Crepis paludosa    Kärrfibbla


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), våt skogsmark, spridd ,(10 lokaler) , 1987 (PDm)
Bagghyttevägen bäck (artp.), (12G 7f , [6686275, 1529970] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Pålsbenning (artp.), (12G 6d , [6681844, 1518721] ), örtrika bäckdråg /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Skommarbo (artp.), (12G 7e , [6685100, 1520700] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

VSV Skedvibacken (12F 5j , [66776, 14962] ), sumpskog, 20-tal , 1991 (HPe)
HUSBY

Spjutbo kalkbrott (13G 0f , [6700105, 1527304] ), kalkbrottets botten, 2014 (DABS)
S om skällingsberget (13G 1e , [6706390, 1524620] ), ~refl~ ,vägkant, 2007 (NGu)
STORA SKEDVI

Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Sydväst Slätberget (artp.), (12F 6i , [6680700, 1494943] ), ängsgranskog fuktdråg i rikare granskog nära f.d. odlingsmark., noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Bondfallet (12F 6j , [66839, 14964] ), blandskog / fuktig hagmark, ~50 ex , 1989 (SJa)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ), igenväxt gammal husgrund, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Mellan nedre Risshyttesjön och Ljustern ,ca 500 m från åmynningen (12F 8i , [66907, 14934] ), igenvuxen f.d. betesmark ,i strandskog mot ån, t.rikligt , 1994 (ÖSp)
Jönshyttan (12F 8i , [66913, 14941] ), fuktig skogsmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Lomtorpet (12F 8i , [6691494, 1491092] ), vägkanter, ängsmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Norbo finnmark (12F 6f , [66847, 14797] ), gammal fuktig hagmark, 1000-tals ,allmän , 1989 (THe)
Långalen, sjöns NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683700, 1485680] ), granskog, frisk-fuktig, delvis högörttyp, 2010 (Ralf Lundmark)
Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ), sank mark, ca 20 ex , 1989 (SJa)
V om Trollsjöheden W635 AV4927 (artp.), (12F 7f , [6689501, 1475620] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Rusgården (12F 7h , [66887, 14861] ), fuktigt party i tallplant. f.d.ängsmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Nyhyttan (12F 7h , [6689643, 1487491] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Öster Halldammen (12F 8g , [66923, 14828] ), gammal hagmark, m.a , 1989 (THe)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshytte hage NR (artp.), (12F 8h , [6691030, 1489050] ), högört-barrskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
Magnilbo (12F 8h , [66912, 14885] ), kärrdrag, ca 50 ex , 1988 (SPe)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Gängshammar N, väg W654 (artp.), (12F 9g , [6695053, 1483523] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, rikl. , 1987 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693850, 1470150] ), kärr vid liten bäck, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Kalkberget (artp.), (12F 8f , [6692864, 1478098] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694910, 1478879] ), skogsmark och fuktstråk, 2013 (SNy)
Atlasruta (12F 9d ), allmän i bäckraviner och sumpig skogsmark (inom rutan) , 1989 (IAn)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Högberget (12F 9d , [6697740, 1468250] ), bäckravin, 2011 (SNy & IPt)
Högberget v-ut (artp.), (12F 9d , [6698287, 1467595] ), 2015 (Berit RagnéClaes Urban Eliasson, Anders Carlberg)
Gylle fäb (12F 9d , [6698560, 1465761] ), parkeringsyta och gamla fäbodplatsen, 2011 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6698504, 1470017] ), bäckdråg nära vägen, 2020 (SNy)
Väster om Murbo (12F 9e , [6699160, 1473395] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ), fuktstråk/myr i skogen, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705533, 1471335] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713617, 1472872] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710900, 1481720] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Styggmyran (13F 2g , [6711379, 1483080] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715912, 1470304] ), dike mot lövskog, 2012 (IPt)
Övermora fäbod 300 V (13F 3e , [6716815, 1474088] ), bäckstrand i granskog, 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ), vägkant och bäckdråg, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ), vatten och kärrdråg längs bäcken, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
Väg norrut från Saxlindan (13F 4f , [6721848, 1475444] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
VIKA

S om Starens (13F 1i , [67058, 14928] ), ~refl~ ,gammalt hyttområde samt bäckravin, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
ASPEBODA

Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721681, 1476603] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6723107, 1478427] ), bäckravin, 2020 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Väster Holsjön (13F 4f , [6723244, 1479658] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723106, 1481548] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
SUNDBORN

Lövhult, O 550 m (artp.), (13G 4b , [6721412, 1508490] ), mindre bäckdrog i barrskog, noterad , 2019 (Magnus Bergström)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, skogen (artp.), (13G 5b , [6729446, 1509851] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
300 m N om Prediksstolen (13G 9b , [6749950, 1509510] ), källflöde i ungskog, 2008 (NGu)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747610, 1515340] ), skogsmark, 2013 (DABS)
500 m N St Acktjärnen (14G 0b , [6752040, 1507340] ), ~refl~ ,källa i skog, 2008 (NGu)
Svartnäsån, 100 m söder om fotbollsplan (artp.), (14G 0d , [6754786, 1518177] ), skogskärr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjö fäbodar, Petters källdrag (14G 1b , [6758660, 1508880] ), våtmark, källpåverkad översilningsmark, 2003 (NGu)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6757563, 1513821] ), väg och gårdsmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön (artp.), (14G 2c , [6761406, 1514711] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ), fuktäng, vassdominerad, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ), källflöde, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647287, 1472994] ), ängsmark, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), ~refl~ ,genomsilat dråg, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Korsheden (artp.), (12F 2h , [6664487, 1487819] ), ravin / kalkbarrskog, 2001 ((sks), Thomas Husing)
Gölbäcken, O om Knapptjärnsberget (artp.), (12F 4i , [6673676, 1490181] ), alsumpskog litet klibbalkärr, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
NORRBÄRKE

Sporrberg (12F 1c , [6656412, 1463382] ), naturminne, f.d. finntorp, 2013 (IPt)
Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ), sumpskog längs bäck, spridd , 2018 (LBr)
Furbo (12F 4f , [6673140, 1478960] ), bäckkant, 2013 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683473, 1470932] ), skogsmark och strand mot tjärnen, 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Gonäsån (artp.), (12F 3b , [6668743, 1459359] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Utsiktsberget, O om Ormmyran (artp.), (12F 4c , [6674003, 1464684] ), fuktigt, 2014 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Rifallet (12E 3h , [6666636, 1438316] ), lövskog, 2018 (IPt & SNy)
700 m NO Aspfallet (12E 3i , [6668087, 1441471] ), sumpig skogsmark, 2012 (DABS)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668440, 1445430] ), rikkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673773, 1441357] ), 10 plantor/tuvor , 2019 (Björn Abelson)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683267, 1442651] ), fuktig-våt kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681237, 1447722] ), örtrikt källdråg i lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6681961, 1446933] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i fuktig ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Bredberget (12F 6b , [6684488, 1459149] ), stig /lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684910, 1467302] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688291, 1455525] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Grangärdes-Hästberg W640 AV1955 (artp.), (12F 7b , [6689490, 1459700] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Storsätten (12F 7c , [6687323, 1462257] ), ängsmark,vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689725, 1463642] ), kalkbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Nya Jeriko (12F 7d , [6685132, 1468119] ), kulturmarker o skog runt ödetorp, 2020 (SNy)
Stormatsbyn (artp.), (12F 7d , [6685464, 1465224] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Rämsmossen (12F 7d , [6685992, 1467101] ), längs väg, 2020 (SNy)
Malingsån omr 33 (artp.), (12F 8a , [6693796, 1450572] ), örtrik vegetation efter bäck i tallskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Bastberget (artp.), (12F 8a , [6694686, 1452702] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora, rikkärr (artp.), (12F 8b , [6692056, 1457898] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692064, 1457939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Saxhytteån (artp.), (12F 8b , [6692570, 1457080] ), örtrik sumpgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora nära guckuskolokalen (12F 8b , [6692760, 1457660] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2009 (LBr)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693428, 1459127] ), intermediärt kärr mosaik av trädbärande och öppna kärr, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Abborrtjärnen, V Långmyran (artp.), (12F 8b , [6694684, 1458453] ), gransumpskog örtrikt, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698682, 1450286] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Stockgropen (12F 9b , [6696311, 1459379] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703074, 1460426] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), våt skogsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ), gammal skog med rikkärrsdråg, rikligt , 2006 (LBr & IPt)
800 m NV Gästgivarbodarna (13F 1c , [6706714, 1464833] ), vandringsled skogsmark, liten skogsbäck, 2011 (IPt)
NV Grånsbodarna (13F 1c , [6707535, 1462627] ), bäckdråg, 2016 (IPt)
Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706161, 1465309] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Lortåns NR (artp.), (13F 1d , [6706300, 1465120] ), noterad , 2017 (Johan Niss)
V om Nordbäcksbodarna (13F 2a , [6713700, 1452520] ), kärr, rikligt , 2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67128, 14598] ), skog, rikligt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67133, 14599] ), bäckravin, rikligt , 2002 (IPt)
Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6711926, 1460003] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Bodarna , Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ), gammal upplagsplats, några ex. , 2009 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), ~refl~ ,älvstrand o älvslänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712931, 1466627] ), ängsmark på tomt, 2018 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ), hygge, ,frekvens ej bedömd 1996 (JMa)
Järnvägsövergången (artp.), (13F 3d , [6715261, 1467471] ), noterad , 1997 (Johan Niss)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
NO om Mojesjön (13F 4c , [6721500, 1461400] ), ~refl~ ,kraftledningsgata,rikkärr, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Grävsboberget (13F 4c , [67231, 14622] ), skogskärr, spridd, flerst. , 2004 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720537, 1466207] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
ÅL

Skogsbilvägskäl O om Ösmyran (13F 5c , [6725266, 1461834] ), skogsmark, bäckstrand, 2012 (IPt)
Timmersmora (13F 5d , [6726209, 1465149] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729410, 1466590] ), fuktig skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna, 300m öster om (artp.), (13F 5d , [6729487, 1466933] ), fuktig sänka längs liten bäck, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet 300 m S (13F 5e , [6728740, 1473880] ), fuktig skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
Prästbodarnas gamla fäbod (13F 5f , [6726116, 1475991] ), skogsmark med ängsrester, 2017 (SNy)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1477] ), 1989 (JEd)
Solbergstjärn (13F 6d , [6730275, 1467120] ), skogsmark/stig nära tjärn, 2020 (IPt & SNy)
Åhl-Tällberg, väg W915 (artp.), (13F 6e , [6731247, 1473636] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67323, 14729] ), ~refl~ ,våt vildvuxen näringsrik strandkant, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Gopa, N Prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734583, 1474347] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ), sumpmark vid bäck, 2010 (JJa)
Rällsjöbo, Näset (13F 7e , [6738640, 1472870] ), vägkant, 2014 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), fuktig betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), dike, 2013 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Trymackbergets biotopskydd (artp.), (13E 7g , [6739858, 1434466] ), barrnaturskog med inslag av löv, 2012 (Pär Dahlström)
Limån SO Hallmansberget (13E 7i , [67354, 14420] ), strandsnår, enstaka , 2008 (DABS)
Ö om Nybingsbo, väg W942 (artp.), (13E 7i , [6737466, 1441856] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719412, 1437044] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6729063, 1444252] ), vägkant fäbodväg, 2012 (IPt)
Vägskälets naturreservat. (artp.), (13E 5j , [6729624, 1449791] ), bäckkant, 2014 (Pär Dahlström)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Yxbodarna (13E 6j , [6731560, 1448220] ), fäbodvall,vägdike, rikligt , 2009 (IPt & RNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719535, 1453927] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Solberga 730 m N (artp.), (13F 6d , [6731586, 1467029] ), källpåverkad mark /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), skogsbäck, 2017 (JMa & UGu)
Bastbergs fäbodar 590 m NV (artp.), (13F 7c , [6738506, 1461433] ), barrskog /, 2006 ((sks), Yngve Perjons)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739276, 1464368] ), kalkpåverkad, fuktig betesmark, 2010 (Hans Rydberg)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bäcken NV om Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739627, 1464384] ), bäckravin, 2010 (Hans Rydberg)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), i blött skogskärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Dalsberget, väg W925 (artp.), (13F 8b , [6740937, 1456146] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
SV Plintsberg (artp.), (13F 8b , [6743759, 1456969] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Atlasruta (13F 8c ), fuktängar med något skog, mindre allmän , 1986 (MKp)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744880, 1462480] ), örtrik skogsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Slättberg (13F 8d , [6740051, 1465833] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Risåsa (13F 9e , [6745640, 1470860] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Kallgolvsravinen, Granåsen (artp.), (13F 9g , [6748156, 1481715] ), fuktig dalgång efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
RÄTTVIK

Bysjön (13F 9c , [6749950, 1464960] ), rastplats, enstaka , 2016 (GHa)
Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), bäcksängka, riklig , 2008 (JJa & IPt)
Bysjön (13F 9d , [6749880, 1465110] ), bäckdråg, enstaka , 2016 (GHa)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ), fd fäbod, rikligt , 2019 (GHa)
Risröd NR (artp.), (14F 0d , [6753090, 1468390] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
Lisskogs fäbodar (14F 0e , [6751170, 1472400] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Nyberget Betesskogen (artp.), (14F 0g , [6754828, 1484623] ), fäbodskog, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Österängsån (nedre lopp) (artp.), (14F 1d , [6756640, 1466110] ), frodig strandskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), vid bäck, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Prästbodarna (artp.), (14F 1h , [6758550, 1487260] ), betad hage på vallen, 2008 (Stephen Mankelow)
Brändbergets östsluttning (artp.), (14F 1h , [6758798, 1489900] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Knäberget vid Gäddtjärn (artp.), (14F 1i , [6759264, 1490654] ), sluttande kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Nissabacken i Born, väg W889 (artp.), (14F 2e , [6760347, 1470831] ), vägkant, noterad allmän , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Trollberget/bodberget (artp.), (14F 2h , [6764026, 1489774] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Per Olsbodar (artp.), (14F 2h , [6764062, 1489852] ), sumpskog, noterad , 2018 (Michael Löfroth)
Eljasberget (artp.), (14F 2i , [6763980, 1492886] ), noterad , 2016 (Jörgen Sundin)
Sågrönningen (14F 4e , [67744, 14714] ), ~refl~ ,sumpskog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Lundbodarna (artp.), (14F 4h , [6771907, 1488289] ), örtrika bäckdråg /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ), skogsbilvägkant, 2007 (DABS)
Haglingberget, "Grulbudär" (14F 5f , [67767, 14787] ), ~refl~ ,bäckdråg (f.d. slog ?), enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Halgonberget (artp.), (14F 5f , [6777654, 1479897] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
BODA

Ängtjärnen (SV-del) (artp.), (14F 2d , [6760480, 1466790] ), sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Kärr vid Jutjärns kalkbrott (14F 2d , [6762930, 1469670] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Solberga kalkbrott, längs infarten (artp.), (14F 2d , [6763010, 1468055] ), grusslänt, kalkbrott, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lenåsmyren (14F 2d , [67638, 14696] ), kärr, spridd , 2012 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Lenåsbäcken NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [6763310, 1470090] ), snårskog längs bäck, flera tiotal , 2011 (GHa)
Dränghagen (14F 3d , [67656, 14674] ), ~refl~ ,gamla ängen. Nu mest granskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765663, 1466670] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765748, 1466799] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767280, 1471100] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors)
Lönnmarken (14F 3e , [67673, 14713] ), ~refl~ ,sumpig skog, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [6773160, 1464830] ), rikkärr i sluttning, riklig , 2009 (LBr)
Jälltjärnsänget (artp.), (14F 4c , [6773161, 1464865] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
500 m NV transf.stn (14F 4d , [67729, 14650] ), ~refl~ ,"Storsveden/Guckuskostället". rikkärr, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Storsveden, 200 m SO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773213, 1465045] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771542, 1470508] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
Norra Ockran (artp.), (14F 4e , [6771872, 1470534] ), kalkbarrskog /, 2003 (Skogsstyrelsen)
ORE

Dalbäck (14F 5d , [67757, 14655] ), bäckravin, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.), (14F 5d , [6776425, 1466283] ), 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777173, 1467383] ), fuktig blandskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Eldsmor (14F 5d , [6777280, 1467630] ), rikkärr, spridd , 2010 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), sumpskog, tiotals , 2013 (GHa)
Lövåsvägen/Lövåsbäcken (14F 5e , [67794, 14725] ), ~refl~ ,diken och vägrenar, spridd längs hela vägen ,frekvens t.allm. , 2009 (GHa)
Arvet Lindensänget (artp.), (14F 6c , [6780828, 1464192] ), igenväxande änge, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ), fuktig blandskog, enstaka , 2010 (GHa)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), källdråg, 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), enstaka vid källdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (15F 0e , [6800, 1474] ), enstaka vid källdråg, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
F.d. fäboden Brobo (15F 1f , [68066, 14764] ), fuktig skog längs bäck, enstaka , 2016 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn (artp.), (14E 6i , [6784001, 1440511] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån (artp.), (14E 7i , [6788800, 1443600] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Oreälven-Djupgravs utlopp (artp.), (14E 7j , [6786616, 1446768] ), noterad rikligt hela bäckfåran , 2020 (Bengt Oldhammer)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Kwännbettjen (artp.), (14F 5b , [6777968, 1456687] ), bäckdråg, f.d. änge, 30 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gangsbergets SV-sluttning (15E 0g , [6804, 1430] ), örtrik gransumpskog med översilning och stort lövinslag, 1986 (JEd)
Blomtäkt fäbod (artp.), (15E 1j , [6805410, 1446426] ), igenväxande f d slåtter-/betesmark, 2014 (Crister Albinsson)
Öster Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814360, 1446704] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
Majkölen vid Larsberget (15E 5f , [6825830, 1428180] ), fuktig granskog och småmyrar, spridd , 2020 (LBr)
Ajtoso, strax N om (15E 6h , [6831080, 1435880] ), grandäld, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

St Görsjön södra delen ca 150 Ö (13E 6c , [6732690, 1414450] ), ~refl~ ,bäck i backkärr, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735738, 1423969] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735898, 1423910] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Övre Borrberg (13E 9g , [6748840, 1431290] ), vid skogsstig, många , 2008 (AAd)
MORA

Gagnån (artp.), (14E 0b , [6750608, 1408921] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Dammansberget (artp.), (14E 0c , [6752376, 1410459] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Siljansfors försökspark (14E 0e , ), utmed bäckar och åar samt i fuktig mullrik skogsmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
N Axi (artp.), (14E 1c , [6757752, 1414717] ), skogliga småvatten /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Svinberget, Axi (artp.), (14E 1c , [6758902, 1414494] ), gransumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Kerstimyren, Knulbäcken (artp.), (14E 2d , [6761304, 1419098] ), örtrika bäckdråg / gransumpskog, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Karlsberg (artp.), (14E 2e , [6764516, 1422947] ), blandsumpskog /, 1996 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Ingärdningsbodarna (14E 2j , [6763299, 1448978] ), strand av å, 2011 (IPt)
Hemulsjön, Kuppnäset (artp.), (14E 3c , [6765987, 1411336] ), barrnaturskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Oxeråsen so nr 6 (artp.), (14E 4a , [6771103, 1401182] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Oxeråsen S om (artp.), (14E 4a , [6771137, 1402084] ), noterad , 2016 (David Tverling, martin eriksson, Thorleif Joelson, Bengt Oldhammer, Bo karlstens)
Ost Oxeråsen (artp.), (14E 4a , [6771184, 1401092] ), noterad , 2012 (Nicklas Gustavsson, Jörgen Sundin)
Nydalsbäcken (artp.), (14E 4a , [6772004, 1401880] ), 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Väster om Filiberg (artp.), (14E 4a , [6773339, 1404667] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Söderberget (14E 4d , [67738, 14165] ), ~refl~ ,liten fattigmyr, ,frekvens ej bedömd 2004 (LBr)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Negerbyn med omgivningar (14E 9d , [6797620, 1419020] ), å, barrskog, myr och gårdsplan, spridd , 2017 (LBr)
Stentjärnarna (artp.), (15E 1e , [6809866, 1422257] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Storsvedsbergsravinen (artp.), (15E 1e , [6809462, 1421246] ), barrskog /, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739024, 1404862] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Öjsmyren N (artp.), (13E 7a , [6739972, 1401989] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Forsholmarna (artp.), (13E 9b , [6745771, 1409036] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Hästhagen (artp.), (13E 9b , [6748192, 1407047] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Lybergsgnupens NR, skogen nedom NNÖ om toppen (artp.), (14D 0g , [6751580, 1384700] ), noterad , 1983 (Thomas Appelqvist, Leif Andersson)
Norrgårdssälen (artp.), (14D 2h , [6763365, 1386532] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Skärmyren (artp.), (14D 2h , [6763631, 1386237] ), gransumpskog /, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Spjutsäl, Skubbormyrbäcken (artp.), (14D 4i , [6772529, 1391282] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Littran (14D 4i , [6773520, 1392320] ), Åstränder, Spridd , 2019 (LBr)
Mångsbodarna kvarn och såg (artp.), (14D 5g , [6776378, 1381712] ), sumpskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6778060, 1381731] ), bäckdråg, noterad , 2012 (Jörgen Sundin)
Vanån nära Skärmyr (14D 5g , [6778100, 1383150] ), åstrand, spridd , 2016 (LBr)
Kvajgelmyr SV om (artp.), (14D 5h , [6776104, 1385175] ), åstrandzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risberg (artp.), (14D 5i , [6776174, 1390329] ), fäbovall, dike och vägkanter utmed landsvägen., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Tennån (14D 6h , [6781170, 1385930] ), å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod, myr och gungfly (artp.), (14D 7h , [6788650, 1386105] ), myrmark med kärr och gungfly, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Digerberg (artp.), (14D 8j , [6791854, 1398426] ), barrnaturskog / hällmarkskog, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Barkbäck vid Dritfljot (14D 8j , [6794150, 1398940] ), sumpskog och bäck, spridd , 2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393150] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Pigforsbäcken (artp.), (14E 6a , [6782847, 1401392] ), bäck med kärrområde och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Blybergsån (artp.), (14E 6c , [6781919, 1413730] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6784200, 1412097] ), barrskog /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
längs vägen 500m V om Håltby (artp.), (14E 7a , [6786021, 1400801] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Boggån vid riksvägen (14E 7b , [6788050, 1407350] ), bäckdäld med hustomt och fd järnvägsbank, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Vallsjöberg, nordostbranten (14E 7c , [6787470, 1414300] ), liten våtmark nedan branten samt kantskog, spridd , 2017 (LBr)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Skärgraven (artp.), (15D 0j , [6800797, 1399641] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803628, 1399641] ), bäckslänt i slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [6803650, 1399650] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1993 (Sören Uppsäll)
Råbrunnskojan Larstjärnarna (artp.), (15D 2f , [6810527, 1377199] ), kärr med gran, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, spridd , 2016 (LBr)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
1.5 km SO Mossidammen (15D 5j , [68271, 13992] ), vägkant/diabasberg, 2003 (LBr)
Skarptäkt (artp.), (15D 5j , [6829100, 1397250] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotnen, källflöde (artp.), (15D 7i , [6835225, 1391831] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Jöllmyr, övr. delen, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803256, 1401128] ), myr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6804376, 1403193] ), skogsbäck och kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Väster-Bölsåsen (artp.), (15E 0b , [6803535, 1408445] ), liten sprickdal i fasta berget / bäckdal, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövåsen (artp.), (15E 1a , [6808262, 1400962] ), barrskog /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Norr Gravarbäcken (artp.), (15E 1b , [6806081, 1405303] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Rännkölen (artp.), (15E 1b , [6806304, 1408976] ), 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Skärbergsfljot, bäck österut (artp.), (15E 4a , [6823850, 1400800] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6827020, 1402576] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Dritränn (15E 6a , [6832610, 1401890] ), myr vid bäck, 2003 (LBr)
HAMRA

STENBERGET (15F6c05) (artp.), (15F 6c , [6830322, 1462299] ), noterad , 1997 (Kjell Nilsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6664093, 1434667] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668589, 1424183] ), kärr efter bäck, 2013 (Janolof Hermansson)
Hembygdsgården NNO om (artp.), (12E 3e , [6669520, 1421370] ), skogsbryn, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), skog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Mellanbäcken (artp.), (12E 4c , [6673898, 1410837] ), skogsmark vid bäck 2.5 km n om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Riskaliberget (artp.), (12E 4d , [6673114, 1417476] ), blandskog, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Nedre Polackhultet (artp.), (12E 4e , [6670532, 1420811] ), skogsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson)
Ulriksberg (12E 4g , [6672996, 1433888] ), strand av å, 2016 (DABS)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), sluttningskärr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Fagerberget (12E 9j , [6696400, 1446680] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Fagerberget (12E 9j , [6696750, 1446640] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699270, 1448010] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714000, 1440850] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ), bäck/åfåra, 2019 (JJa)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Västerfallet S (artp.), (12E 7e , [6689493, 1420389] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Väster Sjöviksberget (12E 8d , [6690309, 1415967] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sälsklinten (12E 9e , [6695490, 1424400] ), naturskog, 2007 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Rostbergsbäcken 1 km N Lövladtjärn (13E 1e , [6706140, 1423420] ), granskog, 2016 (HLe)
Skramsen 1 km O (artp.), (13E 1e , [6706142, 1423418] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Andersfors (artp.), (12E 9b , [6699144, 1408841] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Skamsåsen NV (artp.), (12E 9b , [6699473, 1409765] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Björndalsbergets nordsluttning (12E 9c , [6695058, 1410520] ), gransumpskog, 2008 (HLe)
Jällån bron vid Ålstugan (12E 9c , [6697200, 1414070] ), å med örtrik blandskog, 2008 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ), fdf slåtteräng/fuktäng, 2008 (HLe)
Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Butjärnflotten (artp.), (12E 9d , [6699022, 1417073] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), ~refl~ ,å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
1 km S om Årberget strax V om Butjärnaflotten (13E 0d , [67006, 14154] ), ~refl~ ,blandsumpskog, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704168, 1417232] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Gruckån vid Sälenbanan (13E 1c , [6708640, 1410890] ), ~refl~ ,å i sumpskog, 1995 (HLe)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6717052, 1404244] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Skamsrisberget (artp.), (13E 3a , [6717799, 1402977] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Syrfallet (artp.), (13E 3a , [6718316, 1402448] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Äbbtjärnberget (artp.), (13E 4a , [6720975, 1404700] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721245, 1406794] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Dårarbäcken (13E 4b , [6724200, 1407850] ), ~refl~ ,bäck med delvis artrika stränder, ,frekvens t.allm. 2004 (HLe)
Lilla Björntjärnen (artp.), (13E 4c , [6722048, 1414752] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Stormorbäckem (artp.), (13E 4d , [6721615, 1415477] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Damm Flatån (artp.), (13E 4f , [6721342, 1425066] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728479, 1407570] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen (artp.), (13E 5b , [6728497, 1407491] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Karabäcken 400 m O St Gnupen (artp.), (13E 5c , [6725185, 1412131] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Vålberget N stugan (artp.), (13E 5c , [6725950, 1413460] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens t.allm. 2007 (HLe)
Dalstugan V (artp.), (13E 5c , [6727104, 1412582] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Björnknölen SO (artp.), (13E 5d , [6725039, 1418677] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Öradtjärnsbäcken (artp.), (13E 5d , [6727528, 1416113] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Gransjöberget (12D 8j , [6690159, 1399308] ), fäbodvall,ängsmark, 2012 (IPt)
Glaberget (artp.), (12D 8j , [6691323, 1399313] ), 10 plantor/tuvor , 2018 (Lars Efraimsson)
Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Bro över Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684062, 1407568] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Ärten SV (12E 7a , [6686211, 1403036] ), bäck i sumpskog, 2015 (HLe)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707192, 1397868] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Finnvallen N (artp.), (13E 0b , [6704784, 1406825] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Bäck N Finnvallen (13E 0b , [6704862, 1407025] ), ~refl~ ,bäck i sumpskog, 2009 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Horsmyren norr Oxböcken (artp.), (13D 1i , [6709541, 1393059] ), noterad , 2017 (Lars Efraimsson)
Myr 1 km NNO Oxbäcken (13D 1i , [6709560, 1393080] ), rik sumpskog, riklig , 2010 (LBr)
Södra delen av Märrgrådan (13D 2i , [6711680, 1392160] ), ~refl~ ,frodig rasbrant med rörligt grundvatten vid foten, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Gerisån (13D 3f , [67196, 13789] ), bäckstrand, 2005 (BGM)
Sydväst om Middagsberget (13D 4h , [67230, 13850] ), ~refl~ ,skogsmark, surdrag, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67207, 13909] ), älvstranden, 2011 (MNo)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Håberget, Brändan (13D 5f , [67291, 13791] ), backmyr, 2020 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark, 10 ex , 2007 (AOl)
Backsela (13D 5i , [67298, 13926] ), fäbodmiljö med slåtterängar och bäck (Backselsvalla), 2013 (BGM)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Västra Berget (artp.), (13D 5j , [6725675, 1397196] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726732, 1396464] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken (artp.), (13D 5j , [6727755, 1397727] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ), bäck och stränder, 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Päkojan (artp.), (13D 7i , [6738768, 1392880] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Lännviken (artp.), (13D 7i , [6739479, 1392837] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mats Nordhag)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ), fäbod, 2020 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740264, 1391440] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
Öjsberget mot vändplanen (artp.), (13D 8i , [6740462, 1391907] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Nedanför Öjsberget (13D 8i , [67409, 13921] ), ~refl~ ,hygge, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ), bäckstrand, 2015 (MNo)
Vindfällmyran 1km norrr Vålberget (13D 8i , [67426, 13914] ), skogsmark vid skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, några ex i en bäckkant ,frekvens m.allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öje kapell (artp.), (13D 9i , [6745267, 1394091] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson)
Ogströmmen (artp.), (13D 9i , [6745797, 1393936] ), bäckdal / strandskog, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 2020 (BGM)
LIMA

Bössvallen (artp.), (14C 5h , [6775105, 1338525] ), noterad , 2017 (Jenny Andersson)
Vålberget (artp.), (14C 5j , [6778568, 1349349] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Joänget (14C 7j , [6788260, 1347024] ), lövskog vid å, 2012 (HLe)
Tandövallen (artp.), (14D 0d , [6751685, 1365468] ), naturlig skogsbäck /, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Lybergsklittens västsluttning (14D 0f , [67522, 13798] ), granskog och hällmark, 2009 (BGM)
Römyran NV (artp.), (14D 1c , [6757436, 1364898] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Bullbäcken N Lötvägen (artp.), (14D 1c , [6757728, 1364803] ), bäckdal /, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.), (14D 2d , [6764243, 1365234] ), barrnaturskog / bergbrant, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (14D 2d , [6764282, 1365667] ), backkärr nedom berget, 2017 (MNo)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
Nedre Tandbergets fäbodar (artp.), (14D 3b , [6769328, 1357914] ), slåttrad mark/fäbodmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Horrmundberget, Ö sidan av, NV om Björnhidåsen (artp.), (14D 3d , [6769270, 1369128] ), dike/bäck och fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Klittfallet, norr om branten (artp.), (14D 4d , [6770854, 1367937] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Snavåsbäcken, myr V om (artp.), (14D 4e , [6773007, 1373014] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Barvalla, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774115, 1373410] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens ej bedömd 2007 (UGu)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6b , [6784141, 1359957] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östra Långstrand (artp.), (14D 6c , [6780125, 1364707] ), 2015 (Ingela Källén)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjället, Ö om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782135, 1360946] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783153, 1360602] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), backkärr med bäckar och barrskog, 2012 (HLe)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784086, 1360978] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6784099, 1360200] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hösäterns fäbod (14D 6e , [6780370, 1370940] ), igenvuxen gräsmark, 2013 (DABS)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [67924, 13615] ), örtrik granskog, riklig , 2001 (LBr)
Hamrarna (14D 8d , [67905, 13673] ), myr, 2009 (BGM)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig , 2008 (MNo)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795470, 1363648] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, riklig , 2009 (LBr)
Skarsåsen-Ersbo. (artp.), (15C 0j , [6803899, 1346270] ), vägslänt invid dike, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Björnbäcken (artp.), (15D 0b , [6803507, 1357038] ), naturlig skogsbäck / gransumpskog, 1998 ((sks), Ulf Tegnér)
N. Hurtigtjärnen V om (artp.), (15D 2a , [6813323, 1352220] ), gransumpskog, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Lövåssätern fäboskog (artp.), (15C 3j , [6819051, 1346044] ), fuktig skog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836600, 1346790] ), litet rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
Grönsåsens fäbod (15C 7j , [68376, 13463] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Öresjön NO om vid Mörkretvägen (artp.), (15C 7j , [6839786, 1347949] ), myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Trollvasslan strax nedströms landsvägen (15C 8i , [6841020, 1340820] ), bäckstrand, spridd , 2010 (LBr)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841840, 1346790] ), grankäl, spridd , 2018 (LBr)
Fulan, nedströms fallet (15C 9g , [6849300, 1332090] ), åstrand och fuktig strandskog, spridd , 2013 (LBr)
dalen mellan Ikornåsen o Siksjöberget (artp.), (15C 9i , [6848665, 1344251] ), bäck i äldre sumpskog, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823750, 1353390] ), bäckdäld, spridd , 2015 (LBr)
Öreån N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835616, 1354003] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, i sänkan före vändplanen (artp.), (15D 7c , [6837191, 1361027] ), sumpdråg i skogsmark, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ), rikfläck vid källa, spridd , 2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, riklig , 2014 (LBr)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ), ~refl~ ,mindre strömmande å, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849500, 1308170] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Atlasruta (16C 3e , [6865, 1324] ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), 2006 (EGö)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873175, 1319746] ), sluttningskärr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873179, 1319792] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872546, 1320844] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, ca 800 m SV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6872914, 1320162] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874650, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan (artp.), (16C 4f , [6872391, 1325076] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Gammelsätervallen, N (artp.), (16C 4i , [6872587, 1343492] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871820, 1349520] ), 2006 (EGö)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Ulandsstugan åt NNV (16C 5j , [6879730, 1345480] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
C:a 200 m Ö om Valdalsbygget S om stigen (16C 7c , [68868, 13135] ), ~refl~ ,litet kärr, ,frekvens t.allm. 1999 (JPo)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, spridd , 2015 (LBr)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, riklig , 2015 (LBr)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
O om Huskläppens by (16C 7d , [68897, 13186] ), kärr, riklig , 1990 (LAr)
Huskläppen, O om gårdarna (artp.), (16C 7d , [6889877, 1318604] ), blåbärsgranskog källa i skog med inslag av kärr och örtrika bäckdråg, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Foskvallen, myrlindor 200 m N om (16C 7f , [6888500, 1329370] ), myrlindor, spridd , 2020 (LBr)
Ståltjärnarna åt NO (16C 7g , [6889890, 1331760] ), rikt bäckdråg med omgivande tallhed, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ), bäck med våtmark, spridd , 2020 (LBr)
Huskläppen (artp.), (16C 8d , [6891193, 1318217] ), triviallövskog, 2005 (Rolf Lundqvist)
Nära St. Olån (16C 8d , [68917, 13151] ), kärrartad gräsmark och björkskog, riklig , 1990 (LAr)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Töfsingdalens NP, Töfsingån omedelbart nedströms fallet, 688 m ö h (artp.), (16C 9f , [6897911, 1327905] ), fjällnära granurskog, högörtgranskog. omedelbart nedströms vattenfall om ca 4 m, på stränder och små öar i strömmen, noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätervålen, strax S om anläggningen (16D 4a , [6872130, 1351950] ), örtrik granskog, översilning, sparsam , 2017 (LBr)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Norra Fjätervålen (artp.), (16D 5a , [6877266, 1351527] ), barrskog / örtrika bäckdråg, 2004 ((sks), Ulf Tegnér)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora