Carex disperma    Spädstarr


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705200, 1523830] ), ~refl~ ,sumpskog, översilad, 2007 (NGu)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705350, 1523930] ), ~refl~ ,barrskog, 2007 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524680] ), sumpskog, översilad, 2008 (NGu)
Skällingsberget (13G 1e , [6706420, 1524770] ), ~refl~ ,alsumpskog, 2008 (NGu)
SÄTER

Rudtjärn (artp.), (12F 7i , [6687995, 1492922] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
STORA TUNA

Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, 2020 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711453, 1483207] ), kärrmarker längs bäck, 2018 (SNy)
Erkers Holme 100 m V (artp.), (13F 4e , [6723027, 1472364] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Thomas Husing)
STORA KOPPARBERG

Svarttjärn (13F 5g , [6727692, 1481175] ), tjärnstrand , bäckinlopp, 2011 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Hällberget ovan kalkstensdalen (artp.), (13G 6b , [6732682, 1509117] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Mellan Gullberg och Hafsberget (14G 0b , [67505, 15063] ), ~refl~ ,sumpskog, rörligt markvatten, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Ca 400 m N om Lindbo (nära U-gränsen) (11F 9i , [66476, 14936] ), sumpskog med klibbal, rikligt , 1989 (LNo)
Sågberget (12F 0h , [66519, 14894] ), bäckdäld, enst. , 1987 (ALu & TPe)
Kärr NV om Mäsberget (artp.), (12F 1i , [6656650, 1492700] ), fattigkärr, talrik , 2005 (Per Elvingson)
Kärr Mäsens norra strand (artp.), (12F 1i , [6657150, 1493080] ), fattigkärr, 10 plantor , 2009 (Per Elvingson)
NORRBÄRKE

100 m N Lilla Blåkullatjärnen (12F 5h , [66761, 14867] ), sumpskog, riklig inom ca 4 m2 , 1987 (LNo)
800 m NV Lilla Blåkullatjärnen (12F 5h , [66766, 14862] ), sumpskogsdråg, enstaka , 1987 (LNo)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679253, 1487600] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
GRANGÄRDE

Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683090, 1442300] ), små medel-rikkärr i granskog, 1984 (Jan-Olof Hermansson)
Lindbastmora, nedre delen av rikkärret (artp.), (12F 8b , [6692050, 1457828] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen ,Kärrmyren (Trolldalen N 1975:7), (13F 2b , [6711780, 1459500] ), fuktik barrskog nära litet skogskärr m.C.loliacea, t.riklig , 2003 (IPt)
Trolldalen, nedom Ättestupan (13F 2c , [6712240, 1460290] ), bäckkant, fåtalig , 2003 (IPt)
LEKSAND

Stocktjärnen 300 m S (artp.), (13E 5f , [6725750, 1425800] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Handskflyten, strax S om (14F 0d , [6754130, 1468680] ), örttrik granskog, sparsamt , 2007 (LBr)
Vädertuppsbäcken (artp.), (14F 0i , [6751134, 1490093] ), efter bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Östbjörka,200 m V Gryssen (14F 2c , [67620, 14644] ), lövskogskärr vid bäck, enstaka , 1985 (TLj)
Lassesåker vid Amungen,ca 1,5 km NO Dalstuga (14F 4j , [67723, 14959] ), surdråg, 1995 (RLu)
Gunnilåsen (14F 5g , [67789, 14819] ), ~refl~ ,klibbalskärr, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Mellan Styggforsen o Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [67636, 14677] ), granskog i f.d.dike, enstaka , 1985 (TLj)
1 km SV Hålldammen (14F 3d , [67655, 14654] ), alkärrdråg/bäck i moränsänka ,med C.loliacea, t.rikligt , 1986 (TLj)
Saxbäcken, 700 m SV Boda k:a (14F 3d , [67655, 14674] ), fuktiga gropar,skuggigt nära bäcken,lundveg., enstaka , 1985 (TLj)
Styggforsen, efter Hållbäcken (14F 3d , [67657, 14667] ), intill bäcken på mossiga jordtuvor o dy, med C.loliacea, flera tuvor , 1986 (TLj)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
ORE

Dalbäcksravinen (14F 5c , [67758, 14640] ), längs bäck i djup ravin, enstaka , 2010 (GHa)
Digerholsmyren (14F 5d , [67756, 14690] ), källdrag i myr, enstaka , 2013 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6799, 1473] ), klibbalskärr, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
1 km NNV Långjämnaren (15F 3c , [6815494, 1464632] ), artrik skogsmark, källa, 2005 (JHe)
1 km SV om Håvatjärnen (15F 3c , [6817880, 1462576] ), artrik skogsmark, värdefull skogsbäck, 2005 (JHe)
700 m V om Håvatjärnen (15F 3c , [6818442, 1462819] ), artrik skogsmark, översilad, 2005 (JHe)
ORSA

Knölbäcken strax nedom ravinen (14E 7h , [67891, 14374] ), fuktdråg i bäcksänka, m.repestarr, 1988 (JEd)
Strax NV Knölbäckens ravin (14E 7h , [67892, 14368] ), liten fuktsvacka i granskog (nu hygge) m.repestarr, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Ljothed-Ämån (artp.), (14E 7i , [6788, 1443] ), vid tågstarrlokalen, 1993 (Bengt Oldhammer)
Ljothed 1 km mot SSV (14E 7i , [67888, 14438] ), tuvig sumpskogskant, flerst.o riklig , 1989 (JEd & LBr)
Ljothed 1 km SSV om (artp.), (14E 7i , [6788814, 1443640] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Ämåns N-sida SO Ljothed (14E 7j , [67886, 14450] ), skogsfräken-granskog' v.litet bäckdråg mot ån, 1985 (JEd)
Ljothed SO-ut, N Ämån (artp.), (14E 7j , [6788650, 1445050] ), sumpskog, längs bäck, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
Gässi (artp.), (14F 7a , [6785628, 1454281] ), barrskog /, 1994 ((sks), Thomas Östlund)
Koppångens NR (artp.), (15E 1i , [6805910, 1444934] ), 3 plantor/tuvor , 2020 (Anders Waldenström)
SOLLERÖ

Görån ca 100 m N St Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414850] ), ~refl~ ,å i gransumpskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), bäck, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,400 m SV Lavadammens Ö ände (14E 0e , [6753870, 1421520] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,340 m NNO Leksbergsvägens infart 20 m V Leksbergsvägen (14E 1e , [6755090, 1421310] ), 1982 (Göran Thor)
Spångmyren (artp.), (14E 4c , [6774440, 1412490] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med översilningsmark, Spridd , 2019 (LBr)
Stor-Nästjärnen SO om (artp.), (14D 5h , [6779837, 1385881] ), skogskärr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Bredtjärnen SSO om (artp.), (14D 6i , [6782332, 1393315] ), sumpskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
HAMRA

Kringelströmmen vid Voxcnan (15F 8b , [68448, 14556] ), 1986 (PSt)
Västerdalarna

JÄRNA

Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), gransumpskog, 5 plantor , 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ca 100 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Per-Ols Lisas vall N (artp.), (13E 1d , [6705138, 1416696] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bäck V Tvåbudkölen (13E 3b , [6719106, 1406202] ), ~refl~ ,bäck i gransumpskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724751, 1411720] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 4c , [6724927, 1411617] ), grandominerad sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Gnupen Ö:a sidan (artp.), (13E 5c , [6725070, 1411530] ), sumpskog, bäck, 2010 (Bo Karlsson)
MALUNG

Tyngebergets västsida (13D 6i , [67326, 13924] ), bäck och kärr, två lokaler med flera tuvor , 2006 (BGM)
Kärrmyran vid Arvsela (13D 7h , [67384, 13890] ), översilad mark i sumpskog, rikligt , 2009 (MNo)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ), artrik skyddad biotop, 1 tuva , 2006 (LFn)
Lännviken (13D 7i , [67395, 13927] ), fuktig rik granskog, 2019 (MNo)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67403, 13934] ), skog och skogsbäck, 2013 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ), fuktdrag, kärr, ett 50-tal strån , 2008 (MNo)
Lybergets fäbod (artp.), (13D 9g , [6749815, 1383047] ), 2014 (Per Skyllberg)
LIMA

Smilbäcken (artp.), (14D 3c , [6768559, 1360685] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
TRANSTRAND

Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
500m ost Högstrand (14D 8c , [6792370, 1361450] ), gles fuktig frodig granskog, ett tiotal strån , 2010 (MNo)
Norra Holmen (14D 9b , [6797430, 1359030] ), nedom diabasbrant, enstaka , 2012 (MNo)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Hornans utlopp i älven (15D 6e , [6830, 1371] ), bäckstränder, t.rikligt , 1992 (DABS)
Fjätfallen (15D 8c , [6841870, 1364840] ), sumpskog vid nedre fallets östsida, sparsamt , 2003 (LBr)
IDRE

Knallarna, ca 700 m SV bron över Guttan (artp.), (16C 4e , [6872849, 1320366] ), 2004 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora