkskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Storsveden (artp.), (14F 4c , [6773085, 1464837] ), kalkbarrskog / kalklövskog, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Osmundsberg, 50 m N kalkbruket (14F 4d , [67705, 14672] ), kalkbrant med lövträd, t.riklig , 1985 (TLj)
Sunnanåkern,villatomt (14F 4d , [67715, 14662] ), stenröse, enst. , 1999 (GHa)
Storsveden, S om Jälltjärnen (14F 4d , [6772, 1465] ), f.d.ängsmarker,idag tätnande lövlundar o björkbackar(4c2-4-)-(4d2-0-), t.riklig , 1986 (TLj)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), stenröse/slänt, enst. , 1999 (GHa)
Gulleråsen, Ö-sidan av åsen,(25 15-33 15) (14F 4d , [67726, 14665] ), lövängar, flerst. , 1985 (TLj)
Gulleråsen, Ö-sidan av åsen,(25 15-33 15) (14F 4d , [67733, 14665] ), lövängar, flerst. , 1985 (TLj)
Larstäkten (14F 4e , [67726, 14702] ), ~refl~ ,igenvuxen slåttermark i brant västsluttning, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog, enstaka , 2017 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67785, 14634] ), strandsnår-lundveg kring forsen, riklig , 1985 (TLj)
Arvet (14F 5c , [67787, 14627] ), f.d. skogsmark med buskar, få ex , 1980 (MKp)
Eldsmor (14F 5d , [6777280, 1467630] ), rikkärr, enstaka , 2010 (GHa)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780015, 1462551] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780111, 1462524] ), barrskog / rikkärr/kalkkärr, 1996 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Moränget (artp.), (14F 6c , [6780142, 1462457] ), 2015 (Uno Skog)
Arvet, Lindensänget (14F 6c , [67808, 14641] ), sumpig skog i f.d. änge, rätt rikligt , 2015 (GHa)
Näset. Lindmyren (14F 7c , [67857, 14626] ), sumpskog, tidigare änge, färre än tio , 2017 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (DF 70), (14E 6i , [67812, 14408] ), kalkpåv.lundartad löv-granskog,1/2 skugga m.skogsvicker,underviol,blåsippa,etc., mkt.rikl,o spr! , 1985 (JEd & PJn)
NV om Mickelvål (14E 6i , [67825, 14416] ), örtrik granskog v.vägkant ,m.bl.a.skogsvicker, enst! , 1987 (JEd)
Strax NV Åberga-Brändan (14E 6i , [67831, 14427] ), kalkpåv.ängsgranskog.vid rikkärrkant,1/2skugga m.tvåblad, t rikl , 1985 (JEd & PJn)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), flera ex (25/5) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ), kalkåpv.bäckravin, m.skogsvicker,trolldruva, etc, 1988 (EGu & JEd)
Strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14511] ), ängsgranskog mot rikkärr m.skogsvicker,underviol,etc., t rikl , 1984 (JEd)
MORA

Siljansfors försökspark , 750 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754750, 1422700] ), kalhygge nära bäck (tidigare mullrik örtrik granskog), 1982 (Göran Thor)
Västerdalarna

MALUNG

Märrgrådan ,ca 4,5 km söder om Sillerö by (13D 2i , [67111, 13921] ), ostsluttning av en rullstensåsmtallskog med inslag av löv, ett 30-tal blommande stånd , 1995 (LEf)
Krabbforsen, Sillerö (artp.), (13D 2i , [6711450, 1392140] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Krabbforsen, Sillerö (artp.), (13D 2i , [6711450, 1392140] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Ås V Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ), rasbrant, lokalt rikligt , 1998 (BGM)

Dalarnes Flora