Inledning till utbredningskartor

Här presenterar DABS utbredningskartor över samtliga kärlväxter som har påträffats i Dalarna och registrerats i landskapsfloreprojektets databas. Kartorna omfattar normalt endast fynd gjorda efter 1980, vilket innebär att de uppgifter som finns i "Dalarnes Flora" från 1949 och de båda tilläggen till denna från 1960 och 1970 inte ritas ut. Till kartorna fogas förteckningar över alla fynd för respektive art, fördelat på socken och distrikt på samma sätt som i "Dalarnes Flora". Man kan även göra utsökningar för en viss socken och på så sätt skriva ut en egen "sockenflora". Sortering för resp. art inom socken sker efter atlasrutor.

De uppgifter som presenteras bygger på DABS inventeringsverksamhet alltsedan föreningens bildande 1985. Uppgiftslämnare är alla de amatörbotanister som är verksamma runt om i länets alla vrår. Många fynd har också hämtats från inventeringsrapporter som har publicerats under samma tid.

I och med att inventeringen av landskapets flora pågår för fullt är det faktaunderlaget för tillfället som visas, inte den faktiska utbredningen. Bristen på uppgifter är stor i vissa obygder medan täckningen är bättre i mer bebodda trakter. Sällsyntare arter, och särskilt arter som är rödlistade eller naturvårdsintressanta, är däremot väl karterade. För några riktigt sällsynta arter som kan vara känsliga för insamling har på ArtDatabankens inrådan fyndkoordinater inte angivits. DABS inställning och förhoppning är annars att uppmärksamhet kring värdefulla växtlokaler bidrar till skyddet av dessa genom att intresserade markägare och brukare får kännedom om förekomsterna och informeras om deras värde.

DABS hoppas att lokalförteckningen ska sporra många att bidra till att fylla ut kunskapsluckor och vita områden på kartorna. För att kunna nå målet att publicera en ny dalaflora krävs stora insatser av så många växtintresserade som någonsin möjligt. Vi tar gärna emot dina bidrag….

Artlokaler anges dels med Atlasrutans namn  samt med koordinater i RT 90 system ( 7 heltals siffror för meter) , antal siffror beroende på nogranhet i angivelse ( koordinater på äldre uppgifter transformerade från Rubinkordinater   4-5 siffror)

Efter varje arts lokalförteckning kan lokaluppgifter ur Dalarnes Flora 1949 med tillägg 1960, 1970 samt bidrag S.B.T. .81 1987 visas som kopierad text. Förklaringar till använda namnförkortningar mm. finner man i nämnda skrifter.

På utbredningskartorna anges utbredningen av arter med kända koordinater dels med atlasruta samt med prickar för det exakta läget av observationen.    För många arter finns frekvensangivelser som visas i form av skraffering där:

Frekvens 1 = mindre allmän inom rutan
Frekvens 2 = tämligen allmän inom rutan
Frekvens 3 = allmän inom rutan

Vidare har By socken specialbehandlats i och med att Per Gustaf Dalhielms förträffliga sockenflora finns att tillgå här, S.B.T.1989. Socknen har skrafferats i sin helhet utifrån bedömningarna i denna sockenförteckning.

 

Litteratur:

ALMQUIST, E. 1949: Dalarnes Flora

ALMQUIST, E. & BJÖRKMAN, G. 1960: Tillägg till Dalarnas flora. S.B.T. 54.

ALMQUIST, E. & BJÖRKMAN, G. 1970: Nya tillägg till Dalarnas kärlväxtflora. S.B.T. 64.

DALHIELM, P.-G. 1989: Kärlväxter i By socken, Dalarna. S.B.T 83.

WISTRAND, G. & MORANDER, R. 1987: Material till Dalarnes flora. S.B.T. 81.