Brachypodium pinnatum    Backskafting


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Valla (12G 8g , [6693, 1532] ), en stor grupp. i en ö bland vårärt , 1994 (A.Sundin)
Valla (12G 8g , [66943, 15323] ), gles lövskog på liten ö i bruksdammen, stora bestånd , 1994 (PDm)
GARPENBERG

"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (12G 6e , [6684, 1522] ), öppen mark genom slyrensning, spridd , 1986 (BDr)
Fransbo 300 m S-ut, "Stenbäcks äng" (12G 6e , [66845, 15228] ), i kant mot skog samt i vägkant, rikligt , 1990 (JEd)
Strax S Hagbo (12G 6e , [66848, 15214] ), granplanterad f.d. hagmark, endast steril på några m2 , 1991 (JEd)
Vaktarbo 250m mot SSV (12G 7e , [66856, 15206] ), örtrikt lövsnår nära vägen, riklig,mest steril , 1991 (JEd)
HUSBY

Spjutbo, kalkberg 700 m O "Spjutbo" (12G 9f , [66999, 15275] ), kalkhällar runt kalkbrottet, flera utbredda förekomster , 1993 (PDm)
STORA SKEDVI

Nybergets .Limberget (13G 1a , [67071, 15048] ), torrare f.d.betesmark på kalk, rikl.fl.(mest steril) , 1987 (TLj)
Nyberget (13G 1a , [670714, 150483] ), kalkberg, foto , 2011 (IPt)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670718, 150483] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Dalvik vid gränsen mot Västmanland (12F 1i , [66590, 14937] ), bergsluttning NO läge med lövträd ca 170 m.ö.h., 2 mindre bestånd , 1990 (ALu)
Ca 150 m SO Vanbergets 288.2 meters nivå (högsta punkten (12F 2g , [6662662, 1481849] ), nedanför bergrot, plan yta, blandskog gran,asp,björk, 25x10 m , 2000 (ALu & TPe)
Gläfsbergets SO-sida, nästan på toppen av berget (12F 3i , [6669788, 1493229] ), SO-sluttning bland bland granar, 10 x10 m , 2002 (ALu , RNo)
Gläfsberget, nära krönet (12F 4i , [66700, 14931] ), mellan kala klipphällar, en grupp på m2 , 1982 (RNo)
2 km Ö om Jörken (Gläfsberget) (12F 4i , [66700, 14933] ), torräng på grönsten, rikl. , 1987 (ALu & TPe (enl.RNo))
LUDVIKA

S.Enkullen (12F 1c , [66590, 14607] ), 1988 (HWk)
Rösjöberget (artp.), (12F 5c , [6678439, 1464168] ), lågörttallskog kalkmarksskog på hällar och bland små gruvhål, 2014 (Janolof Hermansson)
Norrviksån (artp.), (12F 5c , [6678511, 1461770] ), 2011 (Janolof Hermansson)
Gussjökalven, fd kalkbrott på östra sidan av viken (artp.), (12F 5c , [6678606, 1464447] ), lågörtbarrskog kalkhällar, brott, varphögar och naturmark med gamla träd, 2014 (Janolof Hermansson)
N Gussjön (12F 5c , [66794, 14644] ), fuktig sjöstrand och f.d. gruvområde, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Tansån,"Burån" kröken SV om S i St.Norrbergsm.S stranden (12E 5i , [66762, 14448] ), lövrik sumpskog, några m2 , 1991 (GEn & HEn)
Stora Norbergsmossen, O om Burån (artp.), (12E 5j , [6675983, 1445024] ), kanten av kalkbrott i barrskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682370, 1442080] ), kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
1200 m SSV Långmyra ,nybruten skogsbilväg (12F 8b , [6693699, 1458715] ), granskogssluttning, nära källa i artrik markvegetation, 2012 (GEn)
Österdalarna

RÄTTVIK

Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), torrängar,f.d.slåtterängar på kalk, vida best. , 1987 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [67561, 14661] ), lund/fuktängsveg, riklig flerst. , 1986 (TLj)
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [67564, 14660] ), f.d.slog, enstaka , 2011 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [67565, 14660] ), lund/fuktängsveg, riklig flerst. , 1986 (TLj)
Gärdsjölindorna,300 m SO Södergårdarna (14F 1d , [67567, 14692] ), f.d.äng,bland björkar, ca 20 m2 , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö,450 m S majstången (14F 1d , [67570, 14680] ), gammal ängsmark, t.riklig,flera bestånd , 1986 (TLj)
BODA

800 m S Boda k:a eft.gml.vägen mot Ovamyra (14F 3d , [67654, 14678] ), f.d.ängsmark, nu tätt lövbevuxen, riklig,mest steril , 1985 (TLj)
600 m SV Boda k:a ,"Dränghagen" (14F 3d , [67657, 14676] ), f.d.ängsmark, nu lundveg., t.riklig , 1985 (TLj)
250 m SV Boda k:a ,bakom Seligsons gård (14F 3d , [67660, 14675] ), hävdad kalkäng, t.riklig , 1985 (TLj)

Dalarnes Flora